Kraków, Polska

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Wydział Wiertniczo-Naftowy AGH został utworzony w 1967 r., a w roku 1995 zmieniono jego nazwę na Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Działalność wydziału koncentruje się na kształceniu kadr dla potrzeb szeroko rozumianego górnictwa otworowego i gazownictwa oraz na badaniach naukowych, głównie o charakterze stosowanym. Jako jedyny wydział w Polsce o takim profilu prowadzi kształcenie w ramach studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych. Na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu funkcjonują 3 katedry: Wiertnictwa i Geoinżynierii, Inżynierii Naftowej oraz Inżynierii Gazowniczej. Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii prowadzi prace w zakresie projektowania otworów wiertniczych, optymalizacji parametrów technologii wiercenia, opracowania receptur płuczek i zaczynów uszczelniających, projektowania urządzeń i maszyn wiertniczych dla wierceń lądowych i morskich oraz technik bezwykopowych. Katedra Inżynierii Naftowej realizuje badania obejmujące nowe metody geofizyki wiertniczej, eksploatacji złóż ropno gazowych na lądzie i morzu, modelowania matematycznego i komputerowej symulacji eksploatacji złóż surowców płynnych, geologicznej kartografii wgłębnej i powierzchniowej złóż węglowodorów, określania hydrodynamicznych warunków migracji i akumulacji węglowodorów, weryfikacji zasobów złóż węglowodorów, geochemicznego monitoringu podziemnych magazynów gazu, utylizacji ścieków i odpadów, monitoringu środowiska, udostępniania i eksploatacji wód podziemnych, uaktywniania i renowacji studni wierconych oraz systemów dystrybucji wód. Katedra Inżynierii Gazowniczej prowadzi prace naukowo-badawcze dotyczące problematyki z zakresu eksploatacji złóż gazu ziemnego i podziemnych magazynów gazu, eksploatacji gazu ze złóż niekonwencjonalnych (gaz łupkowy), projektowania systemów przesyłowych gazu, modelowania eksploatacji złóż węglowodorów i podziemnych magazynów gazu, prac związanych z sekwestracją dwutlenku węgla oraz analiz systemów energetycznych w Polsce. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu prowadzi szeroką współpracę z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. Jej efektem są wspólne realizacje grantów unijnych i krajowych oraz liczne publikacje, opracowania naukowe i patenty.
Polityka Prywatności