Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Profilaktyka społeczna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Studia online Studia online
Działania z zakresu profilaktyki społecznej mają charakter interdyscyplinarny i są przedmiotem zainteresowania i analiz wielu dziedzin wiedzy i praktyki, przede wszystkim: pedagogiki, psychologii, socjologii, medycyny i pracy socjalnej. Zespół przedsięwzięć poszczególnych służb społecznych z zakresu profilaktyki społecznej ma na celu przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej i zachowaniom problemowym — zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym. Zachowania problemowe rozumieć tu należy jako te, które odstają od norm społecznych i prawnych szerszej społeczności i wobec tego wywołują reakcję społecznej kontroli formalnej (np. sądy) lub nieformalnej (np. dezaprobata osób znaczących, wykluczenie z grup towarzyskich). Wszelkie zachowanie ryzykowne to postępowanie, które niesie za sobą wysokie prawdopodobieństwo utraty zdrowia, życia lub wykluczenia społecznego wskutek nieprzestrzegania norm społeczno-kulturowych danej społeczności. Celem kursu jest poznanie siatki pojęciowej związanej z zagadnieniem zapobiegania niekorzystnym stanom rzeczy, problemom i kwestiom społecznym, uzyskanie informacji na temat sposobów konstruowania programów profilaktycznych, przegląd wybranych programów profilaktycznych oraz zdobycie umiejętności do oceny i diagnozowania sytuacji zagrożenia dla pomyślnego rozwoju jednostki i grup społecznych, wiedzy ułatwiającej kierowanie aktywnością indywidualną i zbiorową w zakresie organizowania działań profilaktycznych na rzecz jednostek zagrożonych społecznie, a także zrozumienie „geografii” administracji państwowej i instytucji zobligowanych do pomocy, profilaktyki i wsparcia społecznego osób i grup wymagających opieki i troski pedagogicznej.
Profilaktyka
profilaktyka zdrowotna
Profilaktyka społeczna
Profilaktyka społeczna – ogół działań zapobiegawczych niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi to znaczy zapobieganie tym wszystkim sytuacjom, które powodują wyłanianie się potrzeb z zakresu opieki społecznej, terapii grupowej i indywidualnej oraz kompensacji społecznej.
Polityka Prywatności