Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Biuro Karier

Strona www:
bk.ujk.edu.pl/

Cele działalności Akademickiego Biura Karier:

 1. Prowadzenie różnorodnych form poszukiwania pracy dla przyszłych i aktualnych absolwentów Uczelni, w szczególności poprzez nawiązywanie stałych kontaktów z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi, gromadzenie informacji o kursach, stypendiach, studiach podyplomowych i studiach zagranicznych, organizowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe.
 2. Pomaganie studentom i absolwentom Uczelni w planowaniu kariery zawodowej.

Zadania Akademickiego Biura Karier:

 1. Dostarczanie studentom i absolwentom Uczelni informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 2. Zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy oraz staży.
 3. Dostarczanie właściwym jednostkom organizacyjnym Uczelni informacji o możliwości odbywania przez studentów Uczelni praktyk zawodowych w zakładach pracy.
 4. Prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów Uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy.
 5. Pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe.
 6. Organizowanie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.
 7. Organizacja targów pracy.
 8. Prezentacja studentom i absolwentom Uczelni przedsiębiorców, inicjatyw urzędów pracy, promowanie aktywności i przeciwdziałanie bezrobociu.
 9. Promocja studentów i absolwentów Uczelni wśród pracodawców.
 10. Pośredniczenie w kontaktach pomiędzy pracodawcami a studentami.
 11. Projektowanie badań społecznych, analiza danych oraz sporządzanie raportów.
 12. Prowadzenie strony internetowej Akademickiego Biura Karier oraz odpowiedniej tablicy informacyjnej.
 13. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy studentom i absolwentom Uczelni w tym w szczególności:
 • poradnictwo indywidualne i grupowe z uwzględnieniem predyspozycji i ograniczeń do wykonywania zawodu
 • poradnictwo w zakresie metod poszukiwania pracy
 • udzielanie informacji o kursach, studiach podyplomowych oraz stypendiach
 • udzielanie informacji o procedurach rekrutacji pracowników danego pracodawcy.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
boks_podyplomowe.jpg
Polityka Prywatności