Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Analiza rynku

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Studia online Studia online
Analiza rynku polega na podejmowaniu działań zmierzających do jak najpełniejszego poznania zjawisk i procesów rynkowych. Jest nieodłącznym elementem podejmowania decyzji o charakterze strategicznym i operatywnym w procesie zarządzania firmą. Kurs obejmuje zagadnienia związane m.in. z istotą rynku, informacją rynkową, zjawiskami rynkowymi w czasie oraz zjawiskiem sezonowości, związkami przyczynowo-skutkowymi zachodzącymi w organizacji, a także metodami analizy zjawisk przestrzennych. Uczestnik kursu dowie się także, jakie znaczenie ma dla przedsiębiorstwa posiadany wysoki udział rynkowy i dobra pozycja strategiczna firmy. Po zakończeniu kursu uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu: - gromadzenia i analizowania danych rynkowych, - wykorzystywania narzędzi analizy rynku do opisu różnych zjawisk rynkowych, - wykorzystywania mierników statystycznych w zarządzaniu firmą, - analizowania zjawisk rynkowych w czasie, - przeprowadzania analiz sezonowości, - analizowania związków przyczynowo-skutkowych, - badania rynku w jego przestrzennym aspekcie, - dokonywania analiz chłonności i pojemności rynku, - określania udziału rynkowego firmy, - budowania map strategicznych i macierzy BCG.
Analiza
Analiza (łac. analysis, od stgr. ἀνάλυσις) – rozkład na składniki (czynniki), zarówno w znaczeniu materialnym jak i niematerialnym. Wyodrębnienie cech, właściwości, składników badanego przedmiotu lub zjawiska.
Analiza rynku
Analiza rynku – zespół czynności, które zmierzają do powstania racjonalnych przesłanek podejmowania decyzji bieżących, które dotyczą obsługi rynku we wszystkich wymiarach na podstawie przeprowadzonych badań rynkowych. Wykorzystuje ona dane pozyskiwane poprzez badanie rynku. Analiza ta jest określana jako chwilowa rejestracja struktury zachowania się rynku w określonym czasie i miejscu.
Analiza
Z wszystkich znanych mi istot tylko człowiek ma dar analizy. Ale jak mało wynika z tego na co dzień.
Autor: Sławomir Kuligowski, Podaj dalej..., Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2009.
Polityka Prywatności