Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Wydziały w Europie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Bydgoszcz, Polska

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Grupa kierunków: prawnicze
Strona www uczelni: www.kpsw.edu.pl/

Działalność dydaktyczną Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa zainaugurowała w roku akademickim 2000/2001 w strukturze bezwydziałowej. Funkcję kierownika specjalności "administracja publiczna" powierzono dr hab. Krystynie Kwaśniewskiej, prof. nadzw. KPSW. Do czasu powołania dziekana, pieczę nad specjalnością sprawowała ówczesna Prorektor, dr Helena Czakowska. W związku z rozwojem specjalności oraz w efekcie zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry, wkrótce uzyskano zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie studiów licencjackich na kierunku Administracja. Stanowiło to podstawę do powołania w roku akademickim 2003/2004 Wydziału Administracji i jego dziekana. Funkcję tę powierzono dr hab. Krystynie Kwaśniewskiej, prof. nadzw. KPSW. Funkcję prodziekana, od roku akademickiego 2006/2007, sprawowała doc. dr Hanna Malinowska. Od roku akademickiego 2011/2012 drugim prodziekanem został dr Marek Żmuda (pełnił tę funkcję do roku 2013/2014).

Pierwszy rocznik studentów Administracji (specjalność administracja publiczna) rozpoczął zajęcia w roku akademickim 2001/2002. Kilka lat później (w roku akademickim 2007/2008) do żaków dołączyli studenci nowego kierunku - Stosunków międzynarodowych, a Wydział zmienił nazwę na Wydział Administracji i Stosunków Międzynarodowych. W roku 2007, poczynania Wydziału na płaszczyźnie naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej zostały pozytywnie ocenione przez wizytujących ekspertów Państwowej Komisji Akredytacyjnej, co stanowiło podstawę do nadania Wydziałowi przez MNiSW uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku administracja. Pierwsi absolwenci z dyplomem magistra administracji opuścili uczelnię w 2011 roku.

Równie ważny dla rozwoju Wydziału okazał się rok 2010. Wtedy to Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy otrzymała zgodę ministerstwa na prowadzenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo. To ogromny sukces Wydziału oraz Uczelni, która jest jedyną uczelnią niepubliczną w regionie i drugim niepaństwowym ośrodkiem w północnej Polsce, który spełnił niezwykle trudne wymagania stawiane przez ministerstwo przy otwieraniu tego typu studiów. Powołanie nowego kierunku pociągnęło za sobą zmiany organizacyjne na Wydziale - kierunek Stosunki międzynarodowe włączono w strukturę Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, a Wydział Administracji i Stosunków Międzynarodowych zmienił nazwę na Wydział Prawa i Administracji. Pierwsi studenci kierunku prawo (studia stacjonarne i niestacjonarne) rozpoczęli zajęcia w roku akademickim 2011/2012.

Bodźcem do uruchomienia studiów na kierunku ekonomia stały się napływające z rynku pracy sygnały o zapotrzebowaniu na wykwalifikowaną kadrę ekonomistów. Pierwsi studenci tego kierunku rozpoczęli naukę w roku akademickim 2005/2006. Pierwszym dziekanem Wydziału był prof. dr hab. Michał Sznajder. Od roku akademickiego 2006/2007 funkcję tę pełnił prof. dr hab. Janusz Meller, prof. zw. KPSW - ekonomista w specjalności zarządzania zasobami ludzkimi, zatrudnienia i rynku pracy. Prodziekanem Wydziału została dr Krystyna Muzalewska, specjalista w dziedzinie statystyki (funkcję tę pełniła do roku akademickiego 2011/2012).

W roku akademickim 2010/2011, wraz z rozwojem uczelni, zmieniła się także struktura Wydziału, w skład którego weszły nowe kierunki: Stosunki międzynarodowe, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Praca socjalna. Wtedy też Wydział Ekonomii zmienił nazwę na Wydział Ekonomiczno-Społeczny. Ważny dla rozwoju Wydziału okazał się także rok 2011. Wtedy to jednostka ta otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku ekonomia. Pierwsi studenci podjęli studia II stopnia na tym kierunku w roku akademickim 2011/2012. Od tego roku Prodziekanem WES została dr Beata Bazeli. Od roku akademickiego 2012/2013, gdy kierunek Praca socjalna wszedł w strukturę Wydziału Pedagogicznego (obecnie Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych). W roku akademickim 2013/2014 nowym dziekanem został prof. zw. dr hab. Eugeniusz Najlepszy.

W roku akademickim 2014/2015 Wydział Prawa i Administracji połączył się z Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym tworząc Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Nowym dziekanem Wydziału został dr Igor Zgoliński, a prodziekanem dr Beata Bazeli

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w kujawsko-pomorskim
przeglad_uczelni_boks_220.gif

Studia w sąsiednim województwie
wseit_boks.gif

Nauka języka
profi_Lingua_test_220.jpg
Polityka Prywatności