Koszalin, Polska

Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Koszalinie

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

Kontakt:

ul. Batalionów Chłopskich 79
75-333 Koszalin
tel./fax: 94 341-45-27
94 346 14 60 do 61

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna i samorządowa
Administrator bezpieczeństwa informacji
Administrowanie ochroną środowiska
Asystent rodzinny – praca socjalna z rodziną
BHP
Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja i opieka osób starszych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika
Edukacja, rewalidacja i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu (autyzmem i zespołem aspergera)
Etyka i filozofia
Gerontologia społeczna
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Kurator sądowy – metodyka i aspekty prawne pracy
Logopedia
Mediacje i negocjacje
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami socjoterapii
Poradnictwo pedagogiczne
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo w biznesie
Profilaktyka i terapia uzależnień
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Przygotowanie pedagogiczne
Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania języka angielskiego/niemieckiego z certyfikatem potwierdzającym znajomość języka
Resocjalizacja i socjoterapia
Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Socjoterapia i diagnoza z terapią pedagogiczną
Studia podyplomowe
Surdopedagogika
Tyflopedagogika
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci
Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną
Zarządzanie placówkami oświatowymi
Zarządzanie zasobami ludzkimi – hr manager
Strona www uczelni: kwsnh.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności