Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Prawo gospodarcze publiczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawne
Studia online Studia online
Prawo gospodarcze publiczne to prawo, które reguluje funkcje państwa w gospodarce. Określa ono władztwo państwa w dziedzinie gospodarki w drodze norm prawa, jak również ustanawia granice takiej ingerencji. Adresatami norm prawa gospodarczego publicznego są przedsiębiorcy. Innymi słowy — prawo gospodarcze stanowi sferę stosunków prawnych, która wypełnia przestrzeń pomiędzy państwem a przedsiębiorcami. Celem kursu jest również przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu: pojęcia i genezy prawa gospodarczego, gałęzi tego prawa, funkcji organów administracji gospodarczej, środków i prawnych form działania administracji gospodarczej, pomocy publicznej państwa, podstawowych rozwiązań prawa wspólnotowego dotyczących przedsiębiorcy, działalności gospodarczej i publicznej działalności gospodarczej, regulacji prawnych ochrony konkurencji i konsumentów oraz celu tych regulacji, instytucji prawnych służących ochronie konkurencji i konsumentów, organizacji właściwych do spraw z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, postępowań antymonopolowych, specyfiki zamówień publicznych, zasad udzielania zamówień publicznych, podmiotów zamówień publicznych i postępowania w sprawach zamówień publicznych. Uczestnicy kursu nabędą umiejętności z zakresu interpretacji przepisów dotyczących wskazanych powyżej zagadnień, jak również wyszukiwania wśród nich stosownych regulacji.
Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Prawo
Przestrzegaj, mój synu, przykazania twego ojca i nie porzucaj prawa twej matki.
Źródło: Prz 6:20
Prawo
Jeśli o tym, co dotyczy tych praw i wolności, decydują podmioty prywatne: firmy, koncerny, organizacje – to my się nie mamy jak przed nimi bronić. Klasyczne środki: odwołanie do nadrzędnego organu, proces przed sądem administracyjnym, skarga do Trybunału Konstytucyjnego, do rzecznika praw obywatelskich – tu nie zadziała. Prawo umów pochodzi z innej rzeczywistości i nie chroni nas przed zglobalizowaną władzą gospodarczą i korporacyjną.
Autor: Ewa Łętowska, rozmowa Ewy Siedleckiej, Poprzez różne umowy państwo pozbywa się władzy, wyborcza.pl, 18 czerwca 2012
Prawo
Już nie mogę się doczekać, żeby pojawiło się w moim zasięgu owo niewyczerpane źródło bogactwa i oświecenia, ów lekarz od wszelkich chorób, skarb bez dna, ów doradca nieomylny nazywany przez was „państwem”
Autor: Frédéric Bastiat
Polityka Prywatności