Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Oceny programowe kierunków PKA

Lista ocen PKA »

Oceny PKA

Są to dane wydane przez Polską Komisję Akredytacyjną na temat ocen jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów (ocen programowych) oraz - od 2011 r. - ocen instytucjonalnych. Oceny dokonywane są przez zespoły ekspertów - nauczycieli akademickich, studentów, pracodawców, ekspertów ds. systemów zapewniania jakości, a w przypadku ocen instytucjonalnych także doktorantów.

Kryteria przyznawania ocen

PKA przyznaje oceny:
  • wyróżniające
  • pozytywne
  • warunkowe
  • negatywne
Kryteria dokonywania ocen - odrębne dla oceny programowej na profilu ogólnoakademickim i praktycznym oraz oceny instytucjonalnej - stanowią załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Warunki przyznawania poszczególnych ocen (wyróżniającej, pozytywnej, warunkowej i negatywnej) zawarte zostały w załączniku nr 4 do tego dokumentu.

pełny statut PKA

Certyfikat akredytacji

Certyfikat akredytacji wydawany jest tylko w przypadku ocen wyróżniających. Uroczyste rozdanie takich certyfikatów odbywa się tradycyjnie w trakcie obrad Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W przypadku pozostałych ocen swoistym certyfikatem akredytacji jest zawartość bazy ocenionych kierunków studiów i jednostek uczelni oraz dostępne w niej informacje o rozstrzygnięciach Prezydium PKA, uchwały i raporty.

Wybór kierunków do oceny

PKA dokonuje ocen programowych na tych kierunkach, na których zamknięty został cykl kształcenia (tj. pojawili się pierwsi absolwenci). Ponadto ze względu na bardzo dużą liczbę uczelni w Polsce (ponad 400) i prowadzonych przez nie kierunków proces oceny musi być rozłożony w czasie.

Brak oceny PKA

PKA publikuje wszystkie swoje oceny, zatem brak oceny dla konkretnego kierunku wskazuje jedynie, że PKA go jeszcze nie oceniała.

Kiedy jest publikowana informacja o ocenie?

Każda informacja o ocenie jest publikowana na stronie internetowej PKA.
Licząc od pierwszego dnia wizytacji: zespół oceniający przygotowuje w ciągu sześciu tygodni raport, który jest wysyłany do zainteresowanej uczelni, a ta powinna przesłać odpowiedź w terminie trzech tygodni od daty jego otrzymania. Odpowiedź jest rozpatrywana przez właściwy zespół obszarowy, a jego stanowisko musi być przedstawione na posiedzeniu Prezydium PKA w ciągu sześciu tygodni od daty otrzymania odpowiedzi uczelni. Uchwała jest rozsyłana do adresatów najpóźniej dwa tygodnie po posiedzeniu. Od daty wizytacji do podjęcia uchwały mija zatem ok. 17 tygodni (pomijając czas związany z przekazywaniem korespondencji). Należy jednak pamiętać, że uchwały uznawane są za prawomocne dopiero wtedy, kiedy uczelnia nie skorzysta z prawa do odwołania (może to zrobić w ciągu 30 dni od daty otrzymania uchwały) i dopiero wówczas mogą zostać udostępnione publicznie. W przypadku złożenia odwołania należy dodać jeszcze 8 tygodni.

Członkowie Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Członkowie PKA powoływani są przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na czteroletnią kadencję spośród kandydatów zgłoszonych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Krajową Reprezentację Doktorantów, senaty uczelni oraz ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców. Nie więcej niż 50% członków Komisji nowej kadencji powoływanych jest spośród osób pełniących tę funkcję w dotychczasowej kadencji. Członkiem Komisji może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w uczelni jako podstawowym miejscu pracy (wymóg ten nie dotyczy przedstawicieli organizacji pracodawców). Powołując członków Komisji minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego uwzględnia wymóg reprezentowania przedstawicieli wszystkich obszarów kształcenia oraz zapewnia co najmniej trzydziestoprocentowy udział kobiet w jej składzie. Członkowie Komisji nie mogą mieć w dniu rozpoczęcia kadencji Komisji więcej niż siedemdziesiąt lat.

Profile studiów

Profil ogólnoakademicki obejmuje moduły zajęć powiązane z prowadzonymi w uczelni badaniami naukowymi i jest realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu studiów (określonego w punktach ECTS) obejmuje zajęcia służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy.

Profil praktyczny natomiast obejmuje moduły zajęć służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych i jest realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu studiów określonego w punktach ECTS obejmuje zajęcia praktyczne kształtujące te umiejętności i kompetencje, w tym umiejętności uzyskiwane na zajęciach warsztatowych, które są prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.

Profil prowadzonego kształcenia wpływa na wymagania dotyczące tzw. minimum kadrowego, a także wymiar praktyk studenckich (w przypadku profilu ogólnoakademickiego program studiów nie musi ich przewidywać). Jednostki prowadzące profil praktyczny mogą ponadto organizować kształcenie przemiennie w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i w formie praktyk odbywanych u pracodawcy, a same studia mogą być prowadzone - na podstawie odpowiedniej - umowy z udziałem podmiotów gospodarczych.

Strona główna PKA - http://www.pka.edu.pl/
Faq - http://www.pka.edu.pl/portfolio-item/faq/

Lista ocen PKA »
 
Polityka Prywatności