Prezentacja uczelni
Lublin, Polska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Science and TechnologyStudia w języku angielskim
Tourism ManagementStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja Publiczna
Analityka Gospodarcza
Anglistyka
Anglistyka - Nauczycielska
Animacja Kultury
Animacja kultury - Fotografia i film
Animacja kultury - Teatr i taniec
Archeologia
Architektura Informacji
Architektura informacji - Architektura bibliotecznej przestrzeni informacyjnej
Architektura informacji - Architektura systemów informacyjnych
Architektura informacji - Publikowanie cyfrowe i sieciowe
Archiwistyka i Nowoczesne Zarządzanie Zapisami Informacyjnymi
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - Archiwistyka
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - Zarządzanie dokumentacją współczesną
Bałkanistyka
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe - Międzynarodowe zarządzanie bezpieczeństwem
Bezpieczeństwo narodowe - Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Biologia - Bioanalityka
Biologia - Biologia medyczna
Biotechnologia
Chemia
Chemia - Chemia analityczna
Chemia - Chemia kryminalistyczna
Chemia - Chemia podstawowa i stosowana
Chemia - Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
E-edytorstwo i techniki redakcyjne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - ceramika artystyczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - fotografia
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - grafika
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - intermedia
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - malarstwo
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - rzeźba i formy przestrzenne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - szkło artystyczne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Ekonomia
English Studies
Europeistyka
Europeistyka - zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna
Europeistyka - zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna
Filologia polska
Filologia Polska - Nauczycielska
Filologia polska - redaktorsko-medialna
Filologia polska - teatrologiczna
Filozofia
Filozofia - Doradztwo i komunikacja w biznesie
Filozofia - filozofia teoretyczna
Filozofia - kultury azjatyckie
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość - Bankowość i rynki finansowe
Finanse i rachunkowość - Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw
Finanse i rachunkowość - Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji
Finanse i rachunkowość - Specjalista bankowy
Fizjoterapia
Fizyka
Fizyka - bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
Fizyka - biofizyka molekularna i medyczna
Fizyka - Fizyka doświadczalna
Fizyka - fizyka teoretyczna i astrofizyka
Fizyka Techniczna
Fizyka Techniczna - Fizyka medyczna
Fizyka techniczna - nowoczesne materiały i techniki pomiarowe
Geografia
Geoinformatyka
Germanistyka
Germanistyka - Język niemiecki w biznesie
Germanistyka - Nauczyciel-trener biznesu
Glottodydaktyka polonistyczna
Glottodydaktyka polonistyczna - Nauczycielska
Gospodarka Przestrzenna
Gospodarka przestrzenna - Architektura krajobrazu
Gospodarka Przestrzenna - planowanie przestrzenne
Gospodarka przestrzenna - Zarządzanie i restrukturyzacja przestrzeni
Historia
Historia - Nauczycielska, historia z wiedzą o społeczeństwie
Historia - Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznej
Iberystyka
Iberystyka - Hispanistyka
Iberystyka - Portugalistyka
Informacja w E-Społeczeństwie
Informacja w e-społeczeństwie - Informacja w administracji i gospodarce
Informacja w e-społeczeństwie - Informacja w kulturze i mediach
Informacja w e-społeczeństwie - Informacja w nauce i edukacji
Informatyka
Jazz i Muzyka Estradowa
Kognitywistyka
Kognitywistyka - Sztuczna inteligencja i logika
Kognitywistyka - Znak, język, komunikacja
Kreatywność Społeczna
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo - Antropologia i socjologia kultury
Kulturoznawstwo - judaistyka
Kulturoznawstwo - krytyka i animacja sztuki
Kulturoznawstwo - medialna
Kulturoznawstwo - teatrologia i filmoznawstwo
Lingwistyka Stosowana
Lingwistyka stosowana - Nauczycielska
Lingwistyka stosowana - Translatoryczna
Logistyka
Logistyka - Logistyka Międzynarodowa
Logistyka - Zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym
Logopedia z Audiologią
Logopedia z audiologią - Logopedia kliniczna
Logopedia z audiologią - Protetyka słuchu
Matematyka
Matematyka - Biomatematyka
Matematyka - Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
Matematyka - matematyka obliczeniowa
Matematyka - Matematyka teoretyczna
Matematyka - Matematyka z informatyką (nauczycielska)
Matematyka - specjalność informatyczna
Matematyka - statystyczna analiza danych
Matematyka - zastosowania matematyki
Matematyka i Finanse
Matematyka i finanse - Instytucje i instrumenty rynku finansowego
Matematyka i finanse - Matematyka ubezpieczeniowa
Matematyka i finanse - Metody statystyczne
Matematyka i finanse - Podatki i rachunkowość
Monitoring i Analityka Środowiska
Pedagogika
Pedagogika - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (nauczycielska)
Pedagogika - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją alternatywną (nauczycielska)
Pedagogika - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego (nauczycielska)
Pedagogika - Pedagogika szkolna z nowymi technologiami edukacyjnymi (nauczycielska)
Pedagogika Specjalna
Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) i wczesna edukacja (nauczycielska)
Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną (tyflopedagogika i surdopedagogika) i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (nauczycielska)
Pedagogika specjalna - Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika specjalna - Pedagogika resocjalizacyjna (nauczycielska)
Politologia
Politologia - Administracja publiczna
Politologia - Bezpieczeństwo publiczne
Politologia - Polityczne i medialne
Praca socjalna
Praca socjalna - Wsparcie rodziny i seniora
Praca socjalna - Zarządzanie rozwojem społeczności lokalnej
Prawno-biznesowy
Produkcja medialna
Produkcja medialna - Multimedia
Produkcja medialna - Organizacja produkcji medialnej
Public relations i doradztwo medialne
Romanistyka
Romanistyka - Język francuski jako podstawowy z językiem włoskim
Romanistyka - Język włoski jako podstawowy z językiem francuskim
Rusycystyka
Rusycystyka - Białorutenistyka
Rusycystyka - Język rosyjski w biznesie
Rusycystyka - Rosjoznawstwo
Socjologia
Socjologia - Analityk zjawisk społecznych
Socjologia - Organizator społeczności lokalnej
Socjologia - Zarządzanie innowacyjne
Społeczeństwo informacyjne
Społeczeństwo informacyjne - E-przedsiębiorczość
Społeczeństwo informacyjne - Elektroniczna administracja
Stosunki Międzynarodowe
Technologie cyfrowe w animacji kultury
Turystyka historyczna
Turystyka i rekreacja
Turystyka i Rekreacja - Ekoturystyka
Turystyka i rekreacja - Gospodarowanie zasobami turystycznymi
Turystyka i Rekreacja - Hotelarstwo
Turystyka i Rekreacja - Organizacja i obsługa ruchu turystycznego
Turystyka i rekreacja - Rekreacja ruchowa i zdrowotna
Ukrainistyka
Ukrainistyka - Język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznej
Zarządzanie
Zarządzanie - Reklama i nowoczesne formy komunikacji marketingowej
Zarządzanie - Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie - Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie w Politykach Publicznych
Zarządzanie w politykach publicznych - Migracje i polityka migracyjna UE
Zarządzanie w politykach publicznych - Polityka gospodarcza
Zarządzanie w politykach publicznych - Polityka kulturalna i edukacyjna
Zarządzanie w politykach publicznych - Polityka regionalna
Zarządzanie w politykach publicznych - Polityka zdrowotna

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Agrochemia
Agrochemia - Doradztwo rolnicze i zawodowe
Agrochemia - Ekonomika przemysłu gospodarczego
Chemia techniczna
Fizyka Techniczna
Gospodarka Przestrzenna
Inżynieria nowoczesnych materiałów

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Digital MediaStudia w języku angielskim
Graphic ArtsStudia w języku angielskim
International RelationsStudia w języku angielskim
International Relations - Economic DiplomacyStudia w języku angielskim
International Relations - International ManagementStudia w języku angielskim
International Relations - International Relations in East - Central EuropeStudia w języku angielskim
Administracja
Anglistyka z uprawnieniami nauczycielskimi
Animacja Kultury
Archeologia
Archeologia - Archeologia historyczna
Archeologia - Archeologia pradziejowa
Archiwistyka i Nowoczesne Zarządzanie Zapisami Informacyjnymi
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - Archiwistyka historyczna
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - Informatyka biurowa
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - Zarządzanie dokumentacją współczesną
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe - Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej
Bezpieczeństwo narodowe - Bezpieczeństwo wewnętrzne RP
Bezpieczeństwo narodowe - Cyberbezpieczeństwo
Bezpieczeństwo narodowe - Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Administracyjna
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Funkcjonowanie służb ochrony bezpieczeństwa państwa
Biologia
Biologia - Biochemia
Biologia - Biologia eksperymentalna
Biologia - Mikrobiologia
Biotechnologia
Biotechnologia - Biotechnologia medyczna
Biotechnologia - biotechnologia ogólna
Chemia
Chemia - Chemia analityczna
Chemia - Chemia kryminalistyczna
Chemia - Chemia podstawowa i stosowana
Chemia - Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Dziennikarstwo on-line
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - public relations
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Redaktorska
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - ceramika artystyczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - fotografia
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - grafika
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - intermedia
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - malarstwo
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - rzeźba i formy przestrzenne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - szkło artystyczne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Ekonomia
Ekonomia - Ekonomia międzynarodowa
Ekonomia - Gospodarka samorządowa
Ekonomia - Polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie ludności
Ekonomia - Systemy ekonomiczne
Ekonomia - Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
Europeistyka
Filologia polska
Filologia polska - medioznawcza
Filologia Polska - Nauczycielska
Filologia polska - Teatrologiczno - filmoznawcza
Filologia polska - wydawnicza
Filozofia
Filozofia 35+
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość - Audyt i rachunkowość zarządcza
Finanse i rachunkowość - Certyfikowany menedżer bankowy
Finanse i Rachunkowość - doradca finansowy
Finanse i Rachunkowość - inwestycje kapitałowe
Finanse i rachunkowość - Menedżer finansowy
Finanse i Rachunkowość - Podatki i Finanse Publiczne
Fizyka
Fizyka - Fizyka teoretyczna
Fizyka - współczesna fizyka stosowana
Fizyka Techniczna
Geografia
Geografia - Kartografia z geoinformacją
Geografia - Klimatologia i gospodarka wodna
Geografia - Planowanie przestrzenne
Geografia - Rozwój regionalna
Geografia - Zarządzanie środowiskiem
Geoinformatyka
Germanistyka
Germanistyka - Nauczycielska
Germanistyka - Specjalistyczny język niemiecki
Gospodarka Przestrzenna
Gospodarka przestrzenna - gospodarka regionalna
Gospodarka przestrzenna - Urbanistyka i polityka przestrzenna
Grafika
Grafika - grafika projektowa
Grafika - grafika warsztatowa
Historia
Historia - Dziedzictwo historyczne regionu
Historia - nauczycielska
Informatologia stosowana
Informatologia stosowana - Bibliologiczne dziedzictwo kulturowe
Informatologia stosowana - Cyfrowe zasoby informacji
Informatologia stosowana - Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucji publicznej
Informatyka
Informatyka - Informatyka medyczna i telemedycyna
Informatyka - Stacjonarne i mobilne sieci komputerowe
Informatyka - Techniki multimedialne i grafika komputerowa
Kognitywistyka
Kognitywistyka - Sztuczna inteligencja i logika
Kognitywistyka - Znak, język, komunikacja
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo - Antropologia i socjologia kultury
Kulturoznawstwo - judaistyka
Kulturoznawstwo - krytyka i animacja sztuki
Kulturoznawstwo - medialna
Kulturoznawstwo - teatrologia i filmoznawstwo
Lingwistyka Stosowana
Lingwistyka stosowana - Nauczycielska
Lingwistyka stosowana - Translatoryczna
Logistyka
Logopedia z Audiologią
Logopedia z audiologią - Logopedia kliniczna
Logopedia z audiologią - Protetyka słuchu
Malarstwo
Malarstwo - malarstwo sztalugowe
Malarstwo - media malarskie
Matematyka
Matematyka - Biomatematyka
Matematyka - Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
Matematyka - Matematyka teoretyczna
Matematyka - Matematyka z informatyką (nauczycielska)
Matematyka - specjalność informatyczna
Matematyka - statystyczna analiza danych
Matematyka - zastosowania matematyki
Matematyka - Zastosowania matematyki w fizyce
Ochrona Środowiska
Pedagogika
Pedagogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne (nauczycielska)
Pedagogika - Doradztwo zawodowe i personalne (nienauczycielska)
Pedagogika - Pedagogika Marii Montessori z zarządzaniem oświatą (nauczycielska)
Pedagogika - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną (nauczycielska)
Pedagogika - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką kreatywności
Pedagogika - Pedagogika szkolna z edukacja zdrowotną (nauczycielska)
Pedagogika - Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną (nauczycielska)
Pedagogika Specjalna
Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się (nauczycielska)
Pedagogika specjalna - Resocjalizacja z socjoterapią
Pedagogika specjalna - Specjalna terapia pedagogiczna i edukacja inkluzyjna (nauczycielska)
Politologia
Politologia - Administracja publiczna
Politologia - Bezpieczeństwo publiczne
Praca socjalna
Prawno-Menadżerski
Romanistyka
Romanistyka - Język francuski: specjalizacja tłumaczeniowa lub nauczycielska.
Romanistyka - Język hiszpański: specjalizacja tłumaczeniowa lub nauczycielska
Romanistyka - Język portugalski: specjalizacja tłumaczeniowa.
Rusycystyka
Rusycystyka - Nauczycielska
Rusycystyka - Tłumaczeniowa
Socjologia
Stosunki Międzynarodowe
Studia Wschodnioeuropejskie
Translacja konferencyjna
Turystyka historyczna
Turystyka historyczna - Historia stosowana
Turystyka historyczna - Lublinistyka
Turystyka i rekreacja
Turystyka i rekreacja - Geoturystyka
Turystyka i rekreacja - Planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji
Turystyka i rekreacja - Turystyka dzieci i młodzieży
Turystyka i Rekreacja - Turystyka zdrowotna
Ukrainistyka
Ukrainistyka - Tłumaczeniowa
Zarządzanie
Zarządzanie - Systemy informacyjne w administracji i biznesie
Zarządzanie - Zarządzanie kapitałem społecznym
Zarządzanie - Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy
Zarządzanie - Zarządzanie przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Grafika
Grafika - grafika projektowa
Grafika - grafika warsztatowa
Grafika - sztuka mediów cyfrowych
Malarstwo
Malarstwo - Malarstwo użytkowe
Malarstwo - Sztuka obrazu
Prawo
Psychologia
Psychologia - Psychologia kliniczna i neuropsychologia
Psychologia - Psychologia przemysłowa
Psychologia - Psychologia rodziny
Psychologia - Psychologia społeczna
Psychologia - Psychologia wspomagania rozwoju i edukacji

Studia doktoranckiewięcej »
Doctoral Programme in Literary Studies and Linguistics Studia w języku angielskim
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Ekonomia
Filozofia
Fizyka
Geografia
Historia
Językoznawstwo i literaturoznawstwo (neofilologiczne)
Językoznawstwo i literaturoznawstwo (polonistyczne)
Kulturoznawstwo
Matematyka
Nauki o polityce
Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej
Pedagogika
Prawo
Psychologia
Socjologia

Studia podyplomowewięcej »
Administracja
Administracja publiczna
Administrowanie bezpieczeństwem wewnętrznym
Administrowanie sieciami komputerowymi
Analiza danych
Animacja komputerowa i etiuda filmowa
Architektura książki - projektowanie i edycja
Archiwistyka
Arteterapia z elementami psychologii twórczości
Asystent osoby starszej
Chemia praktyczna
Coaching i mentoring
Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna
Diagnoza i terapia osób z autyzmem
Diagnoza, terapia i edukacja osób z autyzmem
Edukacja dziecka w żłobku i przedszkolu
Edukacja plastyczna
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami terapii pedagogicznej
Emisja głosu
Etyka
Europejski Certyfikat Bankowca EFCB
Fizyka
Fotografia
Genealogia i biografistyka
Grafika komputerowa i dtp
Grafika wydawnicza
Historia i wiedza o społeczeństwie
Historia wojskowości i wojskowe odtwórstwo historyczne
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - grupa B
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - grupa C
Informatyka w szkole
Języki skandynawskie dla rynku pracy
Korporacyjne sieci komputerowe
Kształcenie zdalne w edukacji
Logopedia - studia czterosemestralne
Logopedia - studia dwusemestralne
Malarstwo
Marketing internetowy i brokering informacji
Matematyka
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro
Mediacja szkolna i sądowa
Multimedia
Muzealnictwo
Muzykoterapia
Nauczanie biologii
Nauczanie chemii
Nauczanie geografii w szkołach ponadpodstawowych
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Nauczanie przyrody na drugim etapie kształcenia
Nauczanie przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych
Neurologopedia
Nowe technologie dla kultury i administracji
Nowe technologie w warsztacie nauczyciela
Nowoczesne techniki badawcze
Obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej
Ochrona własności intelektualnej w dziedzinie nauki i kultury
Pedagogiczne studia kwalifikacyjne
Pedagogika Marii Montessori
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką teatralno-taneczną
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystowowanych społecznie
Pedagogika specjalna
Podyplomowe studia humanistyczne dla cudzoziemców
Prawo gospodarcze i handlowe
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo technologii informacyjnych
Przedsiębiorczość
Przywództwo publiczne
Public relations and media marketing
Rachunkowość
Radioekologia
Realizator dźwięku w studio i na koncercie
Reklama i komunikacja wizualna
Samorządność i samorząd terytorialny
Scenografia i wystawiennictwo
Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną
Strateg budowania marki pracodawcy - Employer Branding Strategist
Surdologopedia
Systemy informacji geograficznej w praktyce
Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne (Jęz. Angielski, Niemiecki, Francuski, Rosyjski)
Tradycyjne i elektroniczne zarządzanie dokumentami
Translatoryka
Turystyka historyczna w społecznościach lokalnych
Tworzenie kolekcji cyfrowych
Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe
Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym
Wczesna edukacja dziecka
Wiedza o kulturze
Wzornictwo
Zaawansowane administrowanie sieciami komputerowymi
Zamówienia publiczne
Zarządzanie porządkiem publicznym
Zarządzanie procesami logistycznymi
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie wewnętrznym Polski
Zarządzanie w turystyce
Administracja samorządowa w państwach Unii Europejskiej - studia w języku ukraińskim Studia w języku ukraińskim

Kursy, szkoleniawięcej »
Kurs - Współpraca nauczyciela ze środowiskiem rodzinnym ucznia z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą
Kurs przygotowujący do egzaminu ECB EFCB - Moduł I
Kurs przygotowujący do egzaminu ECB EFCB - Moduł II
Kurs przygotowujący do egzaminu ECB EFCB - Moduł III
Kurs przygotowujący do egzaminu ECB EFCB - Moduł IV
Szkolenie - Organizacja pomocy społecznej

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Hrubieszowski Uniwersytet III Wieku
Lubelski Uniwersytet III Wieku

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Uniwersytety dziecięce

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Grupa Fotografów Lubelskich
Koło Artystyczne w zakresie Malarstwa
Koło Artystyczno-Naukowe Animatorzy Muzyki Wydziału Artystycznego
Koło Dziennikarskie Studentów Wydziału Humanistycznego UMCS
Koło Kognitywistyki
Koło Naukowe Alkahest
Koło Naukowe Amatorów Antyku
Koło Naukowe Badaczy Bliskiego Wschodu
Koło Naukowe Bioaktywni
Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS
Koło Naukowe Ekonomistów
Koło Naukowe Estetyków
Koło Naukowe Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka
Koło Naukowe Hispanistów
Koło Naukowe Historii Krajów Europy Wschodniej
Koło Naukowe Historyków Studentów
Koło Naukowe Infobrokeringu i Nowych Technologii „InfoHunters”
Koło Naukowe Informacji Naukowej Palimpsest
Koło Naukowe Informatyki
Koło Naukowe Logopedów i Audiologów UMCS
Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji
Koło Naukowe Medioznawców Instytutu Filologii Polskiej
Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych im. Zofii Sękowskiej
Koło Naukowe Planistów
Koło Naukowe Prawa Spółek
Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej
Koło Naukowe Psychologów UMCS
Koło Naukowe Romanistów RoManiacy
Koło Naukowe Studentów Archeologii
Koło Naukowe Studentów Bułgarystów
Koło Naukowe Studentów Filologii Angielskiej UMCS
Koło Naukowe Studentów Fizyki
Koło Naukowe Studentów Informatyki .NET
Koło Naukowe Studentów Judaistyki
Koło Naukowe Studentów Krajoznawców UMCS
Koło Naukowe Twórczych Pedagogów Resocjalizujących
Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu UMCS
Koło Naukowo-Artystyczne Frakcja Sucha
Koło Naukowo-Artystyczne Grafiki Projektowej KołoMyJa
Koło Prawa Gospodarczego
Koło Sympatyków Dalekiego Wschodu
Naukowe Studenckie Koło Samorządowców
Politologiczne Koło Naukowe
Studencka Strefa Aktywności
Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Teatrologów
Studenckie Koło Dziennikarskie
Studenckie Koło Fotografii Przyrodniczej UMCS
Studenckie Koło Kultury Audiowizualnej
Studenckie Koło Naukowe ADESSE
Studenckie Koło Naukowe Biochemików UMCS
Studenckie Koło Naukowe Biologów UMCS
Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów Mikron
Studenckie Koło Naukowe Ceramika Unikatowa i Formy Przestrzenne
Studenckie Koło Naukowe Epigrafików Exploratio
Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów
Studenckie Koło Naukowe Finansistów UMCS
Studenckie Koło Naukowe Folklorystów i Etnologów
Studenckie Koło Naukowe Forum Młodych Rzeźbiarzy
Studenckie Koło Naukowe Geografów UMCS im. Adama Malickiego w Lublinie
Studenckie Koło Naukowe Gleboznawców
Studenckie Koło Naukowe Historyków Satyryków
Studenckie Koło Naukowe Kulturoznawców
Studenckie Koło Naukowe Matematyków Akademia Platońska
Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów Bakcyl
Studenckie Koło Naukowe Polonistów
Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego
Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS
Studenckie Koło Naukowe Quaero
Studenckie Koło Naukowe Socjologów Gospodarki i Organizacji
Studenckie Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji „Globtroter”
Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością i Wiedzą
Studenckie Koło Naukowo-Artystyczne Pedagogów
Studenckie Koło Naukowo-Artystyczne Studencki Teatr Opętanych Pseudo-Artystów STOPA
Uczelniany Klub Turystyczny Studencki Klub Przewodników Beskidzkich w Lublinie
Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Alter Idem

Akademikiwięcej »
Dom Studencki A "Amor"
Dom Studencki B "Babilon"
Dom Studencki F "Femina"
Dom Studencki G "Grześ"
Dom Studencki H "Helios"
Dom Studencki I "Ikar"
Dom Studencki J "Jowisz"
Dom Studencki K "KRONOS"
Dom Studencki Z "ZANA"

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Artystyczny
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filozofii i Socjologii
Wydział Humanistyczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Politologii
Wydział Prawa i Administracji

Inne ośrodki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Kolegium Licencjackie w BiłgorajuBiłgoraj
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu DolnymKazimierz Dolny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Zamiejscowy w PuławachPuławy

logo_za_napisem_400.jpg

O uczelni

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. Jako instytucja głęboko zakorzeniona w regionie, od blisko 70 lat pełni rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą oraz wnosi istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Do chwili obecnej naszą Alma Mater ukończyło ponad 200 tys. absolwentów.

Wszechstronna oferta edukacyjna oraz bogate doświadczenie stanowią nasze atuty. Co roku proponujemy nowe kierunki studiów, a także wprowadzamy unikalne specjalizacje. Kształcenie prowadzone jest na 11 Wydziałach, ponad 50 kierunkach studiów oraz ponad 200 specjalnościach. UMCS, pod względem liczby działających kół naukowych w odniesieniu do liczby studentów, należy do czołówki w Polsce, zaś w regionie - nie ma sobie równych. Obecnie funkcjonuje ich ponad 80, skupiają młodych ludzi, którzy dzięki zapałowi i determinacji organizują ciekawe inicjatywy.

Uczelnia stale współpracuje ze środowiskami biznesowymi oraz innymi ośrodkami akademickimi. Dysponuje nowoczesnymi laboratoriami i pracowniami. Inwestuje w infrastrukturę oraz modernizację istniejących obiektów. UMCS może poszczycić się jednym z najnowocześniejszych budynków na Lubelszczyźnie - Instytutem Informatyki.

UMCS wyróżnia unikatowy kampus studencki, zlokalizowany w centrum miasta, na który składają się: budynki dydaktyczne, 9 domów studenckich, kluby, obiekty sportowe i kulturalne, m.in. Akademickie Centrum Kultury "Chatka Żaka" i Inkubator Medialno-Artystyczny.

UMCS to Uczelnia Liderów oraz Uczelnia Przyjazna Studentom i Uczelnia Przyjazna Pracodawcom.
Rekrutacja

Krok I

Sprawdź ofertę dydaktyczną UMCS

http://www.umcs.pl/pl/kandydat.htm

Krok II

Internetowa Rejestracja Kandydatów

IRK https://irk.umcs.lublin.pl/

 • założenie osobistego konta w systemie IRK, wprowadzenie danych osobowych i edukacyjnych
 • wybór kierunku studiów (ewentualnie specjalności) / rejestracja na wybrany kierunek studiów

Krok III

Opłata rekrutacyjna

Dla każdego kandydata system IRK generuje indywidualne konto kandydata, na które należy dokonać opłaty rekrutacyjnej w terminie podanym w szczegółowym terminarzu postępowania rekrutacyjnego.

Krok IV

Ogłoszenie wyników

Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę osób zakwalifikowanych na studia.

Krok V

Po zakwalifikowaniu na studia:

 • wydruk kwestionariusza osobowego
 • zamówienie w systemie IRK legitymacji UMCS oraz indeksu i dokonanie opłat z tego tytułu
 • wprowadzenie do systemu IRK elektronicznej wersji fotografii w postaci pliku JPG

Uczelnia przyjazna studentom niepełnosprawnym

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej tworzą ludzie otwarci, którzy zdobywają coraz większą wiedzę na temat niepełnosprawności. Wraz ze studentami niepełnosprawnymi tworzymy społeczność opartą na wspólnej pracy, nauce, ale również zabawie. Z każdym dniem na naszej Uczelni dokonują się wielkie zmiany, a my wszyscy - pracownicy, nauczyciele akademiccy, studenci - przekonujemy się, że ograniczenia to tylko pozorna bariera. Dla nas to impuls, który wyzwala kreatywność i motywację do przekraczania ograniczeń.

Na UMCS znajduje się Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Studentów Niepełnosprawnych oraz funkcjonuje Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych "Alter Idem". Jednostki te współpracują ze sobą tak, by przełamywać bariery i wprowadzać w życie najlepsze rozwiązania dla społeczności osób niepełnosprawnych.

Najważniejszym zadaniem Punktu jest pomoc studentom w efektywnym wykorzystaniu czasu studiów. Podejmowane działania mają na celu wyrównywanie szans edukacyjnych studentów, którzy mają dodatkowe potrzeby wynikające z niepełnosprawności.

Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych "Alter Idem" skupia na równych prawach studentów pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Działaniom studenckim przyświeca przesłanie, że ograniczenia mogą być zasobem, który wyzwala kreatywność i motywację do przekraczania barier.

Studenci niepełnosprawni mogą liczyć na takie formy wsparcia, jak:

 • Bezpłatny transport - dowóz na zajęcia dydaktyczne dla tych studentów, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność potrzebują specjalistycznego transportu.
 • Pomoc asystenta - obowiązki asystenta są ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb studenta niepełnosprawnego.
 • Poradnictwo psychologiczne - spotkania z psychologiem w ramach, których studenci i ich rodziny mogą otrzymać fachową pomoc.
 • Poradnictwo prawne - konsultacje z prawnikiem, który udzieli wyczerpującej odpowiedzi na pytania prawne, a także pomoże w przygotowaniu odpowiednich dokumentów.
 • Aktywność sportowa - współpraca z Centrum Kultury Fizycznej UMCS przy organizacji bezpłatnych zajęć na pływalni.
 • Szkolenia - uczestnictwo w organizowanych szkoleniach pomaga studentowi uzyskać wiedzę i umiejętności przydatne do rozwoju potencjału osobistego.
 • Klub psychoedukacji - systematyczne dwugodzinne spotkania w ramach, których studenci mają okazję ćwiczyć takie umiejętności jak: komunikacja, myślenie twórcze, asertywność.
 • Lektorat języka angielskiego - możliwość skorzystania z bezpłatnych, dodatkowych zajęć z języka angielskiego. Lektorat jest dostosowany do indywidualnych potrzeb studentów.
 • Wyjazd szkoleniowo-rehabilitacyjne - proponujemy wyjazdy w cenie dostępnej dla każdego studenta. Ich celem jest wzmocnienie i rozwijanie relacji między studentami UMCS.
 • Wyjazd adaptacyjny - studenci pierwszego roku mogą skorzystać z wyjazdu, który ułatwia włączenie się do społeczności akademickiej. W jego trakcie studenci otrzymują cenne informacje dotyczące studiowania.
Więcej informacji - tutaj.

Życie studenckie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to miejsce ludzi z pasją. Młodzi ludzie decydujący się wstąpić w mury naszej Uczelni, mają ogrom możliwości, by realizować swoje zainteresowania, zdobywać cenne doświadczenie oraz kreatywnie spędzać czas studiów. Wyrazem aktywności studentów UMCS są liczne inicjatywy podejmowane m.in. w ramach samorządu uczelnianego, samorządów wydziałowych, kół naukowych i organizacji studenckich. Ich działalność naukowa i kulturalna cieszy się zainteresowaniem na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Samorząd Studentów, czyli demokracja na Uniwersytecie

Dbamy o Twoje sprawy centralnie…

Najwyższym organem Samorządu Studentów UMCS jest Parlament Studentów UMCS, który bierze udział w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących studentów UMCS.

Z kolei zadaniem Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS jest dbanie o dobro społeczności studenckiej. W porozumieniu z nim podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące spraw studentów.

Wspieramy działania młodych ludzi, którzy chcą rozwijać się w różnych dziedzinach życia. Doradzamy, jak zdobywać środki finansowe na realizację projektów, pomagamy w organizacji realizowanych przedsięwzięć. Poprzez organizację różnego typu imprez i projektów o charakterze kulturalnym dbamy o integrację środowiska studenckiego na naszej uczelni.

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć, które realizuje Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów są majowe Lubelskie Dni Kultury Studenckiej "Kozienalia". Oprócz tego m.in. wydajemy Miesięcznik Samorządu Studentów A4, a także organizujemy wyjazd integracyjny dla studentów pierwszego roku, imprezę otrzęsinową, zimowisko, turnieje sportowe, kursy i szkolenia skierowane do studentów i wiele innych projektów.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.samorzad.umcs.lublin.pl .

…i wydziałowo

Na każdym Wydziale działa Rada Wydziałowa Samorządu Studentów, wybierana w powszechnych wyborach. To właśnie jej członkowie i członkinie zajmują się studenckimi problemami: zawsze odpowiedzą na pytania związane z tokiem studiów, zaś w sytuacjach nadzwyczajnych mogą być obecni podczas egzaminów komisyjnych.

Koła naukowe i organizacje studenckie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to miejsce, w którym czynnie działają koła naukowe oraz organizacje studenckie. Każdy student, który chce aktywnie spędzić czas studiów i zdobyć cenne doświadczenie, może zostać ich członkiem. Jest w czym wybierać. Na UMCS aktywnie działa ponad 130 kół naukowych i organizacji studenckich. Pełna lista dostępna jest na stronie internetowej Działu Obsługi Studentów UMCS.

Domy studenckie UMCS

Obecnie Uczelnia dysponuje w Lublinie 9 akademikami położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie budynków dydaktycznych, w centrum miasta - łącznie posiadamy ponad 2900 miejsc. Oferujemy miejsca o różnym standardzie - od akademików, w których są dwupokojowe segmenty z pełnym węzłem sanitarnym i kuchnią (rodzaj samodzielnych mieszkań), przez akademiki z jednym, dwoma lub czterema pokojami na jeden sanitariat, do akademików z pokojami trzyosobowymi ze wspólnymi sanitariatami na korytarzu. Posiadamy pokoje 1-osobowe, 2-osobowe (większość pokoi) i 3-osobowe.

W każdym akademiku znajduje się do dyspozycji mieszkańców sala klubowa i sala telewizyjna oraz pokoje "cichej nauki" i pralnia. We wszystkich akademikach (w pokojach) dostępny jest Internet.

Osoba ubiegająca się o przyznanie miejsca w Domu Studenckim powinna złożyć odpowiedni wniosek w akademiku, w którym chce zamieszkać - wniosek jest dostępny na stronach internetowych Uczelni.

Uczelnia dysponuje także dodatkowymi miejscami dla studentów zaocznych, zapewniającymi noclegi podczas zjazdów.

Więcej informacji o akademikach znaleźć można na stronie Działu Obsługi Studentów: www.umcs.lublin.pl/student

Życie kulturalne

UMCS pełni ważną rolę kulturotwórczą.

Integruje środowisko akademickie oraz wspiera studentów i pracowników w realizacji różnorodnych projektów kulturalnych. Jest twórcą lub współorganizatorem wielu wydarzeń artystycznych. Poszczególne Wydziały oraz jednostki uniwersyteckie podejmują różne inicjatywy w tym zakresie. Centralnym zaś ośrodkiem kultury akademickiej UMCS jest Akademickie Centrum Kultury "Chatka Żaka".

Akademickie Centrum Kultury UMCS "Chatka Żaka"

ul. Radziszewskiego 16

20-031 Lublin

tel. 81 533 32 01

www.chatkazaka.pl

www.facebook.com/ack.umcs.chatkazaka

"Chatka Żaka" znana jest jako centrum integracji środowisk twórczych i przestrzeń realizacji wydarzeń niemal wszystkich dziedzin sztuki: muzyki, teatru, filmu, sztuk plastycznych, literatury. Od kilku lat ACK organizuje konkurs grantowy na festiwale, imprezy cykliczne, koncerty i inne działania kulturotwórcze, zaś udzielając merytorycznej i organizacyjnej pomocy grupom artystycznym i inicjatywom twórczym studentów, tworzy prężnie działające centrum kulturalne Lublina.

W kalendarz wydarzeń artystycznych na stałe wpisały się takie imprezy, jak: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej "Mikołajki Folkowe", Studenckie Konfrontacje Filmowe, Studencki Ogólnopolski Festiwal Teatralny "Kontestacje", "Bakcynalia" Epidemia Piosenki Turystycznej, ACK Electric Nights, Chatka Blues Festiwal, Studencka Wiosna Teatralna oraz Festiwal Artystycznych Warsztatów Umiejętności.

Działalność Centrum nie ogranicza się oczywiście do wydarzeń festiwalowych. Od lat funkcjonują również:

 • Akademicka Grupa Medialna
 • Zespół Tańca Towarzyskiego "Impetus"
 • Zespół Tańca Ludowego UMCS,
 • Orkiestra św. Mikołaja
 • Chór Akademicki UMCS
 • Kino Studyjne
 • Pracownia Plastyczna
 • Galeria - prowadząca działalność wystawienniczą
 • Przestrzeń Działań Teatralnych
 • Operacja kultura - wolontariusze "Kwiatki z Chatki".

Akademicka Grupa Medialna UMCS

Dlaczego warto studiować na UMCS
 • największa uczelnia we wschodniej Polsce
 • Miasteczko Akademickie zlokalizowane w centrum Lublina
 • 11 Wydziałów
 • 51 kierunków
 • ponad 200 specjalności
 • ponad 130 kół naukowych i organizacji studenckich
 • bogata oferta studiów podyplomowych
 • kierunki unikatowe oraz kierunki zamawiane
 • ponad 25 tysięcy studentów
 • ponad 180 tysięcy absolwentów
 • siła tradycji
 • nowoczesna baza dydaktyczna
 • programy pomocy materialnej dla studentów
 • 9 akademików
 • współpraca międzynarodowa
 • programy studenckich wymian międzynarodowych i krajowych
 • nowoczesne laboratoria i pracownie
 • duży wybór zajęć i sekcji sportowych
 • imprezy kulturalne
 • Uczelnia Przyjazna Pracodawcom
 • Uczelnia Liderów
 • Miejsce Odkrywania Talentów
Kontakt

logo_za_napisem_400.jpg

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

centrala: +48 81 537 51 00

www.umcs.pl

www.irk.umcs.lublin.pl

www.facebook.com/umcslublin

UMCS.jpg

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie