Prezentacja uczelni
Wrocław, Polska

Uniwersytet Wrocławski

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BiotechnologyStudia w języku angielskim
Business and administrationStudia w języku angielskim
ChemistryStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja europejska
Administracja sektora publicznego
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Samorząd terytorialny
Archeologia
Astronomia
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biologia eksperymentalna
Mikrobiologia
Biologia człowieka
Biotechnologia
Chemia
Analityka chemiczna
Chemia materiałów dla nowoczesnych technologii
Chemia ogólna
Chemia środowiska
Informatyka chemiczna
Chemia i toksykologia sądowa
Chemia medyczna
Dyplomacja europejska
Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie
Gospodarowanie dziedzictwem kulturowym
Turystyka historyczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo muzyczne
Dziennikarstwo prasowe i online
Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne
Dziennikarstwo sportowe
Fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna
Twórcze pisanie (creative writing) – film–teatr–telewizja
Ekonomia
Prawo w biznesie
Rachunkowość i podatki
Etnologia i antropologia kulturowa
Europeistyka
Kadry w europejskiej przestrzeni publicznej
Przedsiębiorczość i europejski rynek pracy
Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
Filologia
Classics and European IdentityStudia w języku angielskim
Dalekowschodnia
Filologia angielska
Filologia czeska
Filologia francuska
Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Filologia indyjska i kultura Indii
Filologia klasyczna
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska
Filologia rosyjska
Filologia serbska i chorwacka
Filologia ukraińska
Filologia ukraińska z językiem angielskim
Italianistyka
Judaistyka
Niderlandystyka
Filologia polska
Edytorstwo
Komunikologia
Lingwistyka kulturowa
Logopedia
Retoryka stosowana
Specj. nauczycielska
Teatrologia
Filozofia
Fizyka
Ekonofizyka
Fizyka doświadczalna
Fizyka komputerowa
Fizyka teoretyczna
Genetyka i biologia eksperymentalna
Geografia
Geologia
Gospodarka przestrzenna
Historia
Amerykanistyka
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Dokumentalistyka konserwatorska
Regionalistyka
Specj. nauczycielska
Specjalność nauczycielska
Historia sztuki
Indywidualne studia informatyczno-matematyczne
Indywidualne studia międzyobszarowe
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Komunikacja wizerunkowa
Branding
Communication design
Public relations
Kryminologia
Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo
Kulturoznawstwo
Kultura filmowa
Performatyka kultury
Rynek kultury - globalizacja, regionalność, lokalność
Matematyka
Analiza danych
Matematyka aktuarialno-finansowa
Matematyka nauczycielska
Matematyka stosowana
Matematyka teoretyczna
Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach
Mikrobiologia
Militarioznawstwo
Animacja odtwórstwa historycznego
Popularyzacja wiedzy o militariach
Muzykologia
Ochrona środowiska
Pedagogika
Edukacja dorosłych i marketing społeczny
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Pedagogika opiekuńcza z terapią
Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
Resocjalizacja
Pedagogika specjalna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Politologia
Comparative PoliticsStudia w języku angielskim
Global SecurityStudia w języku angielskim
Media and PoliticsStudia w języku angielskim
Administracja publiczna
Marketing polityczny
Media i dziennikarstwo
Przywództwo polityczne
Służby zagraniczne
Praca socjalna
Publikowanie cyfrowe i sieciowe
Socjologia
Badanie rynku
Komunikacja społeczna
Socjologia bezpieczeństwa i porządku publicznego
Socjologia edukacji i badań rynku edukacyjnego
Społeczności lokalne
Socjologia ekonomiczna
Socjologia grup dyspozycyjnych
Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnych
Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach paramilitarnych
Bezpieczeństwo w systemach logistycznych
Stosunki międzynarodowe
Global StudiesStudia w języku angielskim
Gospodarka i biznes międzynarodowy
Służby zagraniczne
Studia europejskie
Studia niemieckie
Studia wschodnie
Zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych
Turystyka
Zarządzanie projektami społecznymi
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Informatyka stosowana i systemy pomiarowe
Inżynieria geologiczna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
European CulturesStudia w języku angielskim
LL.M. International and European LawStudia w języku angielskim
Public HistoryStudia w języku angielskim
Administracja
Administration in International OrganisationsStudia w języku angielskim
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
Administracja mienia publicznego
Administracja penitencjarna i służba kuratorska
Administracja skarbowa
Administracja usług publicznych
Antropologia literatury, teatru i filmu
Archeologia
Archeologia barbaricum
Archeologia czasów nowożytnych i najnowszych. Archeologia sądownicza
Archeologia epoki brązu
Archeologia epoki kamienia
Archeologia nowego świata
Archeologia prowincji rzymskich
Archeologia średniowiecza
Numizmatyka
Astronomia
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Biologia
Biologia człowieka
Ekologia i różnorodność biologiczna
Biotechnologia
Bioinformatyka
Biologia molekularna
Biotechnologia medyczna
Biotechnologia peptydów i białek
Mikrobiologia molekularna
Chemia
Analityka instrumentalna
Chemia - studia międzynarodowe
Chemia fizyczna
Chemia materiałów dla nowoczesnych technologii
Chemia medyczna
Chemia nieorganiczna i kataliza
Chemia organiczna
Chemia i toksykologia sądowa
Chemia medyczna
Dyplomacja europejska
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Dyplomacja lokalna i regionalna
Kultura polityczna i media
Polityka zagraniczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Journalism and social communicationStudia w języku angielskim
Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne
Dziennikarstwo specjalistyczne
Fotografia i film
Journalism and Social Communication
Media relations
Produkcja medialna
Ekonomia
Master Managerial EconomicsStudia w języku angielskim
Analiza i zarządzanie w biznesie
Ekonomia menadżerska
Prawo w biznesie
Etnologia i antropologia kulturowa
Europeistyka
EU Regional PolicyStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo wewnętrzne UE
Europejski samorząd terytorialny
Governance w ue
UE w stosunkach międzynarodowych
Filologia
Empirical and Theoretical LinguisticsStudia w języku angielskim
Filologia angielska
Filologia czeska
Filologia francuska
Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Filologia indyjska i kultura Indii
Filologia klasyczna
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska
Filologia rosyjska
Filologia serbska i chorwacka
Filologia ukraińska
Filologia ukraińska z językiem angielskim
Judaistyka
Niderlandystyka
Filologia polska
Edytorstwo
Filmoznawstwo
Folklor, literatura popularna, literatura dziecięca
Krytyka literacka i artystyczna
Lider i animator społeczny
Lider i animator społeczny
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Specj. nauczycielskie
Specjalność nauczycielska
Filozofia
Fizyka
Master's study of theoretical physicsStudia w języku angielskim
Fizyka doświadczalna
Fizyka komputerowa
Fizyka teoretyczna
Specj. nauczycielska
Genetyka i biologia eksperymentalna
Geografia
Tourism and HospitalityStudia w języku angielskim
Analizy regionalne i lokalne
Geoekologia
Geografia turystyczna
Geoinformatyka i kartografia
Klimatologia i ochrona atmosfery
Ochrona i zarządzenie jakością powietrza, wody, gleby
Geologia
Applied geoscienceStudia w języku angielskim
Geochemia środowiska i gospodarka odpadami
Geologia poszukiwawcza
Hydrogeologia
Petrologia i mineralogia stosowana
Gospodarka przestrzenna
Historia
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Dokumentalistyka konserwatorska
Regionalistyka
Specjalność nauczycielska
Historia sztuki
Historia w przestrzeni publicznej
Indywidualne studia międzyobszarowe
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Biblioteki cyfrowe
Biblioteki publiczne i szkolne
Bibloteki w społeczeństwie wiedzy
Praca w systemie komunikacji społecznej
Informatyka
Inteligentne przetwarzanie danych
Interdyscyplinarne studia europejskie
Europeizacja i regionalizacja
Pamięć kulturowa i tożsamość
Inżynieria geologiczna
Komunikacja wizerunkowa
Communication ManagementStudia w języku angielskim
Branding
Communication design
Communication design (projektowanie komunikacji)
Public relations
Konsulting prawny i gospodarczy
Kulturoznawstwo
Krytyka artystyczna
Kultura i media
Studia miejskie
Matematyka
Analiza danych
Biomatematyka
Matematyka nauczycielska
Matematyka stosowana
Matematyka teoretyczna
Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach
Zastosowania rachunku prawdopodobieństwa i statystyki
Mikrobiologia
Muzykologia
Ochrona środowiska
Analityka środowiskowa
Ocena oddziaływania na środowisko
Pedagogika
Animacja społeczno-kulturalna
Edukacja dorosłych i marketing społeczny
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Marketing i zarządzanie placówkami edukacyjnymi w regionie
Pedagogika opiekuńcza z terapią
Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
Poradnictwo zawodowe i coaching kariery
Resocjalizacja
Terapia pedagogiczna
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Politologia
Administracja publicznaStudia w języku angielskim
Central and East European StudiesStudia w języku angielskim
Democracy and development in europe and caucasusStudia w języku angielskim
Political CommunicationStudia w języku angielskim
Public PolicyStudia w języku angielskim
Administracja publiczna
Marketing polityczny
Media i dziennikarstwo
Przywództwo polityczne
Służby zagraniczne
Praca socjalna
Publikowanie cyfrowe i sieciowe
Socjologia
Intercultural MediationStudia w języku angielskim
Aktywizacja społeczna
Komunikacja społeczna i badanie rynku
Stosowane badania społeczne
Socjologia grup dyspozycyjnych
Badania i ewaluacja polityk publicznych
Socjologia bezpieczeństwa paramilitarnego
Socjologia zarządzania sektorem bezpieczeństwa
Socjotechniki wpływu społecznego
Zarządzanie strukturami logistycznymi
Stosunki międzynarodowe
Global StudiesStudia w języku angielskim
Dyplomacja publiczna i media
Gospodarka i biznes międzynarodowy
Studia niemieckie
Studia regionalne i rozwojowe
Studia wschodnie
Współczesne służby dyplomatyczne
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
Zarządzanie projektami społecznymi
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo
Psychologia

Studia doktoranckiewięcej »
PhD Programme in political science (Nauki o polityce) Studia w języku angielskim
PhD Programme in sociology (Socjologia) Studia w języku angielskim
Astronomia
Biologia
Biologia Molekularna
Chemia
Filologia
Fizyka
Geografia
Geologia
Informatyka
Matematyka
Nauki Historyczne
Nauki o filozofii i socjologii
Nauki o Kulturze
Nauki o polityce
Nauki Prawne
Pedagogika
Psychologia

Podwójny dyplomwięcej »
Università degli Studi di Sassari, Włochy, Sassari Studia w języku angielskim
Universite Paris Descartes, Francja, Paris Studia w języku hiszpańskim
Université Paris-Dauphine, Francja, Paris Studia w języku hiszpańskim
Ecole Normale Supérieure de Cachan, Francja, Cachan Studia w języku francuskim
Universite Paris Descartes, Francja, Paris Studia w języku francuskim
Université Paris-Dauphine, Francja, Paris Studia w języku francuskim

Studia podyplomowewięcej »
Administracja Publiczna
Analityka i Diagnostyka Chemiczna
Angielski język specjalistyczny
Archeologia Sądowa
Audyt wewnętrzny– trzeci poziom zarządzania ładem korporacyjnym
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach administracji publicznej – sytuacje kryzysowe i stany nadzwyczajne
Biblioterapia
Dziennikarstwo i Public Relations
Dźwięk i audiosfera - studia podyplomowe »
Egzekucja administracyjna
Filozoficzno-Etyczne
Geografia dla Nauczycieli
Informacja naukowa i biliotekoznawstwo - I/PO dla bibliotekarzy
Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa – II/PN dla nauczycieli-bibliotekarzy
Język czeski w administracji
Komunikowanie i Kreowanie Wizerunku Publicznego
Kryminalistyka
Kształcenie nauczycieli języków trzecich
Kształcenie Tłumaczy Języka Niemieckiego
Legislacja
Logopedia ogólna i kliniczna
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Nauczanie Matematyki
Neurologopedia kliniczna
Ochrona Danych Osobowych
Organizacja uzdrowisk i lecznictwo uzdrowiskowe
Organizacje pozarządowe
Pedagogika Resocjalizacyjna
Podatki
Prawo Gospodarcze i Handlowe
Prawo Gospodarki Nieruchomościami
Prawo Inwestycyjne
Prawo Karne Gospodarcze
Prawo karne skarbowe
Prawo Karne Wykonawcze
Prawo Konkurencji i Ochrony Konsumentów
Prawo medyczne i bioetyki
Prawo Ochrony Środowiska
Prawo Pracy i Prawo Socjalne
Prawo zamówień publicznych
Przekład (filologia angielska)
Przygotowanie do zawodu nauczyciela
Psychogerontologia: asystent seniora
Psychologia Zarządzania
Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami
Ubezpieczenia Gospodarcze
Wiedza o Sztuce i Kulturze
Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna
Wydawca produktów cyfrowych
Zarządzania środowiskiem przyrodniczym "ekoznawca"
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w biznesie
Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa
Zarządzanie finansami – odpowiedzialność finansowa
Zarządzanie jakością i ryzykiem w podmiotach leczniczych
Zarządzanie Kapitałem Ludzkim i Społecznym
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie projektami (project management)
Zarządzanie rewitalizacją w jednostkach samorządu terytorialnego
Zawód mediatora

Kursy, szkoleniawięcej »
Budowanie marki samorządu terytorialnego
Ciało, płeć, seksualność – aspekty edukacyjne
Detektywistyka
Diagnozowanie potrzeb i metody aktywizacji seniorów
E-administracja
Edukacja międzykulturowa i edukacja do dialogu miedzyreligijnego
Edukacja przyjazna sześciolatkowi w szkole podstawowej
Edukacja zdrowotna w szkole: program wychowawczy, program profilaktyki, edukacja zdrowotna- razem czy osobno?
Elektroniczne postępowanie upominawcze
Elementy psychologii twórczości – innowacyjne i aktywne metody pracy z dzieckiem młodszym w szkolnej przestrzeni edukacyjnej
Gotowość szkolna dzieci
Indywidualizacja pracy z dzieckiem
Integracja treści czy wiedzy? Organizacja zajęć zindywidualizowanych na I etapie kształcenia
Jak wychować zdrowe dziecko, czyli satysfakcja z macierzyństwa i ojcostwa
Kreowanie wizerunku szkoły wyższej w dobie procesu bolońskiego
Kryzysy – jako szansa dla rozwoju osobistego i zawodowego
Kurs prawa rosyjskiego
Kurs przygotowujący do egzaminu na aplikacje
Metody i techniki aktywizujące w pracy z uczniami
Modele zarządzania w administracji publicznej
Nauczyciel – opiekunem praktyk studenckich w szkole
Negocjacje i mediacje w sferze publicznej
Praca w grupach różnowiekowych w szkole
Prezentacja multimedialna w pracy zawodowej nauczyciela – nowe spojrzenie
Przeszłość i przyszłość kultury obywatelskiej
Psychologia dla polityków
Psychologia jedzenie i psychodietetyka
Rozpoznawanie kompetencji dziecka w relacjach rówieśniczych, klasy 1-4
Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie umiejętności logicznych i społeczno-komunikacyjnych wraz z narzędziami kształtowania tych kompetencji u uczniów
Stosowanie prawa UE przez krajowe organy
Studiuj przed maturą. Rok zerowy
Sztuka autoprezentacji
Uczeń jako badacz na zajęciach z edukacji środowiskowej
W magicznym świecie muzyki – wybrane metody edukacji muzycznej w pracy z dziećmi
Wykorzystanie metody dramy w edukacji wczesnoszkolnej
Wykorzystanie metody projektów w edukacji wczesnoszkolnej
Zarządzanie kancelarią prawniczą
Zarządzanie klasą szkolną – społeczne uczenie się dzieci
Zostałem wychowawcą i co dalej? Integracja zespołu klasowego

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
AKoło naukowe Security & Society
AKoło naukowe studentów Pracy Socjalnej „PO MOC”
IK Orientalistyczne
IKoło naukowe VARIOGRAF
ISK Rozwoju Administracji (ISKRA)
IStudenckie koło naukowe Miłośników Historii Kultury
Językoznawcze Koło naukowe Germanistów
Koło Badań Interdyscyplinarnych
Koło Inicjatyw Społecznych Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego
Koło Inicjatyw Twórczych
Koło Młodych Politologów
Koło naukowe „Brand i co?”
Koło naukowe „HR & Coaching Touchpoint
Koło naukowe „Uniwersytecka Poradnia Prawna”
Koło naukowe Amerykanistów „GOING WEST”
Koło naukowe Antropologów „Kostka”
Koło naukowe Badań nad Kulturą i Sztuką Świata Starożytnego
Koło naukowe Bibliotekoznawców
Koło naukowe Chemików „Jeż”
Koło naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych
Koło naukowe Edukacji Krytycznej „Discourse Power Resistance”
Koło naukowe Edytorów „Futura”
Koło naukowe Ekonomicznej Oceny Regulacji
Koło naukowe Europejskiej Kultury Prawnej
Koło naukowe Filozoficznej Psychologii Parezja
Koło naukowe Filozofii Nowożytnej
Koło naukowe Filozofii Religii
Koło naukowe Filozofii Społecznej i Etyki
Koło naukowe Fizyków „Migacz”
Koło naukowe Germanistów
Koło naukowe Gospodarki Przestrzennej
Koło naukowe Historii Literatury Staropolskiej
Koło naukowe Historyków Wojskowości
Koło naukowe Integracji Europejskiej „KITE”
Koło naukowe Lingwistów „Partykuła”
Koło naukowe Matematyków Teoretyków
Koło naukowe Miłośników Metodyki Oczywistej „MiMO”
Koło naukowe Muzykologów
Koło naukowe Ochrony Dziedzictwa Kultury
Koło naukowe Pedagogów „Didaskalia”
Koło naukowe Postępowania Karnego
Koło naukowe Praw Człowieka
Koło naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego
Koło naukowe Prawa Karnego „Iurisprudentia”
Koło naukowe Prawa Karnego i Kryminologii im. J.Makarewicza
Koło naukowe Prawa Konstytucyjnego
Koło naukowe Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Koło naukowe Probabilistyki i Statystyki Matematycznej
Koło naukowe Psychologii Klinicznej „Psyche”
Koło naukowe Psychologii Sportu Olimpia
Koło naukowe Psychologii w Biznesie „3xS”
Koło naukowe Psychopatologii Moria
Koło naukowe Resocjalizacji „Inwersja”
Koło naukowe Romanistów „Tetatet”
Koło naukowe Rusycystów „LiK Rosji”
Koło naukowe Scientiae Potestas
Koło naukowe Seksuologii im. Michaliny Wosłockiej
Koło naukowe studentów Archiwistyki
Koło naukowe studentów Astronomii
Koło naukowe studentów Astronomii „Futurologiczne Koło Naukowe 42”
Koło naukowe studentów Europeistyki „Projekt Europa”
Koło naukowe studentów Filologii Hiszpańskiej „Hesperia”
Koło naukowe studentów Filozofii
Koło naukowe studentów Geografii im. Juliana Czyżewskiego
Koło naukowe studentów Historii Sztuki
Koło naukowe studentów Niderlandystyki
Koło naukowe studentów Ochrony Środowiska
Koło naukowe studentów Pedagogiki ETNO
Koło naukowe studentów Socjologii
Koło naukowe studentów Zarządzania Środowiskiem Przyrodniczym
Koło naukowe Sznirele Perele
Koło naukowe Tłumaczy Języka Duńskiego
Koło naukowe Współczesnego Prawa Państw Niemieckojęzycznych
Koło Niemcoznawcze „Partner”
Koło Pasjonatów Mechaniki i Informatyki „Continuum”
Koło Penitencjarne
Koło Wschodnioeuropejskie StosuNaukowe kołoów Międzynarodowych
KS Informatyki
Kulturoznawcze Koło naukowe Germanistów przy IFG UWr
MK Kultur Bliskiego i Dalekiego Wschodu
Naukowe koło Cywilistów
Naukowe koło Ekonomistów
Naukowe koło Postępowania Administracyjnego
Naukowe koło Teatrologów „Dalej”
Studenckie koło naukowe – Prawa Biomedycznego
Studenckie koło naukowe „Genetyka”
Studenckie koło naukowe „Goryl”
Studenckie koło naukowe „Homo Oeconomicus”
Studenckie koło naukowe Anglistów
Studenckie koło naukowe Animaloterapii
Studenckie koło naukowe Archeologów
Studenckie Koło naukowe Badaczy Popkultury „Trickster”
Studenckie koło naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Studenckie koło naukowe Biologii Eksperymentalnej Roślin
Studenckie koło naukowe Biotechnologów „Przybysz”
Studenckie koło naukowe Bliskowschodnie
Studenckie koło naukowe Blok Prawa Komputerowego
Studenckie koło naukowe Bohemistów
Studenckie koło naukowe Debat Politycznych
Studenckie koło naukowe Ekologów
Studenckie koło naukowe Entomologów
Studenckie koło naukowe Etnologów
Studenckie koło naukowe Etologów TENEO
Studenckie koło naukowe Filozofii Prawa
Studenckie koło naukowe Genologów
Studenckie koło naukowe Geologów
Studenckie koło naukowe Herpetologów
Studenckie koło naukowe Historii Państwa i Prawa
Studenckie koło naukowe Historyków Starożytności
Studenckie koło naukowe Językoznawców
Studenckie koło naukowe Kodeks i Ewangelia
Studenckie koło naukowe Kryminalistyki
Studenckie koło naukowe Kulturoznawców
Studenckie koło naukowe Lituanistów „Labas”
Studenckie koło naukowe Makrosocjologii
Studenckie koło naukowe Matematyków Specjalności Nauczycielskiej
Studenckie koło naukowe Mikrobiologów
Studenckie koło naukowe Mikroskopii i Mikrofotografii Silesia Optic
Studenckie koło naukowe Mykobiota
Studenckie koło naukowe Nauczycieli „Sowa”
Studenckie koło naukowe Nowożytników im. Władysława Czaplińskiego
Studenckie koło naukowe Ochrony Konsumenta i KoNaukowe kołourencji
Studenckie koło naukowe Ornitologów
Studenckie koło naukowe Paleobiologów
Studenckie koło naukowe Parazytologów ASCARIS
Studenckie koło naukowe Patriam Salutis
Studenckie koło naukowe Praw Zwierząt
Studenckie koło naukowe Prawa Finansowego FISCUS
Studenckie koło naukowe Prawa i Polityki Krajów Europy Środkowo-Wschodniej im. Jerzego Giedroycia
Studenckie koło naukowe Prawa Latynoamerykańskiego
Studenckie koło naukowe Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
Studenckie koło naukowe Prawo, Społeczeństwo, Kultura
Studenckie koło naukowe Psychologii Odżywiania i Psychodietetyki PONAD
Studenckie koło naukowe Psychologii Poznawczo-Behawioralnej „MATRIX”
Studenckie koło naukowe Psychologii Sądowej „Logos”
Studenckie koło naukowe Psychometrii, Metodologii i Statystyki
Studenckie koło naukowe Regionalistów i Śląskoznawców
Studenckie koło naukowe Rising Business Leaders
Studenckie koło naukowe RyNaukowe kołou Finansowego „REK-FIN”
Studenckie koło naukowe Serbistów
Studenckie koło naukowe Systematyków Roślin
Studenckie koło naukowe Teriologów
Studenckie koło naukowe Ukrainistów
Studenckie koło naukoweG Human Geography
Studenckie nukowe koło Audiatur
Translatoryczne Koło naukowe Germanistów

Wydziały, jednostkiwięcej »
Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
Wydział Biotechnologii
Wydział Chemii
Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki i Astronomii
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Biologicznych
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
logo_UW.jpg

Uniwersytet Wrocławski jest jedną z najstarszych uczelni Europy Środkowej. W 2002 roku świętował 300-lecie.

Dziś to nowoczesna szkoła wyższa, która na dziesięciu wydziałach kształci blisko 36 tysięcy studentów i doktorantów oraz 3 tysiące słuchaczy studiów podyplomowych. Mury uczelni opuszcza co roku ok. 8 tysięcy absolwentów.

Nauczanie odbywa się w systemie bolońskim. Kształcenie realizowane jest w 3 trybach: stacjonarnym, zaocznym i wieczorowym.

Uniwersytet Wrocławski prowadzi nabór na ok. 70 kierunków i specjalności w ramach studiów licencjackich i magisterskich, a także na ponad 20 rodzajów studiów doktoranckich i prawie 120 studiów podyplomowych.

Uniwersytet Wrocławski prowadzi ponad 20 programów w języku angielskim, dzięki którym można uzyskać tytuł bachelor lub master, a także blisko 130 kursów anglojęzycznych.

Uniwersytet Wrocławski umożliwia realizowanie swoich własnych pomysłów - można podjąć studia interdyscyplinarne, stworzyć własną, unikalną ścieżkę rozwoju. Międzynarodowe, przyjazne i otwarte środowisko pozwala rozwijać różnorodne, nie tylko naukowe, pasje i zainteresowania.

Uniwersytet Wrocławski to ponad 50 budynków dydaktycznych skupionych w kilku campusach i ulokowanych w centrum miasta. Do uczelni należy także m.in. Ogród Botaniczny we Wrocławiu, Arboretum w Wojsławicach, Stacja Polarna na Spitsbergenie, Obserwatorium Astronomiczne w Białkowie, Karkonoska Stacja Meteorologiczna na Szrenicy, Stacja Ekologiczna "Storczyk" w Karpaczu, Stacja Ornitologiczna w Rudzie Milickiej, Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii we Wrocławiu.


LOSY ABSOLWENTÓW

Profil uczelni na podstawie liczby absolwentów w roku 2016 wg dziedziny nauk


Liczba absolwentów wg dziedziny nauk


absolwenci kierunków wg dziedziny nauk z lat:


2014

2015

2016

nauki humanistyczne

2084

2076

2064

nauki społeczne

1524

1425

1237

nauki ekonomiczne

337

282

287

nauki prawne

1328

1255

1214

nauki matematyczne

227

228

211

nauki fizyczne

37

34

33

nauki chemiczne

108

102

130

nauki biologiczne

497

448

419

nauki o Ziemi

208

187

176
Liczba absolwentów wg poziomu studiów

Uniwersytet Wrocławski


absolwenci
z roku 2014

absolwenci
z roku 2015

absolwenci
z roku 2016

studia I stopnia

2737

2918

2710

studia II stopnia

2799

2368

2450

studia jednolite magisterskie

815

756

714
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności