Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Administracja publiczna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Studia online Studia online
Administracja publiczna stanowi nieodzowny, integralny element otaczającej nas rzeczywistości. Większość z nas, poznaje organizację i funkcjonowanie administracji publicznej głównie przez doświadczenie, a także na podstawie informacji, jakie docierają do nas za pośrednictwem mediów. Tak wykształcone wyobrażenie o administracji, jakkolwiek w wielu fragmentach odpowiadające rzeczywistości, a nawet niejednokrotnie wzbogacone o praktyczny wymiar jej funkcjonowania, nie może jednak dać pełnego obrazu zjawiska. Niniejszy kurs pozwoli usystematyzować i poszerzyć posiadaną już wiedzę na temat administracji publicznej, czyniąc ją zarazem bardziej zrozumiałą. Celem kursu jest dostarczenie podstawowych informacji na temat organizacji i zasad funkcjonowania administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej. W kursie omówione zostaną m.in. zagadnienia z zakresu ogólnej wiedzy o administracji publicznej, atrybuty tej administracji, zasady kształtujące jej ustrój. Przekazane zostaną również informacje na temat rodzajów podmiotów wykonujących administrację publiczną oraz więzi organizacyjnych łączących te podmioty. W podstawowym zakresie scharakteryzowany będzie także system kontroli administracji publicznej. Ukazana zostanie aktualna organizacja administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz przybliżony zakres zadań jej organów na szczeblu centralnym oraz terenowym. Uczestnik kursu pozna teoretyczne aspekty tematu oraz uzyska umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.
Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Administracja publiczna
Administracja publiczna jest przedmiotem zainteresowania wielu nauk i może być rozpatrywana z różnych punktów widzenia, co wiąże się z rozległością przedmiotu badań.
Polityka Prywatności