Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Promocja zdrowia i współczesne problemy edukacji zdrowotnej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medycyna, zdrowie
Studia online Studia online
Na nasze zdrowie wpływają nie tylko geny, nie tylko przyzwyczajenia, z których wynikają różne style życia, lecz również środowisko życia, a w jego obrębie także całokształt procesów społecznych i politycznych. Pierwszym krajem, który na szeroką skalę podjął działania z zakresu promocji zdrowia, była Kanada. W 1974 roku Marc Lalonde przedstawił w parlamencie program „Nowa perspektywa dla zdrowia Kanadyjczyków”. Cztery lata później podczas Światowego Zgromadzenia Zdrowia w Ałma Acie stwierdzono, że w skali globalnej następuje stałe pogarszanie się stanu zdrowia społeczeństw, wobec czego koniecznością i powinnością państw jest dbałość nie tylko o opiekę medyczną nad już potrzebującymi jej pacjentami, lecz przede wszystkim o położenie nacisku na działania zapobiegające chorobom. Z myślą o krajach europejskich Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w roku 1984 opublikowała dokument traktujący o tym, że zdrowie należy promować przez kształtowanie nowej polityki zdrowia publicznego, uwzględniającej współpracę wielu sektorów społecznych z naciskiem na problem szeroko rozumianej ekologii. Celem kursu jest: - zapoznanie z wybranymi zagadnieniami z zakresu promocji zdrowia w Polsce, w krajach UE i na świecie, - nabycie umiejętności prawidłowej oceny zjawisk zdrowotnych w populacji oraz skuteczności podjętych działań prozdrowotnych, - nabycie umiejętności ochrony jednostki/grupy przed niekorzystnymi następstwami zdrowotnymi i społecznymi czynników środowiska, - identyfikacja pojęć definicji promocji zdrowia, prewencji, profilaktyki, higieny, - krzewienie zdrowia przez propagowanie zmiany stylu życia i warunków życia populacji.
Promocja
promocja elektronowa
promocja zdrowia
Promocja zdrowia – proces umożliwiający jednostkom i grupom społecznym zwiększenie kontroli nad uwarunkowaniami zdrowia w celu poprawy ich stanu zdrowia, oraz sprzyjający rozwijaniu zdrowego stylu życia, a także kształtowaniu innych środowiskowych i osobniczych czynników prowadzących do zdrowia.
Polityka Prywatności