Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Wydziały w Europie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Bydgoszcz, Polska

Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych

Grupa kierunków: społeczne
Strona www uczelni: www.kpsw.edu.pl/

W roku akademickim 2001/2002, po otrzymaniu zgody Ministra Edukacji Narodowej na prowadzenie kierunku Pedagogika, studia z tego zakresu rozpoczęło 91 studentów studiów stacjonarnych i 164 studentów studiów niestacjonarnych. W pierwszym roku działalności Wydziału szczególną uwagę zwrócono na wypracowanie form i metod kształcenia, szczególnie w zakresie profilaktyki uzależnień i profilaktyki społecznej, wówczas oryginalnych i jedynych w regionie specjalności.
25 marca 2002 roku decyzją Konwentu KPSW powołano Wydział Pedagogiczny. W pierwszym roku kształcenia pedagogów obowiązki dziekana pełniła dr Helena Czakowska, ówczesna prorektor ds. Kształcenia KPSW. Od roku 2002 do 2009 Wydziałem kierował dr Paweł Prusak, prof. nadzw. KPSW, zaś w latach 2009-2011 funkcję tę pełni dr Wojciech Gulin. Od roku akademickiego 2011/2012 dziekanem wydziału został prof. dr hab. Marian Pawlak, a prodziekanami dr Maria Bąk i prof. nadzw. KPSW dr hab. Janusz Kutta.

W styczniu 2006 roku, na wniosek Założycieli i Rektora KPSW w sprawie o nadanie Wydziałowi uprawnień kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia, Państwowa Komisja Akredytacyjna przeprowadziła wizytację Wydziału. Ocena PKA stała się podstawą pozytywnej opinii przedmiotowego wniosku. To stanowiło podstawę do nadania Wydziałowi Pedagogicznemu przez MNiSW uprawnień do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika. Pierwsi studenci podjęli studia magisterskie w roku akademickim 2006/2007.

W roku akademickim 2012/2013 dziekanem Wydziału Pedagogicznego została prof.nadzw. KPSW dr hab. Monika Jaworska-Witkowska, a prodziekanami prof. dr hab. Marian Bybluk (funkcję tę pełnił do marca 2013 r., a obecnie obowiązki prodziekana pełni dr Marta Chyła), prof. nadzw. KPSW dr hab. Maria Kuchcińska i dr Anna Kola. W tym samym roku w strukturę Wydziału Pedagogicznego włączono kierunek Praca socjalna. Rok akademicki 2012/2013 obfitował w różne wydarzenia wydziałowe ważne dla Uczelni oraz dla regionu. Należały do nich między innymi Uniwersytet Dziecięcy "Alfa" kierowany do najmłodszych, pełnych pasji i chęci poznawania świata osób, Uniwersytet Międzypokoleniowy "Omega", na którym powołano aż 9 wydziałów oraz Kujawsko-Pomorski Kongres Młodzieży. W roku akademickim 2013/2014 funkcję prodziekanów pełnili: prof. nadzw. KPSW dr hab. Maria Kuchcińska, dr Marta Chyła i dr Marta Małecka.

W roku akademickim 2007/2008 w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej uruchomiono nowy kierunek studiów na poziomie licencjackim - Filologia (specjalność filologia angielska). W roku akademickim 2007/2008, wraz z powstaniem Wydziału Filologicznego, funkcję dziekana powierzono dr Mirosławie Dobek, a Kierownika Kierunku Filologia, dr Ewie Wełnic. Od roku 2013 funkcję dziekana pełnił prof. nadzw. KPSW dr hab. Sławomir Tecław.

W roku 2010, w ramach kierunku uruchomiono nową specjalność - filologię hiszpańską. Specjalność ta adresowana jest nie tylko do osób władających językiem hiszpańskim, ale także grup początkujących. Pierwsi studenci podjęli naukę w roku akademickim 2010/2011. W roku 2012/2013 uruchomiono kolejne dwie specjalności na kierunku - filologię germańską i filologię rosyjską.

W roku akademickim 2014/2015 Wydział Pedagogiczny połączył się w Wydziałem Filologicznym tworząc Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych. Dziekanem Wydziału została prof. nadzw. KPSW dr hab. Monika Jaworska-Witkowska, a prodziekanem dr Marta Chyła.


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce

Polityka Prywatności