Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Patologie społeczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Studia online Studia online
Patologia społeczna jako dziedzina wiedzy zajmuje się trzema zagadnieniami: symptomatologią zjawisk patologicznych, ich etiologią oraz profilaktyką. Odpowiednio do tych zagadnień dobrano treści kursu. W pierwszym module przyjrzymy się granicom i pojęciom związanym z patologią społeczną oraz jej niektórym uwarunkowaniom. Skupimy naszą uwagę na przemocy i agresji jako faktach, które dotyczą wszystkich sfer współczesnego życia indywidualnego i społecznego. Zapoznamy się z podstawowymi kwestiami dotyczącymi zjawisk, które stanowią zagrożenie dla życia wszystkich mieszkańców świata (terroryzm), wyraźnie różnicują postawy społeczne (eutanazja) oraz mają na celu obniżenie wartości życia określonych grup społecznych (ludobójstwo). W drugim module charakterystyce zostaną poddane wybrane zjawiska patologii społecznej, takie jak sekty, prostytucja oraz bezdomność. Wiele uwagi poświęcimy tendencjom i obliczom przestępczości wśród kobiet oraz przemocy seksualnej jako patologii społecznej. W trzecim module kursu skupimy uwagę na możliwości przeciwdziałania wybranym zjawiskom patologii społecznej w kontekście regulacji prawa, działalności organizacji pozarządowych oraz szkoły. Podstawowym celem kursu jest wskazanie na interdyscyplinarny charakter przedmiotu, ukazanie uwarunkowań dewiacji indywidualnej i zbiorowej oraz przedstawienie wybranych koncepcji teoretycznych patologii społecznej. Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę dotyczącą współczesnych przejawów zjawisk patologii społecznych, ich struktury i dynamiki oraz ukazanie wielorakich i różnorodnych przyczyn zjawisk o charakterze dewiacyjnym (głównie w perspektywie społeczno-kulturowej). Celem jest także ukazanie metod przeciwdziałania określonym zjawiskom społecznie negatywnym. W efekcie zajęć uczestnik powinien nabyć umiejętność dostrzegania, analizowania i interpretowania różnych zjawisk społeczno-kulturowych stwarzających ryzyko zachowania dewiacyjnego, a także posiadać wiedzę potrzebą dla tworzenia programu zaradczego (diagnoza pedagogiczna).
Polityka Prywatności