Józefów, Polska

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ZarządzanieStudia w języku angielskim
Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Pedagogika
Prawo urzędnicze
Zarządzanie

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ZarządzanieStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Pedagogika
Zarządzanie

Studia podyplomowewięcej »
Administrowanie bezpieczeństwem informacji
Arteterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz z dzieckiem o specjalnych potrzebach intelektualnych
Arteterapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Organizacja i zarządzanie w agrobiznesie
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówkach oświatowych
Przygotowanie pedagogiczne
Socjoterapia
Terapia pedagogiczna
Wczesne nauczanie języka angielskiego
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Zamówienia publiczne
Zarządzanie oświatąStudia online
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia online

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - Wydział Zamiejscowy w Mińsku MazowieckimMińsk Mazowiecki
Strona www uczelni:
wsge.edu.pl/pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności