Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Rachunkowość 1 (finansowa)

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Studia online Studia online
Rachunkowość zajmuje się zbieraniem i sprawnym przetwarzaniem danych ekonomicznych. Ma pomagać kadrze kierowniczej i menedżerskiej w lepszym i efektywniejszym zarządzaniu posiadanymi zasobami. Ma także informować, za pomocą specjalnych sprawozdań, o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki inwestorów zewnętrznych czy banki. Umiejętność czytania i rozumienia takich dokumentów jest niezbędna każdej osobie pracującej w biznesie. W ramach kursu omówione są główne czynniki składające się na tworzenie wyniku finansowego przedsiębiorstwa, sprawozdania pokazujące ten proces i sposoby ujęcia typowych zdarzeń w rachunkowości (rozliczanie z Budżetem Państwa, ZUS czy pracownikami z tytułu wynagrodzeń), a także ewidencjonowanie operacji gospodarczych. Celem kursu jest przedstawienie rachunkowości w takim zakresie, w jakim będzie ona potrzebna każdej osobie związanej z biznesem, działalnością gospodarczą. Materiał kursu wykracza również dalej, obejmuje zaawansowane metody rachunkowości i stanowi podstawę do profesjonalnego i zawodowego jej uprawiania. Pragniemy, aby uczestnik naszego kursu, po jego ukończeniu, posiadał solidne podstawy pozwalające mu na podjęcie pracy w dziale księgowości. Osoby związane zawodowo z rachunkowością mają okazję usystematyzować swoją wiedzę, uzyskać bieżące i miarodajne wyjaśnienia.
Rachunkowość
Rachunkowość – system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie. Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Przedmiotem rachunkowości jest każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, jego zasoby i wyniki.
Polityka Prywatności