Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Politechnika Wrocławska

Biuro Karier

Do zakresu zadań Biura Karier należy:

pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, a w szczególności:
  • poradnictwo indywidualne i grupowe z uwzględnieniem predyspozycji i ograniczeń do wykonywania określonego zawodu
  • pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych (cv, listów motywacyjnych) oraz przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej
  • poradnictwo w zakresie metod poszukiwania pracy
  • pomoc w określeniu własnego potencjału zawodowego, możliwości dalszego kształcenia oraz kariery zawodowej
  • świadczenie kompleksowej informacji promującej przedsiębiorczość adresowaną do studentów oraz absolwentów planujących założenie własnej firmy
  • stwarzanie warunków do rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez organizację szkoleń, warsztatów, seminariów, konkursów.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
Ignatianum_220_uzupelniajacy_2019.jpg
Polityka Prywatności