Przasnysz, Polska

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu

Typ uczelni: filologiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Filologia angielskaStudia online
Filologia angielska nauczycielskaStudia online
Filologia angielska tłumaczeniowaStudia online
Filologia niemieckaStudia online
Filologia niemiecka nauczycielskaStudia online
Filologia niemiecka tłumaczeniowaStudia online
Język niemiecki w biznesieStudia online
Filologia rosyjskaStudia online
Filologia rosyjska nauczycielskaStudia online
Filologia rosyjska tłumaczeniowaStudia online
ZarządzanieStudia online
Marketing w social mediachStudia online
Rachunkowość i finanseStudia online
Zarządzanie jakościąStudia online
Zarządzanie kapitałem ludzkimStudia online
Zarządzanie kryzysoweStudia online
Zarządzanie w logistyceStudia online

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BudownictwoStudia online
Budownictwo drogoweStudia online
Budownictwo pasywneStudia online
Konstrukcje budowlaneStudia online

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Filologia angielskaStudia online
NauczycielskaStudia online
TłumaczeniowaStudia online
Filologia niemieckaStudia online
NauczycielskaStudia online
TłumaczeniowaStudia online

Dyplomowany specjalistawięcej »
Dyplomowany specjalista ADMINISTRACJIStudia online
Dyplomowany specjalista DIETETYKStudia online
Dyplomowany specjalista EKONOMISTAStudia online
Dyplomowany specjalista INFORMATYKStudia online
Dyplomowany specjalista LOGISTYKStudia online
Dyplomowany specjalista RACHUNKOWOŚCIStudia online
Dyplomowany specjalista REKLAMYStudia online

Studia podyplomowewięcej »
Coaching w edukacji
Edukacja i rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Integracja sensoryczna
Język angielski w nauczaniu wczesnoszkolnym i przedszkolnym
Język angielski, niemiecki, rosyjski w biznesie
Neurobiznes
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogiczne studia podyplomowe
Przywództwo w organizacji
Psychologia menedżerska
Psychologiczne podejście do zarządzania mediami
Rytmika i muzykoterapia w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Trener profesjonalnych szkoleń
Wycena nieruchomości
Zarządzanie drogami - utrzymanie i eksploatacja
Zarządzanie finansami i rachunkowość
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie
Zarządzanie potencjałem pracowniczym
Zarządzanie procesem inwestycyjnym w budownictwie
Zarządzanie projektami dla liderów

Kursy, szkoleniawięcej »
Agresja wśród dzieci i młodzieży
Aktywizacja/aktywność zawodowa – jak przygotować się do zmian w pracy
Asertywność w komunikacji
Autoprezentacja
Biznesowego BEC, Business English Certificates
Budowanie zdrowego poczucia pewności siebie
Budowanie zespołu
Coaching jako metoda wspierania w osiąganiu celów
Coaching zespołowy/grupowy
Czym jest, a czym nie jest skuteczna motywacja? Motywowanie siebie i innych.
Diagnoza wybranych działań szkoły
Elementy i narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela
Elementy komunikacji bez przemocy w pracy
Elementy Transfoming Communication™
Emocje – jak je rozumieć?
Empatia w życiu osobistym i zawodowym
Funkcja statutu w życiu szkoły
Hospitacja jako forma nadzoru pedagogicznego
Integracja zespołu
Inteligencja emocjonalna w praktyce
Interwizja
Jak podejmować dobre decyzje w dobrym czasie
Jak zaplanować efektywny relaks?
Komunikacja i praca w grupie/zespole
Komunikacja interpersonalna, skuteczne porozumiewanie się
Komunikacja z klientem wewnętrznym i zewnętrznym organizacji
Komunikacja, a praca w zespole
Kreatywność myślenia i działania
Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych
Kurs dla wychowawców kolonijnych
Kursy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
Kursy języka angielskiego i niemieckiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Kursy przygotowujące do matury z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego
Kursy przygotowujące do zadania egzaminów potwierdzających umiejętności językowe, sprawdzające kwalifikacje na kilku poziomach
Metody aktywizujące w pracy z uczniem
Metody i techniki radzenia sobie ze stresem
Metody skutecznego rozwiązywania konfliktów interpersonalnych
Motywacja i motywowanie – sztuka zarządzania własną aktywnością i inspirowania do niej innych
Mój osobisty wizerunek – profesjonalna prezentacja
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły
Narzędzia pomiaru dydaktycznego
Porozumiewanie się bez przemocy – komunikacja oparta na empatii
Praca z celem
Praca z tremą
Praca ze stresem – jak zaplanować i korzystać ze stresu?
Proces grupowy
Psychosomatyczne reakcje na pracę i problem – jak rozpoznawać i niwelować?
Rozwiązywanie konfliktów w grupie/zespole
Rozwój i awans zawodowy nauczyciela
Samoocena i poczucie własnej wartości – jak wzmacniać i budować?
Standardy w kształceniu zawodowym
Sztuka wystąpień i efektywnej prezentacji
Średnio zaawansowanego FCE First Certificate In English
Średnio zaawansowany ZD Zertifikat Teutsch
Techniki autoprezentacji dla dyrektorów szkół
Techniki szybkiego uczenia się – jak zastosować je w pracy i w życiu codziennym
Techniki wizualizacji i relaksacji
Trzy w jednym – pewność siebie, akceptacja i samoocena
Wypalenie zawodowe – sposoby przeciwdziałania
Wystąpienia publiczne w oświacie
Zaawansowanego CAE Certificate In Advanced English
Zaawansowany ZMP Zentrale Mittelstufenprufung
Zarządzanie czasem – czyli jak robić sobie czas i mądrze wybierać
Zarządzanie karierą, czyli świadome kroki do sukcesu
Zarządzanie sobą – między myśleniem, czuciem i działaniem
Zarządzanie zespołem

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Organizacje studenckiewięcej »
Koło naukowe filologiczne
Samorząd Studencki

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Filologiczny Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu

Inne ośrodki
Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu - filia w ŚwieciuŚwiecie
O uczelni

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru szkół wyższych pod nr 306. Uczelnia za priorytet uznaje kształcenie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka. Uwzględniając postęp techniczny, globalizację, potrzebę przystosowania społeczeństwa do ciągle zmieniającego się rynku pracy, kształci studentów. Umożliwia zdobywanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej. Dbając o wysoką jakość kształcenia, uwzględnia w ofercie kształcenia aktualne potrzeby krajowego i europejskiego rynku pracy oraz konieczność kształcenia przez całe życie (lifelong learning). Motywuje studentów do ciągłego samorozwoju, krytycznego myślenia, kreatywności oraz samodzielnego i odpowiedzialnego pełnienia funkcji zawodowych i ról społecznych.


Misja uczelni
  • Misją Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu jest kształcenie praktycznych umiejętności językowych i technicznych.
  • Od początku działalności uczelnia utrzymuje wysoki poziom kształcenia dzięki właściwie dobranej kadrze z najlepszych uniwersytetów w Polsce i z zagranicy.

Program studiów w ULT w Przasnyszu

  • Uczelnia kształci studentów w specjalności budownictwo pasywne, konstrukcje budowlane, filologia angielska, niemiecka i rosyjska w systemie dziennym i zaocznym. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, laboratoriów, konwersatoriów, ćwiczeń, oraz seminariów. Studia trwają trzy lub cztery lata.
  • Absolwent ULT, w wyniku złożenia egzaminu licencjackiego lub inżynierskiego, otrzymuje dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych z tytułem licencjata z zakresu filologii angielskiej, niemieckiej lub rosyjskiej, bądź też dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych z tytułem inżyniera z zakresu budownictwa.
  • Tytuł licencjata uprawnia do nauczania języka angielskiego, rosyjskiego, oraz drugiego wybranego języka w szkołach różnego typu, a także do podjęcia uzupełniających studiów magisterskich w specjalności filologia angielska, niemiecka lub rosyjska.
  • Tytuł inżyniera uprawnia absolwentów do ubiegania się o specjalistyczne uprawnienia budowlane, a także do podjęcia uzupełniających studiów magisterskich w specjalności budownictwo.
  • Absolwent ULT, w wyniku złożenia egzaminu magisterskiego, otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia z zakresu filologii angielskiej, filologii niemieckiej lub filologii rosyjskiej.
Strona www uczelni:
ult.edu.pl

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności