Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Pedagogika pracy z elementami bezpieczeństwa i higieny pracy

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Studia online Studia online
Pedagogika pracy jako nauka związana z działalnością człowieka i jego stosunkiem do pracy ma długą historię. Po raz pierwszy przekonanie o wysokiej wartości pracy w aspekcie wychowawczym wyraził w swoich poglądach Thomas More (1478–1535), uznawany za twórcę idei wychowania przez pracę. Pedagogika pracy, badając relacje zachodzące między człowiekiem, wychowaniem a pracą, analizuje następujące obszary problemowe: zagadnienia teleologiczne (cele kształcenia i ich analiza w powiązaniu z przemianami kultury, gospodarki, struktury zatrudnienia), zawodoznawstwo (podział pracy, wyodrębnienie zawodów), dobór i układ treści kształcenia na podstawie charakterystyk zawodowych, zagadnienia wychowawcze, w tym etyka zawodowa, metodyka i teoretyczne podstawy opracowań metodycznych, orientacja szkolna i zawodowa, dokształcanie i doskonalenie zawodowe, warunki materialne realizacji kształcenia zawodowego, kontrola i ocena jakości pracy szkoły i przydatności zawodowej absolwentów, pedeutologia (przygotowanie merytoryczne i metodyczne oraz rozwój zawodowy nauczyciela). Zagadnienia te mogą stanowić inspirację dla działań pedagogów pracy. Uczestnik kursu pozna podstawy teoretyczne pedagogiki pracy, w tym stosowaną w nauce terminologię, aktualną wiedzę o współczesnym rynku pracy, twórcze walory pracy, zjawiska patologiczne, metody i formy pracy doradcy zawodowego, alternatywny formy zatrudnienia, tendencje rozwojowe pedagogiki pracy w kontekście integracji europejskiej. Dzięki tej wiedzy będzie mógł świadomie planować ścieżkę edukacyjno-zawodową własną i przyszłych klientów, umiejętnie doradzać młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu i kierunku kształcenia, doradzać, jak należy sporządzać dokumenty aplikacyjne i przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych, umiejętnie rozwiązywać konflikty interpersonalne i motywować.
Pedagogika
Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.
Pedagogika pracy
Pedagogika pracy – dział pedagogiki, którego przedmiotem badań jest praca człowieka, jej różnorodne uwarunkowania i wpływ wychowawczy na jednostkę, znaczenie pracy wytwórczej w kształceniu ogólnym, dostosowane stanowiska pracy do człowieka, przystosowanie pracownika do jego warunków pracy itp.
Pedagogika
Mężczyzna tylko od życia może nauczyć się żyć i żadna pedagogika tej nauki nie zastąpi.
Autor: Miguel de Unamuno
Pedagogika
Pedagogika jako nauka może i powinna być formą społecznego i kulturowego krytycyzmu (…). Nie możemy uciec od wyzwań praktyki pogrążonej w kryzysie.
Autor: Zbigniew Kwieciński, Edukacja wobec wyzwań demokracji
Polityka Prywatności