Kraków, Polska

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Weterynaria - z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie


Studia stacjonarne, jednolite magisterskie prowadzone w ramach porozumienia Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przez wspólną międzyuczelnianą jednostkę: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR. Absolwenci otrzymują dyplom obu Uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Rolniczego.

Absolwent nabywa wiedzę z zakresu nauk weterynaryjnych – zgodnie z wymaganiami określonymi w: ustawie o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko weterynaryjnych o Inspekcji Weterynaryjnej, ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, ustawie o ochronie zwierząt, prawie farmaceutycznym, a także prawie Unii Europejskiej – oraz posiada umiejętności wykonywania zawodu lekarza weterynarii z zachowaniem zasad etyki i deontologii weterynaryjnej.

Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą: badanie stanu zdrowia zwierząt oraz rozpoznawanie, zapobieganie, zwalczanie i leczenie chorób zwierząt; wydawanie recept na leki i materiały medyczne; badanie zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego; nadzór sanitarno-weterynaryjny nad produktami pochodzenia zwierzęcego; sprawowanie nadzoru weterynaryjnego nad obrotem zwierzętami i miejscami ich gromadzenia; wykonywanie badań i weterynaryjnej oceny środków żywienia zwierząt i warunków ich wytwarzania; upowszechnianie wiedzy weterynaryjnej; zarządzanie w zakresie spraw weterynaryjnych oraz wykonywanie badań laboratoryjnych prowadzonych dla celów diagnostycznych, profilaktycznych, leczniczych lub sanitarno-weterynaryjnych.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: zakładach leczniczych dla zwierząt, laboratoriach diagnostycznych oraz przy produkcji i dystrybucji weterynaryjnych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materiałów medycznych; administracji różnego szczebla – gdy wymaganie jest posiadanie tytułu zawodowego lekarza weterynarii; instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk weterynaryjnych oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

https://ucmw.urk.edu.pl/
Polityka Prywatności