Siedlce, Polska

Uniwersytet w Siedlcach

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BiologyStudia w języku angielskim
Information SecurityStudia w języku angielskim
Information Security in Business SectorStudia w języku angielskim
Information Security in Public AdministrationStudia w języku angielskim
LogisticsStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja gospodarcza
Administracja samorządowa
Administracja w ochronie zdrowia
Analityka z diagnostyką molekularną
Analiza danych
Bezpieczeństwo informacyjne
Bezpieczeństwo informacyjne w administracji publicznej
Bezpieczeństwo informacyjne w przedsiębiorstwie
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo państwa
Służby policyjne
Zarządzanie kryzysowe w administracji
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Obrona terytorialna kraju
Ochrona granic i bezpieczeństwo obszarów przygranicznych
Biologia
Biologia sądowa
Chemia
Analityka chemiczna
Nauczanie chemii i przyrody
Dietetyka
Filologia
Filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi
Język angielski w biznesie z translatoryką
Języki obce w zarządzaniu i logistyce
Filologia polska
Kreatywne pisanie i edycje cyfrowe
Specjalność nauczycielska
Gospodarka odpadami i recykling
Historia
Archiwistyka i biurowość współczesna
Nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych
Infobrokerstwo i nowoczesna biurowość
Instrumentalna analityka chemiczna
Kosmetologia
Kryminologia
Logistyka
Logopedia z audiologią
Matematyka
Matematyka finansowa i aktuarialna
Matematyka w finansach i ekonomii
Statystyczna analiza danych
Pedagogika
Doradztwo zawodowe i personalne
Opiekun i wychowawca dziecka
Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
Pielęgniarstwo
Ratownictwo medyczne
Sztuki plastyczne
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie
Biznes międzynarodowy
Zarządzanie finansami i rachunkowość
Zarządzanie przedsiębiorstwem

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Grafika komputerowa
Mobilne systemy komputerowe
Programowanie systemów i baz danych
Inżynieria procesów technologicznych
Technologie informatyczne wspomagające organizację i zarządzanie procesami produkcji
Technologie informatyczne wspomagające procesy produkcji
Rolnictwo
Agrobiznes
Agronomia
Ochrona środowiska przyrodniczego
Zoopsychologia z animaloterapią
Zootechnika
Hodowla zwierząt
Ocena i wykorzystanie produktów zwierzęcych
Profilaktyka zootechniczno-weterynaryjna

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Kierunek lekarski
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika resocjalizacyjna
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Prawo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ManagementStudia w języku angielskim
Management in LogisticsStudia w języku angielskim
Small and Medium Enterprise ManagementStudia w języku angielskim
MathematicsStudia w języku angielskim
Applied MathematicsStudia w języku angielskim
Financial MathematicsStudia w języku angielskim
National SecurityStudia w języku angielskim
Competitive IntelligenceStudia w języku angielskim
State SecurityStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja gospodarcza
Administracja samorządowa
Zarządzanie publiczne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo informacji i cyberprzestrzeni
Służby bezpieczeństwa wewnętrznego
Biologia
Biologia nauczycielska
Biologia sądowa
Biologia środowiska
Biologia z analityką
Chemia
Dietetyka
Filologia
Filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi
Język angielski w biznesie z translatoryką
Filologia polska
Kreatywne pisanie i copywriting
Specjalność nauczycielska
Translatoryka i kreacja tekstu
Gospodarka przestrzenna
Historia
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych
Informatyka
Kryminologia
Logistyka
E-commerce w logistyce
Logistyka w transporcie międzynarodowym
Logopedia
Gerontologopedia
Neurologopedia
Matematyka
Analityka danych
Matematyka finansowa
Matematyka stosowana
Pedagogika
Doradztwo zawodowe i coaching kariery
Edukacja wieku dziecięcego
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną
Pielęgniarstwo
Rolnictwo
Sztuki plastyczne
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie
Biznes cyfrowy
Zarządzanie finansami i rachunkowość
Zarządzanie procesami biznesowymi
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zoopsychologia z animaloterapią
Zootechnika

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Historia
Literaturoznawstwo
Nauki biologiczne
Nauki chemiczne
Nauki o bezpieczeństwie
Pedagogika
Rolnictwo i ogrodnictwo
Zootechnika i rybactwo

Studia podyplomowewięcej »
Administracja i finanse publiczne
Analiza danych - data mining
Archiwistyka i zarządzanie dokumentami
Audyt wewnętrzny i rachunkowość
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Cyberbezpieczeństwo
Filologia polska
Gospodarka przestrzenna
Język polski jako obcy i jako drugi
Koordynator do spraw dostępności i projektowania uniwersalnego
Kwalifikacyjne kształcenie nauczycieli chemii
Logopedia
Neurologopedia z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
Ochrona przyrody i zarządzanie obszarami natura 2000
Rolnictwo
Strategiczne zarządzanie personelem
Studia edukacji samorządowej i sektora non-profit
Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela
Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji włączającej
Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej
Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie terapii pedagogicznej
Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Zarządzanie projektami
Zarządzanie środowiskowe
Zarządzanie w oświacie
Zarządzanie w sporcie
Zioła w diecie, profilaktyce i terapii

Uniwersytety Otwartewięcej »
Uniwersytet Otwarty

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Uniwersytet Dziecięcy

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Związek Sportowy
Dyskusyjny Klub Filmowy "Doza" (DKF "Doza")
Klub Miłośników Teatru
Klub Studencki "PeHa"
Ośrodek Jeździecki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Parlament Studencki
Studencki Ośrodek Działań Kulturalnych "LIMES" (SODK LIMES)
Uczelniane czasopismo studenckie "Kuryer Uniwersytecki"

Akademikiwięcej »
Dom Studenta Nr 1
Dom Studenta Nr 2
Dom Studenta Nr 4
Dom Studenta Nr 5

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Wydział Nauk Rolniczych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Uniwersytet w Siedlcach- Lider edukacji w regionie!

Uniwersytet w Siedlcach został założony w 1969 roku, jako Wyższa Szkoła Nauczycielska. Była to pierwsza na południowym Podlasiu państwowa szkoła wyższa, z misją kształcenia młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem kadry pedagogicznej dla potrzeb regionu. Z czasem uczelnia zmieniła charakter swojej misji, przekształcając się kolejno w Wyższą Szkołę Pedagogiczną,  następnie w Wyższą Szkołę Rolniczo-Pedagogiczną. Od 1 października 1999 roku uczelnia funkcjonowała jako Akademia Podlaska, a pod nazwą Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach istniał od 1 października 2010 roku do 1 października 2023 roku. Teraz jest to Uniwersytet w Siedlcach. Dzisiaj Uczelnia stanowi ważny ośrodek naukowy, artystyczny oraz kulturotwórczy, jak również uchodzi za lidera edukacji w regionie.  

KSZTAŁCENIE

Jednym z priorytetów działalności Uniwersytetu jest wysoka jakość kształcenia. Oznacza to nie tylko zapewnienie studentom odpowiednich warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności, ale także kształtowanie ich postaw, dzięki którym to oni będą tworzyć świadome społeczeństwo, gotowe na wyzwania współczesnego świata. Uniwersytet kształci studentów na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Posiada uprawnienia do nadawania tytułów zawodowych licencjata, inżyniera, magistra i magistra inżyniera oraz stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. W ofercie nie brakuje również studiów podyplomowych.

OFERTA EDUKACYJNA

Na pięciu Wydziałach: Wydziale Nauk Rolniczych, Wydziale Nauk Humanistycznych, Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Wydziale Nauk Społecznych oraz Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet proponuje 40 kierunków studiów zarówno o profilu ogólnoakademickim
jak i praktycznym, w języku polskim oraz angielskim.

Pełna oferta edukacyjna oraz możliwość dołączenia do procesu rekrutacji znajduje się na stronie: https://irk.uph.edu.pl/pl/


INFRASTRUKTURA AKADEMICKA

Uniwersytet w Siedlcach swoim studentom oferuje nowoczesną bazę dydaktyczną, zapewniającą możliwość realizacji zajęć i osiąganie przez studentów efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Wydziały znajdują się w trzech lokalizacjach, lecz infrastruktura Uniwersytetu to nie tylko aule i sale. Do użytku studentów Uniwersytet przeznacza:

 • nowoczesne aule i sale wykładowe;
 • dobrze wyposażone sale ćwiczeniowe oraz pracownie komputerowe;
 • Salę koncertową;
 • Studio nagrań;
 • Pracownię fotografii;
 • Wirtualną strzelnicę;
 • laboratoria- chemiczne, mikroskopowe, biologii molekularnej i genetyki;
 • Centrum Symulacji Medycznych- pracowanie BLS (Basic Life Support), ALS (Advanced Life Support), PALS (Pediatric Advanced Life Support) oraz pracownię umiejętności pielęgniarskich;
 • Pracownię Anatomii Prawidłowej;
 • Pracownię Fizjologii;
 • Poradnię Dietetyczno- Żywieniowa;
 • Rolniczą Stację Doświadczalną w Zawadach;
 • Ośrodek Szklarniowy;
 • Ośrodek Jeździecki;
 • bazę sportowo-rekreacyjną- nowoczesna hala sportowa z widownią, kryta bieżnia, siłownia, sala gimnastyczna i sala aerobowa;
 • Bibliotekę Główną- zbiory biblioteki liczą blisko 360 tys. woluminów. Budynek dysponuje 377 miejscami w 10 czytelniach i 15 kabinach pracy indywidualnej, aulą i 5 salami wykładowymi. Biblioteczną sieć komputerową tworzą 163 komputery i 7 serwerów;
 • Domy studenckie- 4 domy w których znajduje się ok. 700 miejsc w dwupokojowych segmentach z w pełni wyposażoną kuchnią i łazienką. Wszystkie pokoje posiadają dostęp do Internetu, domofony. Ponadto w każdym budynku znajduje się pralnia, są pokoje gościnne, a budynek domu studenta nr 4 wyposażony jest w pokoje przystosowane dla osób z niepełnosprawnością oraz windę. Dla potrzeb i wygody studentów recepcje w akademikach czynne są całą dobę;
 • Uczelniany Ośrodek Kultury PeHa.

RÓWNE SZANSE

W Uniwersytecie zapewniamy wszystkim pełen dostęp do całej oferty. Siedlecka Uczelnia ponad ćwierć wieku temu jako pierwsza w Polsce wprowadziła integracyjny system kształcenia na poziomie wyższym. Studentom z niepełnosprawnościami oferuje poprzez Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami pomoc od momentu rekrutacji aż do odebrania dyplomu. Działalność Centrum polega na wsparciu studentów z niepełnosprawnościami jak też studentów ze specjalnymi potrzebami. Głównym celem jest umożliwienie im studiowania na równych prawach. Udział w zajęciach dydaktycznych, życiu naukowym, społecznym, kulturalnym i sportowym. Praca Centrum to koordynowanie i organizowanie pracy jednostek wspomagających kształcenie osób z niepełnosprawnościami oraz dbanie o realizację zajęć zgodnie z indywidualnymi potrzebami studentów.

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności