Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Prawo karne i prawo wykroczeń

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawne
Studia online Studia online
Prawo karne i prawo wykroczeń należą do gałęzi prawa publicznego. Skutkuje to przede wszystkim tym, że: a) ochronie podlega interes zbiorowości, a pośrednio interes jednostki; b) co do zasady wola podmiotów zaangażowanych w stosunek powstający na mocy przepisów prawa karnego i prawa wykroczeń nie ma znaczenia dla egzekwowania odpowiedzialności; c) między osobą naruszającą przepis a organem reprezentującym interesy zbiorowości, jako przeciwnikiem w postępowaniu, zachodzi stosunek faktycznej podległości — innymi słowy: brak tu równości stron. Materiały kursu mają na celu zaznajomienie z problematyką gałęzi prawa publicznego, jaką jest prawo karne i prawo wykroczeń. Uczestnik kursu pozna podstawowe instytucje prawa karnego i prawa wykroczeń, służące wyjaśnieniu odpowiedzialności za czyny zabronione, następnie zaznajomi się ze środkami prawnej reakcji na owe czyny, to jest z karami, środkami karnymi, środkami związanymi z poddaniem sprawcy próbie oraz środkami zabezpieczającymi. Ostatni moduł poświęcony jest tematyce najczęściej popełnianych przestępstw i wykroczeń. Po zakończeniu zajęć słuchacz powinien znać podstawowe pojęcia prawa karnego, umieć się nimi posługiwać oraz poprawnie rozumieć ich znaczenie w opracowaniach i wypowiedziach dotyczących przestępczości.
Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Prawo
Kategorie dobra i zła należą do moralności, a nie do wymiaru sprawiedliwości. Tylko w państwach o ustroju totalitarnym narzuca się społeczeństwu jeden pogląd moralny, prowadząc do zniewolenia. W ustroju demokratycznym, czyli wieloświatopoglądowym, sędziom nie wolno orzekać w kategoriach moralnych.
Autor: Maria Szyszkowska
Prawo
Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że oni są strażnikami prawa.
Autor: Mark Twain
Prawo
Ludzie skłonni są myśleć, że to, co jest legalne, musi być dobre.
Autor: Mariusz Dzierżawski, Wygrana wojna o życie, rp.pl, 25 września 2013
Polityka Prywatności