Kraków, Polska

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Wydział Geodezji Górniczej został utworzony w 1951 roku, a w 1990 roku zmieniono jego nazwę na Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Obecnie problematyka badawcza Wydziału koncentruje się na zastosowaniach informatyki w aspekcie przetwarzania danych przestrzennych (GIS) oraz wykorzystaniu nowoczesnych technik pomiarowych do celów inwentaryzacji i realizacji obiektów przemysłowych, architektonicznych, infrastruktury itp. Prowadzone są badania nad wieloma zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem GPS, naziemnych i lotniczych skanerów laserowych oraz interferometrii radarowej. Wykonywane są liczne prace badawcze nad wykorzystaniem technik teledetekcyjnych i fotogrametrycznych do monitoringu środowiska naturalnego, obiektów zabytkowych itp. W dziedzinie inżynierii środowiska badania koncentrują się na doskonaleniu metod oceny stanu środowiska naturalnego, optymalizacji wpływu przemysłu na jego stan oraz przywracaniu terenom zdegradowanym ich funkcji biologicznych. Absolwenci kierunku Geodezja i Kartografia znajdują zatrudnienie w różnych branżach przemysłu i administracji oraz w pełnym spektrum firm geodezyjnych. Są przygotowani do prowadzenia prac związanych z ewidencją gruntów i budynków oraz dokumentacją geodezyjną dla celów prawnych, w zawodach związanych z gospodarką nieruchomościami, a także w firmach geodezyjnych zajmujących się kompleksową obsługą geodezyjną różnorodnych, w tym także dużych i stawiających najwyższe wymagania, inwestycji budowlanych. Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska są zatrudniani w działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych oraz w administracji Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, funduszach ochrony środowiska, w firmach projektowych, konsultingowych i pomiarowych. Absolwenci posiadają kwalifikacje do pracy w zakresie pozyskiwania danych o środowisku, kontroli emisji do środowiska, gospodarki odpadami, kontroli i zarządzania danymi. Wydział od wielu lat współpracuje z licznymi jednostkami zagranicznymi poprzez wymianę osobową pracowników i studentów, współpracę w realizacji prac badawczych, uczestnictwo pracowników Wydziału w sympozjach i konferencjach oraz udział we władzach międzynarodowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych, staże naukowe w ośrodkach zagranicznych, konsultacje oraz wymianę doświadczeń w zakresie dydaktyki. Wydział ma uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w zakresie geodezji i kartografii oraz inżynierii środowiska.
Polityka Prywatności