Warszawa, Polska

Akademia doradcy podatkowego

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem kursu jest przygotowanie Uczestników do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego. Egzamin ministerialny składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest zdanie egzaminu pisemnego. Pytania obowiązujące na egzaminie są ogólnodostępne – w całości opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności