Prezentacja uczelni
Olsztyn, Polska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: państwowe

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
International Relations – Global and Regional PerspectiveStudia w języku angielskim
Medical BiologyStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja i Cyfryzacja
Analiza i Kreowanie Trendów
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Biologia - Biologia medyczna
Biologia - Biologia ogólna
Biotechnologia
Dietetyka
Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Dokumentalistyka medialna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Nowe media
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Ekonomia
Filologia angielska
Filologia angielska - Specjalność nauczycielska w zakresie języka angielskiego
Filologia germańska
Filologia germańska - Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego
Filologia polska
Filologia polska - Specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego
Filologia polska - Specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego i wiedzy o kulturze
Filologia rosyjska
Filologia rosyjska - Filologia rosyjska z językiem angielskim
Filologia rosyjska - Specjalność nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego
Filozofia
Filozofia - Interakcje społeczne i kooperacja
Filozofia - Specjalność etyczno-epistemologiczna
Historia
Historia - Specjalność nauczycielska w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie
Historia - Turystyka historyczna
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Logopedia
Matematyka
Matematyka - Matematyka stosowana
Matematyka - Nauczanie matematyki
Mikrobiologia
Nauki o Rodzinie
Nauki o rodzinie - Asystent-opiekun osób starszych
Nauki o rodzinie - Mediacja rodzinna
Pedagogika
Pedagogika - Pedagogika opiekuńcza
Pedagogika - Pedagogika szkolna z animacją kulturalną
Pedagogika Specjalna
Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika Specjalna - Resocjalizacja
Pedagogika Wczesnej Edukacji
Pielęgniarstwo
Politologia
Praca socjalna
Ratownictwo medyczne
Socjologia
Socjologia - Socjologia nowych mediów
Socjologia - Socjologia rozwoju lokalnego i regionalnego
Stosunki Międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe - Polityka europejska
Turystyka i Rekreacja
Wojskoznawstwo
Zarządzanie
Zwierzęta W Rekreacji, Edukacji i Terapii

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura Krajobrazu
Bioinżynieria Produkcji Żywności
Bioinżynieria produkcji żywności - Gospodarka żywnościowa
Bioinżynieria produkcji żywności - Kształtowanie jakości i bezpieczeństwo w produkcji żywności
Bioinżynieria produkcji żywności - Przetwórstwo żywności
Biotechnologia
Broker Innowacji w Przemyśle Spożywczym
Budownictwo
Energetyka
Gastronomia - Sztuka Kulinarna
Geodezja i Kartografia
Geodezja i kartografia - Geodezja i geoinformatyka
Geodezja i kartografia - Geodezja i szacowanie nieruchomości
Gospodarka Przestrzenna
Gospodarka przestrzenna - Doradztwo na rynku nieruchomości
Gospodarka przestrzenna - Planowanie i inżynieria przestrzenna
Gospodarka przestrzenna - Urbanistyka
Gospodarowanie Surowcami Odnawialnymi i Mineralnymi
Gospodarowanie Zasobami Wodnymi
Informatyka
Informatyka - Informatyka ogólna
Informatyka - Inżynieria systemów informatycznych
Inżynieria Akwakultury
Inżynieria Bezpieczeństwa
Inżynieria bezpieczeństwa - Bezpieczeństwo pracy
Inżynieria bezpieczeństwa - Inżynieria systemów bezpieczeństwa
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Inżynieria chemiczna i procesowa - Inżynieria przetwórstwa żywności
Inżynieria Kosmiczna
Inżynieria Środowiska
Inżynieria Środowiska - Inżynieria Komunalna
Leśnictwo
Leśnictwo - Gospodarka leśna
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Ochrona Środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)
Ochrona Środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) - Kształtowanie środowiska
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Rolnictwo - agrobiznes
Rolnictwo - Produkcja rolnicza
Rolnictwo - Rolnictwo precyzyjne
Rybactwo
Technika Rolnicza i Leśna
Technologia Drewna
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Technologia żywności i żywienie człowieka - Biotechnologia żywności
Technologia żywności i żywienie człowieka - Technologia mięsa
Technologia żywności i żywienie człowieka - Technologia mleczarska
Technologia żywności i żywienie człowieka - Technologia produktów roślinnych
Technologia żywności i żywienie człowieka - Żywienie człowieka
Towaroznawstwo
Towaroznawstwo - Menedżer laboratorium badań żywności
Towaroznawstwo - Menedżer produktu
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Zarządzanie i inżynieria produkcji - Zarządzanie innowacjami
Zootechnika
Zootechnika - Chów i hodowla zwierząt amatorskich
Zootechnika - Hodowla i użytkowanie zwierząt
Zootechnika - Hodowla koni i jeździectwo
Zootechnika - Profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koni

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Aquaculture and fish-keepingStudia w języku angielskim
Biotechnology in environment protectionStudia w języku angielskim
Criminology and related sciences in criminal proceedingsStudia w języku angielskim
Europejski rozwój gospodarczyStudia w języku angielskim
Geodesy and satellite navigationStudia w języku angielskim
GeoinformaticsStudia w języku angielskim
Global and Regional PerspectiveStudia w języku angielskim
Inżynieria żywnościStudia w języku angielskim
Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarczeStudia w języku angielskim
Modern real estate managementStudia w języku angielskim
Renewable Energy SourcesStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja - Administracja skarbowa
Administracja - Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym
Architektura Krajobrazu
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe - Bezpieczeństwo regionalne i lokalne
Bezpieczeństwo narodowe - Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Biotechnologia
Budownictwo
Budownictwo - Budowa i eksploatacja dróg
Budownictwo - Budowle i konstrukcje inżynierskie
Budownictwo - Budownictwo energooszczędne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Ekonomia
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia polska
Filologia polska - Specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego
Filologia rosyjska
Geodezja i Kartografia
Geodezja i kartografia - Geodezja i szacowanie nieruchomości
Geodezja i Kartografia - Geodezja Inżynieryjna
Gospodarka Przestrzenna
Gospodarka przestrzenna - Zarządzanie i rozwój nieruchomości
Historia
Informatyka
Informatyka - Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych
Informatyka - Techniki multimedialne
Inżynieria Precyzyjna w Produkcji Rolno-Spożywczej
Inżynieria Środowiska - Inżynieria Sanitarna i Wodna
Matematyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechanika i budowa maszyn - Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn
Mechanika i budowa maszyn - Inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszyn
Mechanika i budowa maszyn - Mechatronika w inżynierii mechanicznej
Mikrobiologia
Nauki o Rodzinie
Nauki o rodzinie - Asystent-opiekun osób starszych
Nauki o rodzinie - Mediacja rodzinna
Nauki o rodzinie - Mediacja rodzinna i wychowanie dziecka
Nauki o rodzinie - Organizacja sfery kultury
Ochrona Środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)
Ochrona Środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) - Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) - Monitoring i toksykologia środowiska
Ochrona Środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) - Ochrona ekosystemów wodnych
Ochrona Środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) - Ochrona i użytkowanie ekosystemów leśnych
Ochrona Środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) - Rekultywacja środowiska
Ochrona Środowiska (Wydział Nauk o Środowisku)
Ochrona Środowiska (Wydział Nauk o Środowisku) - Inżynieria i waloryzacja ekologiczna
Ochrona Środowiska (Wydział Nauk o Środowisku) - Inżynieria procesowa, biotechnologia i ochrona środowiska (oferta w języku angielskim)
Odnawialne Źródła Energii
Ogrodnictwo
Ogrodnictwo - Dekoracja przestrzenna i florystyka
Ogrodnictwo - Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni
Pedagogika
Pedagogika - Diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturową
Pedagogika - Edukacja dorosłych z doradztwem socjalnym
Pedagogika - Edukacja i aktywizacja społeczności lokalnych
Pedagogika - Menadżer kultury
Pedagogika - Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią
Pedagogika - Pedagogika szkolna z przedsiębiorczością
Pedagogika - Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego
Pedagogika - Wczesna edukacja
Pedagogika Specjalna
Pedagogika specjalna - Andragogika specjalna
Pedagogika specjalna - Resocjalizacja z penitencjarystyką
Pielęgniarstwo
Politologia
Politologia - Marketing polityczny i media
Politologia - Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
Politologia - Rozwiązywanie konfliktów politycznych i społecznych
Politologia - Samorząd terytorialny
Rolnictwo
Rolnictwo - Agrobiotechnologia
Rolnictwo - Ochrona roślin
Rolnictwo - Rolnictwo ekologiczne
Rolnictwo - Zarządzanie produkcją
Rybactwo
Rybactwo - Akwakultura i akwarystyka
Stosunki Międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe - Stosunki międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe - Wschodoznawstwo
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Technologia żywności i żywienie człowieka - Inżynieria przetwórstwa żywności
Technologia żywności i żywienie człowieka - Technologia żywności
Technologia żywności i żywienie człowieka - Żywienie człowieka
Towaroznawstwo
Towaroznawstwo - Menedżer usług gastronomiczno-hotelarskich
Towaroznawstwo - Zarządzanie procesami w produkcji i usługach
Turystyka i Rekreacja
Zarządzanie
Zarządzanie - Rachunkowość i Zarządzanie Finansami
Zarządzanie - zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Zarządzanie - Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zootechnika
Zootechnika - Biotechnologia w hodowli zwierząt
Zootechnika - Hodowla i użytkowanie zwierząt
Zootechnika - Kształtowanie jakości produktów zwierzęcych
Zootechnika - Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe
Zootechnika - Użytkowanie zwierząt wolno żyjących i gospodarka łowiecka

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
European LawStudia w języku angielskim
MedicineStudia w języku angielskim
Kierunek lekarski
Prawo
Prawo - Prawo europejskie
Prawo Kanoniczne
Prawo Kanoniczne - Kanoniczno-cywilna
Teologia
Teologia - Formacja kapłańska
Teologia - Specjalność nauczycielska w zakresie religii
Weterynaria

Studia doktoranckiewięcej »
Agronomia, ochrona i kształtowanie środowiska
Biologia
Filozofia
Geodezja i Kartografia
Historia
Inżynieria rolnicza
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Nauki humanistyczne
Nauki teologiczne
Nauki weterynaryjne
Rybactwo
Technologia żywności i żywienia
Zootechnika

Studia podyplomowewięcej »
Administracja
Administracja elektroniczna
Administracyjno-prawne aspekty funkcjonowania służb publicznych
Analityk systemów zarządzania bezpieczeństwem
Animacja kultury
Audyt energetyczny budynków i instalacji
Audyt i kontrola wewnętrzna
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii
Bezpieczeństwo procesu produkcji w przemyśle spożywczym
Bezpieczeństwo ruchu drogowego - metody i środki
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna
Doradca finansowy
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja inkluzyjna
Ekonomia - rachunkowość budżetowa
Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV
Emisja głosu i retoryka funkcyjna
Energetyka i odnawialne źródła energii
Etyka i kultura polityczna dla nauczycieli
Eurokody w budownictwie
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb
Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji
Grafika komputerowa i multimedialna
Higiena pasz
Historia
Hortiterapia
Ichtiologia i akwakultura
Impresariat artystyczny
Integrowana produkcja i ochrona roślin
Inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem cywilnym
Inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem publicznym
Komputery i nanotechnologia
Kontrola funduszy unijnych
Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej
Kształcenie pedagogiczne
Kształcenie specjalistów rozwoju lokalnego
Kształcenie w zawodzie technik ekonomista
Kuratela sądowa
Logopedia
Łowiectwo i aktywne formy zarządzania populacjami dzikich zwierząt
Marketing i zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
Marketing i zarządzanie jakością w sprzedaży
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro
Mechatronika, diagnostyka i rzeczoznawstwo samochodowe
Mediacja i inne alternatywne sposoby rozwiązywania sporów
Menedżer jakości
Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności
Metody kosztorysowania w warunkach gospodarki rynkowej
Monitoring wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej
Muzyka w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
Nauczanie filozofii
Nauczanie historii
Nauczanie języka angielskiego
Nauczanie języka niemieckiego
Nauczanie języka polskiego
Nauczanie języka rosyjskiego
Nauczanie języka ukraińskiego
Nauczenie przyrody w szkole podstawowej
Ochrona i upowszechnianie dóbr kultury
Ochrona różnorodności biologicznej - oceny oddziaływania i zarządzanie środowiskiem
Odnawialne źródła energii
Pedagog specjalny w edukacji integracyjnej
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
Polityka bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
Pomoc publiczna i fundusze unijne
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Prawne aspekty inwestycji budowlanych
Prawne uwarunkowania kształtowania wizerunku instytucji
Prawo medyczne
Prawo ochrony środowiska
Prawo pracy
Prawo zamówień publicznych
Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe
Produkcja rolnicza i ogrodnicza
Promocja i zarządzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym
Psychologiczno - socjologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w środowisku pracy
Rachunkowość
Rachunkowość przedsiębiorstw
Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych - uwarunkowania i organizacja agrobiznesu
Rolnictwo ekologiczne
Rytmika i taniec
Socjoterapia
Surdologopedia
Technika z elementami plastyki w zreformowanej szkole
Terapie biologiczne
Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych
Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni
Usługi finansowe i bankowe w gospodarce rynkowej
Użytkowe programy komputerowe w zastosowaniach inżynierskich
Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska
Wycena nieruchomości
Zaawansowane technologie informatyczne
Zarządzanie biznesem
Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego
Zarządzanie finansami w sporcie
Zarządzanie funduszami unijnymi
Zarządzanie i marketing w oświacie
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zintegrowana wczesna edukacja
Żywienie człowieka i dietetyka

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Artystyczne Koło Naukowe
Dyskusyjne Forum Pedagogów i Muzyków
Dyskusyjne Koło Filmowe
Interdyscyplinarne Koło Doktoranckie Pogranicza
InterGender. Interdyscyplinarne Koło Naukowe
Koło Aktywizacji i Wspierania Animatorów
Koło Animatorów Społeczno-Kulturalnych KASK
Koło Artystyczno - Naukowe MUSICA PRATTICA
Koło Artystyczno – Naukowe Musica in via
Koło Biologii Komórki
Koło Filozofii Państwa i Prawa Politea
Koło Inicjatyw Filozoficznych
Koło Inicjatyw Kulturalnych
Koło Nauk Cywilistycznych
Koło Nauk Penalnych
Koło Naukowe Administratywistów
Koło Naukowe Analiz Przestrzennych GeoGis
Koło Naukowe Antropologii Kultury
Koło Naukowe Architektów Krajobrazu Horyzont
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Koło Naukowe Biblistów
Koło Naukowe Biochemików
Koło Naukowe Bioinformatyków
Koło Naukowe Chirurgii Transplantacyjnej
Koło Naukowe Doktorantów Filozofii
Koło Naukowe Doktorantów-Historyków
Koło Naukowe Ekologia Produktów
Koło Naukowe Ekonomia Międzynarodowa
Koło Naukowe Endokrynologii, Diabetologii i Zaburzeń Metabolizmu
Koło Naukowe Entomologów Kortoptera
Koło Naukowe Fizjologów Doświadczalnych
Koło Naukowe Fizjologów Klinicznych
Koło Naukowe Gastronomia Sztuka Kulinarna
Koło Naukowe Genetyków Genius
Koło Naukowe Geodetów SCITUS
Koło Naukowe Geragogów
Koło Naukowe Gleboznawczo – Geologiczne
Koło Naukowe Gospodarki Nieruchomościami
Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
Koło Naukowe Grafiki Komputerowej
Koło Naukowe Grafiki Warsztatowej
Koło Naukowe Higiena Pasz i Zwierząt
Koło Naukowe Historii Sztuki Art
Koło Naukowe Hodowców Koni i Jeździectwa
Koło Naukowe Interny Naikai-gakusei-kai
Koło Naukowe Inwestorów
Koło Naukowe Inżynierii Ekologicznej
Koło Naukowe Inżynierów Leśnictwa i Drzewnictwa
Koło Naukowe Kulturalna Organizacja Twórcza
Koło Naukowe LENS
Koło Naukowe Leśników
Koło Naukowe Makroekonomii
Koło Naukowe Malarzy Nieoczywistych
Koło Naukowe Mechatroniki
Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej
Koło Naukowe Menedżerów Produkcji Roślinnej
Koło Naukowe Miłośników Sztuk Społecznie Zaangażowanych
Koło Naukowe Młodych Architektów i Urbanistów KRESKA
Koło Naukowe Młodych Konstruktorów
Koło Naukowe Neurochirurgii
Koło Naukowe Ochrony Praw Konsumenta
Koło Naukowe Ochrony Przyrody
Koło Naukowe Onkologii
Koło Naukowe Parazytologii Vermis
Koło Naukowe Pasjonatów Higieny i Dobrostanu Zwierząt
Koło Naukowe Patofizjologii
Koło Naukowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej Reska
Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych
Koło Naukowe Pediatrii
Koło Naukowe Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych
Koło Naukowe Postępowania Karnego ACCUSATIO
Koło Naukowe Prawa Finansów Publicznych
Koło Naukowe Prawa Gospodarczego Unii Europejskiej
Koło Naukowe Prawa Handlowego
Koło Naukowe Prawa Inwestycyjnego
Koło Naukowe Prawa Kanonicznego PRO FAMILIA
Koło Naukowe Prawa Karnego Iustitia
Koło Naukowe Prawa Konkurencji i Własności Intelektualnej IPR
Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego VOTUM
Koło Naukowe Prawa Medycznego Salus aegroti suprema lex esto
Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego
Koło Naukowe Prawa Podatkowego
Koło Naukowe Prawa Pracy
Koło Naukowe Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego
Koło Naukowe Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami
Koło Naukowe Prawa Rzymskiego i Porównawczego CIVIL LAW
Koło Naukowe Prawników-Kanonistów
Koło Naukowe Rachunkowości
Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawna
Koło Naukowe Studenckie Forum Administracyjne Ad Vocem
Koło Naukowe Studenckiej Współpracy Zagranicznej
Koło Naukowe Studentów Archiwistyki
Koło Naukowe Studentów Budownictwa EKSPERT
Koło Naukowe Technik Laserowych
Koło Naukowe Toksykologów Środowiska
Koło Naukowe Ubezpieczeń Benefit
Koło Naukowe Wolontariatu Studentów Pedagogiki
Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Creative
Koło Naukowe Zoologów
Koło Naukowe Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej
Koło Prawa i Ekonomii
Międzynarodowe Koło Naukowe Geodezji Satelitarnej i Nawigacji GeoSiN
Międzywydziałowe Koło Naukowe Pomocy Studentom Zagranicznym
Naukowe Kolo Hodowców Zwierzyny Łownej HUBERTUS
Naukowe Koło Akwarystów LABEO
Naukowe Koło Anatomów
Naukowe Koło Biochemii i Biotechnologii
Naukowe Koło Biotechnologów
Naukowe Koło Chirurgiczne
Naukowe Koło Cormorant Group
Naukowe Koło Drobiarzy
Naukowe Koło Ekologów
Naukowe Koło Entomologów
Naukowe Koło Florystów
Naukowe Koło Fotograficzne ISO
Naukowe Koło Histologów
Naukowe Koło Historyków Wojskowości
Naukowe Koło Hodowców Bydła
Naukowe Koło Hodowców Trzody Chlewnej
Naukowe Koło Hydrobiologów i Rybaków
Naukowe Koło Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Naukowe Koło Łąkarzy
Naukowe Koło Marketingu
Naukowe Koło Mikrobiologów
Naukowe Koło Miłośników Roślin Ozdobnych
Naukowe Koło Oceny Surowców i Produktów Zwierzęcych
Naukowe Koło Ogrodników
Naukowe Koło OIKOS
Naukowe Koło Ornitologów
Naukowe Koło Parazytologów
Naukowe Koło Pedeutologów
Naukowe Koło Położników
Naukowe Koło Pszczelarzy
Naukowe Koło Socjologów Quero
Naukowe Koło Teatralne Rapsod
Naukowe Koło Technologów Mięsa
Naukowe Koło Technologów Mleczarstwa
Naukowe Studenckie Koło Filozoficzne
Penitencjarne Koło Naukowe Custodia
Politologów
Radiowe Koło Naukowe Eter
Studencki Koło Naukowe Higieny Żywności i Toksykologii
Studenckie Historyczno-Prawne Koło Naukowe
Studenckie Koło Afrykanistyczne
Studenckie Koło Anatomiczne
Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Ars Cantandi
Studenckie Koło Ginekologiczno-Położnicze
Studenckie Koło Historyczne Historikon
Studenckie Koło Inicjatyw Anglistycznych Anglo Cooltura - Juniors
Studenckie Koło Kardiologiczne
Studenckie Koło Kardiologiczne i Kardiochirurgiczne
Studenckie Koło Kardiopulmonologicznego i Chorób Rzadkich Układu Oddechowego
Studenckie Koło Literaturoznawców
Studenckie Koło Miłośników Historii i Kultury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego ALBION
Studenckie Koło Naukowe Analizy Sensorycznej Żywności
Studenckie Koło Naukowe Badań Popkultury
Studenckie Koło Naukowe Badań w Zdrowiu Publicznym
Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Procesu Karnego KAPEKA
Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów Żywności
Studenckie Koło Naukowe Chemii Środowiska
Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Dziecięcej
Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Endokrynologicznej i Gastroenterologicznej
Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Ogólnej
Studenckie Koło Naukowe Ekoenergia
Studenckie Koło Naukowe Epidemiologów Weterynaryjnych
Studenckie Koło Naukowe Finanse Unii Europejskiej
Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności
Studenckie Koło Naukowe Hodowców Owiec i Kóz Chimera
Studenckie Koło Naukowe Hodowców zwierząt amatorskich
Studenckie Koło Naukowe Hyopatologów
Studenckie Koło Naukowe Internistów Weterynaryjnych
Studenckie Koło Naukowe Inżynierów Środowiska KIŚ
Studenckie Koło Naukowe Językoznawców
Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki
Studenckie Koło Naukowe Kryminologii VESTIGIUM
Studenckie Koło Naukowe Mat-ołki
Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów
Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów Molekularnych COCCUS
Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury Brytyjskiej i Amerykańskiej Anglo Cooltura - Seniors
Studenckie Koło Naukowe Miłośników Psów Użytkowych
Studenckie Koło Naukowe Miłośników Społeczeństw i kultury Antyku Romantias
Studenckie Koło Naukowe Młodych Germanistów
Studenckie Koło Naukowe Nowe Media
Studenckie Koło Naukowe Patologii Klinicznej Organizmów Zmiennocieplnych
Studenckie Koło Naukowe Patologów Weterynaryjnych
Studenckie Koło Naukowe Podstawowych Problemów Bezpieczeństwa
Studenckie Koło Naukowe Pracy Socjalnej
Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka IUS HOMINI
Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego Fides
Studenckie Koło Naukowe Reguła 72
Studenckie Koło Naukowe Rehabilitacji
Studenckie Koło Naukowe Techników i Informatyków
Studenckie Koło Naukowe Technologów Przetwórstwa Surowców Roślinnych
Studenckie Koło Naukowe Towaroznawczej Oceny Sensorycznej
Studenckie Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji Voyager
Studenckie Koło Naukowe Twórczości Literackiej Ars Scripta
Studenckie Koło Naukowe Uniwersytet Gier
Studenckie Koło Naukowe Weterynaria Sądowa
Studenckie Koło Nefrologiczne
Studenckie Koło Pasjonatów Wędkarstwa i Aktywnej Ochrony Ryb FARIO
Studenckie Koło Patomorfologiczne
Studenckie Koło Pediatryczno-Hematologiczne
Studenckie Koło Przekałdu
Studenckie Koło Slawistyczne
Studenckie Koło Stosunków Międzynarodowych Inter Gentes
Studenckie Koło Wolontariuszy Teologii
Studenckie Naukowe Koło Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności
Studenckie Naukowe Koło Fotograficzne Myszki
Studenckie Naukowe Koło Higienistów Żywności
Studenckie Naukowe Koło Historii Średniowiecznej i Nowożytnej Polski
Studenckie Naukowe Koło Internistyczne Bujatryków
Studenckie Naukowe Koło Mikrobiologii
Studenckie Naukowe Koło Okulistyki Weterynaryjnej
Studenckie Naukowe Koło Zarządzania Jakością
Studenckie Naukowe Koło Żywienia Zwierząt
Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Pro Media
Uczelniane Koło Olsztyńskich Studentów Informatyki

Akademikiwięcej »
Uniwersytecki Dom Rotacyjny

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Humanistyczny
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Nauk Medycznych
Wydział Nauk o Środowisku
Wydział Nauk o Żywności
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Technicznych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Studiów Technicznych i Społecznych
Wydział Sztuki
Wydział Teologii

Inne ośrodki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w EłkuEłk
Logo_pod__u__ene_z_napisem.jpg

Chcesz studiować i mieszkać w najpiękniejszym kampusie w Polsce? Jeśli tak - to zapraszamy Cię na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.


Jesteśmy największą uczelnią publiczną w regionie. Proponujemy kandydatom 74 kierunki kształcenia. Oferta ma charakter interdyscyplinarny i innowacyjny. Tworzą ją odpowiadające zapotrzebowaniu rynku pracy kierunki o profilu praktycznym, przygotowującym absolwentów - praktyków oraz kierunki o profilu ogólnoakademickim (badawczym), umożliwiającym rozwój naukowy.

Studia prowadzone są w języku polskim i angielskim. Oprócz studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich), Uniwersytet oferuje studia doktoranckie oraz szeroką tematykę studiów podyplomowych.

UWM otwarty jest także na inne grupy wiekowe. Uniwersytet Dzieci na UWM pomaga najmłodszym odkrywać własne pasje i zainteresowania, pokazując bogactwo świata nauki. Słuchaczy Uniwersytetu III Wieku wpieramy w zdobywaniu umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

Wyjątkowym atutem Uniwersytetu jest lokalizacja. Większość obiektów naukowo-dydaktycznych oraz domów studenckich mieści się malowniczej dzielnicy Olsztyna - Kortowie, stanowiącej uniwersytecki campus, uznawany za najpiękniejszy w Polsce.

Jesteśmy nowoczesną uczelnią, docenianą przez studentów i pracodawców. UWM to Uczelnia Przyjazna Studentom – taki prestiżowy tytuł przyznali nam już dwukrotnie sami studenci w plebiscycie organizowanym przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Studiuj z najlepszymi!

UWM w mediach społecznościowych:

Facebook - https://www.facebook.com/UWM.Olsztyn

YouTube - https://www.youtube.com/user/TVKORTOWO

Twitter - https://twitter.com/uwm_olsztyn 

Instagram - https://www.instagram.com/uwm_olsztyn/

Strona www uczelni: www.uwm.edu.pl

Mapa