Prezentacja uczelni
Gdańsk, Polska

Uniwersytet Gdański

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Cultural CommunicationStudia w języku angielskim
European Business AdministrationStudia w języku angielskim
Financial AnalystStudia w języku angielskim
Intercultural and Business Relations in EuropeStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
MathematicsStudia w języku angielskim
Economical mathematicsStudia w języku angielskim
Medical PhysicsStudia w języku angielskim
PhysicsStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja bezpieczeństwa publicznego
Administracja finansów i biznesu
Administracja gospodarcza
Administracja organizacji i instytucji międzynarodowych
Administracja wymiaru sprawiedliwości
Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa
Akwakultura – biznes i technologia
Amerykanistyka
Archeologia
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
Bezpieczeństwo narodowe
Bioinformatyka
Biologia
Biologia medyczna
Diagnostyka molekularno-biochemiczna
Neurobiologia
Biotechnologia
Chemia
Analityka i diagnostyka chemiczna
Chemia biomedyczna
Chemia kosmetyków
Chemia żywności
Dyplomacja
Dyplomacja publiczna
Dyplomacja społeczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Analityk rynku
Audytor przedsiębiorstw
Biznes elektroniczny
Ekonomika transportu i logistyka
Innowacyjność w gospodarce
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości
Teoria przedsiębiorstw
Etnofilologia kaszubska
Animacyjno-medialna
Nauczycielska
Etnologia
Filologia angielska
Nauczycielska
Translatoryczna
Filologia germańska
Biznesowo-gospodarcza
Nauczycielska
Translatoryczna
Filologia hiszpańska
Międzykulturowa
Translatoryczna
Filologia klasyczna
Cywilizacja śródziemnomorska
Wiedza o literaturze, książce i teatrze
Filologia polska
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Edytorska
Nauczycielska
Nauczycielska, edytorska
Publicystyczno-dziennikarska
Filologia romańska
Komunikacja kulturowa
Kultura i media
Nauczycielska
Translatoryczna
Filologia rosyjska
Język biznesu i translatoryka
Nauczycielska
Translatoryka i język biznesu
Zarządzanie kulturą
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Bankowość i doradztwo finansowe
Finanse i ubezpieczenia
Finanse przedsiębiorstw i controlling
Rachunkowość
Fizyka
Fizyka medyczna
Genetyka i biologia eksperymentalna
Geografia
Geologia
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód
Historia
Historia sztuki
Ichtiologia morska
Informatyka
Aplikacje internetowe i bazy danych
Informatyka ogólna
Tester programista
Informatyka i ekonometria
Analityka gospodarcza
Aplikacje informatyczne w biznesie
Metody analizy danych
Krajoznawstwo i turystyka historyczna
Kryminologia
Kulturoznawstwo
Animacja kultury
Krytyka i edukacja kulturalna
Redaktor serwisów on-line
Lingwistyka stosowana
Nauczycielska
Translatoryczna
Logopedia
Nauczycielska
Matematyka
Matematyka ekonomiczna
Matematyka nauczycielska
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Europejski wymiar przedsiębiorczości
Finanse międzynarodowe i bankowość
Handel zagraniczny
Marketing międzynarodowy
Międzynarodowa ekonomia menedżerska
Międzynarodowy transport i handel morski
Modelowanie matematyczne i analiza danych
Niemcoznawstwo
Biznesowo-turystyczna
Integracji europejskiej
Oceanografia
Oceanografia biologiczna
Oceanografia fizyczna
Oceanografia geologiczno-chemiczna
Ochrona środowiska
Ochrona zasobów przyrodniczych
Pedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją seksualną
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z gerontologią społeczną
Pedagogika resocjalizacyjna i wczesna interwencja społeczna
Pedagogika specjalna
Oligofrenopedagogika z surdopedagogiką
Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną
Oligofrenopedagogika z tyflopedagogiką
Pedagogika wczesnej edukacji
Wczesna edukacja z edukacją teatralną
Wczesna edukacja z językiem angielskim
Wczesna edukacja z logopedią
Wczesna edukacja z terapią pedagogiczną
Podatki i doradztwo podatkowe
Politologia
Europeistyka i przemiany globalne
Komunikowanie polityczne i publiczne
Międzynarodowe stosunki polityczne
Ustrojowo-samorządowa
Praca socjalna
Religioznawstwo
Rosjoznawstwo
Biznesowo-gospodarcza
Medioznawcza
Sinologia
Skandynawistyka
Język, kultura i gospodarka Finlandii
Komunikacja międzykulturowa
Media i społeczeństwo w krajach nordyckich
Slawistyka
Językoznawcza
Kulturoznawcza
Literaturoznawcza
Socjologia
Studia bałkańskie
Studia wschodnie
Język rosyjski z językiem chińskim
Studium humanitatis - tradycje cywilizacji europejskiej
Tradycje cywilizacji europejskiej - filologiczna
Tradycje cywilizacji europejskiej - historyczna
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej
Wiedza o teatrze
Organizacja i animacja działalności teatralnej
Zarządzanie
Inwestycje i nieruchomości
Marketing
Menedżer
Menedżer personalny
Zarządzanie jakością i środowiskiem
Zarządzanie małym przedsiębiorstwem
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
Zarządzanie w turystyce
Zarządzanie instytucjami artystycznymi
Menedżerska
Sceniczno-menedżerska

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Biznes chemiczny

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Cultural CommunicationStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
MathematicsStudia w języku angielskim
Matematyka teorytycznaStudia w języku angielskim
Zastosowania matematykiStudia w języku angielskim
Financial mathematicsStudia w języku angielskim
Medical PhysicsStudia w języku angielskim
PhysicsStudia w języku angielskim
Administracja
Amerykanistyka
Archeologia
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Nauczycielska
Biologia medyczna
Biotechnologia
Biznes i technologia ekologiczna
Chemia
Analityka i diagnostyka chemiczna
Chemia biomedyczna
Chemia i technologia środowiska
Chemia obliczeniowa
Zaawansowana analityka chemiczna
Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Analityk rynku
Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw
E-commerce
Ekonomika transportu i logistyka
Finanse w przedsiębiorstwach (specjalność akredytowana przez ACCA)
Gospodarowanie zasobami ludzkimi
Innowacyjność w gospodarce
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości
Etnologia
Filologia angielska
Nauczycielska
Przetwarzanie języka naturalnego
Translatoryczna
Filologia germańska
Biznesowo-gospodarcza
Nauczycielska
Translatoryczna
Filologia klasyczna
Studia klasyczne
Studia renesansowe
Filologia polska
Edytorska
Krytyka artystyczno-literacka
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Nauczycielska
Public relations
Retoryczna (public relations)
Wiedza o filmie
Filologia romańska
Komunikacja kulturowa
Translatoryczna
Filologia rosyjska
Lingwistyczna
Nauczycielska
Translatoryka i język biznesu
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Bankowość i doradztwo finansowe
Biegły rewident
Finanse i ubezpieczenia
Finanse przedsiębiorstw i controlling
Podatki i doradztwo podatkowe
Rachunkowość
Rachunkowość ACCA
Fizyka
Fizyka medyczna
Geografia
Gospodarka przestrzenna
Historia
Historia sztuki
Informatyka
Informatyka ogólna
Informatyka i ekonometria
Analityka gospodarcza
Aplikacje informatyczne w biznesie
Informatyka ekonomiczna
Statystyka ubezpieczeniowa
Krajoznawstwo i turystyka historyczna
Kryminologia
Kulturoznawstwo
Kultura audiowizualna
Zarządzanie kulturą
Lingwistyka stosowana
Translatoryczna
Logopedia
Neurologopedia
Wczesna interwencja logopedyczna
Matematyka
Matematyka finansowa
Matematyka nauczycielska
Matematyka stosowana
Matematyka teoretyczna
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Europejski wymiar przedsiębiorczości
Europejski wymiar przedsiębiorczości,
Finanse międzynarodowe i bankowość
Finanse międzynarodowe i bankowość,
Handel zagraniczny
Handel zagraniczny,
Międzynarodowa ekonomia menedżerska
Międzynarodowa ekonomia menedżerska,
Międzynarodowe strategie marketingowe
Międzynarodowe strategie marketingowe,
Międzynarodowy transport i handel morski
Międzynarodowy transport i handel morski,
Turystyka międzynarodowa
Turystyka międzynarodowa.
Niemcoznawstwo
Komunikacja międzykulturowa
Medioznawstwo
Oceanografia
Ochrona środowiska
Pedagogika
Edukacja dorosłych
Edukacja mobilna w kulturze cyfrowej
Pedagogika opiekuńcza z poradnictwem rodzinnym
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami psychoterapii
Pedagogika społeczna – animacja zmiany
Pedagogika szkoły
Pedagogika wielokulturowości
Wczesna edukacja z diagnozą i ewaluacją szkolną
Pedagogika specjalna
Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń
Rehabilitacja społeczna i zawodowa z terapią zajęciową
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością
Podatki i doradztwo podatkowe
Politologia
Europeistyka i przemiany globalne
Międzynarodowe stosunki polityczne
Ustrojowo-samorządową
Praca socjalna
Asystentura rodzin w pracy socjalnej
Środowiskowa praca socjalna
Prawo w administracji i gospodarce
Skandynawistyka
Studia regionalne
Translatoryczna
Slawistyka
Językoznawczo-translatoryczna
Literaturoznawczo-kulturoznawcza
Socjologia
Teatrologia
Dramaturgiczno-krytyczna
Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej
Zarządzanie
Inwestycje i nieruchomości
Marketing
Menedżer
Menedżer personalny
Zarządzanie jakością i środowiskiem
Zarządzanie małym przedsiębiorstwem
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
Zarządzanie w turystyce

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo
Psychologia
Neurobiopsychologia
Psychologia pracy i biznesu
Psychoseksuologia

Studia doktoranckiewięcej »
Gospodarka Studia w języku angielskim
Prawo Studia w języku angielskim
Mathematical Modeling Studia w języku angielskim
Biologia, Ekologia i Mikrobiologia
Chemia i biochemia
Chemia i ochrona środowiska
Ekonomia
Europeistyka
Filologiczne studia doktoranckie
Filozofia
Fizyka matematyka i informatyka
Historia i historia sztuki
Interdyscyplinarne przyrodniczo-matematyczne studia doktoranckie
Modelowanie matematyczne
Oceanologia i geografia
Pedagogika i nauki o polityce
Prawo
Psychologia
Socjologiczne studia doktoranckie
Studia Doktoranckie na Wydziale Zarządzania
Środowiskowe Studia Doktoranckie na Wydziale Oceanografii i Geografii

MBAwięcej »
Executive MBA Studia w języku angielskim

Podwójny dyplomwięcej »
Université Toulouse 1 Capitole, France

Studia podyplomowewięcej »
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Diagnostyka psychologiczna
Dwujęzyczność - metody nauki i terapii dziecka
Dyplomacja współczesna
Emisja i higiena głosu
Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach
Gerontologopedia
Handel Zagraniczny
Historia sztuki
Italianistyka
Komercjalizacja nieruchomości [we współpracy z firmą JLL]
Logopedia
Logopedia medialna
Marketing Międzynarodowy
Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa
Menedżer w instytucjach kultury
Nauczanie języka kaszubskiego
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Neurologopedia
Ochrona danych osobowych
Podstawy informatyki
Postępowanie administracyjne
Prawo pracy
Prawo własności intelektualnej i prawo nowych technologii
Psychologia Przywództwa w Organizacjach
Psychologia Transportu
Psychotraumatologia
Rachunkowości i podatki
Rachunkowość ACCA
Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny
Reklama i Marketing Medialny
Resocjalizacja i Wczesna Interwencja Społeczna
Skandynawistyka
Socjoterapia i praca z grupą
Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych
Studia podyplomowe menedżerskie
Studia podyplomowe uzupełniające terapii logopedycznej
Surdologopedia
Translatoryka – przekład literacki
Translatoryka – przekład medyczny
Transport i Logistyka
Waloryzacja i Ochrona Obszarów Przyrodniczych
Wczesna interwencja logopedyczna
Wczesne wspomaganie, edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju
Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej
Wycena Nieruchomości
Zaawansowana rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa
Zamówienia Publiczne
Zarządzanie jednostkami administracji publicznej
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi [we współpracy z JLL oraz EURO STYL]
Zarządzanie podmiotami leczniczymi

Kursy, szkoleniawięcej »
Amber and Solidarity: Gdańsk Summer School
Apache Spark
Co znaczą rysunki dziecięce
Diploma in Accounting and Business
Komunikacja bez przemocy Część I
Komunikacja bez przemocy Część II
Kultura i Język Kaszubów
Kurs "Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych"
Kurs dokształcający Economics and Business
Kurs dokształcający z języka portugalskiego
Kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego
Kurs kwalifikacyjny wychowawca kolonijny
Media w edukacji przez sztukę
Metody analizy danych
Metody i narzędzia w psychologii pracy
MMPI-2 w diagnostyce psychologii pracy
Muzyka i ruch dla przedszkolaka
Programowanie w R
Przedmaturalne kursy humanistyczne
Psychologia pracy – diagnostyka i orzecznictwo
Szkolenie informatyczne CISCO
Szkolenie informatyczne ECDL
Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji społecznej
Szkoła Mentor dla stypendysty (SMS)
Szkoły Prawa Obcego
Tworzenie i odbiór tekstu naukowego

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Chór UG
Akademicki Związek Sportowy
Doktoranckie Koło Naukowe „Kreatywna Słowiańszczyzna”
Doktoranckie Koło Naukowe Badaczy Kultur „Na Styku”
Doktoranckie Koło Naukowe BIO-MEDIA
Dyskusyjny Klub Filmowy UG „Miłość Blondynki”
ESN UG Gdańsk
Europejskie Forum Integracji
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk
Experior
Forum Badań ONZ
Forum Badań Prawnych
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów FSD UG
Klub Debat „ARS BENE DICENDI”
KN Brevi manu
KN Robomaniacs
KNEPO Business Club
Koło Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej
Koło Nauk Psychologicznych ANIMA
Koło Naukowe "Kuźnia"
Koło Naukowe „Between The Lines”
Koło Naukowe „Konsylium”
Koło Naukowe Badaczy Kultury Instytutu Historii Sztuki UG
Koło Naukowe BIO-MED
Koło Naukowe Biznesu Chemicznego
Koło Naukowe Dziennikarstwo Internetowe i Social Media
Koło Naukowe Econometrics
Koło Naukowe Efektywnych Rozwiązań Rynkowych 'EFERR'
Koło Naukowe Elektronicznego Biznesu
Koło Naukowe Filmoznawców UG
Koło Naukowe Finansów Behawioralnych "Cash flow"
Koło Naukowe Finansów i Bankowości HOSSA
Koło Naukowe Finansów i Controllingu KNAFiC
Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych
Koło Naukowe Fizyków
Koło Naukowe Fizyków Medycznych Siwert
Koło Naukowe Handlu Zagranicznego "HaZet"
Koło Naukowe Historii Prawa "Sapere Aude"
Koło Naukowe Historyczno Prawne
Koło Naukowe Informatyki L!der
Koło Naukowe Innovative Ways Group
Koło Naukowe Języka i Kultury Polskiej CJO UG
Koło Naukowe Języka Niemieckiego DBG
Koło Naukowe Językoznawców Studentów Uniwersytetu Gdańskiego
Koło Naukowe Katedry Inwestycji "Inwestor"
Koło Naukowe Katedry Marketingu "Market"
Koło Naukowe Kolor
Koło Naukowe Kryminologii
Koło Naukowe Kultura na Prawo
Koło Naukowe Laboratorium Przekładu
Koło Naukowe LBO Private Equity
Koło Naukowe Matematyków UG
Koło Naukowe Mediacji Expiatio
Koło Naukowe Metod Ilościowych
Koło Naukowe Międzynarodowego Prawa Handlowego
Koło Naukowe Ochrony Praw Konsumenta
Koło Naukowe Ochrony Praw Zwierząt "Omnia Fera"
Koło Naukowe Ochrony Środowiska
Koło Naukowe Polityki Prawa
Koło Naukowe Postępowania Cywilnego
Koło Naukowe Praktyki Prawa
Koło Naukowe Praw Człowieka
Koło Naukowe Prawa Administracyjnego
Koło Naukowe Prawa Cywilnego
Koło Naukowe Prawa Europejskiego i Porównawczego
Koło Naukowe Prawa Finansowego
Koło Naukowe Prawa Gospodarczego Publicznego
Koło Naukowe Prawa Handlowego
Koło Naukowe Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego
Koło Naukowe Prawa Karnego
Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego
Koło Naukowe Prawa Medycznego
Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego
Koło Naukowe Prawa Morskiego
Koło Naukowe Prawa Pracy UG "Labor omnia vincit"
Koło Naukowe Prawa Sportowego
Koło Naukowe Prawa Ubezpieczeń
Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii
Koło Naukowe Przedsiębiorczości START-UP
Koło Naukowe Psychologii Sądowej i Penitencjarnej „PENITENTIA”
Koło Naukowe Public Relations
Koło Naukowe Rachunkowości
Koło Naukowe Religioznawców
Koło Naukowe Route 66
Koło Naukowe Rynku Transportowego i Marketingu
Koło Naukowe Sinologii
Koło Naukowe Studentów Archeologii UG
Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej "Refectum"
Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Specjalnej PORTA
Koło Naukowe Systemów Informatycznych "e-xpert"
Koło Naukowe Teorii i Filozofii Państwa i Prawa
Koło Naukowe Tłumaczeń Specjalistycznych LINGUANA
Koło Naukowe Tłumaczeń Ustnych SYMULTANA
Koło Naukowe Zarządzania Jakością i Środowiskiem QualiTEAM UG
Koło Teoretyków Literatury UG
Koło Translatorskie Studentów Germanistyki Uniwersytetu Gdańskiego
Koło Turystyczne
Kryminalistyki Modus Operandi
Kulturalny Kolektyw UG
Literaturoznawcze Koło Naukowe Pozytywnie Zakręconych
Maybe Theatre Company
Międzywydziałowe Koło Naukowe Energetyki Uniwersytetu Gdańskiego
Młodzi Dydaktycy
Morskie Koło Naukowe
Naukowe Koło Chemików
Naukowe Koło Doktorantów Historii UG
Naukowe Koło Historyków UG
Naukowe Koło Logistyki
Naukowe Koło Logopedów UG
Naukowe Koło Radiowców
Naukowe Koło Seksuologii EQUALITY
Naukowe Koło Tłumaczy Literatur Skandynawskich
Radio MORS
Samorząd studentów
SKN Iberystyka
Studencka Agencja Fotograficzna UG
Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna
Studencki Klub Biznesu
Studenckie Koło Naukowe "Edukacja de novo"
Studenckie Koło Naukowe „Łomonosow”
Studenckie Koło Naukowe Antropologów "Arcana"
Studenckie Koło Naukowe Archeologii Śródziemnomorskiej UG
Studenckie Koło Naukowe Biochemiczne
Studenckie Koło Naukowe Botaniczne "Zioło"
Studenckie Koło Naukowe Chiropterologiczne
Studenckie Koło Naukowe Ekologów Roślin "Littorella"
Studenckie Koło Naukowe Embriologów i Biotechnologów "EXPLANTATUS"
Studenckie Koło Naukowe Entomologii
Studenckie Koło Naukowe Etnologów UG
Studenckie Koło Naukowe Fizjologów
Studenckie Koło Naukowe Fizjologów "Homunculus"
Studenckie Koło Naukowe Genetyczne
Studenckie Koło Naukowe Geografów
Studenckie Koło Naukowe Geologów UG
Studenckie Koło Naukowe Geomorfologów PINGO
Studenckie Koło Naukowe GIS "Gisoteka"
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
Studenckie Koło Naukowe Hydrobiologii i Ochrony Wód
Studenckie Koło Naukowe Hydrologów
Studenckie Koło Naukowe Inspiar
Studenckie Koło Naukowe Klub Dyskusyjny „Po Prostu”
Studenckie Koło Naukowe Molekuła
Studenckie Koło Naukowe MOZAIKA
Studenckie Koło Naukowe Oceanografii Operacyjnej
Studenckie Koło Naukowe Oceanografów
Studenckie Koło Naukowe Ornitologiczne "Kos"
Studenckie Koło Naukowe Strateg
Teatr Improwizacji
Teatr Tacka
Turystyczne Koło Naukowe "Świat bez granic"
Young Business Entrepreneurs
Zespół Pieśni i Tańca UG „JANTAR”
Zespół Tańca Brzucha UG „AGADIR”
Zespół Tańca Celtyckiego UG „Animus Saltandi”
Zespół Tańca Irlandzkiego i Szkockiego UG „Trebraruna”

Akademikiwięcej »
Dom Studencki nr 10
Dom Studencki nr 11
Dom Studencki nr 3
Dom Studencki nr 4
Dom Studencki nr 5
Dom Studencki nr 6
Dom Studencki nr 7

Wydziały, jednostkiwięcej »
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filologiczny
Wydział Historyczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Oceanografii i Geografii
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Zarządzania

Uniwersytet Gdański to dynamicznie rozwijająca się uczelnia, łącząca akademicką tradycję z nowoczesnością. Na jedenastu wydziałach studiuje ponad 30000 studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, którymi opiekuje się niemal 1700 pracowników naukowych.

Takie kierunki, jak biologia, biotechnologia, chemia, oceanografia, fizyka, pedagogika, psychologia, prawo czy nauki ekonomiczne zaliczane są do krajowej czołówki. Kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim posiadają certyfikaty jakości, czyli akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej

Uczelnia oferuje kształcenie na ponad 70 kierunkach studiów magisterskich i licencjackich w zakresie ok. 200 specjalności (niektóre kierunki również w języku angielskim), jak i szeroki wybór studiów podyplomowych dostępnych już po studiach licencjackich oraz studia doktoranckie.

Studia na Uniwersytecie Gdańskim to nie tylko nauka, ale także możliwość uczestnictwa w studenckim życiu kulturalnym, które aktywnie organizuje Akademickie Centrum Kultury "Alternator", treningi w ramach 25 sekcji sportowych AZS i udział w pracach studenckich kół naukowych, międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach. Studenci UG biorą udział w europejskich programach wymiany Studentów - takich jak ERASMUS, czy polskich - jak np. MOST. Mają praktyki i staże w instytucjach i przedsiębiorstwach w całej Polsce i za granicą. Ważnym aspektem studenckiej aktywności jest działalność Biura Karier UG, które pomaga zdobywać pracę i podejmować decyzje dotyczące zawodowego rozwoju, zaś Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości doradza studentom w zakładaniu własnych firm.

Nowoczesne warunki studiowania zapewnia wciąż rozbudowywany Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdańskiego z nowymi gmachami Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Biologii, Wydziału Chemii, Instytutu Neofilologii, nowoczesnej Biblioteki Głównej UG, odpowiadającymi wymaganiom XXI wieku.

Atutem Uniwersytetu Gdańskiego jest zwrócenie się ku morzu. Morski autorytet uczelni budują znakomite stacje badawcze o międzynarodowej renomie, takie jak Stacja Morska Instytutu Oceanografii UG w Helu, a morski wizerunek uczelni to unikatowe kierunki studiów, specjalności i badania naukowe związane z morzem, zwłaszcza pobrzeżem Bałtyku.

Rozwijanie działalności badawczej, uruchamianie nowych, dających szansę wszechstronnego rozwoju kierunków studiów oraz rozbudowa bazy dydaktyczno-badawczej pozwala Uniwersytetowi Gdańskiemu ugruntowywać pozycję lidera wśród uczelni wyższych.

Czy wiesz, że:

Absolwenci UG zmieniają świat!

Są wśród nich znani naukowcy (m.in. Maciej Żylicz), ekonomiści (np. profesorowie Dariusz Filar, Leszek Pawłowicz, Anna Zielińska-Głębocka ), pisarze (np. Stefan Chwin, Paweł Huelle), sportowcy (m.in. Monika Pyrek), reżyserzy (Krzysztof Babicki, Maciej Dejczer), dziennikarze (Tomasz Wołek), a także politycy, ministrowie oraz premierzy - obecny Donald Tusk i były - Jan Krzysztof Bielecki. Absolwentka UG Aneta Kręglicka, zdobywając w 1989 roku tytuł Miss Świata, stała się najpiękniejszym ambasadorem uczelni.
Uniwersytet Gdański to także uczelnia prezydentów RP: Aleksander Kwaśniewski był studentem UG, świętej pamięci prezydent RP Lech Kaczyński przez wiele lat był pracownikiem naukowym UG, a prezydent Lech Wałęsa jest doktorem honoris causa UG i doradcą JM Rektora UG ds. globalizacji.

Kadra akademicka UG prowadzi badania naukowe na światowym poziomie i zdobywa prestiżowe nagrody.

Na przykład prof. Grzegorz Węgrzyn jest odkrywcą leku na rzadką chorobę genetyczną Sanfilippo, prof. Ryszard Horodecki - laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie informatyki kwantowej.

Uniwersytet Gdański znalazł się na trzecim miejscu wśród uczelni wyższych najlepiej przygotowujących Studentów do egzaminów na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną w latach 2008-2010 - według obiektywnego rankingu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Na Uniwersytecie Gdańskim propagowana jest idea przedsiębiorczości. Uniwersytecka drużyna SIFE (Students In Free Enterprise) przez dziesięć lat z rzędu zdobywa mistrzostwo Polski w międzynarodowym konkursie SIFE - Studenci dla Przedsiębiorczości, reprezentując Polskę w finałach światowych SIFE World Cup.

Studenci UG prowadzą uczelniane zespoły, gazety, teatry
(w tym jedyny w Trójmieście teatr Maybe Theatre Company, wystawiający na profesjonalnych scenach spektakle w języku angielskim) oraz internetowe Megaotwarte Radio Studenckie - MORS.

Akademickie drużyny sportowe AZS UG należą do najlepszych w Polsce. AZS UG jest na 4. miejscu w kategorii uniwersytetów w klasyfikacji Akademickich Mistrzostw Polski.

Uczelnia przystosowana jest do potrzeb studentów niepełnosprawnych. Wśród absolwentów UG jest Paweł Urbański, niewidomy student, który w specjalnej, zorganizowanej przez uczelnię wyprawie alpinistyczno-szkoleniowej, zdobył najwyższy szczyt na półkuli południowej i obu Ameryk - Aconcagua.
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności