Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Wydziały w Europie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Łódź, Polska

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www uczelni: www.p.lodz.pl
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej  jest jednym z bardziej znaczących w kraju ośrodków naukowo - dydaktycznych, skutecznie łączący zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania z dyscyplinami technicznymi i praktyką. Misją Wydziału jest rozwój badań naukowych oraz kontakt i ścisła współpraca ze środowiskiem biznesu w Polsce.Wydział propaguje i doskonali nauki organizacji i zarządzania, promuje w środowisku naukowym praktyków  z zakresu nowoczesnego zarządzania i strategii kształtowania przyszłości, wszechstronnie przygotowuje kadry dla praktyki gospodarczej oraz stale podnosi poziom naukowy własnych pracowników, oferując:

studentom - wysoki poziom kształcenia z zakresu zarządzania z podkreśleniem aspektów inżynierskich i społecznych, w języku polskim, angielskim i francuskim oraz kształtowanie przedsiębiorczości i innowacyjności niezbędnych do aktywnego udziału w społeczeństwie informacyjnym,

uczestnikom studiów podyplomowych - zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji oraz umiejętności menedżerskich niezbędnych na współczesnym rynku pracy,

kadrze naukowo-dydaktycznej - możliwość rozwoju zawodowego przez aktywny udział w doskonaleniu programów kształcenia i badań naukowych,

środowiskom gospodarczym - budowanie podstaw do transferu najnowszej wiedzy z zakresu zarządzania, tak aby mogły konkurować w warunkach globalnej gospodarki opartej na wiedzy.

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej, dążąc do realizacji swojej misji, szczególną odpowiedzialność przywiązuje do kształtowania postaw etycznych, obywatelskich, społecznych oraz kreowania partnerskich relacji między wszystkimi uczestnikami procesu naukowego i dydaktycznego.

Katedra Zarządzania (link is external)
Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki (link is external)
Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego (link is external)
Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji (link is external)
Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami (link is external)



Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
Polityka Prywatności