Prezentacja uczelni
Toruń, Polska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Typ uczelni: uniwersytety
Status: państwowe

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ChemistryStudia w języku angielskim
English StudiesStudia w języku angielskim
NursingStudia w języku angielskim
PhysiotherapyStudia w języku angielskim
Tourism and RecreationStudia w języku angielskim
Tourism and Recreation - Animation of Sport and RecreationStudia w języku angielskim
Tourism and Recreation - Touring and Support for TourismStudia w języku angielskim
Administracja
Archeologia
Architektura Informacji
Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją
Astronomia
Audiofonologia
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Biologia sądowa
Biotechnologia
Chemia
Chemia Kosmetyczna
Chemia medyczna
Chemia żywności
Dietetyka
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Elektroradiologia
Etnologia - antropologia kulturowa
Filologia angielska
Filologia bałkańska
Filologia germańska
Filologia Klasyczna i Studia Śródziemnomorskie
Filologia polska
Filologia Romańska
Filologia rosyjska
Filologia włoska
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Fizjoterapia
Fizyka
Geografia
Historia
Historia Sztuki
Informatyka
Inżynieria Biomedyczna
Japonistyka
Język obcy w biznesie
Język obcy w biznesie - Język rosyjski w biznesie
Kognitywistyka
Komparatystyka Literacko-Kulturowa
Komunikacja i psychologia w biznesie
Kosmetologia
Krytyka Artystyczna
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo - Kultura Dalekiego Wschodu (z językiem chińskim)
Kulturoznawstwo - Kultura Dalekiego Wschodu (z językiem japońskim)
Lingwistyka praktyczna i copywriting
Lingwistyka Stosowana - język francuski z językiem arabskim
Lingwistyka Stosowana - język francuski z językiem hiszpańskim
Lingwistyka Stosowana - język rosyjski z językiem czeskim
Lingwistyka Stosowana - język włoski z językiem hiszpańskim
Matematyka
Matematyka i Ekonomia
Materiały współczesnych technologii
Medioznawstwo
Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno - społeczne
Nauki o Rodzinie
Ochrona Dóbr Kultury
Ochrona Środowiska
Optyka okularowa z elementami optometrii
Organizacja opieki nad osobą starszą
Pedagogika
Pedagogika medialna
Pedagogika Specjalna
Pielęgniarstwo
Politologia
Położnictwo
Praca socjalna
Ratownictwo medyczne
Socjologia
Stosunki Międzynarodowe
Studia Miejskie
Studia Skandynawsko-Bałtyckie
Turystyka i Rekreacja
Wojskoznawstwo
Zarządzanie
Zarządzanie informacją i Bibliologia
Zdrowie Publiczne

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Agrobiologia
Automatyka i Robotyka
Chemia i technologia żywności
Fizyka Techniczna
Gospodarka Przestrzenna
Informatyka
Informatyka Stosowana
Technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
English StudiesStudia w języku angielskim
English Studies - Editing and PublishingStudia w języku angielskim
English Studies - Language–Culture–LiteratureStudia w języku angielskim
English Studies - Translation StudiesStudia w języku angielskim
Environmental ProtectionStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
MathematicsStudia w języku angielskim
Administracja
Archeologia
Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją
Astronomia
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Chemia Kosmetyczna
Dietetyka
Doradztwo podatkowe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Ekonomia
Etnologia - antropologia kulturowa
Filologia angielska
Filologia angielska - Edytorstwo tekstów anglojęzycznych
Filologia angielska - Język-kultura-literatura
Filologia angielska - Translatoryka
Filologia bałkańska
Filologia germańska
Filologia germańska - Translatoryka
Filologia klasyczna
Filologia polska
Filologia Romańska
Filologia rosyjska
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Fizjoterapia
Fizyka
Fizyka Techniczna
Geografia
Geoinformacja Środowiskowa
Historia
Historia Sztuki
Informatyka
Japonistyka
Kognitywistyka
Kosmetologia
Kulturoznawstwo
Matematyka
Nauki o Rodzinie
Ochrona Dóbr Kultury
Ochrona Środowiska
Pedagogika
Pedagogika Specjalna
Pielęgniarstwo
Politologia
Położnictwo
Praca socjalna
Prawo ochrony środowiska
Socjologia
Stosunki Międzynarodowe
Studia menedżersko-finansowe
Studia Skandynawsko-Bałtyckie
Turystyka i Rekreacja
Wojskoznawstwo
Zarządzanie
Zarządzanie informacją i Bibliologia
Zdrowie Publiczne

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Laboratory MedicineStudia w języku angielskim
MedicineStudia w języku angielskim
Analityka Medyczna
Architektura Wnętrz
Farmacja
Grafika
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki
Lekarski
Malarstwo
Prawo
Psychologia
Rzeźba
Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna
Teologia
Teologia - Kapłańska

Studia doktoranckiewięcej »
Archeologia
Bibliologia i informatologia
Biologia
Chemia
Ekonomia
Filozofia
Fizyka i astronomia
Geografia
Historia
Informatyka
Językoznawstwo
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki
Literaturoznawstwo
Matematyka
Medycyna
Nauki medyczne
Nauki o polityce
Nauki o sztuce
Nauki o zarządzaniu
Nauki o zdrowiu
Nauki prawne
Pedagogika
Socjologia
Sztuki piękne
Teologia

MBAwięcej »
Executive Master of Business Administration (EMBA) Studia w języku angielskim

Podwójny dyplomwięcej »
Université d’Angers, France Studia w języku angielskim
Université d’Angers, France Studia w języku francuskim

Studia podyplomowewięcej »
Administracji publicznej
Akademia skutecznego biznesu z MIT
Analityki w ochronie środowiska
Archiwistyki i zarządzania dokumentacją
Audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych
Bezpieczeństwa i higieny pracy
Bioetyki
Biostatystyki
Budowania kompetencji menedżerskich leaderów biznesu
Controllingu „Business Controlling”
Diagnozy i terapii jąkania (Balbutologopedia)
Dyplomacji i stosunków międzynarodowych (przede wszystkim dla funkcjonariuszy służb mundurowych oraz urzędników administracji państwowej i samorządowej)
Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Edytorstwa komputerowego
Egzekucji administracyjnej
Etnologii
Etyki: podstawy-kierunki-problemy
Gender
Gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego
Infobrokerstwa i zarządzania informacją
IT w językach obcych
Jednostkami ochrony zdrowia „Kopernikańska Akademia Menedżera Służby Zdrowia”
Kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych
Kształcenia tłumaczy
Logopedii
Mediacji rodzinnych
Nauczania historii
Nauczania języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
Nauczania języka polskiego jako obcego
Nauczania wiedzy o społeczeństwie
Neurologopedii
Neurorehabilitacji interdyscyplinarnej
Ochrony i zarządzania kolekcją muzealną
Organizacji i koordynacji opieki gerontologicznej w środowisku lokalnym
Pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej
Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
Pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi
Prawa handlowego
Prawa i pośrednictwa ubezpieczeniowego
Prawa medycznego
Prawa podatkowego
Prawa pracy
Prawa zamówień publicznych
Przygotowania nauczycielskiego
Rachunkowości
Ratownictwa chemicznego
Redakcyjno-wydawniczym
Resocjalizacji i profilaktyki społecznej
Socjoterapii w opiece i resocjalizacji
Sztuki i kultury w mediach: praktyki analizy współczesnej kultury wizualnej
Teologii realizowane w Pelplinie
Teologii realizowane w Toruniu
Tworzenia startupu „AKADEMIA SKUTECZNEGO BIZNESU”
Witrażownictwa i szkła artystycznego
Zarządzania „Executive Master of Business Administration”
Zarządzania jakością MENEDŻER JAKOŚCI
Zarządzania majątkiem: „WEALTH MANAGEMENT”
Zarządzania społecznością lokalną
Zarządzania zasobami ludzkimi

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier
Biuro Karier Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
Biuro Karier UMK w Toruniu

Organizacje studenckiewięcej »
AEGEE Toruń - Europejskie Forum Studentów
AIESEC
Akademicki klub górski "bezdroża"
Ekonomiczne naukowe koło integracji europejskiej
Erasmus Student Network
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa
Heksametr - koło recytatorów instytutu literatury polskiej umk
Interdyscyplinarne koło naukowe dóbr niematerialnych
Klub studencki "pomorania"
Klub studencki rozdroże
Kołe naukowym prawa ochrony środowiska
Koło młodych teologów
Koło naukowe antycznej filozofii
Koło naukowe biotechnologii
Koło naukowe forum e-biznesu
Koło naukowe geografów
Koło naukowe historii myśli politycznej i dyplomacji
Koło naukowe historyków sztuki średniowiecza
Koło naukowe informatyków
Koło naukowe italianistów
Koło naukowe klub dziennikarza
Koło naukowe kultury celtyckiej
Koło naukowe kultury orientu
Koło naukowe logiki umk
Koło naukowe logistyki "logitor"
Koło naukowe matematyków
Koło naukowe miłośników bałkanów
Koło naukowe miłośników ziem kresowych
Koło naukowe ochrony środowiska
Koło naukowe optymalizacji decyzji i systemów erp
Koło naukowe praw człowieka
Koło naukowe prawa komputerowego
Koło naukowe przyjaciół oecd
Koło naukowe rachunkowości umk
Koło naukowe specjalistów informacji
Koło naukowe stosunków międzynarodowych
Koło naukowe studentów astronomii
Koło naukowe studentów chemii
Koło naukowe studentów etnologii
Koło naukowe studentów fizyki
Koło naukowe studentów promocji i wspierania przedsiębiorczości "progres"
Koło naukowe studentów socjologi
Koło naukowe studentów spie
Koło naukowe studiów słowiańskich
Koło naukowego studentów konserwacji dzieł sztuki
Koło naukowego studiów słowiańskich
Koło uczelniane polskiego towarzystwa ekonomicznego oddziału w toruniu
Koło zastosowań matematyki
Międzywydziałowe koło awangardy filozoficzno-naukowej umk
Międzywydziałowe koło nauk humanistycznych
Międzywydziałowe koło naukowe języka i kultury japońskiej wafu
Międzywydziałowe studenckie koło naukowe "gender"
Niezależne Zrzeszenie Studentów
Ogólnopolski Serwer Studentów Prawa
Prasoznawcze koło naukowe
Samorząd Studencki
Sekcja historii kościoła
Skandynawskie koło naukowe
Studencki Krąg Instruktorski ZHP UMK
Studenckie koło badań podwodnych
Studenckie koło giełdowe
Studenckie koło myśli politycznej
Studenckie koło naukowe archiwistów
Studenckie koło naukowe chirurgii dziecięcej
Studenckie koło naukowe historyków sztuki i kultury
Studenckie koło naukowe inżynierii tkankowej
Studenckie koło naukowe marketingu
Studenckie koło naukowe mediewistów
Studenckie koło naukowe międzynarodowego prawa publicznego
Studenckie koło naukowe mikrobiologii
Studenckie koło naukowe miłośników dawnego oręża i ubioru wojskowego
Studenckie koło naukowe miłośników historii starożytnej
Studenckie koło naukowe pedagogiki i dydaktyki medycznej
Studenckie koło naukowe pielęgniarstwa pediatrycznego
Studenckie koło naukowe prawa podatkowego
Studenckie koło naukowe prawa wyborczego "elektor"
Studenckie koło naukowe przy kiz pielęgniarstwa społecznego
Studenckie koło naukowe przy klinice otolaryngologii
Studenckie koło naukowe turystyki i rekreacji "nicolaus copernicus adventure club"
Studenckie koło naukowe zdrowia publicznego
Studenckie koło plastyków
Studenckie koło teatrologiczne
Studenckie koło żonglerskie
Studenckie towarzystwo naukowe
Teatr studencki "perpetuum mobile"
Techniczne koło naukowe
Wydziałowe koło nauk politycznych
Zespół Realizacji Badań "Pryzmat"
Zrzeszenie Studentów Polskich

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Chemii
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Humanistyczny
Wydział Lekarski
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydział Nauk Historycznych
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuk Pięknych
Wydział Teologiczny

Inne ośrodki
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ToruniuBydgoszcz

logo_UMK_poziom_400.jpg

Uniwersytet Mikołaja Kopernika powstał w 1945 roku. Założyli go profesorowie, którzy przyjechali do Torunia z Wilna, z Uniwersytetu Stefana Batorego.

UMK jest największą uczelnią w Polsce północnej.

Obecnie liczy 17 wydziałów (w tym 3 medyczne w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy).

Aktualnie z oferty UMK korzysta prawie 30 tysięcy studentów, którzy kształcą się na ponad 80 kierunkach studiów, ponad 100 specjalnościach i ponad 50 studiach podyplomowych. W obu kampusach UMK: toruńskim i bydgoskim pracuje 4300 osób, z czego ponad połowa to nauczyciele akademiccy. Do tej pory mury UMK opuściło prawie 200 tysięcy absolwentów.

UMK bierze udział w międzynarodowej (program ERASMUS) i krajowej (program MOST) wymianie akademickiej. Rozwijają się studia prowadzone z uczelniami zagranicznymi - obecnie z uniwersytetami w Angers (ekonomia) i Moskwie (historia).

Uczelnia posiada nowoczesną infrastrukturę badawczą: m.in. Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO), Centrum Optyki Kwantowej oraz Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii i dydaktyczną: m.in. Collegium Humanisticum i najnowsze Uniwersyteckie Centrum Sportowe. W Centrum Astronomii UMK w podtoruńskich Piwnicach znajduje się unikatowy 32-metrowy radioteleskop.
Na Spitsbergenie (na Morzu Arktycznym) funkcjonuje Stacja Polarna UMK. Uczelnia jest także organizatorem Polskiej Misji Historycznej na uniwersytecie w Würzburgu. Naukowcy z UMK odnoszą wiele spektakularnych sukcesów: zbudowali m.in. tomograf optyczny - supernowoczesne urządzenie do badania oka.

Imponujące są zasoby Biblioteki Uniwersyteckiej, która oferuje około 3 mln wolumenów książek, czasopism i jednostek zbiorów specjalnych. Na UMK działa Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa" - jeden z najstarszych polskich klubów studenckich.

To wszystko powoduje, że UMK jest jednym z 5 najlepszych uniwersytetów w Polsce i znalazł się w zestawieniu QS World University Rankings (4% najlepszych uczelni z całego świata).


Strona www uczelni: www.umk.pl

Mapa

Wybrany film z YouTube

Misja

Misją Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy, w szczególności przez traktowane jako jednakowo ważne:

  • prowadzenie badań naukowych i udostępnianie ich wyników;
  • nauczanie na poziomie akademickim oraz prowadzenie innych form działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej, odpowiadających aktualnym i przyszłym potrzebom i aspiracjom społeczeństwa;
  • kształcenie pracowników naukowych i związane z tym nadawanie tytułów zawodowych i stopni naukowych.

Misję edukacyjną i kulturotwórczą Uniwersytet Mikołaja Kopernika pojmuje jako swój obowiązek wychowawczy. Jest on wypełniany w ramach kształcenia uniwersyteckiego, obejmującego studentów Uczelni. Działalność ta jest prowadzona w zgodzie z uniwersalnymi zasadami etycznymi i regułami postępowania utrwalonymi w tradycji uniwersytetów europejskich.


W tradycję tę wpisany jest dorobek uniwersytetów polskich, poczynając od krakowskiego Studium Generale z 1364/1400 roku i będącej jego filią na północy kraju w XVII i XVIII wieku Akademii Chełmińskiej. Uniwersytet Mikołaja Kopernika uważa się także za duchowego spadkobiercę dawnych polskich uniwersytetów w Wilnie i Lwowie, których profesorowie i pracownicy wspólnie z uczonymi z Uniwersytetów: Jagiellońskiego, Warszawskiego i Poznańskiego budowali uniwersytet toruński w pierwszych dziesięcioleciach jego istnienia.


Jako sygnatariusz "Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich" i "Karty Krakowskiej" Uniwersytet Mikołaja Kopernika dochowuje wierności fundamentalnym zasadom konstytuującym uniwersytet i jego tożsamość. Istotą ich jest wolność badań naukowych i treści nauczania, samorząd akademicki oraz prawo członków społeczności uniwersyteckiej do organizowania się w związki i stowarzyszenia.


Praca i postępowanie nauczycieli akademickich i studentów podlegają ocenie i samoocenie, których miarą jest rzetelność, wysoka jakość i głębokie przywiązanie do uniwersalnych wartości etycznych.


Usytuowanie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na pograniczu historycznych ziem Pomorza, Kujaw i Mazowsza oraz to, że jest on najstarszym uniwersytetem Polski Północnej w jej obecnych granicach, że z niego wywodzą się liczni nauczyciele akademiccy działający w wyższych uczelniach tego regionu, nakłada nań szczególny obowiązek służenia dobru tych ziem Rzeczypospolitej. Tak w badaniach naukowych, jak i w nauczaniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika działa w wymiarze europejskim, uczestnicząc w najszerszym osiągalnym zakresie w akademickiej współpracy międzynarodowej.


Misję swoją Uniwersytet Mikołaja Kopernika realizuje w poczuciu służby prawdzie i wysokim ideałom ludzkości.