Prezentacja uczelni
Warszawa, Polska

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Typ uczelni: techniczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
GraphicsStudia w języku angielskim
Architektura wnętrz
Projektowanie wnętrz
Projektowanie wystawiennictwa
Grafika
Animacja
Wizualizacja
Kulturoznawstwo

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Computer ScienceStudia w języku angielskimStudia online
InformatykaStudia online
Bazy danychStudia online
Hurtownie danychStudia online
Inteligentne metody inżynierii wiedzy
Inteligentne systemy przetwarzania danych
Inżynieria oprogramowaniaStudia online
Inżynieria oprogramowania i baz danych
MultimediaStudia online
Multimedia - animacja 3d
Multimedia - programowanie gier
Programowanie aplikacji biznesowychStudia online
Programowanie systemowe i sieciowe
Sieci komputeroweStudia online
Sieci urządzeń mobilnych
Systemy rozproszone i równoległe
Zarządzanie
Analiza biznesowa
E-commerce
Systemy wspomagania decyzji menedżerskich
Wdrożenia systemów IT
Zarządzanie projektami

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
GraphicsStudia w języku angielskim
Grafika
InformatykaStudia online
Interakcja człowiek-komputerStudia online
Inżynieria oprogramowania, procesów biznesowych i baz danychStudia online
Sieci komputeroweStudia online
Technologie sieci urządzeń mobilnych oraz chmury obliczeniowejStudia online
Zarządzanie projektamiStudia online
Informatyka - Data Science
Informatyka społeczna

Studia doktoranckiewięcej »
Humanistyka Cyfrowa
Informatyka
Psychologia & Informatyka
Sztuki plastyczne

MBAwięcej »
MBA dla branży IT

Studia podyplomowewięcej »
Bazy danych i ich aplikacje – studia zaoczne, wieczorowe oraz studia internetowe
Big Data – Inżynieria dużych zbiorów danych
Cybersecurity - Bezpieczeństwo systemów informatycznych i telekomunikacyjnych
Edukacja spersonaliowana - pedagogika specjalna specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu
Edukacja spersonalizowana
Edukacja spersonalizowana - przygotowanie pedagogiczne
Edukacja spersonalizowana - zarządzanie oświatą
Grafika projektowa
Realizacja Dźwięku
Systemy informatyczne, aplikacje i bazy danych – studia internetowe
Technologie Internetu

Kursy, szkoleniawięcej »
Administrowanie bazami danychStudia online
Algebra liniowa i geometriaStudia online
Algorytmy i struktury danychStudia online
Analiza matematycznaStudia online
Aplikacje baz danych (APBD)Studia online
Bezpieczeństwo systemów informacyjnychStudia online
Budowa i integracja systemów informacyjnychStudia online
Eksploracja danych w praktyceStudia online
Grafika komputerowa
Historia i kultura JaponiiStudia online
Interaktywne ćwiczenia z grafiki komputerowejStudia online
Inżynieria procesów biznesowychStudia online
Matematyka dyskretnaStudia online
Modelowanie i analiza systemów informacyjnychStudia online
Multimedia
Narzędzia sztucznej inteligencjiStudia online
Planowanie, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwemStudia online
Podstawy programowania w języku JavaStudia online
Podstawy symulacji komputerowychStudia online
Prawne podstawy funkcjonowania biznesuStudia online
Programowanie obiektowe i GUIStudia online
Programowanie w językach C i C++Studia online
Projektowanie systemów informacyjnychStudia online
Python dla artystów 3DStudia online
Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczychStudia online
Relacyjne bazy danych
Sieci komputerowe i programowanie sieciowe w języku JavaStudia online
Statystyczna analiza danychStudia online
Systemy baz danychStudia online
Systemy cyfrowe i podstawy elektroniki
Systemy operacyjneStudia online
Systemy zarządzania treściąStudia online
Techniki i architektura komputerówStudia online
Technologie internetuStudia online
Technologie programowania rozproszonegoStudia online
Uniwersalne techniki programowaniaStudia online
Warsztaty rękodzieła japońskiego
Wprowadzenie do systemów informacyjnych
Wykład specjalizacyjny - hurtownie danychStudia online
Wykład specjalizacyjny - multimediaStudia online
Wykład specjalizacyjny - multimedia 2Studia online
Wykład specjalizacyjny - sieci komputeroweStudia online
Zarządzanie projektem informatycznymStudia online

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier i Praktyk

Organizacje studenckiewięcej »
Global Illumination
Koło programistów JAVA
Koło Programowania urządzeń mobilnych
Koło rękodzieła japońskiego OTEDAMA
User Experience PJATK

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Informatyki
Wydział Kultury Japonii
Wydział Sztuki Nowych Mediów
Wydział Zarządzania Informacją

Inne ośrodki
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych - Wydział Zamiejscowy w GdańskuGdańsk
O uczelniPolsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (PJWSTK) została założona w 1994 r. przez Fundację Rozwoju Technik Komputerowych realizującą porozumienie zawarte pomiędzy rządami Polski i Japonii z roku 1993.

W 1994 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej, PJWSTK została wpisana do rejestru szkół wyższych pod numerem 51 i uzyskała prawo do nadawania tytułu inżyniera informatyki;

Studentom PJWSTK przysługują te same prawa, co studentom państwowych szkół wyższych, w szczególności do zniżek w komunikacji publicznej, bezpłatnej opieki zdrowotnej i odraczania służby wojskowej.


Historia

Od 1997 r. PJWSTK jest oficjalnym centrum egzaminacyjnym London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board (LCCIEB);

W 1998 roku PJWSTK uzyskała prawo do nadawania tytułu magistra inżyniera informatyki;

W 2000 roku pod auspicjami JICA rozpoczął działalność ośrodek szkolenia informatycznego dla krajów Europy Centralnej i Wschodniej - Third Country Trainning Program;


W październiku 2000 roku rozpoczęła działalność pierwsza w Polsce Akademia Sieciowa CISCO;

W 2001 roku został zawarty kontrakt z firmą SONY w ramach Europejskiego Projektu SPEECON na opracowanie bazy nagrana języka polskiego (600 mówców w różnych środowiskach akustycznych). PJWSTK uczestniczy w projekcie SPEECON jako podwykonawca firmy Sony International (Europe), odpowiedzialnej za realizację bazy danych dla języka polskiego.

W 2002 roku uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka;

W 2002 roku PJWSTK, jako jedyna uczelnia niepaństwowa, otrzymała kategoryzację Komitetu Badań Naukowych;

W roku akademickim 2002/2003 w PJWSTK rozpoczęły działalność studia zaoczne przez Internet. Ich program stanowi zmodyfikowaną wersję programu studiów stacjonarnych. Studia trwają 4 lata i kończą się uzyskaniem stopnia inżyniera informatyki;

PJWSTK, jako jedna z niewielu uczelni niepaństwowych została członkiem KRASP - Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;

Uczelnia w roku 2003 otworzyła w Bytomiu Wydział Zamiejscowy Informatyki. Studenci po ukończeniu studiów inżynierskich w trybie dziennym, wieczorowym lub zaocznym otrzymują tytuł inżyniera informatyki;

W 2003 roku Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) udzieliła na okres 5 lat akredytacji kierunkowi studiów "Informatyka" prowadzonemu w PJWSTK (na lata akademickie 2003/2004 - 2007/2008);


W roku akademickim 2003/2004 uczelnia wraz z renomowanymi światowymi ośrodkami akademickimi zorganizowała cykl wykładów (kurs akademicki) z dziedziny Sztucznej Inteligencji. Wykłady prowadzone były w formie telekonferencji w Uniwersytecie Tokijskim;

W 2004 roku Państwowa Komisja Akredytacyjna oceniła pozytywnie jakość kształcenia w PJWSTK na kierunku "Informatyka";

Od 2004 roku PJWSTK uczestniczy w 3-letnim projekcie UNDP (United Nations Development Programme), w którym odpowiada za zorganizowanie na Ukrainie ośrodków kształcenia przez Internet;

Uczelnia otrzymała też dofinansowanie KBN na rozwój Centrum Doskonałości Nauczania na Odległość (e-learning);

W 2004 roku w PJWSTK odbył się po raz pierwszy w Polsce egzamin z języka japońskiego NŌRYOKU-SHIKEN. Uczelnia stała się oficjalnym centrum egzaminacyjnym, jedynym w Europie Środkowo-Wschodniej, umożliwiającym zdobycie obowiązującego na całym świecie certyfikatu z języka japońskiego;

W tym samym roku uruchomiono Prometric Testing Center - jedyne w Polsce centrum umożliwiające zdawanie egzaminów TOEFL, GRE GMAT oraz PMI poprzez Internet;

W 2004 roku PJWSTK podpisała umowę o współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, na mocy której w PJATK utworzony został nowy wydział - Sztuka Nowych Mediów.

W roku 2005 uruchomiono studia zaoczne na kierunku Informatyka. W tym samym roku pierwsi studenci wydziału Sztuki Nowych Mediów rozpoczęli zajęcia.

W 2006 roku Centrum Badawcze PJWSTK otrzymało 1-szą (najwyższą) kategorię komisji Rady Nauki w dziedzinie "Elektrotechnika, automatyka, elektronika oraz technologie informacyjne"

Od maja do końca września 2006 PJWSTK realizowała projekt "Opracowanie programu nauczania na odległość na kierunku informatyka w PJATK" finansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku 2007 PJWSTK otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku "Kulturoznawstwo" i uruchomiła Wydział Kultury Japonii.

Również w 2007 roku Uczelnia otrzymała dotację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie Inkubatora Przedsiębiorczości Akademickiej. Inkubator ten wygrał również konkurs MNiSW na wsparcie inkubatorów "Kreator innowacyjności. Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".

PJWSTK zrealizowała także w 2007 r. w ramach programu "Polska Pomoc" dwa projekty nadzorowane przez MSZ: "Wsparcie ukraińskiego systemu edukacyjnego poprzez rozwój nauczania technologii teleinformatycznych" oraz "Wsparcie rozwoju nauczania na odległość w Wietnamie"

W październiku 2007 uruchomiono oddział w Gdańsku, na którym prowadzone są studia dzienne i zaoczne na kierunku Informatyka

W 2008 roku Rektor PJWSTK, dr Jerzy Paweł Nowacki, został odznaczony przez Rząd Japonii Orderem Wschodzącego Słońca, Złote Promienie ze Wstęgą. Jest to drugie najważniejsze odznaczenie państwowe przyznawane przez Japonię. Rektor otrzymał order za wybitne zasugi na rzecz współpracy polsko-japońskiej.

W 2009 roku Państwowa Komisja Akredytacyjna oceniła pozytywnie jakość kształcenia w PJWSTK na kierunkach "Zarządzanie" i "Informatyka";

Od października 2009 uruchomiona zostanie specjalizacja "Informatyka Społeczna" na studiach II-go stopnia na kierunku Informatyka. W r.a. 2009/2010 studia bezpłatne dla 32 osób są opłacane przez grant z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W 2010 w PJWSTK w Gdańsku powstał wydział Sztuki Nowych Mediów, kształcący studentów na kierunku "Grafika"

W 2014 decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniona została nazwa Uczelni, z dotychczasowej Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych na Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych.


Centrum Akredytacji i Certyfikacji

Centrum Akredytacji i Certyfikacji Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (PJATK) zostało powołane do akredytowania szkoleń i certyfikowania ich uczestników. Nasze podejście tym różni się od klasycznych rozwiązań, że nie narzucamy zawartości kursów.

Otwarty System Akredytacji PJATK

W podejściu, który nazywamy Otwartym Systemem Akredytacji (OSA), PJATK jako superwizor nie określa zawartość kursu tak, jak to było dla „klasycznego” rozwiązania, lecz jedynie ocenia wcześniej zdefiniowane kurs i szkolenie oraz certyfikuje studentów.


Klasycznie Otwarty system akredytacji(OSA)
Kurs Superwizor określa zawartość kursu przez zdefiniowanie i opublikowanie konspektu. Firma szkoleniowa definiuje kurs wg potrzeb rynku i przedstawia go PJATK do akredytacji.
Szkolenie Superwizor określa zgodność szkolenia ze zdefiniowaną zawartością i udziela akredytacji na dany kurs. PJATK dokonuje oceny na podstawie materiałów kursu i udziela akredytacji przy pozytywnej konkluzji.
Certyfikat Superwizor organizuje egzaminy dla słuchaczy akredytowanych kursów w procedurach niezależnych od firmy szkoleniowej i na tej podstawie wydaje certyfikaty. PJATK organizuje egzaminy dla słuchaczy akredytowanych kursów w procedurach niezależnych od firmy szkoleniowej i na tej podstawie wydaje certyfikaty.


Koła naukowe

Koła naukowe działające w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Koło Naukowe ERROR 501  www.error501.pjwstk.edu.pl
Celem Koła jest pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu algorytmiki, Clipboard04.jpgwspółuczestniczenie w pracach badawczych, udział w zawodach programistycznych, organizacja regionalnych i uczelnianych konkursów w programowaniu, zrzeszanie studentów zainteresowanych algorytmiką, organizacja spotkań i wykładów dotyczących algorytmiki.

Koło Inżynierii Kosmicznej SPACE http://space.pjwstk.edu.pl
Zadaniem Koła będzie opracowanie systemu naziemnego łączności z satelitami na orbitach wokołoziemskich. Koło utrzymuje kontakt z Europejską Agencją Badań Kosmicznych za pośrednictwem koordynatora regionalnego – Koło Naukowe z Politechniki Warszawskiej.


Koło naukowe HCI (Human-Computer Interaction) http://hci.pjwstk.edu.pl
Clipboard06.jpg
Celem działalności Koła jest pogłębianie wiedzy członków z dziedziny Human – Computer Interation oraz rozwój ich umiejętności profesjonalnych w zakresie projektowania interfejsu użytkownika oraz doskonalenia użyteczności produktów informatycznych. W ramach działalności Koła organizowane będą regularne spotkania seminaryjne, wspomaganie dorocznej konferencji Kansei, organizowanie konkursów studenckich na projekt interfejsu użytkownika, udział w konferencjach, prowadzenie serwisu internetowego.

Międzywydziałowe koło tradycyjnych gier japońskich

Celem Koła jest zapoznanie z zasadami tradycyjnych gier japonskich, rozwijanie umysłu poprzez granie w tradycyjne gry logiczno-strategiczne, poszerzanie wiedzy na temat kultury Japonii, prezentacja zdobytych umiejętności na pokazach organizowanych przez Uczelnię.  Koło bedzie zapraszać gości z Japonii, w celu nauki poszczególnych gier na najwyższym poziomie.


Koła naukowego „Project Management” http://pm.pjwstk.edu.pl Clipboard08.jpg
Działalnośc Koła przwiduje organizację wykładów i warsztatów z udziałem przedstawicieli różnych firm i organizacji związanych z działalnością projektową, w szczególności w obszarze informatyki. Przewidywane jest także tworzenie projektów- zarówno wewnętrznych jak i powierzanych przez firmy zewnętrzne. Koło “Project Management” będzie promować PJATK oraz integrować środowisko studenckie zainteresowane tematyką zarządzania projektami.

Koła Naukowe “Koło Zainteresowań Okołomuzycznych”

Działalność koła opiera się na poszerzaniu wiedzy oraz zdobywaniu doświadczenia w tematyce tworzenia, obróbki oraz profdukcji utworów audio. Dodatkowo w ramach pracy Koła Naukowego, jego członkowie mają możliwość poszerzania swojego warsztatu muzyczne, ponieważ efektami są autorskie nagrania wykonane przez jego członków. W ramach realizacji celów statutowych dodatkowo przewidywana jest współpraca Koła Naukowego przy innych projektach prowadzonych przez PJATK.

SIM
Celem działalności koła jest  poznawanie i doskonalenie umiejętności tworzenia aplikacji WEB za pomocą  narzędzi JBoss SEAM. Na cotygodniowych spotkaniach prezentowane są zasady tworzenia nowoczesnych aplikacji WEB, sposoby działania w środowisku SEAM oraz praktyczne podejścia do rozwiązywania problemów.  Uczestnicy spotkań (studenci PJATK a także eksperci zapraszani z zewnątrz) przedstawiają swoje doświadczenia w budowie aplikacji WEB i posługiwaniu się JBoss SEAM.  Akcentowane są przy tym praktyczne, wzięte z życia, aspekty tworzenia realnych aplikacji WEB.

SCALA

Koło ma na celu poznawanie nowego języka programowania Scala oraz praktyczne tworzenie zaawansowanych rozproszonych aplikacji za pomocą środków tego języka, w szczególności opartych na paradygmacie aktorów. Na spotkaniach omawiane są nowoczesne środki języka Scala, łączące zaawansowane koncepcje programowania obiektowego i funkcyjnego. Na bazie porównawczej analizy z innymi językami programowania (Java, C++, C#,  Ruby) uczestnicy poszerzają i doskonalą swój warsztat programowania.  Nacisk kładziony jest na te nowoczesne rozwiązania w języku Scala, które znacząco ułatwiają rozwiązywanie złożonych problemów tworzenia aplikacji rozproszonych. Spotkania odbywają się co tydzień.Dojazd

Mapa dojazdu do Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie

ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 22 58 44 500
fax. (+48) 22 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl
Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności