Katowice, Polska

Wizualizacja, medytacja, relaksacja

Język wykładowy: polski
Wizualizacja
Wizualizacja – ogólna nazwa graficznych metod tworzenia, analizy i przekazywania informacji. Za pomocą środków wizualnych ludzie wymieniają się zarówno ideami abstrakcyjnymi, jak i komunikatami mającymi bezpośrednie oparcie w rzeczywistości. W dzisiejszych czasach wizualizacja wpływa na sposób prowadzenia badań naukowych, jest rutynowo wykorzystywana w dyscyplinach technicznych i medycynie, służy celom dydaktycznym, a także bywa pojmowana jako środek wyrazu artystycznego.
Wizualizacja
(…) twórcza wizualizacja jest metodą wykorzystywania wyobraźni w celu kształtowania rzeczywistości zgodnie z naszymi pragnieniami.
Autor: Shakti Gawain, Twórcza wizualizacja, wyd. Medium, Warszawa 1996, s. 11.
Wizualizacja
Kluczem do procesów wizualizacyjnych są związki pomiędzy emocjami, wrażeniami i wyobrażeniami (…). Podczas wizualizacji wykorzystujemy obrazy, by zmienić emocje lub fizyczne doznania, co w praktyce sprowadza się do tego, że dzięki nim wpływamy na nasze doświadczenie i uczestniczymy w ich kreowaniu.
Autor: Gerald Epstein, Uzdrowienie przez wizualizację. Wyobraźnia kluczem do zdrowia (ang. Healing visualization; 1989), Wydaw. Zysk i S-ka, Poznań 1996, s. 34, 36, tłum. Urszula Zielińska.
Wizualizacja
(…) wizualizacja to reżyserowanie filmu we własnej wyobraźni (…).
Autor: Ursula Markham, Wizualizacja (ang. Visualisation, 1989), Zysk i S-ka. Wydaw., Poznań 1994, tłum. Tomasz Olszewski.
Polityka Prywatności