Chorzów, Polska

Zarządzanie procesowe według Lean Six Sigma poziom Yellow Belt

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Metodologia Lean Six Sigma znana jest na świecie już od kilkudziesięciu lat. Jest połączeniem dwóch najlepszych praktyk procesowego rozwiązywania problemów: -Six Sigma zapoczątkowanego przez takie firmy jak Motorola i GE Electric. Kluczem efektywności jest zarządzanie projektami w oparciu o dane, innowacyjność i pełne zaangażowanie pracowników. – Drugim elementem jest kultura codziennej pracy, skupienie się i optymalizacja tzw. „wartości dodanej” co oznacza redukcję kosztów własnych ponoszonych przez organizacje biznesowe wg Lean Management. Koncepcję tą zapoczątkowała firma Toyota kładąc nacisk na relacje z Klientami i Dostawcami, traktując ich jako zintegrowany element Łańcucha Dostaw nazwany później jako Value Stream – strumień wartości.

GWSP Chorzów postanowiło stworzyć kurs Zarządzania procesami Ciągłego Doskonalenia wg Lean Six Sigma. Kurs dedykowany jest do: – specjalistów ds. procesów – projekt managerów – kierowników średniego i operacyjnego szczebla zarządzania – inżynierów i analityków procesów – pełnomocników ds. jakości – osób dedykowanych do usprawnień i zarządzania procesami – specjalistów odpowiadających za wdrożenia programów jakościowych – studenci wydziałów Zarządzania firmą, Zarządzania biznesem, Zarządzania procesami, zarządzania projektem i pochodne – osób pragnących zaznajomić się z metodologią usprawnień procesowych
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności