Katowice, Polska

Prawo i etyka w zawodach psychologa i psychoterapeuty

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
Etyka
Etyka (z stgr. ἦθος ethos – "zwyczaj") – dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne. Etyka bywa też nazywana filozofią moralną.
Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Etyka
Etyka jest nauką o mężnym zachowaniu się wobec bytu.
Autor: Henryk Elzenberg
Prawo
Pewność prawa wymaga, by w każdym sporze prawnym zostało powiedziane ostatnie słowo, nawet jeżeli jest nieprawdziwe.
Autor: Gustav Radbruch
Etyka
Nie jest rzeczą etyki wchodzić w targi.
Autor: Søren Kierkegaard
Polityka Prywatności