Warszawa, Polska

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Typ uczelni: pedagogiczne
Status: publiczne

Jeśli zawsze zastanawiało Ciebie to w jak ciekawy i kreatywny sposób można przekazać wiedzę uczniom i wspierać przy tym uczniów z trudnościami w uczeniu się, to mamy coś dla Ciebie. #PedagogikaSpecjalna
Więcej informacji na filmie.

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Arteterapia
Media cyfrowe
Logopedia
Pedagogika
Animacja społeczno-kulturowa
Edukacja dorosłych i coaching kariery zawodowej
Edukacja medialna i techniki dziennikarskie
Psychopedagogika kreatywności
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika zdolności i informatyki
Praca socjalna
Organizacja pracy socjalnej w środowisku lokalnym
Praca socjalna z rodziną (asystentura i poradnictwo)
Socjologia

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika korekcyjna
Pedagogika żłobkowa
Pedagogika specjalna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzroku (Tyflopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami słuchu (Surdopedagogika)
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Terapia pedagogiczna
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Psychologia
Psychologia kliniczna
Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
Stosowana psychologia społeczna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Arteterapeutyczny
Artystyczny
Logopedia
Pedagogika
Edukacyjny content design
Opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
Pedagogika resocjalizacyjna z kryminologią
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna
Pedagogika zdolności i informatyki
Socjologia

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Pedagogika
Psychologia

Studia podyplomowewięcej »
Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej
Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji
Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej
Edukacja bez przemocy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej
Edukacja integracyjna i włączająca
Kwalifikacyjne studia podyplomowe „Metodyka i metodologia pracy socjalnej"
Nauczanie etyki w szkole
Pedagogika resocjalizacyjna dla nauczycieli
Pedagogika resocjalizacyjna dla pedagogów specjalnych
Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa
Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego
Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie
Rehabilitacja wzroku słabowidzących
Socjoterapia
Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego
Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego dla psychologów
Studium coachingu
Surdopedagogika z terapią zaburzeń słuchu dla nauczycieli
Surdopedagogika z terapią zaburzeń słuchu dla pedagogów specjalnych
Terapia pedagogiczna
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny
Zarządzanie w systemie oświaty

Kursy, szkoleniawięcej »
Doradca do spraw Zdrowienia
Edukacja techniczna w domu, przedszkolu i szkole – wspomaganie dzieci w konstruowaniu prostych urządzeń elektrycznych
Edukacja techniczna w domu, przedszkolu i szkole – wspomaganie dzieci w majsterkowaniu i konstruowaniu prostych urządzeń
Gry strategiczne rozwijające ogólną sprawność intelektualną dzieci (i nie tylko)
Przyroda nieożywiona w doświadczeniach i eksperymentach
Ruch dla uczenia się (MOVE TO LEARN)
Trening zastępowania agresji z treningiem umiejętności społecznych

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Klub Uczelniany AZS APS
Samorząd Studentów

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej swoje dziedzictwo wywodzi z tradycji założonego przez Marię Grzegorzewską w 1922 roku Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. Podczas stuletniego funkcjonowania Uczelnia jest miej­scem poszukiwania prawdy, przekazywania wiedzy i pielęgnowania kultury. Wypełniając te nadrzędne ramy oraz uwzględniając rodzaj zaspokajanych potrzeb społecznych, funkcjonowanie naszej Uczelni należy traktować w kategoriach posłannictwa.

Misją Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zgodnie z przesła­niem patronki Uczelni „nie ma kaleki – jest człowiek”, jest przygotowanie pedagogów specjalnych, nauczycieli i innych specjalistów pracujących na rzecz osób wymagających wsparcia w duchu poszanowania ich ludzkich i obywa­telskich praw, zrozumienia i akceptacji dla odmienności, traktowania niepełnospraw­ności jako niezbywalnego elementu ludzkiej kondycji oraz włączania osób z niepełnosprawnością w życie społeczeństwa na zasadzie równoprawnych obywateli.

W podobnym duchu tolerancji i sprzeciwu wobec wszelkich form dyskryminacji kształ­ceni są i będą wszyscy studenci naszej Uczelni, przygotowujący się do zawodów określanych mianem zawodów zaufania społecznego. Intencją APS jest wykształcenie światłych i twórczych profesjonalistów, dbających zarówno o rozwijanie własnej oso­bowości, zamiłowań naukowych i zawodowych umiejętności praktycznych, jak i trosz­czących się o wszechstronny rozwój osób i środowisk, na rzecz których będą pracować. Akademia jako wspólnota studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników dostarcza wzor­ce dobrych obyczajów w życiu akademickim i publicznym, a jej absolwenci spełniają wy­sokie normy etyczne.

Uczelnia pełni również służebną rolę wobec środowiska lokalnego, poszerzając sys­tematycznie wachlarz usług edukacyjnych i terapeutycznych, oferowanych zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i studentów – wolontariuszy.

Za skrótem APS kryje się wieloletnia tradycja w realizacji ważnych dla naszej misji wartości, które dzisiaj możemy odczytać jako:

A – akceptacja, 
P – partycypacja, 
S – solidarność społeczna.

Mapa
malowanie.jpg

budynek.jpg

wyk__ad.jpg

Filmy z cyklu JEST CZŁOWIEK

Z okazji 100-lecia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej prezentujemy filmy dotyczące akceptacji, partycypacji i solidarności społecznej:

SOLIDARNOŚĆ - film z cyklu JEST CZŁOWIEK
Co to znaczy "być człowiekiem" - wypowiedzi różnych osób.PARTYCYPACJA - film z cyklu JEST CZŁOWIEKAKCEPTACJA - film z cyklu JEST CZŁOWIEKTwórcami filmów są Jakub Dylewski i Ignacy Ciszewski.
« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności