Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Zobowiązania i postępowanie podatkowe

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Studia online Studia online
Celem kursu jest zapoznanie z podstawowymi pojęciami i instytucjami z zakresu prawa podatkowego. Materiały obejmują podstawy wiedzy na temat zobowiązań podatkowych i postępowania podatkowego regulowanych przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: DzU z 2005 r., nr 8, poz. 60, ze zm.). W module pierwszym zaprezentowano pojęcie podatku i elementy konstrukcyjnych podatku, wyjaśniono pojęcia obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego, a także omówiono podmioty stosunków podatkowoprawnych oraz odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta. Moduł drugi poświęcony został bardzo istotnemu zagadnieniu powstawania i wygasania zobowiązań podatkowych. Omówiono w nim najważniejsze sposoby wygasania zobowiązań podatkowych. Moduł trzeci to zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi postępowania podatkowego: zasadami ogólnymi, podmiotami postępowania i tzw. regulacjami technicznymi postępowania (np. doręczenia, wezwania, podania). W module czwartym omówiony został przebieg postępowania podatkowego wraz z jego poszczególnymi etapami, a także akty administracyjne wydawane w toku postępowania i środki zaskarżenia tych aktów.
Polityka Prywatności