Prezentacja uczelni
Gliwice, Polska

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodowe
Antyterroryzm
Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm
Bezpieczeństwo publiczne
BHP i ochrona przeciwpożarowa
Detektywistyka i wywiad gospodarczy
Handel ludźmi
Komunikacja wizerunkowa w instytucjach bezpieczeństwa
Menadżer bezpieczeństwa
Neurodydaktyka bezpieczeństwa
Obrona terytorialna i obrona cywilna
Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych
Służba więzienna
Służby specjalne
Specjalność policyjna
Specjalność wojskowa
Straż graniczna
Zarządzanie kryzysowe
Pedagogika
Animacja kultury z arteterapią
Bezpieczeństwo szkolne – profilaktyka i prewencja
Doradztwo psychospołeczne i zawodowe
Menadżer kultury rekreacji
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z socjoterapią
Pedagogika pracy – coaching, mentoring i tutoring
Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej
Pedagogika wczesnoszkolna z logopedią
Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym
Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
Praca socjalna i kuratela sądowa
Profilaktyka i prewencja uzależnień
Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna
Terapia zajęciowa
Psychologia
Cyberpsychologia
Komunikacja wizerunkowa
Neuropsychologia
Psychodietetyka – trener personalny
Psychologia emocji
Psychologia finansów i kryptowalut
Psychologia kryminalistyczno – śledcza
Psychologia mediacji i negocjacji
Psychologia mediów i dziennikarstwo
Psychologia służb mundurowych
Psychologia sytuacji kryzysowych
Psychologia terroryzmu
Psychologia w biznesie i zarządzaniu

Studia podyplomowewięcej »
Agent celny
Asystent rodziny
Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
Mediacje i negocjacje
Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką
Oligofrenopedagogika
Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego
Projekty unijne i pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej
Psychologia dialogu międzykulturowego
Psychologia sądowa
Resocjalizacja i socjoterapia
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
Zarządzanie kryzysowe
Zoopsychologia

Kursy, szkoleniawięcej »
Aktywny strzelec
Animator czasu wolnego
Asertwyność w pracy z trudnym klientem
Asystent osoby niepełnosprawnej
Daktyloskopia jako podstawowy dział techniki kryminalistycznej
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Kurs języka migowego 1 stopnia
Kurs na licencję detektywa
Kurs Rosjoznawstwa
Metody i techniki pracy prywatnego detektywa
Pierwsza pomoc dla psów i kotów
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Przygotowanie do pokonania toru Testu Sprawności Fizycznej – rekrutacja do Policji
Ratownictwo zwierząt
Rola i zadania technika kryminalistyki na miejscu zdarzenia
Sensoryczny świat dziecka ze spectrum autyzmu
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a prawo oświatowe - wybrane zagadnienia
Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży
Zaburzenia ze spectrum autyzmu
Zagrożenia ze strony obcych służb specjalnych na terenie RP
Zawód Szpieg – Taktyka i Metodyka działań służb wywiadowczych

Organizacje studenckiewięcej »
Studencka Organizacja „Be HaPpy”
Studencka Organizacja „Noś Pomoc”
Studencka Organizacja „Securitatem et legem”
Studencka Organizacja Survivalowa „Tropiciel”
Studenckie Koło "Bezpieczeni i Etyczni"

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Nauk Społecznych w BartoszycachBartoszyce
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Nauk Społecznych w GiżyckuGiżycko
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu ZdrojuJastrzębie Zdrój
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Nauk Społecznych w JaworznieJaworzno
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Nauk Społecznych w SkoczowieSkoczów
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Studiów Społecznych w GdańskuGdańsk
O uczelni

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową. Utworzona została w 2004 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Uczelnia kształci na poziomie wyższych studiów zawodowych na następujących kierunkach:

 • Bezpieczeństwo Narodowe,
 • Bezpieczeństwo Zdrowotne,
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Bezpieczeństwo Publiczne,
 • Pedagogika,
 • Psychologia,
 • Zarządzanie.

W swojej ofercie, poza studiami I i II stopnia, posiada również studia podyplomowe i kursy.

Uczelnia funkcjonuje nie tylko w Poznaniu, ale też w Gdańsku i Gliwicach, gdzie od kilku lat istnieją Wydziały Studiów Społecznych.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą w Polsce i jedną z nielicznych w Europie uczelni, gdzie obszar działalności dydaktyczno - wychowawczej stanowi problematyka bezpieczeństwa. Uczelnia daje studentom możliwość rozwoju osobistego. Absolwenci dysponują takimi kompetencjami, które czynią ich osobami atrakcyjnymi na rynku pracy.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa już w swojej nazwie celowo i świadomie uwypukliła swoją misję, która jest realizowana poprzez koncepcję szkoły otwartej i przedsiębiorczej, animację środowiska kulturotwórczego, rozwijanie umiejętności praktycznych.

Warto dodać, że Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą uczelnią wyższą przygotowującą fachowe kadry w zakresie różnych specjalności bezpośrednio i pośrednio związanych z bezpieczeństwem osobistym, publicznym i jego promocją.

WSB_1.jpg

Dlaczego warto studiować w WSB?

 • BO NAZWA ZOBOWIĄZUJE..
 • STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ
 • BEZPIECZNE FINANSE
 • REKORDOWE STYPENDIA
 • WYSCPECJALIZOWANA KADRA
 • NOWOŚCI EDUKACYJNE
 • ZAJĘCIA TERENOWE
 • OBOWIĄZKOWY "SURVIVAL"

Uzyskaj tytuł TECHNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA bezpłatnie!

Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA w Gliwicach kształci w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia i przygotowuje słuchacza do zadań realizowanych w ramach wewnętrznych służb ochrony lub na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. Słuchacz jest przygotowywany przez profesjonalną kadrę do realizacji czynności prowadzących do zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej obywateli, do realizacji zadań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także mających za cel przeciwdziałanie powstawaniu szkody wynikającej z wymienionych zdarzeń oraz niedopuszczanie do wstępu osób nieupoważnionych na teren chroniony.

Poza tym słuchacz jest też przygotowany do realizacji odpowiednich czynności polegających na uzyskiwaniu informacji o osobach, przedmiotach czy zdarzeniach.

Technicy kształcą się na bazie autorskiego programu nauczania Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA, który obejmuje szeroki zakres zagadnień specjalistycznych, w tym m.in.: kryminologię i wiktymologię, kryminalistykę, ochronę osób, ochronę obiektów, konwojowanie, detektywistykę, psychologię, prawo karne procesowe, prawo handlowe i własności intelektualnej, prawo pracy, pierwszą pomoc przedmedyczną, samoobronę i techniki interwencyjne, a także wyszkolenie strzeleckie. Program ten jest pozytywnie zaopiniowany przez Komendę Główną Policji.

Po zakończeniu edukacji słuchacz może ubiegać się o licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia bez konieczności zdawania egzaminu w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Dokument ten uprawnia do obejmowania stanowisk kierowniczych w agencjach ochrony i firmach detektywistycznych, jak również do ubiegania się o przyznanie koncesji na założenie własnej agencji ochrony.


Zasady rekrutacji

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa daje możliwość kształcenia się, rozwijania swoich pasji i zdobywania wiedzy w oparciu o promocyjne warunki - wystarczy odwiedzić stronę internetową uczelni i zapoznać się z bonifikatami z jakich można skorzystać, by studiować płacąc mniej. Szczegóły: https://www.wsb.net.pl/promocjestudent/uczelnia/promocjeUwaga! Rekrutacja!

Ch­cesz stu­dio­wać u nas?

Złóż do­kumen­ty, za­rezer­wuj miej­sce i roz­pocz­nij z na­mi swoją aka­de­micką przy­godę na stu­diach!


Warunki przyjęcia na studia licencjackie

Wymagane dokumenty:

 • podanie
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
 • 4 zdjęcia
 • kserokopie dowodu osobistego
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego
Warunki przyjęcia na studia magisterskie
 • złożenie wymaganych dokumentów
 • opłata administracyjna

Wymagane dokumenty:

 • podanie
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy
 • dyplom studiów wyższych (oryginał lub odpis)
 • suplement do dyplomu (oryginał lub odpis)
 • 4 zdjęcia
 • kserokopia dowodu osobistego
 • dwie koperty ze znaczkami zaadresowane do siebie

Zasady przyjęcia na studia podyplomowe

 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy
 • podanie do Rektora o przyjęcie na studia podyplomowe
 • 2 fotografie o wymiarze 37x52 bez nakrycia głowy, na jasnym tle,
 • 2 koperty ze znaczkami zaadresowane do siebie

rekrutacja.gliwice@wsb.net.pl

rekrutacja@wsb.net.pl


Kursy językowe

AKADEMIA JĘZYKÓW OBCYCH "FUTURE"

Przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa istnieje Akademia Języków Obcych FUTURE.

W ofercie edukacyjnej Akademii Języków Obcych FUTURE znajdują się:

 • kusy dla dzieci i młodzieży
 • kursy dla osób dojrzałych
 • kursy przygotowujące do egzaminów
 • kursy dla firm
 • kursy dla służb mundurowych
 • kursy specjalistyczne
 • kursy języka akademickiego
 • kursy indywidualne

A także tłumaczenia pisemne:

 • CV i listów motywacyjnych
 • ankiet, formularzy, artykułów prasowych
 • bieżącej korespondencji firmowej i prywatnej (mailingu, faksów, ofert współpracy, zapytań ofertowych, listów tradycyjnych, artykułów z gazet)

Zapisy na kursy odbywają się w trybie ciągłym.

Uczymy w Poznaniu, Gdańsku i Gliwicach.

Z nami poznasz ANGIELSKI, NIEMIECKI, FRANCUSKI, HISZPAŃSKI, WŁOSKI, ROSYJSKI i wiele innych języków, które dziś są dla Ciebie obce!

www.future.wsb.net.pl

future_logo.jpgZapisy i informacje:
POZNAŃ: 61/851 05 18 wew. 21
GDAŃSK: 58/341 98 51 wew. 13
GLIWICE: 32/335 40 19 wew. 15


Stypendia

Studenci Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa mogą korzystać z systemu stypendialnego, na który składają się:

 • Stypendium rektora- o stypendium naukowe mogą ubiegać się studenci zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, których średnia ocen była odpowiednio wysoka lub osiągnęli znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Można je uzyskać po pierwszym roku nauki.
 • Stypendium socjalne - o stypendium socjalne mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, których rodziny uzyskują niski dochód miesięczny. Może być ono przyznane już na pierwszym roku studiów. Ponadto osoby te mają prawo ubiegania się o dodatkową pomoc w postaci stypendium na wyżywienie.
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych - prawo ubiegania się o to stypendium przysługuje studentowi, który ponosi dodatkowe koszty z tytułu swojej niepełnosprawności. Jego wysokość uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - stypendium to jest przyznawane szczególnie uzdolnionym studentom, osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i wyróżniającym się aktywnością naukową i społeczną.
 • Stypendium mieszkaniowe - o tę formę pomocy może ubiegać się student studiów stacjonarnych, u którego codzienny dojazd do Uczelni uniemożliwia lub utrudnia studiowanie, z tytułu ponoszenia dodatkowych kosztów zakwaterowania w domu studenckim lub innym obiekcie.
 • Zapomogi studenckie - jest to forma udzielania pomocy finansowej studentom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w danym czasie w trudnej sytuacji materialnej.


Współpraca z zagranicą

W roku 2008 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa przystąpiła do programu Socrates - Erasmus, który umożliwia organizowanie międzynarodowych wymian studentów i pracowników naukowych. Szkoła nawiązała kontakt z ponad 30 uczelniami z całej Europy. Uczelnie te mogą przyjąć studentów kształcących się na wszystkich oferowanych przez szkołę kierunkach.

W najbliższych latach studia zagraniczne i wizyty nauczycieli akademickich zostały zaplanowane w uczelniach partnerskich w takich krajach jak: Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, Francja, Dania oraz Hiszpania.


Działalność naukowa

Uczelnia jest organizatorem i współorganizatorem wielu konferencji naukowych. Sprzyjają one podejmowaniu współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Organizowane konferencje i seminaria są miejscem ożywionych debat naukowych, służą też prezentacji najnowszych wyników badań, prowadzonych przez pracowników Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.

Konferencje i seminaria naukowe:

https://www.wsb.net.pl/konferencje/


Biuro karier

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa prowadzi Biuro Karier, które ma na celu pomoc i wsparcie studentów oraz absolwentów w poszukiwaniu pracy oraz planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego. Dzięki temu studenci i absolwenci mogą korzystać, m.in., z konsultacji, warsztatów i szkoleń, ofert pracy, staży i wolontariatu. Natomiast pracodawcy mają możliwość zamieszczania ofert pracy, pozyskiwania pracowników, czy promowania firmy w środowisku studenckim.

Biuro Karier działa w Poznaniu, jak i jednostkach zamiejscowych: Gdańsku i w Gliwicach.

Biuro Karier dysponuje ciągle aktualizowaną bazą ofert pracy stałej, czasowej, zagranicznej oraz ofertami praktyk zawodowych i staży. Współpracujemy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu oraz wieloma instytucjami, firmami i zakładami pracy.

Nasza oferta obejmuje również bezpłatne doradztwo zawodowe i personalne.


Media społecznościowe

Chcesz być na bieżąco? Chcesz, żeby najnowsze informacje docierały do Ciebie szybko? Dołącz do nas na Facebooku!

www.facebook.com/poznanwsb

www.facebook.com/gliwicewsb

www.facebook.com/gdanskwsb

www.facebook.com/wsbgizycko

www.facebook.com/wsbbartoszyce

www.facebook.com/jaworznowsb


Obozy sportowe

Zajęcia z wychowania fizycznego w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa prowadzone są w niezwykle ciekawej i atrakcyjnej dla studentów formie.

Podczas obozów sportowych, organizowanych w różnych ośrodkach turystyczno - wypoczynkowych w Polsce, studenci, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych odwiedzili już m.in. Zakopane, Boszkowo, Straduń, Sieraków, Kobylą Górę, Piłę - Płotki.

Obozy sportowe każdorazowo mają łączyć przyjemne z pożytecznym, tzn. wypoczynek, zabawę, wzajemne integrowanie się grup studenckich z zaliczeniem zajęć sportowych, ujętych w programie studiów. Ośrodki ich pobytu to raj dla miłośników natury, ciszy i spokoju - bajkowe okolice, lasy, niekiedy piaszczysta plaża, innym razem strome zbocza gór. Atrakcji nigdy nie brakuje - malownicze trasy rowerowe, paintball, skoki na bungee, wspinaczka i zjazdy z wysokości na linach, tor rolkowy, boiska sportowe, motorówka, narty wodne, jazda konna i wiele innych. Przyłącz się do braci studenckiej WSB!

Zapraszamy!

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności