Kraków, Polska

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Typ uczelni: pedagogiczne
Status: publiczne

Drodzy Maturzyści,
w związku z trwającą pandemią nie możemy się z Wami spotkać osobiście, ale mamy nadzieję, że ta kilkuminutowa prezentacja pozwoli Wam trochę lepiej poznać naszą uczelnię.

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
International SecurityStudia w języku angielskim
Aministracja
Architektura informacji
Archiwistyka, zarządzanie informacją i infobrokerstwo
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bezpieczeństwo państwa
Bezpieczeństwo zdrowotne
Biologia
Chemia – nauczyciel chemii
Design
Digital Design
Ekonomia społeczna
Etyka – mediacje i negocjacje
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia włoska
Filozofia
Fizyka
Geografia
Geopolityka (pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW)
Grafika
Historia
Kognitywistyka
Komunikacja wizualna
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
Logopedia
Malarstwo
Matematyka
Pedagogika
Politologia
Polityka społeczna
Praca socjalna
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Sztuka i edukacja
Sztuka i media
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
Zarządzanie w służbach społecznych

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bioinformatyka
Edukacja techniczno-informatyczna
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Ochrona środowiska

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Psychologia
Psychologia i biologia zwierząt

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Aministracja
Archiwistyka, zarządzanie informacją i infobrokerstwo
Art & design
Bezpieczeństwo państwa
Bioinformatyka
Biologia
Dziennikarstwo przyrodnicze
Edukacja techniczno-informatyczna
Ekonomia społeczna
Etyka – mediacje i negocjacje
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia włoska
Filozofia
Fizyka
Geografia
Geopolityka (pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW)
Gospodarka przestrzenna
Grafika
Historia
Informatyka
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
Logopedia
Malarstwo
Manager projektów społecznych
Matematyka
Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca
Odnowa biologiczna
Pedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Politologia
Polityka społeczna
Praca socjalna
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
Sztuka i edukacja
Sztuka współczesna
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Filozofia
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki fizyczne
Nauki o bezpieczeństwie
Nauki o polityce i administracji
Pedagogika
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Studia podyplomowewięcej »
Administracja samorządowa
Archikultura – edukator architektoniczny
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Arteterapia z wykorzystaniem współczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim
Biologia molekularna z elementami biotechnologii
Biologia w terenie
Diagnostyka samochodów elektrycznych i hybrydowych
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna
Dyplomacja publiczna
E-Nauczyciel
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu
Edukacja integracyjna i włączająca
Edytorstwo
European Management
Geopolityka: Historia i Współczesność
Gimnastyka korekcyjna wczesnej edukacji z promocją zdrowia dla nauczycieli
Historia
Historia i wiedza o społeczeństwie
Kompetencje przyszłości i coaching
Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna
Logopedia
Marketing i kreatywna reklama
Matematyka
Mediacje i negocjacje
Nauczanie biologii w szkole podstawowej
Nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnychStudia online
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Neurologopedia
Obsługa hiszpańskojęzycznego klienta biznesowego
Obsługa włoskojęzycznego klienta biznesowego
Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej (Inspektor Ochrony Danych)
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika społeczno-opiekuńcza, diagnoza i terapia pedagogiczna
Podyplomowe studia prawa Unii Europejskiej
Prawo dla urzędników nieprawników
Prawo inwestycyjno-budowlane
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela
Rynek sztuki współczesnejStudia online
Rzecznik prasowy organizacji i instytucji
Socjoterapia
Studia podyplomowe dla tłumaczy pisemnych i ustnych języka niemieckiego
Techniki w neurodiagnostyce i neuroterapii
Terapia pedagogiczna
Tłumacz języka rosyjskiego wobec potrzeb rynku
Totalitaryzm – nazizm – Holokaust
Tworzenie treści w języku francuskim: specjalista ds. contentu i copywriter
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie do życia w rodzinie (Instytut Nauk o Wychowaniu)
Wychowanie do życia w rodzinie (Instytut Spraw Społecznych)
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Diagnoza i profilaktyka
Zagadnienia teorii i praktyki legislacji
Zamówienia publiczne
Zarządzanie projektami (Instytut Nauk o Polityce i Administracji)
Zarządzanie projektami (Instytut Nauk Technicznych)
Zarządzanie w służbach społecznychStudia online

Kursy, szkoleniawięcej »
"Matematyka w działaniu"- rola obiektów konkretnych w rozwijaniu matematycznego myślenia
„Elementy” Euklidesa i historyczne źródła geometrii szkolnej
Ćwiczenia terenowe z przedsiębiorczości
Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
Fakty i mity dziejów Polski po II wojnie światowej
Geografia w szkole podstawowej: założenia programowe i innowacyjne strategie realizacji
II Rzeczpospolita - państwo różnorodności gospodarczej, kulturowej, narodowej i ustrojowej
Jak czytać historię Ziemi ze skał? – zajęcia laboratoryjne i terenowe
Jak uczyć o wulkanach? – zajęcia laboratoryjne, kameralne i terenowe
Korporacje i ich znaczenie w gospodarce światowej
Korporacje i ich znaczenie w gospodarce światowej, krajowej i lokalnej I
Kurs doskonalący dla nauczycieli Edukacji dla Bezpieczeństwa w zakresie nauczania i udzielania pierwszej pomocy
Kurs dziennikarski
Kurs z zakresu biblioterapii (X edycja)
Kursy języka polskiego dla obcokrajowców
Kursy języka rosyjskiego na różnych poziomach zaawansowania
Metody aktywizacji w nauczaniu matematyki na etapie formalnym (klasa VII-VIII szkoły podstawowej)
Metody aktywizujące w kształceniu podstaw przedsiębiorczości
Moduł Kształcenia Nauczycieli
Nauczyciel języka polskiego wobec nowej Podstawy programowej w szkole podstawowej – założenia, dylematy, problemy realizacyjne
Nowatorskie strategie i narzędzia diagnozowania predyspozycji zawodowych uczniów szkoły podstawowej
Obserwacje i pomiary w nauczaniu geografii fizycznej
Odpady, gospodarka odpadami, surowcowe wykorzystanie odpadów
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Problematyka przemysłu i usług w kształceniu szkolnym
Programowanie w języku wizualnym Baltie - I moduł
Programowanie w oparciu o algorytmy matematyczne
Przejście od etapu konkretnego do etapu formalnego (kl. VII-VIII) w kształtowaniu pojęć i odkrywaniu matematycznych faktów
Przykłady wykorzystania Technologii Informacyjnej w stawianiu hipotez o dowodzeniu
Przyroda w reformowanej szkole: założenia programowe i innowacyjne strategie realizacji
Realizacja nowej podstawy programowej przedsiębiorczości w szkołach ponadpodstawowych
Rola błędów w nauczaniu matematyki
Rozpoznawanie minerałów i skał – ćwiczenia laboratoryjne
Rozpoznawanie skamieniałości – ćwiczenia laboratoryjne i terenowe
Rozwijanie kompetencji afektywnych i matematycznych uczniów przejawiających trudności w uczeniu się matematyki
Rozwój koncepcji dowodu matematycznego od Euklidesa do Hilberta
Skały w architekturze – zajęcia laboratoryjne i terenowe
Systemy Informacji Geograficznej z elementami teledetekcji
Szkolenie z zakresu wdrażania elementów programu edukacyjnego Izby Architektów RP „Kształtowanie przestrzeni” dla nauczycieli geografii szkół ponadpodstawowych
Uogólnianie jako jedna ze specyficznych aktywności matematycznych w nauczaniu na poziomie szkoły podstawowej
Zajęcia terenowe z przyrody i geografii w reformowanej szkole
Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
Zrównoważony rozwój wyzwaniem XXI wieku

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Uniwersytet Dzieci i Rodziców

Biura Karierwięcej »
Akademickie Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Związek Sportowy
Chór Mieszany Educatus
Filozoficzne Koło Naukowe "Arche"
GR.UP'a - Grupa Grafików Projektantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Interdyscyplinarne Koło Naukowe "Apertum" UP
Klub Studencki Bakałarz
Koło Artystyczno-Naukowe Ekspresja Sceniczna
Koło Artystyczno-Naukowe studentów Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej
Koło Matematyków Uniwersytetu Pedagogicznego
Koło Naukowe "Rozwoju Zawodowego Nauczycieli"
Koło Naukowe Animatorów Społeczności Lokalnej
Koło Naukowe Architektów Informacji
Koło Naukowe Doktorantów Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
Koło Naukowe Germanistów
Koło Naukowe Informatyków
Koło Naukowe Inżynierów
Koło Naukowe Kwadrat
Koło Naukowe Studentów Instytutu Politologii UP
Koło Naukowe Studentów Psychologii UP w Krakowie Sensorium
Koło Naukowe Wspierania Rozwoju Dziecka
Niezależne Zrzeszenie Studentów
Orkiestra Symfoniczna Uniwersytetu Pedagogicznego
Samorząd Doktorantów
Samorząd Studentów
Sekcja Kryminologii Socjologicznego Koła Naukowego UP
Socjologiczne Koło Naukowe UP
Studenckie Koło Naukowe COOLturoznawcy
Studenckie Koło Naukowe Dialogu Międzykulturowego
Studenckie Koło Naukowe Edukacji dla Bezpieczeństwa
Studenckie Koło Naukowe Ekotechników
Studenckie Koło Naukowe Follow UP
Studenckie Koło Naukowe Geografów
Studenckie Koło Naukowe Iberystów COrazón
Studenckie Koło Naukowe Instytutu Historii i Archiwistyki UP
Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej
Studenckie Koło Naukowe Italianistów "Italianissimi"
Studenckie Koło Naukowe Nauczyciel z pasją
Studenckie Koło Naukowe Nauczycieli
Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej
Studenckie Koło Naukowe Pedagogów
Studenckie Koło Naukowe Polonistów
Studenckie Koło Naukowe Pozyton
Studenckie Koło Naukowe Przyrodników Biosfera
Studenckie Koło Naukowe Psychologii Wspomagania Rozwoju Człowieka "Auxilium"
Studenckie Koło Naukowe Romanistów
Studenckie Koło Naukowe Rusycystów
Studenckie Koło Naukowe Wolontariatu
Studenckie Koło Naukowe Wspierania Osób z Autyzmem
Studenckie Koło Naukowe Wzornictwa PROTOTYP
Studenckie Naukowe Koło Dydaktyków
Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe "Studencko-Nauczycielska Edukacja Cyfrowa" SNEC
Teatralne Studenckie Koło Naukowe Romanistów Entr'Acte
Wolontariat Studencki AGAPE

Akademikiwięcej »
DS „Atol”
DS „Krakowiak”
DS „Za Kolumnami”
DS „Zaułek”

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Sztuki

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się uczelni w Krakowie. Atuty naszego Uniwersytetu, to przede wszystkim wysoki poziom nauczania, wykwalifikowana kadra, zróżnicowana oferta dydaktyczna i bardzo dobre warunki studiowania (komfortowe domy studenckie, multimedialne sale wykładowe, nowoczesne pracownie komputerowe, doskonale wyposażone sale ćwiczeniowe i laboratoryjne oraz wysokie stypendia naukowe i socjalne).

Uczelnia oferuje ponad pięćdziesiąt kierunków studiów. Trzon stanowią kierunki związane z nauczaniem i wychowaniem dzieci, takie jak: Pedagogika, Pedagogika specjalna oraz przedszkolna i wczesnoszkolna, dzięki którym w prestiżowym rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy” Uniwersytet od lat zyskuje tytuł najlepszej uczelni pedagogicznej w Polsce. W ofercie edukacyjnej uniwersytetu znajduje się również szereg studiów technicznych, inżynierskich i przyrodniczych. Inżynieria bezpieczeństwa, Fizyka, Odnowa biologiczna, Bioinformatyka, to tylko kilka przykładów kierunków niepedagogicznych jakie w ostatnich latach zostały zainaugurowane na UP.

Z najnowszych badań, przeprowadzonych przez Biuro Współpracy z Absolwentami , wynika iż 84% ankietowanych poleca studia na Uniwersytecie Pedagogicznym.

Działając w oparciu o model kształcenia integralnego, Uczelnia łączy wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności. Nowoczesne kształcenie studentów opiera się m. in. na międzynarodowej współpracy z ośrodkami naukowymi z całej Europy (m. in. z Ukrainy, Portugalii, Szwecji, Bułgarii, Francji). W ramach programu Erasmus Uniwersytet Pedagogiczny współpracuje z licznymi uczelniami partnerskimi. Ciekawą perspektywę stwarzają także zawarte między Uniwersytetem Pedagogicznym, a kilkom uczelniami z Europy tzw. porozumienia o wspólnym kształceniu, dzięki któremu istnieje szansa uzyskania dwóch dyplomów ukończenia studiów wyższych w tym samym czasie.

Do dyspozycji studentów Uniwersytet udostępnia nowoczesne zaplecze sportowe (m. in. pływalnię, siłownię, saunę, sale gimnastyczne, salę fitness). W ramach zajęć z wychowania fizycznego Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR) daje możliwość uprawiania sportów (zimowych i letnich), np.: turystyka rowerowa, kajakarstwo, aerobik, joga, kulturystyka, pilates, piłka nożna, tenis stołowy, zajęcia taneczne, koszykówka, siatkówka.

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności