Częstochowa, Polska

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ChemistryStudia w języku angielskim
EconomicsStudia w języku angielskim
Economics of Public SectorStudia w języku angielskim
Entrepreneurship and Development of Own Business ActivityStudia w języku angielskim
Music in Public SpaceStudia w języku angielskim
PaintingStudia w języku angielskim
PhilosophyStudia w języku angielskim
PhysicsStudia w języku angielskim
Political ScienceStudia w języku angielskim
Administracja
Analityka i kreatywność społeczna
Coaching i procesy doradcze
Diagnozy i konsulting społeczny
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bezpieczeństwo państwa
Polityka integracji i bezpieczeństwa
Biotechnologia
Agrobiotechnologia
Browarnictwo i napoje fermentowane
Chemia
Chemia leków
Chemia w kryminalistyce
Nauczycielska – nauczanie chemii
Dietetyka
Dziennikarstwo i kultura mediów
Dziennikarstwo internetowe
Edytorsko-redaktorska
Media regionalne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Nauczycielska
Ekonomia
Ekonomia sektora publicznego
Przedsiębiorczość i rozwój własnej działalności gospodarczej
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia polska
Edytorsko-redaktorskaa
Film i realizacja obrazu filmowego
Nauczycielska
Filozofia
Nauczycielska
Teoretyczna
Fizyka
Akustyka i realizacja dźwięku
Nanotechnologia
Nauczycielska – nauczanie fizyki
Fotografia i kreacja przekazu wizualnego
Grafika
Grafika artystyczna i projektowa
Grafika użytkowa
Historia
Archiwistyczna
Kulturoznawcza
Nauczycielska
Iberoznawstwo
Kulturoznawcza
Turystyczna
Język niemiecki w obrocie gospodarczym. Kształcenie od podstaw
Kształcenie z rozszerzonym językiem angielskim/francuskim
Kosmetologia
Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa
Biometria i informatyka śledcza
Chemia w kryminalistyce
Malarstwo
Matematyka
Analiza danych
Matematyczne metody informatyki
Muzyka w przestrzeni publicznej
Animacja artystyczna
Muzyka estradowa
Pedagogika
Doradztwo zawodowe i personalne
Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
Terapia pedagogiczna
Pielęgniarstwo
Politologia
Europejska
Polityka integracji i bezpieczeństwa
Społeczno-polityczna
Praca socjalna
Poradnictwo i wsparcie osób starszych z niepełnosprawnością i przewlekle chorych
Praca z klientem instytucji edukacyjnych – moduł międzykierunkowy
Praca z rodziną
Psychoprofilaktyka
Coaching i mentoring – moduł międzykierunkowy
Rachunkowość i podatki
Ratownictwo medyczne
Studia wschodnioeuropejskie i bałkańskie
Turystyka i rekreacja
Mediacje i komunikacja społeczna – moduł miedzykierunkowy
Obsługa ruchu turystycznego
Turystyka aktywna i specjalistyczna
Wychowanie fizyczne
Nauczycielska

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Grafika komputerowa
Inżynieria oprogramowania
Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały
Nanotechnologia
Virtual prototyping
Inżynieria bezpieczeństwa
Biometria i informatyka śledcza
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Inżynieria multimediów
Akustyka i realizacja dźwięku
Grafika komputerowaa
Produkcja i marketing żywności
Agrobiznes
Logistyka w łańcuchu żywnościowym
Przetwórstwo żywności

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Farmacja
Fizjoterapia
Lekarski
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Psychologia
Psychologia kliniczna i zdrowia
Psychologia rodziny i wychowania

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ChemistryStudia w języku angielskim
Computer ScienceStudia w języku angielskim
PaintingStudia w języku angielskim
PhysicsStudia w języku angielskim
Political ScienceStudia w języku angielskim
Specialized English for BusinessStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja ochrony i kontroli prawnej
Administracja samorządowa
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo militarne
Geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowych
Obrona i ochrona interesów państwa
Biotechnologia
Biotechnologia przemysłowa
Biotechnologia żywności
Chemia
Chemia leków
Nauczycielska – nauczanie chemii
Dziennikarstwo i kultura mediów
Dziennikarstwo radiowe i prasowe
Edytorsko-redaktorska
Rzecznik prasowy i specjalista PR
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Nauczycielska
Ekonomia
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia polska
Dziennikarska
Edytorsko-redaktorskaa
Nauczycielska
Filozofia
Nauczycielska
Teoretyczna
Fizyka
Akustyka i układy audio
Nanofizyka i nanomateriały
Nauczycielska – nauczanie fizyki
Fotografia i kreacja przekazu wizualnego
Grafika
Grafika artystyczna i projektowa
Grafika użytkowa
Historia
Archiwistyczna
Kulturoznawcza
Nauczycielska
Iberoznawstwo
Kulturoznawcza
Turystyczna
Informatyka
Programowanie
Tworzenie gier komputerowych
Inżynieria bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo techniczne
Wywiad gospodarczy i bezpieczeństwo informacji
Inżynieria medyczna
Biomechanika
Sztuczna inteligencja w diagnostyce medycznej
Kosmetologia
Malarstwo
Muzyka w przestrzeni publicznej
Animacja artystyczna
Muzyka estradowa
Pedagogika
Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
Projektowanie uniwersalne w usługach i edukacji
Terapia pedagogiczna z elementami tutoringu
Pielęgniarstwo
Politologia
Geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowych
Polityka bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
Polityka i wielokulturowość
Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna
Praca z klientem instytucji edukacyjnych – moduł międzykierunkowy
Turystyka i rekreacja
Gospodarka turystyczna
Zagrożenia i wyzwania w pracy – moduł międzykierunkowy
Zarządzanie eventami
Usługi społeczne
Wychowanie fizyczne
Nauczycielska
Żywienie człowieka i dietetyka

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki o kulturze fizycznej
Nauki o zdrowiu
Nauki prawne
Pedagogika
Sztuki muzyczne
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Podwójny dyplomwięcej »
Fizyka z Uniwersytetem Le Mans we Francji
Biotechnologia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Chemia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Ekonomia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Fizyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Informatyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Matematyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Praca socjalna z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Antona Makarenki w Sumach
Praca socjalna z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Turystyka i rekreacja z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Wychowanie fizyczne z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo i jakość żywności
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Dietetyka - poradnictwo żywieniowe
Doradztwo zawodowe
Dyrygentura chóralna
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Instrumentalistyka
Kameralistyka
Logopedia
Medycyna estetyczna dla lekarzy
Metodyka i metodologia pracy socjalnej
Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Neurologopedia
Ochrona danych osobowych
Ochrona wolności i praw jednostki
Oligofrenopedagogika - edukacja, rewalidacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika specjalna w zakresie edukacji włączającej
Pedagogika tańca
Pełnomocnik ds.Cyberbezpieczeństwa
Podatki i doradztwo podatkowe
Podyplomowe studia trenerskie taekwon-do
Podyplomowe Uzupełniające Studia Diagnozy i Terapii Logopedycznej
Prawo i zarządzanie w sporcie
Programowanie i bazy danych
Prowadzenie zespołów instrumentalnych
Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym
Spectrum Autyzmu. Komunikacja. Diagnoza i terapia
Surowce naturalne w dietetyce, kosmetyce i lecznictwie
Tyflopedagogika
Tyflopedagogika z pismem punktowym Braille'a
Wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Zamówienia publiczne w teorii i praktyce
Zarządzanie jednostkami publicznymi
Zarządzanie ochroną osób i mienia
Zarządzanie placówką oświatową
Zarządzanie podmiotami leczniczymi

Kursy, szkoleniawięcej »
"CZĘSTOCHOWA HIGHLIGHTED” Kurs języka angielskiego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
Akustyka dla architektów i projektantów - jak, gdzie, kiedy?
Blender – tworzenie grafiki 3D
Cloud Computing - jak efektywnie wykorzystać technologie przetwarzania w chmurze w sektorze MŚP
Ćwiczenia wzmacniające przy muzyce na lekcji WF - warsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznego
Edytorstwo tekstów
Eksperyment w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
Elementy mamtematyki wyższej
Etyka w administracji skarbowej
Fortepian na serio i na wesoło
Gdy dociekliwy uczeń zapyta o … różne modele probabilistyczne
Indywidualizacja kształcenia na lekcjach języka polskiego
Intensywny kurs przygotowujący do rozmowy kwalifikacyjnej
Kurs "warsztat kreatywności"
Kurs dokształcający dla nauczycieli techniczne środki nauczania
Kurs języka angielskiego dla dzieci i młodzieży "Z językiem angielskim za pan brat!"
Kurs języka chińskiego
Kurs języka hiszpańskiego w turystyce
Kurs języka polskiego dla obcokrajowców
Kurs polskiego języka migowego - poziom A1
Kurs wokalny
Kurs wystąpień publicznych
Najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego
Nauczanie historii w wykorzystaniem metody tutoringu
Nauka od podstaw programowania w języku Python dla nauczycieli
Nowoczesne formy i metody szkoleń BHP
Nowoczesne zasady odżywiania w świetle najnowszych badań
Podstawy badań nieniszczących
Podstawy nauczania gry w szachy
Podstawy programowania w PYTHONIE
Retoryka słowa - retoryka obrazu
Statystyka opisowa w programie Excel
Systemy bezpieczeństwa
Techniki obniżenia poziomu stresu
Terenowa dydaktyka przyrodnicza dla nauczycieli
Tworzenie dynamicznych stron internetowych w języku php
Tworzenie zaawansowanych stron z wykorzystaniem „Content management system”
Warsztat muzykoterapii
Warsztaty językowe
Wychowanie patriotyczne w ujęciu socjologicznym
Zajęcia fitness dla pracowników oświaty

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Erasmus Students' Club
Internetowa Telewizja Studencka Długosz TV
Koło Naukowe bezpieczeństwa narodowego
Koło Naukowe Filozofii, Socjologii i Psychologii „Eranos”
Koło Naukowe Historyków
Koło Naukowe Kreatywny nauczyciel
Koło Naukowe Myśli Administracyjno-Prawnej
Koło Naukowe myśli analitycznej i kreatywnej
Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego
Koło Naukowe Studenckie koło teatralne UJD
Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej
Koło Naukowe Sztuk Pięknych
Koło Naukowe Terapeutów
Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Psychologia i Kultury
Poradnia Prawa Administracyjnego
Samorząd Studencki
Sekcja Akustyki
​Sekcja Chemii
Sekcja Dietetyków
Sekcja Kryminalistyki
Sekcja Matematyki
Sekcja Mechatroniki
Sekcja Mikrobiologiczna
Sekcja Systemy Bezpieczeństwa i Ratownictwo Medyczne
Studenckie Koło Naukowe Aktywność-Kultura-Zdrowie
Studenckie Koło Naukowe Filozofów
Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii
Studenckie Koło Naukowe Instytutu Muzyki UJD
Studenckie Koło Naukowe Kuźnia Myśli Humanistycznych
Studenckie Koło Naukowe Sympatyków Psychologii
Studenckie Koło Naukowe„Memento”
Studenckie Koło Naukowe„Miłośnicy Podróży”

Akademikiwięcej »
D.S. "Skrzat"

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Humanistyczny
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Wydział Prawa i Ekonomii
Wydział Sztuki

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie powstał z przekształcenia Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. To doniosłe dla całego środowiska akademickiego wydarzenie miało miejsce 1 czerwca 2023 roku i stało się możliwe dzięki ustawie Parlamentu RP podpisanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 1 maja 2023 roku.

Dzieje Uczelni sięgają jednak głębiej w przeszłość, bo do 1971 roku. Wówczas dzięki decyzji Rady Ministrów powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska w Częstochowie. W 1974 roku przekształcono ją w Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie. Pracownicy Uniwersytetu, którzy pamiętają to historyczne dla miasta wydarzenie, podkreślają iż powołanie w tamtych czasach wyższej szkoły humanistycznej miało ogromne znaczenie dla rozwijającego się miasta. Mówiło się wtedy wręcz o precedensie, gdyż w ówczesnych czasach znacznie chętniej powoływano do życia uczelnie o technicznym profilu kształcenia. Pierwsze dyplomy ukończenia pedagogicznych studiów zawodowych absolwenci otrzymali w 1973 roku. Natomiast pierwsze dyplomy magisterskie zostały wydane przez władze WSP już w 1977 roku. Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii Uczelni była zmiana nazwy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie na Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie, która nastąpiła 1 października 2004 roku. Przeżywając dynamiczny rozwój na praktycznie wszystkich płaszczyznach, blisko czternaście lat później, Uczelnia zmieniła nazwę na Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (1 czerwca 2018 roku).

Cofnijmy się do początków Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Częstochowie, które, trzeba przyznać, były skromne. Uczelnia rozpoczęła działalność z dwoma wydziałami: Matematyczno-Przyrodniczym i Pedagogicznym. W 1974 roku kadrę WSP stanowiło 90 pracowników naukowo-dydaktycznych. W gronie tym znajdowało się 12 docentów i 10 doktorów. Przez ponad 50 lat istnienia Uczelnia znacznie się rozwinęła i urosła w siłę. Obecnie składa się z pięciu wydziałów: Humanistycznego, Nauk Społecznych, Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Prawa i Ekonomii oraz Sztuki. Strukturę Uniwersytetu tworzy również Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego, które powstało w wyniku zmiany nazwy z Wydziału Nauk o Zdrowiu(decyzją Senatu z 26 kwietnia 2023 roku).  W strukturę UJD zaliczają się także jednostki międzywydziałowe: Studium Nauki Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Skarbnicą Uczelni jest Biblioteka Uniwersytecka. Jej zbiory składają się z ponad 370 tysięcy pozycji. Wśród nich znajdują się książki, czasopisma, dokumenty oraz inne jednostki zaliczane do zbiorów specjalnych. Pracownicy Biblioteki prowadzą szeroką działalność mającą na celu popularyzację czytelnictwa. Odbywają się m.in. wystawy poświęcone zagadnieniom związanym z regionem, jego historią i kulturą.

W rok akademicki 2022/2023 Uniwersytet Humanistyczno Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (a następnie kontynuując jego tradycje Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie) wszedł z blisko 60 kierunkami kształcenia (oferując studia I i II stopnia, studia jednolite magisterskie, w tym również studia inżynierskie oraz dualne).

Z całą pewnością na szczególne podkreślenie zasługuje fakt uzyskania zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki przez Uniwersytet na uruchomienie kierunku lekarskiego (14 lipca 2022 roku) oraz przeprowadzenie rekrutacji na pierwszy rok studiów! Innym ważnym wydarzeniem wpływającym na powiększenie oferty kształcenia stało się uzyskanie zgody  na uruchomienie jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja (8 maja 2023 roku).

Znaczne wzmocnienie potencjału i prestiżu Uniwersytetu nastąpiło na skutek ogłoszenia wyników ewaluacji oraz uzyskanej dzięki niej wysokich ocen kategoryzacji. Na 13 ewaluowanych dyscyplin: 6 uzyskało kategorię A, 7 otrzymało B+. Sukces ten umożliwił podjęcie starań się o zmianę nazwy Uczelni, z Uniwersytetu tzw. „przymiotnikowego”  na „klasyczny” co pozwoliło ustanowić Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie .

Uczelnia oferuje kształcenie w Szkole Doktorskiej w dyscyplinach: chemia, filozofia, fizyka, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, pedagogika, sztuki muzyczne oraz sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, a także nauki: prawne, o zdrowiu, o bezpieczeństwie, i o kulturze fizycznej.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie proponuje kandydatom i studentom blisko 35 studiów podyplomowych oraz liczne kursy i szkolenia.

O sile Uczelni świadczy jej kadra. W roku akademickim 2022/2023 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zatrudnia ponad 730 osób. W gronie tym znajduje się ok. 480 nauczycieli akademickich. 160 osób zaliczanych jest do grupy samodzielnych pracowników badawczo-naukowych. Wśród nich znajduje się grupa 57 osób, które szczycą się dyplomami profesora tytularnego.

Ważnym elementem postrzegania i klasyfikacji każdej uczelni jest prowadzona przez Uniwersytet współpraca zagraniczna. W tym przypadku nasza Uczelnia może szczycić się bogatym dorobkiem. Do tej pory zostały zawarte umowy dotyczące współpracy z ośrodkami naukowymi z kilkunastu państw. Efektem jest wymiana kadry, studentów i doktorantów. Realizowane są umowy bilateralne, wspólnie finansowane są badania naukowe.

Uczelnia podnosi jakość kształcenia. Wyposaża studentów - przyszłych absolwentów - w umiejętności umożliwiające znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia. Studenci mają szansę m.in. skorzystania z bezpłatnej nauki języków obcych (w tym tzw. języków rzadkich), mogą studiować na kierunkach dualnych (realizowanych we współpracy z pracodawcami) lub usprawnić swój proces kształcenia, wykorzystując najnowsze metody, np. tutoring czy on-line.

Poczet rektorów Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Częstochowie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

Lp.

od

do

Imię i nazwisko

specjalność

1.

1971

1977

doc. dr Marian Jakubowski

pedagogika

2.

1977

1980

prof. dr hab. Janusz Sztumski

pedagogika

3.

1980

1984

prof. dr hab. Włodzimierz Brzezin

rachunkowość

4.

1984

1990

prof. dr hab. Edward Polanowski

historia literatury

5.

1990

1996

prof. dr hab. Józef Świątek

fizyka

6.

1996

2002

prof. dr hab. Ryszard Szwed

historia

7.

2002

2008

prof. dr hab. Janusz Berdowski

fizyka

8.

2008

2016

dr hab. inż. Zygmunt Bąk, prof. AJD

fizyka

9.

2016

2024

prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska

literaturoznawstwoMapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności