Kraków, Polska

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Architektura informacji
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoStudia online
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo zdrowotne
Edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne
Zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia z elementami ratownictwa specjalistycznego
Biologia
Biologia z modułem chemia – specjalność nauczycielska
Specjalność nauczycielska
Design
Digital Design
Dziennikarstwo
Dziennikarstwo w nowych mediach
Edukacja medialna i kompetencje cyfrowe
Psychologia mediów i komunikowanie wizerunkowe
Ekonomia
Ekonomia przedsiębiorstwa
Ekonomia społeczna
Ekoturystyka
Etyka – mediacje i negocjacje
Filologia angielska
Specjalność nienauczycielska
Filologia germańska
Specjalność nauczycielska
Specjalność nauczycielska z modułem biznesowym
Specjalność nienauczycielska – język niemiecki w biznesie
Filologia hiszpańska
Języki specjalistyczne i tłumaczenia (specjalność nienauczycielska)
Filologia polska
Edytorstwo i komunikacja medialna
Specjalność nauczycielska (polonistyczna)
Filologia romańska
Język francuski stosowany z drugim językiem romańskim (nienauczycielska)
Specjalność nauczycielska
Filologia rosyjska
Filologia rosyjska z językiem angielskim
Filologia rosyjska z językiem francuskim
Filologia rosyjska z językiem hiszpańskim
Filologia rosyjska z językiem niemieckim
Filologia rosyjska z językiem ukraińskim
Filologia rosyjska z językiem włoskim
Specjalność przekładoznawcza
Filologia ukraińska
Filologia ukraińska z językiem francuskim
Filologia ukraińska z językiem hiszpańskim
Filologia ukraińska z językiem niemieckim
Filologia ukraińska z językiem rosyjskim
Filologia włoska
Język włoski stosowany
Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii
Fizyka
Fizyka z informatyką
Fizyka z informatyką (nauczycielska)
Geografia
Geografia z przyrodą (nauczycielska)
Geoinformacja
Geomonitoring
Geopolityka
Grafika
HistoriaStudia online
Antropologia historyczna (nienauczycielska)Studia online
Specjalność nauczycielskaStudia online
HR w mediach i organizacjach międzynarodowych
Media
Organizacje międzynarodowe
Kognitywistyka
Komunikacja wizualna
Kryminalistyka
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
Logistyka
Logistyka przedsiębiorstw
Logistyka publiczna
Malarstwo
Matematyka
Matematyka nauczycielska
Matematyka uniwersalna
Matematyka uniwersalna i matematyka nauczycielska
Międzynarodowa polityka społeczna i analityka
Ochrona ludności i obrona cywilna
Pedagogika
Pedagogika rodziny
Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień
Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
Specjalność społeczno-opiekuńcza
Pedagogika resocjalizacyjna
Resocjalizacja z penitencjarystyką
Resocjalizacja z readaptacją społeczną
Pielęgniarstwo
Praca socjalna
Asystent rodziny
Organizator pomocy instytucjonalnej
Socjologia
Specjalność nienauczycielska
Studia nad wizualnością – Visual Studies
Sztuka i edukacja
Animacja kultury
Specjalność nauczycielska
Sztuka i media
Turystyka historyczna i muzealnictwo
Turystyka i rekreacja
Animacja w turystyce i rekreacji
Hotelarstwo
Pilotaż i przewodnictwo turystyczne po Polsce
Turystyka międzynarodowa
Zarządzanie
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie kryzysowe w służbach mundurowych
Zarządzanie z elementami interwencji kryzysowej
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
Zarządzanie w służbach społecznych
Asystentura medyczna
Ubezpieczenia społeczne

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bioinformatyka
Cyberbezpieczeństwo
Edukacja techniczno-informatyczna
Informatyka stosowana w technice
Inżynieria materiałowa i komputerowe wspomaganie procesów produkcji
Mechatronika
Mechatronika samochodowa
Technika z informatyką (nauczycielska)
Geodezja i geoinformacja
Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami
Gospodarka odnawialnymi źródłami energii
Gospodarka przestrzenna obszarów miejskich
Rozwój lokalny i regionalny
Informatyka
Administracja systemami informatycznymi
Multimedia i technologie internetowe
Inżynieria bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo materiałowe i technologii materiałowych
Bezpieczeństwo technologii informacyjnych

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Filologia angielska
Specjalność nauczycielska
Historia – studia nauczycielskie
Antropologia historyczna (nienauczycielska)
Specjalność nauczycielska
Logopedia
Matematyka
Matematyka nauczycielska
Nauczyciel biologii i geografii
Nauczyciel biologii i geografii z przyrodą
Nauczyciel biologii i geografii z wiedzą o społeczeństwie
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Specjalność nauczycielska
Pedagogika specjalna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
Logopedia
Terapia pedagogiczna
Wczesne wspomaganie rozwoju
Pedagogika szkolna z edukacją techniczną
Prawo
Psychologia
Psychologia edukacyjna
Psychologia kliniczna
Psychologia i biologia zwierząt

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja samorządowa
Administracja sektora prywatnego
E-administracja
Koordynator polityk publicznych
Archiwistyka, biurowość i cyfryzacjaStudia online
Art & design
Art
Design
Art & science
Bezpieczeństwo międzynarodowe i polityka zagraniczna
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo informacyjne
Bezpieczeństwo militarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne i administracja publiczna
Edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa z przysposobieniem obronnym i wychowaniem fizycznym (specjalność nauczycielska)
Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością
Biolingwistyka z komunikacją kliniczną
Biologia
Biologia laboratoryjna – specjalność nienauczycielska
Biologia środowiskowa – specjalność nauczycielska
Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowegoStudia online
Dyplomacja publiczna
Dziennikarstwo
Dziennikarstwo społeczne
Dziennikarstwo sportowe
Multimedialny storytelling
Edukacja techniczno-informatyczna
Informatyka stosowana w technice
Mechatronika
Technika z informatyką (nauczycielska)
Technologie internetowe i multimedia
Ekonomia
Doradztwo finansowo-podatkowe
Menedżer społeczny
Etyka – mediacje i negocjacje
Filologia angielska
Specjalność nauczycielska
Specjalność nienauczycielska
Filologia germańska
Specjalność nauczycielska
Specjalność nauczycielska z modułem translatorycznym
Specjalność nienauczycielska – przekład w biznesie
Filologia hiszpańska
Przekładoznawstwo i technologie tłumaczeniowe (nienauczycielska)
Specjalność nauczycielska
Filologia polska
Menedżer i animator kultury
Specjalność nauczycielska z glottodydaktyką
Specjalność nauczycielska z glottodydaktyką i publikowaniem cyfrowym
Specjalność nauczycielska z glottodydaktyką i zarządzanie wizerunkiem
Zarządzanie wizerunkiem i publikowanie cyfrowe
Filologia romańska
Język francuski stosowany: copywriting
Literatury romańskie w świecie
Specjalność nauczycielska
Filologia rosyjska
Specjalność nauczycielska
Specjalność przekładoznawcza
Filologia włoska
Tłumaczenia specjalistyczne
Fizyka
Fizyka z informatyką
Geografia
Geografia nauczycielska (bez II przedmiotu)
Geografia z wiedzą o społeczeństwie
Nauki o Ziemi i o środowisku
Geopolityka
Gospodarka przestrzenna
Historia
Specjalność nauczycielska (uprawnienia do nauczania przedmiotów: historia, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie)
Specjalność nienauczycielska: antropologia historyczna
Informatyka
Cyberbezpieczeństwo
Data science
Inżynieria bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo pracy
Bezpieczeństwo techniczne
Kryminalistyka
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
Coaching medialny
Cyberkulturoznawstwo i przemysły kreatywne
Menedżer i animator kultury
Zarządzanie wizerunkiem i publikowanie cyfrowe
Logistyka
Logistyka międzynarodowa
Menedżer logistyki
Logopedia
Malarstwo
Matematyka
Matematyka nauczycielska
Matematyka nauczycielska + drugi etap edukacyjny
Matematyka uniwersalna
Matematyka uniwersalna i matematyka nauczycielska
Media content & creative writing
Międzynarodowa polityka społeczna i analityka
Pedagogika
Resocjalizacja z penitencjarystyką (specjalność nauczycielska)
Społeczno-opiekuńcza i terapia pedagogiczna (specjalność nauczycielska)
Tutoring edukacyjny
Wychowanie do życia w rodzinie
Praca socjalna
Koordynator pomocy postpenitencjarnej
Organizator usług społecznych
Praca socjalna z dzieckiem i rodziną wieloproblemową
Praca socjalna z osobą starszą i niepełnosprawną
Socjologia
Kryminologia i dezorganizacja społeczna
Socjologia biznesu z elementami design thinking
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
Sztuka i edukacja
Animacja kultury
Edukacja artystyczna (specjalność nauczycielska)
Sztuka współczesna
Turystyka i rekreacja
Turystyka biznesowa
Turystyka kulturowa
Turystyka przygodowa
Zarządzanie w turystyce
Zarządzanie
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
Zarządzanie ochroną środowiska
Zarządzanie w służbach społecznych
Aktywizacja i readaptacja społeczna
Zarządzanie kryzysem w rodzinie
Zarządzanie kryzysowe i readaptacja społeczna

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Ekonomia i finanse
Filozofia
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki fizyczne
Nauki o bezpieczeństwie
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Nauki o polityce i administracji
Nauki o sztuce
Nauki o Ziemi i środowisku
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Pedagogika
Psychologia
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Studia podyplomowewięcej »
Administracja samorządowaStudia online
Archi:kultura- edukator architektoniczny
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Bezpieczeństwo i higiena pracy - metodyka szkoleń'
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim
Biznes i zarządzanie (doskonalące)
Biznes i zarządzanie (kwalifikacyjne)
Cyfrowy tłumacz - nowe technologie w przekładzieStudia online
E-NauczycielStudia online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Edukacja medialna
Edukacja przez sztukę w przedszkolu i szkole podstawowej
Edytorstwo
Historia
Historia i wiedza o społeczeństwie
Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna
Logopedia
Marketing i kreatywna reklamaStudia online
MatematykaStudia online
Metodyka i metodologia pracy socjalnejStudia online
Nauczanie języka obcego w dobie nowych technologii i gospodarki rynkowejStudia online
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Neurologopedia
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pozyskiwanie funduszy unijnych dla rolnictwa
Projektowanie wydarzeń i zarządzanie w kulturze cyfrowej
Social media marketingStudia online
Socjologia ekologiczna
Studia podyplomowe dla tłumaczy pisemnych i ustnych języka niemieckiego
Studia przekładu literackiegoStudia online
Tłumacz języka rosyjskiego wobec potrzeb rynku
Tworzenie treści w języku francuskim: specjalista ds. contentu i copywriterStudia online
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wiedza o społeczeństwie
Wsparcie dziecka i rodziny wieloproblemowejStudia online
Zarządzanie w organizacjach pozarządowych

Kursy, szkoleniawięcej »
"Matematyka w działaniu"- rola obiektów konkretnych w rozwijaniu matematycznego myślenia
„Elementy” Euklidesa i historyczne źródła geometrii szkolnej
Akademia WordPressa
Asertywność na co dzień
Co powinniśmy wiedzieć o potencjalnym kliencie (1): jak ludzie percypują, czytają i zapamiętują informacje
Co powinniśmy wiedzieć o potencjalnym kliencie (2): poznanie społeczne i emocje
Co powinniśmy wiedzieć o potencjalnym kliencie (3): podejmowanie decyzji i błędy poznawcze
Ćwiczenia terenowe z przedsiębiorczości
Dawne Techniki Malarskie
Diagnoza i terapia dzieci z FASD i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi
Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
Emocje i motywacje
Español mola - lengua coloquial (poziom B1)
Fakty i mity dziejów Polski po II wojnie światowej
Fizyka szkolna w doświadczeniach i pokazach
Geografia w szkole podstawowej: założenia programowe i innowacyjne strategie realizacji
Historia i teraźniejszość. Kurs doskonalący z zakresu historii najnowszej i problemów współczesnego świata
Hiszpański w biznesie
Hiszpański w turystyce (poziom B2)/Español de turismo (nivel B2)
Hiszpański: ciąg dalszy (poziom A2)
Hiszpański: decydujące starcie (poziom B2)
Hiszpański: na półmetku (poziom B1)
Hiszpański: nowy początek (poziom A1)
Hiszpański: ostateczna rozgrywka (poziom C1)
II Rzeczpospolita - państwo różnorodności gospodarczej, kulturowej, narodowej i ustrojowej
Intensywny kurs języka rosyjskiego
Intensywny kurs przygotowujący dla kandydatów spoza Unii Europejskiej na studia I-go stopnia na kierunku Filologia Germańska
Jak czytać historię Ziemi ze skał? – zajęcia laboratoryjne i terenowe
Jak sprawdzić wiedzę i umiejętności uczniów wykorzystując MS Teams?
Jak uczyć o wulkanach? – zajęcia laboratoryjne, kameralne i terenowe
Jak utworzyć e-booka oraz umożliwić jego edycję przez uczniów? czyli o pracy grupowej w aplikacjach: Book Creator oraz Canva
Język niemiecki – przygotowanie do egzaminu TELC DEUTSCH B1
Język niemiecki – przygotowanie do egzaminu TELC DEUTSCH B2
Język portugalski (poziom A1)/Língua portuguesa (nível A1)
Język portugalski (poziom A2)/Língua portuguesa (nível A2)
Język portugalski (poziom B1)/Língua portuguesa (nível B1)
Język portugalski (poziom B2)/Língua portuguesa (nível B2)
Język włoski dla duchowieństwa i osób konsekrowanych - profilowany kurs języka włoskiego z elementami terminologii kościelnej (poziom A1-A2)
Komunikacja interpersonalna
Korespondencja handlowa w j. rosyjskim (poziom B2) kurs online / Деловая корреспонденция на руl
Korporacje i ich znaczenie w gospodarce światowej
Korporacje i ich znaczenie w gospodarce światowej, krajowej i lokalnej
Kurs doskonalący dla nauczycieli Edukacji dla Bezpieczeństwa w zakresie nauczania i udzielania pierwszej pomocy
Kurs dziennikarski
Kurs języka polskiego dla obcokrajowców
Kurs języka rosyjskiego
Kurs językowy Język włoski w przedsiębiorstwie (A2-B1)
Kurs Pisania Ikon
Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na kierunki artystyczne
Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego (poziom podstawowy)
Kurs realioznawczo-adaptacyjny dla obcokrajowców planujących pobyt w Polsce
Kurs z zakresu biblioterapii (X edycja)
Kursy języka polskiego dla obcokrajowców
Kursy języka rosyjskiego na różnych poziomach zaawansowania
Kursy przygotowujące do egzaminów certyfikacyjnych z języka rosyjskiego na poziomie B2
Literacko-artystyczne lekcje on-line
Metody aktywizacji w nauczaniu matematyki na etapie formalnym (klasa VII-VIII szkoły podstawowej)
Metody aktywizujące w kształceniu podstaw przedsiębiorczości
Moduł Kształcenia Nauczycieli
Mowa ciała
MURALE. Warsztaty malarskie + spacery szlakiem krakowskiego malarstwa architektonicznego
Nauczanie języka obcego metodą narracyjną na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Nauczyciel języka polskiego wobec nowej Podstawy programowej w szkole podstawowej – założenia, dylematy, problemy realizacyjne
Negocjacje
Neuroedukacja
Neurologopeda w szkole rodzenia
Norma czy zaburzenie? Neurotypowy rozwój mowy dziecka od 2 do 6 roku życia
Nowatorskie strategie i narzędzia diagnozowania predyspozycji zawodowych uczniów szkoły podstawowej
Obserwacje i pomiary w nauczaniu geografii fizycznej
Odpady, gospodarka odpadami, surowcowe wykorzystanie odpadów
Podejmowanie decyzji
Podstawy badań ilościowych
Podstawy badań sondażowych
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Problematyka przemysłu i usług w kształceniu szkolnym
Programowanie w języku wizualnym Baltie - I moduł
Programowanie w oparciu o algorytmy matematyczne
Projektowanie graficzne z aplikacją Canva
Przejście od etapu konkretnego do etapu formalnego (kl. VII-VIII) w kształtowaniu pojęć i odkrywaniu matematycznych faktów
Przemysł 4.0: idea, podstawowe technologie, wpływ na rynek pracy
Przygotowanie do egzaminu doktorskiego z języka rosyjskiego
Przygotowanie do podstawowego i rozszerzonego egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego
Przykłady wykorzystania Technologii Informacyjnej w stawianiu hipotez o dowodzeniu
Przyroda w reformowanej szkole: założenia programowe i innowacyjne strategie realizacji
Psychologia sprzedaży dóbr i usług
Realizacja nowej podstawy programowej przedsiębiorczości w szkołach ponadpodstawowych
Rola błędów w nauczaniu matematyki
Rosyjska leksyka branżowa w praktyce: leksyka dziennikarska
Rosyjska leksyka branżowa w praktyce: leksyka ekonomiczna
Rosyjska leksyka branżowa w praktyce: leksyka komputerowa
Rosyjska leksyka branżowa w praktyce: leksyka prawnicza
Rozpoznawanie minerałów i skał – ćwiczenia laboratoryjne
Rozpoznawanie skamieniałości – ćwiczenia laboratoryjne i terenowe
Rozwijanie kompetencji afektywnych i matematycznych uczniów przejawiających trudności w uczeniu się matematyki
Rozwój koncepcji dowodu matematycznego od Euklidesa do Hilberta
Rynek pracy doby Przemysłu 4.0
Skały w architekturze – zajęcia laboratoryjne i terenowe
Spotkania z kaligrafią rosyjską
Systemy Informacji Geograficznej z elementami teledetekcji
Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej
Szkolenie z zakresu wdrażania elementów programu edukacyjnego Izby Architektów RP „Kształtowanie przestrzeni” dla nauczycieli geografii szkół ponadpodstawowych
Sztuka, ekologia i aktywizm. „Błękitna manifestacja” Warsztat przygotowania happeningu w przestrzeni publicznej na przykładzie akcji: Modraszek Kolektyw i Siostry Rzeki
Świat mediów. Jak rozpoznać manipulacje!
Techniki Ceramiczne
Tłumaczenie dokumentów księgowo-podatkowych w parze językowej niemiecki-polski
Trening tłumacza (język rosyjski)
Uogólnianie jako jedna ze specyficznych aktywności matematycznych w nauczaniu na poziomie szkoły podstawowej
Uzależnienia medialne dzieci i młodzieży
Wakacyjny romans z hiszpańskim – intensywny kurs językowy A1
Wakacyjny romans z hiszpańskim – intensywny kurs językowy A2
WLB (Work Life Balance): w poszukiwaniu harmonii między pracą i niepracą
Wspieranie sprawności językowo-komunikacyjnej osób w wieku senioralnym
Współczesne badania normy i zaburzeń artykulacji
Współpraca logopedy z ortodontą
Z rosyjską ortografią za pan brat
Zajęcia terenowe z przyrody i geografii w reformowanej szkole
Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
Zrównoważony rozwój wyzwaniem XXI wieku

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Uniwersytet Dzieci i Rodziców

Biura Karierwięcej »
Biuro karier i współpracy z absolwentami

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Związek Sportowy
Chór Mieszany Educatus
Dziennikarskie Koło Naukowe UKEN
Filozoficzne Koło Naukowe Arche
GR.UP’a
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Apertum
Koło Artystyczno-Naukowe Ekspresja Sceniczna
Koło Artystyczno-Naukowe studentów Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej
Koło Matematyków Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Koło Naukowe „2 Immerse”
Koło Naukowe Animacji i Wolontariatu
Koło Naukowe Architektów Informacji
Koło Naukowe Germanistów
Koło Naukowe Informatyków
Koło Naukowe Inżynierów
Koło Naukowe Kognitywistyki
Koło Naukowe Kwadrat
Koło Naukowe Politologów i Studentów Stosunków Międzynarodowych
Koło Naukowe Rozwoju Zawodowego Nauczycieli
Koło Naukowe Studentów Administracji „Ustawka”
Koło Naukowe Studentów Psychologii UKEN Sensorium
Koło Naukowe Temida Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Koło Naukowe Wspieranie Rozwoju Dziecka
LIVE.UP
Niezależne Zrzeszenie Studentów
Orkiestra Symfoniczna Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
PROTOTYP – Studenckie Koło Naukowe Designu
Radio Spektrum
Samorząd Doktorantów
Samorząd Studentów
Sekcja Kryminologii Socjologicznego Koła Naukowego
Socjologiczne Koło Naukowe
Studenckie Koło Naukowe „Control UP”
Studenckie Koło Naukowe COOLturoznawcy
Studenckie Koło Naukowe Dialogu Międzykulturowego
Studenckie Koło Naukowe Dydaktyków
Studenckie Koło Naukowe Ekotechników
Studenckie Koło Naukowe Geografów
Studenckie Koło Naukowe Iberystów COrazón
Studenckie Koło Naukowe Instytutu Historii i Archiwistyki UKEN
Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej
Studenckie Koło Naukowe Italianistów Italianissimi
Studenckie Koło Naukowe Literaturoznawców TEA PARTY
Studenckie Koło Naukowe Nauczyciel z pasją
Studenckie Koło Naukowe Nauk o Bezpieczeństwie
Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej
Studenckie Koło Naukowe Pedagogów
Studenckie Koło Naukowe Polonistów
Studenckie Koło Naukowe Pozyton
Studenckie Koło Naukowe Przyrodników Biosfera
Studenckie Koło Naukowe Psychologii Wspomagania Rozwoju Człowieka Auxilium
Studenckie Koło Naukowe Romanistów
Studenckie Koło Naukowe Rozwoju Zawodowego Nauczycieli
Studenckie Koło Naukowe Rusycystów
Studenckie Koło Naukowe Wolontariatu
Studenckie Koło Naukowe Wspierania Osób z Autyzmem
Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe SNEC
Teatralne Studenckie Koło Naukowe Romanistów Entr’Acte
Wolontariat Studencki AGAPE

Akademikiwięcej »
DS „Atol”
DS „Krakowiak”
DS „Za Kolumnami”
DS „Zaułek”

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Sztuki

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie powstał w 1946 r. Misją uczelni od 77 lat jest zapewnienie najwyższego poziomu kształcenia i najlepsze przygotowanie studentów do przyszłej pracy. Możliwość tę daje wysoko wykwalifikowana kadra naukowa: blisko 1000 nauczycieli akademickich, w tym 300 profesorów i doktorów habilitowanych.

Uniwersytet przygotowuje studentów do pracy w wielu zawodach, zarówno nauczycielskich, jak i nienauczycielskich. Oferta uczelni obejmuje kształcenie w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, przyrodniczych, technicznych oraz artystycznych. Kierunki pedagogiczne znajdują się w czołówce studiów najchętniej wybieranych na uniwersytecie, jednak uczelnia prowadzi również szereg kierunków filologicznych, administracyjnych oraz studiów technicznych i inżynierskich. Uczelnia kształci 16 tysięcy studentów na ponad 70 kierunkach i w ponad 200 specjalnościach. Oferta edukacyjna odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy, a także oczekiwaniom młodych ludzi, obejmuje studia I i II stopnia, jednolite magisterskie, podyplomowe, liczne kursy oraz szkołę doktorską. Wszystkie wydziały posiadają uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego.

Wydziały: Nauk Humanistycznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Pedagogiki i Psychologii, Nauk Społecznych oraz Sztuki.

Absolwenci Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie są doskonale przygotowani do podjęcia pracy na odpowiedzialnych stanowiskach. Z sukcesami pracują w szkolnictwie, instytucjach kultury, administracji państwowej oraz w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach, a wielu z nich jest uznanymi ekspertami w różnych dziedzinach nauki i biznesu. Uczelnia zapewnia naukowy rozwój swoich studentów, ale także zachęca ich do angażowania się w dziedzinie szeroko pojętej kultury, sportu oraz działalności społecznej.

Do najpopularniejszych organizacji studenckich należą: Niezależne Zrzeszenie Studentów, Samorząd Studentów, Samorząd Doktorantów, Akademicki Związek Sportowy, Chór Mieszany Educatus i Orkiestra Symfoniczna Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Uniwersytet będąc istotnym ogniwem życia społecznego podejmuje wiele ważnych dla regionu inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych oraz gospodarczych. Od wielu lat włącza się w organizację Małopolskiej Nocy Naukowców i Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce. Uczelnia prowadzi jedyne w Polsce Muzeum Podręcznika, posiada prężnie działające Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wpędzeń i Przesiedleń. Ogromnym zainteresowaniem i popularnością cieszy się działalność Uniwersytetu Dzieci i Rodziców oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Studenci, a w szczególności kandydaci na studia zawsze mogą liczyć na pomoc wykwalifikowanej kadry Biura Rekrutacji oraz Centrum Obsługi Studenta. Studentów chętnie wspierają również pracownicy Działu Spraw Studenckich, zapewniającego pomoc w sprawach socjalno-bytowych oraz Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami, które wchodzą w skład działu.

Liczna grupa studentów Uniwersytetu chętnie korzysta także z możliwości wymiany zagranicznej. Uczelnia współpracuje z blisko 600 uniwersytetami z całego świata. Współpraca odbywa się głównie na podstawie dwustronnych umów międzyuczelnianych lub programu Erasmus+. Daje to możliwość odbycia części studiów bądź też praktyk poza granicami naszego kraju ponad pięciuset studentom rocznie. Ciekawą perspektywę stwarzają także zawarte między Uniwersytetem Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, a kilkoma uczelniami z Europy tzw. porozumienia o wspólnym kształceniu, dzięki którym istnieje szansa uzyskania dwóch dyplomów ukończenia studiów wyższych w tym samym czasie.

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest przede wszystkim kojarzony z głównym gmachem uczelni znajdującym się przy ul. Podchorążych 2. Na przestrzeni lat uczelnia znacząco rozbudowała jednak swoją infrastrukturę o charakterze dydaktycznym, badawczym i sportowo-rekreacyjnym, składa się ona obecnie z blisko 20 obiektów. Dziś budynki należące do Uniwersytetu znajdują się w różnych częściach Krakowa: przy ul. Ingardena 4, ul. Mazowieckiej 43, ul. Karmelickiej 41, ul. Studenckiej 5, ul. Podbrzezie 3, ul. Jęczmiennej 9 i na os. Stalowym 17. Uniwersytet posiada także Fort Skotniki (ul. Kozienicka 24) i Fort Bronowice (ul. Rydla, w trakcie renowacji). Amatorów sztuki na pewno zainteresuje Galeria Podbrzezie przy ul. Podbrzezie 3. Natomiast miłośnicy astronomii i gór mogą odkryć, najwyżej położone w Polsce, uniwersyteckie Obserwatorium Astronomiczne, znajdujące się w Gorcach, na szczycie góry Suhora, które współpracuje ze światową siecią obserwatoriów astronomicznych.  

Ważnym zapleczem są komfortowe domy akademickie, które oferują ponad 1000 miejsc. Dwa z czterech domów studenckich, tj. „Krakowiak” i „Za kolumnami” znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Uniwersytetu, tworząc tzw. Akademickie Centrum Hotelowe. Pozostałe mieszczą się nieco dalej, przyciągają jednak studentów swą ciekawą lokalizacją. Pierwszy z nich to oddany do użytku w 2020 roku „Zaułek”, usytuowany w jednym z najpiękniejszych rejonów miasta – w starej, zabytkowej dzielnicy żydowskiej Kazimierz, drugi natomiast to „Atol”, znajdujący się w dzielnicy Podgórze, w sąsiedztwie zalewu Bagry, niedaleko plaży i strzeżonego kąpieliska. Domy Studenckie są wyposażone w pokoje jedno- i dwuosobowe z łazienkami. Standardowy pokój, oprócz mebli posiada lodówkę i aneks sanitarny. W każdym budynku znajduje się m.in. kuchnia oraz pomieszczenie wspólne. Domy studenckie są wyposażone w Internet oraz posiadają miejsca parkingowe. Uniwersytet oferuje również pokoje przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Dopełnieniem oferty Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej jest cieszący się dużym zainteresowaniem studentów Ośrodek Wychowania Fizycznego, składający się z nowoczesnego zaplecza sportowego (m.in. siłowni, sal gimnastycznych oraz fitness). W ramach zajęć Ośrodek Wychowania Fizycznego daje możliwość uprawiania sportów (zimowych i letnich), np.: turystyki rowerowej, jogi, kulturystyki, pilatesu, piłki nożnej, tenisa stołowego, zajęć tanecznych, koszykówki oraz siatkówki. Dodatkowo uczelnia posiada w swojej infrastrukturze przy ul. Ingardena krytą pływalnię, saunę oraz Klub Studencki „Bakałarz”.

Rangę Uniwersytetu wzmacnia również Wydawnictwo Naukowe, które rocznie wydaje ok. 100 publikacji. Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest bardzo ważnym, renomowanym ośrodkiem naukowo-badawczym dla polskiego systemu oświaty i wychowania oraz ważną częścią życia Krakowa. Wszystko te elementy i dokonania sprawiają, że Uniwersytet cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród młodzieży podejmującej studia w Krakowie. Postrzegany jest jako Uczelni a nowoczesna, rozwijająca się wszechstronnie i mająca ugruntowaną pozycję w krajowej i europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego. Stwarza to pierwszorzędne warunki do dalszego kształcenia i rozwoju naukowego.

Mapa

Informator dla kandydatów na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie 2024/2025
   Screenshot_66.jpg
« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności