Warszawa, Polska

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Typ uczelni: pedagogiczne
Status: publiczne

Jeśli zawsze zastanawiało Ciebie to w jak ciekawy i kreatywny sposób można przekazać wiedzę uczniom i wspierać przy tym uczniów z trudnościami w uczeniu się, to mamy coś dla Ciebie. #PedagogikaSpecjalna
Więcej informacji na filmie.

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Specjalność artystyczna - arteterapia
Specjalność artystyczna - media cyfrowe
Logopedia
Pedagogika
Animacja kulturowa z edukacją medialną
Animacja społeczno-kulturowa
Edukacja dorosłych
Edukacja medialna
Pedagogika informatyki i pedagogika zdolności
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Psychopedagogika kreatywności
Pedagogika zdolności i informatyki
Praca socjalna
Praca socjalna na rzecz rodziny
Praca socjalna w pomocy społecznej
Socjologia
Socjologia komunikacji społecznej
Socjologia kultury – badania i marketing

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
Pedagogika resocjalizacyjna
Surdopedagogika
Terapia pedagogiczna
Tyflopedagogika
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Psychologia
Psychologia kliniczna
Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
Stosowana psychologia społeczna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Specjalność artystyczna - arteterapia
Specjalność artystyczna - media cyfrowe
Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka
Logopedia
Pedagogika
Doradztwo zawodowe i personalne
Edukacja zdalna i grafika komputerowa
Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne
Pedagogika korekcyjna
Pedagogika kultury i media cyfrowe
Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika szkolna i pedagogika zdolności
Zarządzanie w oświacie
Pedagogika specjalna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
Edukacja integracyjna i włączająca
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (kontynuacja)
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (kwalifikacja)
Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową
Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością
Surdopedagogika z terapią pedagogiczną
Terapia pedagogiczna
Socjologia
Socjologia mediów
Socjologia zmiany społecznej

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Nauki socjologiczne
Pedagogika
Psychologia

Studia podyplomowewięcej »
Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej
Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji
Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej
Logopedia
Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze
Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką
Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego
Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie
Socjoterapia
Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego
Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego dla psychologów
Studium coachingu
Surdopedagogika dla nauczycieli
Surdopedagogika dla pedagogów specjalnych
Terapia pedagogiczna
Wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wsparcia terapeutycznego i środowiskowego oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w tym z zaburzeniami psychicznymi i neurorozwojowymi - doskonalące
Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz wsparcia terapeutycznego i środowiskowego dziecka, w tym z zaburzeniami psychicznymi i neurorozwojowymi – kwalifikacyjne dla nauczycieli
Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspieranie ich rodzin - doskonalące
Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspieranie ich rodzin - kwalifikacyjne dla nauczycieli
Wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi
Zarządzanie w systemie oświaty

Kursy, szkoleniawięcej »
Jak zostać dobrym mówcą czyli retoryka pedagogiczna dla nauczycieli i wychowawców
Kurs doskonalący "Ruch dla uczenia się" (Move to learn)
ROZSTANIE RODZICÓW A POTRZEBY DZIECKA (kurs umiejętności wychowawczych dedykowany rodzicom znajdującym się w sytuacji rozstania)
Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym
Trening zastępowania agresji

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Organizacje studenckiewięcej »
Klub Kultury Studenckiej Leon
KN Logopedii
KN Miłośników Sztuki
KN Pedagogiki Teatru i Animacji Kultury
KN Pedagogiki Zdolności i Informatyki
KN Pracy Socjalnej Pozytyw
KN Psychologii Traumy
KN Seksuologii
KN Socjologii 2%
KN Surdopedagogiki
Koło Arteterapii ARTE
Koło Naukowe Psychologii Synergia
Koło Psychologii Klinicznej i Psychoterapii APSI
Koło Terapii Pedagogicznej
Koło Wczesnego Wspomagania Rozwoju PROGRESSUS
KU AZS
Samorząd Studentów
SKN DisabilityStudies
Studenckie Biuro Wolontariatu
Uczelniane Koło Resocjalizacji „Rasowi Resowi”

Akademikiwięcej »
Dom Studenta Nr 1 "Jelonek"
Dom Studenta Nr 3 "Rogaś"
Dom Studenta Nr 4 "Sarna"

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej swoje dziedzictwo wywodzi z tradycji założonego przez Marię Grzegorzewską w 1922 roku Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. Podczas stuletniego funkcjonowania Uczelnia jest miej­scem poszukiwania prawdy, przekazywania wiedzy i pielęgnowania kultury. Wypełniając te nadrzędne ramy oraz uwzględniając rodzaj zaspokajanych potrzeb społecznych, funkcjonowanie naszej Uczelni należy traktować w kategoriach posłannictwa.

Misją Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zgodnie z przesła­niem patronki Uczelni „nie ma kaleki – jest człowiek”, jest przygotowanie pedagogów specjalnych, nauczycieli i innych specjalistów pracujących na rzecz osób wymagających wsparcia w duchu poszanowania ich ludzkich i obywa­telskich praw, zrozumienia i akceptacji dla odmienności, traktowania niepełnospraw­ności jako niezbywalnego elementu ludzkiej kondycji oraz włączania osób z niepełnosprawnością w życie społeczeństwa na zasadzie równoprawnych obywateli.

W podobnym duchu tolerancji i sprzeciwu wobec wszelkich form dyskryminacji kształ­ceni są i będą wszyscy studenci naszej Uczelni, przygotowujący się do zawodów określanych mianem zawodów zaufania społecznego. Intencją APS jest wykształcenie światłych i twórczych profesjonalistów, dbających zarówno o rozwijanie własnej oso­bowości, zamiłowań naukowych i zawodowych umiejętności praktycznych, jak i trosz­czących się o wszechstronny rozwój osób i środowisk, na rzecz których będą pracować. Akademia jako wspólnota studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników dostarcza wzor­ce dobrych obyczajów w życiu akademickim i publicznym, a jej absolwenci spełniają wy­sokie normy etyczne.

Uczelnia pełni również służebną rolę wobec środowiska lokalnego, poszerzając sys­tematycznie wachlarz usług edukacyjnych i terapeutycznych, oferowanych zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i studentów – wolontariuszy.

Za skrótem APS kryje się wieloletnia tradycja w realizacji ważnych dla naszej misji wartości, które dzisiaj możemy odczytać jako:

A – akceptacja, 
P – partycypacja, 
S – solidarność społeczna.

Mapa

Wybrany film z YouTube


malowanie.jpg

budynek.jpg

wyk__ad.jpg

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności