Kraków, Polska

Wydział Matematyki Stosowanej

Matematyka jest obecna w Akademii Górniczo-Hutniczej od początku jej istnienia. Pierwszym urzędującym rektorem Akademii Górniczej był matematyk - profesor Antoni Hoborski. W 1969 roku z kilku katedr matematyki i geometrii wykreślnej, działających przy różnych wydziałach, utworzono Instytut Matematyki jako jednostkę międzywydziałową prowadzącą działalność naukową oraz zajęcia dydaktyczne na wszystkich wydziałach AGH. W roku 1997 Instytut Matematyki został przekształcony w Wydział Matematyki Stosowanej. Badania pokazują, że 100% absolwentów znajduje zatrudnienie po studiach, głównie w przemyśle, bankach, sektorze ubezpieczeń, branży IT, administracji, nauce i oświacie. Wśród gałęzi matematyki i jej zastosowań, wokół których koncentruje się działalność naukowa pracowników wydziału, należy wymienić matematykę dyskretną ze szczególnym uwzględnieniem teorii grafów, analizę funkcjonalną, matematykę obliczeniową, statystykę, równania różniczkowe, geometrię, analizę stochastyczną i jej zastosowania w matematyce finansowej. Wydział ma prawa doktoryzowania w zakresie matematyki.
Polityka Prywatności