Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Psychologiczne podstawy trudności i niepowodzeń szkolnych

Język wykładowy: polski
Studia online Studia online
Strona www: kursyonline.puw.pl
Problemem trudności i niepowodzeń szkolnych od wielu lat interesują się nie tylko politycy związani z oświatą, nauczyciele, rodzice i uczniowie, ale także przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, takich jak socjologia, pedagogika czy psychologia. Od dawna na gruncie pedagogiki i psychologii podejmowane były próby wyjaśnienia i określenia powszechnie stosowanego terminu trudności i niepowodzenia szkolne. W literaturze dotyczącej powodzeń i niepowodzeń szkolnych pojęcia terminologiczne nie zostały jak dotąd jednoznacznie zdefiniowane. Termin niepowodzenia szkolne używany jest zamiennie z terminami: opóźnienia w nauce szkolnej, niepowodzenia dydaktyczno-wychowawcze, trudności szkolne, trudności i niepowodzenia w nauce. Analiza zjawiska trudności szkolnych w przypadku, kiedy prowadzą one do przerwania edukacji szkolnej (tzw. odpadu szkolnego), powtarzania klas, ukazuje dalsze konsekwencje dla całego społeczeństwa. Późniejsze podjęcie aktywności zawodowej jest przyczyną strat finansowych dla gospodarki i niewydolności systemu emerytalnego. Celem kursu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z psychologicznymi podstawami trudności i niepowodzeń szkolnych. Uczestnik kursu pozna teoretyczne aspekty tematu oraz uzyska umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Po zakończeniu kursu będzie potrafił: - przedstawić występujące w literaturze podziały trudności i niepowodzeń szkolnych, - wymienić istotne przyczyny, mechanizmy i objawy trudności i niepowodzeń szkolnych, - rozpoznawać u uczniów występujące trudności w nauce, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z grup ryzyka trudności i niepowodzeń szkolnych (dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, np. dzieci z deficytami rozwojowymi, dysleksją rozwojową, dyskalkulią, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, deficytem uwagi, zaburzeniami emocjonalnymi i uzależnieniami behawioralnymi), - wskazać cele i zadania programów terapeutycznych przeznaczonych dla dzieci z grupy ryzyka trudności i niepowodzeń szkolnych (metoda M. Frostig, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, metoda Dobrego Startu, programy komputerowe, np. Dyslektyk 2).
Polityka Prywatności