Prezentacja uczelni
Lublin, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Typ uczelni: rolnicze
Status: państwowe

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Biologia
Biologia - Biologia stosowana
Biologia - Nauczanie biologii i chemii
Dietetyka
Ekonomia
Ekonomia - Handel
Turystyka i Rekreacja

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Agrobiznes
Architektura Krajobrazu
Behawiorystyka Zwierząt
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Bezpieczeństwo Żywności
Bioinżynieria
Biotechnologia
Chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane
Gastronomia i sztuka kulinarna
Geodezja i Kartografia
Geodezja i kartografia - Geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami
Gospodarka Przestrzenna
Hipologia i Jeździectwo
Inżynieria Bezpieczeństwa
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Inżynieria Przemysłu Spożywczego
Inżynieria rolnicza i leśna
Inżynieria rolnicza i leśna - Inżynieria żywności
Inżynieria rolnicza i leśna - Odnawialne źródła energii i ekoenergetyka
Inżynieria rolnicza i leśna - Technika motoryzacyjna i energetyka
Inżynieria Środowiska
Leśnictwo
Leśnictwo - Gospodarka leśna
Leśnictwo - Gospodarka łowiecka
Leśnictwo - Ochrona zasobów leśnych i środowiska
Ochrona Roślin i Kontrola Fitosanitarna
Ochrona Środowiska
Ochrona środowiska - Ochrona i kształtowanie krajobrazu
Ochrona środowiska - Ochrona zasobów faunistycznych
Ochrona środowiska - Proekologiczne systemy produkcji żywności
Ochrona środowiska - Zagrożenia środowiskowe
Ochrona środowiska - Zarządzanie zasobami wód i torfowisk
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Rolnictwo - Agronomia
Rolnictwo - Agroturystyka
Rolnictwo - Kształtowanie środowiska
Rolnictwo - Polityka rolnośrodowiskowa
Rolnictwo - Rolnictwo ekologiczne
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Towaroznawstwo
Towaroznawstwo - Obrót towarowy i obsługa celna
Towaroznawstwo - Zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnych
Transport i Logistyka
Transport i logistyka - Inżynieria transportu i spedycja
Transport i logistyka - Transport specjalistyczny
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Zarządzanie i inżynieria produkcji - Inżynieria zarządzania produkcją i usługami
Zarządzanie i inżynieria produkcji - Zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego
Zielarstwo i Terapie Roślinne
Zootechnika
Zootechnika - Hodowla i użytkowanie zwierząt
Zootechnika - Produkcja i marketing pasz przemysłowych
Zootechnika - Towaroznawstwo i przetwórstwo surowców zwierzęcych

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Behawiorystyka Zwierząt
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Biologia
Biologia - Biologia sądowa
Biologia - Biologia stosowana
Biologia - Nauczanie biologii i chemii
Chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane
Dietetyka
Gospodarka Przestrzenna
Inżynieria Przemysłu Spożywczego
Inżynieria rolnicza i leśna
Inżynieria rolnicza i leśna - Odnawialne źródła energii i ekoenergetyka
Inżynieria rolnicza i leśna - Technika motoryzacyjna i energetyka
Inżynieria Środowiska
Inżynieria Środowiska - Alternatywne źródła energii
Inżynieria Środowiska - Gospodarka odpadami
Inżynieria Środowiska - Gospodarka wodno-ściekowa
Ochrona Roślin i Kontrola Fitosanitarna
Ochrona Środowiska
Ogrodnictwo
Ogrodnictwo - Doradztwo w ogrodnictwie
Ogrodnictwo - Rośliny ozdobne i tereny zieleni
Ogrodnictwo - Sadownictwo i szkółkarstwo
Ogrodnictwo - Warzywnictwo i rośliny przyprawowe
Rolnictwo
Rolnictwo - Agronomia
Rolnictwo - Agroturystyka
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Towaroznawstwo
Towaroznawstwo - Logistyka i marketing produktów
Towaroznawstwo - Obrót towarowy i obsługa celna
Towaroznawstwo - Zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnych
Transport i Logistyka
Transport i logistyka - Inżynieria transportu i spedycja
Transport i logistyka - Transport specjalistyczny
Turystyka i Rekreacja
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Zarządzanie i inżynieria produkcji - Inżynieria zarządzania produkcją i usługami
Zarządzanie i inżynieria produkcji - Zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego
Zielarstwo i Terapie Roślinne
Zootechnika
Zootechnika - Hodowla i użytkowanie zwierząt

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Weterynaria

Studia doktoranckiewięcej »
Agronomia
Inżynieria rolnicza
Nauki weterynaryjne
Ochrona i kształtowanie środowiska
Ogrodnictwo
Technologia żywności i żywienia
Zootechnika

Studia podyplomowewięcej »
Analityka i Bezpieczeństwo Żywności, certyfikat PCBC
Analityka Laboratoryjna w Ochronie Środowiska
Aranżacje Florystyczne
Architektura Krajobrazu w Rewitalizacji Obszarów Miejskich
Architektura Wnętrz Ogrodowych i Krajobrazowych
Diagnostyka Molekularna
Genetyka Sądowa
Gospodarka Społeczna na Obszarach Wiejskich
Innowacyjna Biogospodarka
Integrowana Produkcja Roślin
Marketing i Zarządzanie w Agrobiznesie
Nowoczesne Technologie w Architekturze Krajobrazu
Pielęgniarstwo Zwierząt z Elementami Zoopsychologii
Planowanie i Gospodarka Przestrzenna
Rachunkowość i Podatki w Rolnictwie
Radiologia Weterynaryjna
Studia Rolnicze dla Absolwentów Kierunków Nierolniczych
Studia Specjalizacyjne z Zakresu Chorób Psów i Kotów
Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności
Zarządzanie Potencjałem Turystycznym
Zarządzanie Systemami Środowiska
Zoopsychologia
Żywienie Człowieka i Dietetyka

Kursy, szkoleniawięcej »
Kurs języka angielskiego i niemieckiego specjalistycznego
Kurs Podstawowy Sędziego w Dyscyplinie Sportowe Rajdy Konne
Kurs sędziowski w dyscyplinie ujeżdżenia i skoków
Kursy językowe: angielski, niemiecki, rosyjski
Lonżowanie Koni I i II stopnia
Masaż sportowy i relaksacyjny koni
Szkolenie konia metodą Silversand Horsemanship

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier Studenckich

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki związek sportowy
Chór akademicki uniwersytetu przyrodniczego
Magazyn studentów - Radar
Międzynarodowe stowarzyszenie studentów weterynarii
Rada uczelniana samorządu studenckiego
Stowarzyszenie studentów nauk przyrodniczych
Zespół pieśni i tańca "Jawor"
Związek młodzieży wiejskiej

Akademikiwięcej »
DS "BRODWAY"
DS "CEBION"
DS "DODEK"
DS "ESKULAP"
DS "MANHATTAN"
DS "VICTORIA"

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Agrobioinżynierii
Wydział Biogospodarki
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Wydział Inżynierii Produkcji
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Wydział Weterynarii

Inne ośrodki
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - Wydział Nauk Rolniczych w ZamościuZamość


Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest nowoczesną uczelnią o profilu przyrodniczo-technicznym, znaczących naukowych osiągnięciach i wysokim prestiżu w środowisku.  Jego tradycja sięga 1944 roku.
Kształci studentów w ramach 7 wydziałów, 28 kierunków (studia I i II stopnia - stacjonarne i niestacjonarne) i kilkudziesięciu specjalności. Prowadzi również studia III stopnia (doktoranckie), podyplomowe oraz kursy dokształcające.

Wysoki poziom i życzliwość kadry naukowej, znakomicie wyposażone sale dydaktyczne i laboratoria oraz nowoczesne metody nauczania dają  gwarancję zdobycia wykształcenia na najwyższym poziomie. Szczególny nacisk kładziony jest na sprawdzanie wiedzy w praktyce. Organizowane są  obowiązkowe i nieobowiązkowe praktyki zawodowe. Studenci mają możliwość uczestnictwa w międzynarodowych programach praktyk i staży (m.in. USA, Holandia, Wielka Brytania).

Budynki uniwersyteckie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych (windy, podjazdy). Studenci mają doskonałe warunki do rozwijania pasji sportowych m.in. w nowoczesnym Centrum Sportowo-Rekreacyjnym (basenem, ścianką wspinaczkową, siłownią, salą aerobową, salą sportów walki i wiele innych). Aktywnie działają różne organizacje studenckie i koła naukowe.


UO_w_Lublinie.jpg
Strona www uczelni: www.up.lublin.pl/

Mapa

Wybrany film z YouTube

Warto studiować z nami!
Praktyczne wykształcenie

Studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie to praktyczne wykształcenie zdobyte w nowoczesnej uczelni, która rozwija dydaktykę oraz prowadzi badania naukowe w trzech kluczowych dla człowieka obszarach:
techniki, technologie i organizacja wytwarzania żywności;

kształtowanie i ochrona środowiska życia człowieka;

zdrowie, zdrowy styl życia.


Nacisk na sprawdzanie wiedzy w praktyce


nowoczesne programy nauczania przygotowywane są w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji

dla każdego kierunku studiów zapewniamy obowiązkowe praktyki studenckie, a także możliwość uczestniczenia w praktykach i stażach ponadprogramowych;

organizujemy obowiązkowe i nieobowiązkowe praktyki zawodowe oraz oferujemy możliwość uczestnictwa w międzynarodowych programach praktyk i staży (m.in. USA, Holandia, Wielka Brytania);

w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy wspiera uczelniane Biuro Karier Studenckich

Uczestniczymy w krajowych i międzynarodowych programach wymiany studentów (m.in. MOSTAR, ERASMUS). Podpisaliśmy umowy z kilkudziesięcioma uczelniami zagranicznymi.


Wspieramy studentów w rozwijaniu pasji i zainteresowań


naukowych: aktywnie działające koła naukowe, możliwość udziału w zagranicznych konferencjach i programach stypendialnych

społecznych: realizacja ciekawych projektów w samorządzie studenckim, współpraca z miesięcznikiem studenckim i kwartalnikiem uczelnianym

sportowych: Akademicki Związek Sportowy, nowoczesne Centrum Sportowo-Rekreacyjne z salami aerobowymi, siłownią, pływalnią, ścianką wspinaczkową

artystycznych: tanecznych i wokalnych w ramach zespołu pieśni i tańca i chóru uniwersyteckiego


Inwestujemy w przyszłość

Cały czas rozwijamy swoją bazę lokalową, m.in. przy wykorzystaniu funduszy UE. Podejmowane inwestycje jak np. budowa biblioteki czy Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej mają na celu zapewnienie studentom jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy.


Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym


Podejmujemy inicjatywy ułatwiające studiowanie osobom niepełnosprawnym. Baza dydaktyczna wyposażona jest w szereg udogodnień, jak windy i podjazdy, organizowane są specjalne zajęcia rehabilitacyjne, działa Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych. Dostosowaliśmy stronę uczelni do potrzeb osób słabo widzących - możliwe jest jej odczytywanie w wysokim kontraście, a także odsłuchiwanie zamieszczonej treści.


Doskonałe warunki do uprawiania sportu


Nowoczesne Centrum Sportowo-Rekreacyjne oferuje wiele możliwości do uprawiania różnorodnych dyscyplin sportowych. Zajęcia z wychowania fizycznego, treningi Akademickiego Związku Sportowego oraz indywidualne ćwiczenia mogą odbywać się m.in.: na pływalni (połączonej z aquaparkiem), salach aerobowych, siłowniach, salach fitness, tanecznych i sportów walki, ściance wspinaczkowej, halach sportowych. Studenci zainteresowani rozwojem umiejętności jazdy konnej mogą korzystać z uczelnianego ośrodka hipicznego. Uczelnia posiada również Stację Dydaktyczną i Żeglarską nad Jeziorem Piaseczno. Pod kierunkiem kpt. Ziemowita Barańskiego odbywają się obozy żeglarskie.