Gdańsk, Polska

Uniwersytet Gdański

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Criminology and Criminal JusticeStudia w języku angielskim
Cultural CommunicationStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
Administracja
Akwakultura – biznes i technologia
Amerykanistyka
Archeologia
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
Bezpieczeństwo narodowe
Bioinformatyka
Biologia
Biologia medyczna
Diagnostyka molekularno-biochemiczna
Neurobiologia
Biotechnologia
Chemia
Dyplomacja
Dyplomacja publiczna
Dyplomacja społeczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Biznes ekonomiczny
Ekonomika biznesu
Innowacyjność w gospodarce
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości
Przedsiębiorstwo – finanse i rynek
Etnofilologia kaszubska
Etnologia
Filologia angielska
Specjalność nauczycielska
Specjalność translatoryczna
Filologia germańska
Specjalność nauczycielska
Filologia klasyczna
Cywilizacja śródziemnomorska
Wiedza o literaturze, książce i teatrze
Filologia polska
Filologia romańska z drugim językiem romańskim
Filologia rosyjska
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Financial AnalystStudia w języku angielskim
Fizyka
Fizyka medyczna
Genetyka i biologia eksperymentalna
Geografia
Geologia
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód
Historia
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Historia w przestrzeni medialnej
Specjalność nauczycielska
Historia sztuki
Iberystyka
Specjalność międzykulturowa
Specjalność translatoryczna
Indywidualne studia międzydziedzinowe
Informatyka i ekonometria
Informatyka, profil ogólnoakademicki
Informatyka, profil praktyczny
Japonistyka
Krajoznawstwo i turystyka historyczna
Kryminologia
Kulturoznawstwo
Animacja kultury
Krytyka i popularyzacja kultury
Kultura mediów elektronicznych i redakcja stron internetowych
Lingwistyka stosowana
Matematyka
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Finanse międzynarodowe i bankowość
Handel zagraniczny
Marketing międzynarodowy
Międzynarodowa ekonomia menedżerska
Międzynarodowy transport i handel morski
Projekty w biznesie międzynarodowym
Modelowanie matematyczne i analiza danych
Niemcoznawstwo
Specjalność biznesowo-turystyczna
Specjalność historyczno-filologiczna
Oceanografia
Ochrona dóbr kultury i muzealnictwo
Ochrona środowiska
Ochrona zasobów przyrodniczych
Pedagogika
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza
Podatki i doradztwo podatkowe
Politologia
Praca socjalna
Asystent seniora
Asystentura rodzin
Produkcja form audiowizualnych
Religioznawstwo
Rosjoznawstwo
Sinologia
Skandynawistyka – duńska lub fińska ścieżka językowa
Skandynawistyka – norweska lub szwedzka ścieżka językowa
Slawistyka
Socjologia
Antropologia i socjologia kultury
Socjologia życia publicznego
Studia bałkańskie
Studia wschodnie
Sztuka kreatywnego pisania
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej
Wiedza o kulturze audiowizualnej
Wiedza o teatrze
Zarządzanie
Zarządzanie instytucjami artystycznymi
Specjalność menedżerska
Specjalność sceniczno-menedżerska
Zarządzanie instytucjami służby zdrowia
Zarządzanie w sporcie – studia menedżerskie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Biznes chemiczny
Hydrografia morska

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Logopedia
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
Wczesne wspomaganie rozwoju
Prawo
Psychologia
Neurobiopsychologia
Psychologia dzieci i młodzieży
Psychologia kliniczna
Psychologia organizacji, zarządzania i marketingu
Psychologia pracy i biznesu
Psychologia sądowa i zagrożeń społecznych
Psychoseksuologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Global StudiesStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
Marine BiotechnologyStudia w języku angielskim
Quantum Information TechnologyStudia w języku angielskim
Tourism and HospitalityStudia w języku angielskim
Administracja
Amerykanistyka
Archeologia
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biologia medyczna
Biotechnologia
Biznes chemiczny
Biznes i technologia ekologiczna
Chemia
Digital ChemistryStudia w języku angielskim
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Logistics and MobilityStudia w języku angielskim
Business intelligence w gospodarce otwartej
Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw
E-commerce
Logistyka
Morskie sektory offshore
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości
Etnologia
Filologia angielska
Przetwarzanie języka naturalnego
Specjalność nauczycielska
Specjalność translatoryczna
Filologia germańska
Specjalność nauczycielska
Filologia klasyczna
Specjalność translatoryczna
Filologia polska
Filologia romańska i iberystyka
Specjalność nauczycielska
Specjalność translatoryczna
Filologia rosyjska
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Finance and AccountingStudia w języku angielskim
Fizyka
Fizyka medyczna
Geografia fizyczna z geoinformacją
Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS
Gospodarka przestrzenna
Historia
Specjalność nauczycielska – historia i WOS
Współczesne muzeum
Historia sztuki
Informatyka i ekonometria
Business InformaticsStudia w języku angielskim
Informatyka, profil ogólnoakademicki
Krajoznawstwo i turystyka historyczna
Kryminologia
Kulturoznawstwo
Kultura audiowizualna
Zarządzanie kulturą
Lingwistyka stosowana
Logopedia
Matematyka
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Finanse międzynarodowe i bankowość
Handel zagraniczny
Międzynarodowa ekonomia menedżerska
Międzynarodowe strategie marketingowe
Międzynarodowy transport i handel morski
Modelowanie matematyczne i analiza danych
Oceanografia
Oceanografia fizyczna stosowana
Ochrona środowiska
Pedagogika
Podatki i doradztwo podatkowe
Politologia
Europeistyka i przemiany globalne
Międzynarodowe stosunki polityczne
Specjalność ustrojowo-samorządowa
Praca socjalna
Prawo administracyjne w gospodarce
Religioznawstwo
Skandynawistyka
Slawistyka
Socjologia
Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health care technology
Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej
Zarządzanie
ManagementStudia w języku angielskim
Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Archeologia
Ekonomia i finanse
Filozofia
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki medyczne
Nauki o kulturze i religii
Nauki o polityce i administracji
Nauki o sztuce
Nauki o zarządzaniu i jakości
Nauki o Ziemi i środowisku
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Pedagogika
Psychologia

Podwójny dyplomwięcej »
Université Toulouse 1 Capitole, France

Studia podyplomowewięcej »
SP Biznes Międzynarodowy Studia w języku angielskim
Doskonalące SP dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
PS Logopedyczne
PS Menedżerskie
PS menedżerskie dla kadry kierowniczej jednostek wymiaru sprawiedliwości
PS Polonistyczne - Nauczyciel Języka Polskiego
PS przygotowujące do doktoratu z ekonomii w języku angielskim
SP Analiza Danych - Big Data
SP Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
SP Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
SP Diagnostyka psychologiczna
SP Dyplomacja współczesna
SP Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli
SP Edukacja integracyjna i włączająca osób z niepełnosprawnością
SP Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa
SP Emisji i Higieny Głosu
SP Event Manager
SP Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach
SP Gedanistyki
SP GIS - System Informacji Geograficznej
SP Historii
SP Historii Sztuki
SP Italianistyczne
SP Komercjalizacja nieruchomości
SP Legislacja w samorządzie terytorialnym
SP Logopedia medialna
SP Lokalne struktury władzy - kształtowanie elit samorządowych
SP Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa
SP Menedżer w instytucjach kultury
SP Metodologia badań w naukach prawnych
SP Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu
SP Nauczanie języka kaszubskiego
SP Nauczanie języka polskiego jako obcego
SP Neurologopedyczne
SP Ochrona danych osobowych
SP Ochrona dziedzictwa kulturowego: muzea, edukacja, turystyka
SP Organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym
SP Pedagogiczne
SP Podatki i prawo podatkowe
SP Podstaw Informatyki
SP Postępowanie administracyjne
SP Prawa pracy
SP Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii
SP Prawo cywilne
SP Prawo medyczne
SP Prawo Spółek
SP Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych
SP Psychologia edukacji
SP Psychologia Kliniczna
SP Psychologia przywództwa w organizacjach
SP Psychologia Sportu
SP Psychologia Transportu
SP Psychotraumatologia
SP Rachunkowości i Podatków
SP Rachunkowość ACCA
SP Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny
SP Resocjalizacja i Socjoterapia według standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
SP Resocjalizacja i Wczesna Interwencja Społeczna
SP Skandynawistyczne
SP Socjoterapia i praca z grupą
SP Start for Ph.D. in Social Sciences
SP Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych
SP Surdologopedyczne
SP Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju
SP Terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
SP Tłumaczenia ustne
SP Translatoryka - przekład specjalistyczny
SP Translatoryka – przekład literacki
SP Translatoryka – przekład medyczny
SP Ubezpieczenia Społeczne [międzywydziałowe]
SP Uzupełniające Terapii Logopedycznej
SP Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju
SP Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla pedagogów specjalnych
SP Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny
SP Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej
SP Wycena Nieruchomości
SP z logistyki dla nauczycieli
SP Zaawansowana rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa
SP Zamówienia Publiczne
SP Zarządzanie jednostkami administracji publicznej
SP Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
SP Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi [we współpracy z Euro Styl (Grupa Dom Development) oraz JLL]
SP Zarządzanie oświatą z prawem oświatowym
SP Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi
SP Zarządzanie procesami w biznesie
SP Zarządzanie Projektami
SP Zarządzanie Projektami IT

MBAwięcej »
Executive MBA Studia w języku angielskim

Kursy, szkoleniawięcej »
Amber and Solidarity: Gdańsk Summer School
Apache Spark
Co znaczą rysunki dziecięce
Diploma in Accounting and Business
Komunikacja bez przemocy część I
Komunikacja bez przemocy część II
Kultura i Język Kaszubów
Kurs "Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych"
Kurs dokształcający Economics and Business
Kurs dokształcający z języka portugalskiego
Kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego
Kurs kwalifikacyjny wychowawca kolonijny
Media w edukacji przez sztukę
Metody analizy danych
Metody i narzędzia w psychologii pracy
MMPI-2 w diagnostyce psychologii pracy
Muzyka i ruch dla przedszkolaka
Podanie o przyjęcie na kurs Psychologia pracy - diagnistyka i orzecznictwo
Podanie o przyjęcie na szkolenie "Metody i narzędzia w psychologii pracy"
Podanie o przyjęcie na szkolenie MMPI-2 w diagnostyce psychologii prac
Programowanie w R
Przedmaturalne kursy humanistyczne
Psychologia pracy – diagnostyka i orzecznictwo
Skarbiec wiedzy, czyli nietypowy kurs języka łacińskiego i kultury antycznej dla nastolatków oraz zajęcia wspomagające dla ich rodziców
Szkolenie informatyczne CISCO
Szkolenie informatyczne ECDL
Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji społecznej
Szkoła Mentor dla stypendysty (SMS)
Szkoły Prawa Obcego
Tworzenie i odbiór tekstu naukowego
Warsztaty Oceanograficzne - biotopy bentosowe strefy przybrzeżnej i głębokowodnej Morza Bałtyckiego

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Chór UG
Akademicki Związek Sportowy
Doktoranckie Koło Naukowe „Slawista”
Doktoranckie Koło Naukowe Badaczy Kultur „Na Styku”
Doktoranckie Koło Naukowe BIO-MEDIA
Dyskusyjny Klub Filmowy UG „Miłość Blondynki”
ESN UG Gdańsk
Europejskie Forum Integracji
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk
Experior
Klub Debat „ARS BENE DICENDI”
KN Brevi manu
KN Robomaniacs
KNEPO Business Club
Koło Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej
Koło Nauk Psychologicznych ANIMA
Koło Naukowe "Kultura na Prawo"
Koło Naukowe "Kuźnia"
Koło Naukowe "Pomorania"
Koło Naukowe „Konsylium”
Koło Naukowe Bałkanika
Koło Naukowe BIO-MED
Koło Naukowe Biznesu Chemicznego
Koło naukowe CDN
Koło Naukowe Doradztwa Podatkowego "Publicanus"
Koło Naukowe Econometrics
Koło Naukowe Efektywnych Rozwiązań Rynkowych 'EFERR'
Koło Naukowe Elektronicznego Biznesu
Koło Naukowe Finansów Behawioralnych "Cash flow"
Koło Naukowe Finansów i Bankowości HOSSA
Koło Naukowe Finansów i Controllingu KNAFiC
Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych
Koło Naukowe Fizyków
Koło Naukowe Fizyków Medycznych Siwert
Koło Naukowe Handlu Zagranicznego "HaZet"
Koło Naukowe Historii Sztuki UG
Koło Naukowe Iberystyki „Hispanoteka”
Koło Naukowe Informatyki L!der
Koło Naukowe Innovative Ways Group
Koło Naukowe Katedry Inwestycji "Inwestor"
Koło Naukowe Katedry Marketingu "Market"
Koło Naukowe Kolor
Koło Naukowe Kryminologii Uniwersytetu Gdańskiego
Koło Naukowe Laboratorium Przekładu
Koło Naukowe LBO Private Equity
Koło Naukowe Matematyków UG
Koło Naukowe Metod Ilościowych
Koło Naukowe Ochrony Środowiska
Koło Naukowe Postępowania Cywilnego
Koło Naukowe Prawa Europejskiego i Porównawczego
Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Gdańskiego
Koło Naukowe Prawa Ochrony Środowiska
Koło Naukowe Prawa Ubezpieczeniowego
Koło Naukowe Przedsiębiorczości START-UP
Koło Naukowe Psychologii Sądowej i Penitencjarnej „PENITENTIA”
Koło Naukowe Public Relations
Koło Naukowe Rachunkowości
Koło Naukowe Religioznawców
Koło Naukowe Route 66
Koło Naukowe Rynku Transportowego i Marketingu
Koło Naukowe Sinologii
Koło Naukowe Studentów Archeologii UG
Koło Naukowe Studentów Germanistyki UG "Translator"
Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej "Refectum"
Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Specjalnej “PORTA”
Koło Naukowe Systemów Informatycznych "e-xpert"
Koło Naukowe Tłumaczeń Specjalistycznych LINGUANA
Koło Naukowe Tłumaczeń Ustnych SYMULTANA
Koło Naukowe Zarządzania Jakością i Środowiskiem QualiTEAM UG
Koło Teoretyków Literatury UG
Koło Tłumaczy Ustnych Języków Nordyckich SENSU STRICTO
Kulturalny Kolektyw UG
Literaturoznawcze Koło Naukowe "Pozytywnie Zakręconych"
Maybe Theatre Company
Międzywydziałowe Koło Naukowe Neptun TV
Międzywydziałowe Koło Naukowe Studentów i Doktorantów „Lustro”
Międzywydziałowe Naukowo-Artystyczne Koło Studentów Uniwersytetu Gdańskiego (MNAK)
Morskie Koło Naukowe
Naukowe Koło Chemików
Naukowe Koło Doktorantów Historii UG
Naukowe Koło Historyków UG
Naukowe Koło Logistyki
Naukowe Koło Logopedów UG
Naukowe Koło Radiowców
Naukowe Koło Seksuologii Ars Amandi
Naukowe Koło Tłumaczy Literatur Nordyckich
Ogólnouczelniane Koło Naukowe Gier Cyfrowych i Analogowych UGranie
Radio MORS
Samorząd studentów
SKN Embriologów i Biotechnologów "EXPLANTATUS"
Stream of Thoughts
Studencka Agencja Fotograficzna UG
Studencki Klub Biznesu
Studenckie Koło Naukowe "Edukacja de novo" ("EDEN")
Studenckie Koło Naukowe "Projektor"
Studenckie Koło Naukowe „Łomonosow”
Studenckie Koło Naukowe Antropologów "Arcana"
Studenckie Koło Naukowe Archeologii Śródziemnomorskiej UG
Studenckie Koło Naukowe Biochemiczne
Studenckie Koło Naukowe Botaniczne
Studenckie Koło Naukowe Chiropterologiczne
Studenckie Koło Naukowe Ekologów Roślin "Littorella"
Studenckie Koło Naukowe Embriologów i Biotechnologów "EXPLANTATUS"
Studenckie Koło Naukowe Entomologii
Studenckie Koło Naukowe Etnologów UG
Studenckie Koło Naukowe Filologów Klasycznych
Studenckie Koło Naukowe Fizjologów "Homunculus"
Studenckie Koło Naukowe Genetyczne
Studenckie Koło Naukowe Geografów
Studenckie Koło Naukowe GIS "Gisoteka"
Studenckie Koło Naukowe Hydrobiologii i Ochrony Wód
Studenckie Koło Naukowe Inspiar
Studenckie Koło Naukowe Klub Dyskusyjny „Po Prostu”
Studenckie Koło Naukowe Molekuła
Studenckie Koło Naukowe MOZAIKA
Studenckie Koło Naukowe Oceanografii Operacyjnej
Studenckie Koło Naukowe Oceanografów
Studenckie Koło Naukowe Ornitologiczne "Kos"
Studenckie Koło Naukowe Strateg
Studenckie Koło Sympatyków Dziedzictwa Słowiańskiego „Aoryst”
Teatr Improwizacji
Teatr Tacka
Tęczowy Port UG
Turystyczne Koło Naukowe "Świat bez granic"
Zespół Pieśni i Tańca UG „JANTAR”
Zespół Tańca Brzucha UG „AGADIR”
Zespół Tańca Celtyckiego UG „Animus Saltandi”
Zespół Tańca Irlandzkiego i Szkockiego UG „Trebraruna”

Akademikiwięcej »
Dom Studencki nr 10
Dom Studencki nr 11
Dom Studencki nr 3
Dom Studencki nr 4
Dom Studencki nr 5
Dom Studencki nr 6
Dom Studencki nr 7
Dom Studencki nr 8
Dom Studencki nr 9

Wydziały, jednostkiwięcej »
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filologiczny
Wydział Historyczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Oceanografii i Geografii
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Zarządzania

Uniwersytet Gdański to dynamicznie rozwijająca się uczelnia, łącząca akademicką tradycję z nowoczesnością. Na jedenastu wydziałach studiuje ponad 30000 studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, którymi opiekuje się niemal 1700 pracowników naukowych.

Takie kierunki, jak biologia, biotechnologia, chemia, oceanografia, fizyka, pedagogika, psychologia, prawo czy nauki ekonomiczne zaliczane są do krajowej czołówki. Kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim posiadają certyfikaty jakości, czyli akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej

Uczelnia oferuje kształcenie na ponad 70 kierunkach studiów magisterskich i licencjackich w zakresie ok. 200 specjalności (niektóre kierunki również w języku angielskim), jak i szeroki wybór studiów podyplomowych dostępnych już po studiach licencjackich oraz studia doktoranckie.

Studia na Uniwersytecie Gdańskim to nie tylko nauka, ale także możliwość uczestnictwa w studenckim życiu kulturalnym, które aktywnie organizuje Akademickie Centrum Kultury "Alternator", treningi w ramach 25 sekcji sportowych AZS i udział w pracach studenckich kół naukowych, międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach. Studenci UG biorą udział w europejskich programach wymiany Studentów - takich jak ERASMUS, czy polskich - jak np. MOST. Mają praktyki i staże w instytucjach i przedsiębiorstwach w całej Polsce i za granicą. Ważnym aspektem studenckiej aktywności jest działalność Biura Karier UG, które pomaga zdobywać pracę i podejmować decyzje dotyczące zawodowego rozwoju, zaś Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości doradza studentom w zakładaniu własnych firm.

Nowoczesne warunki studiowania zapewnia wciąż rozbudowywany Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdańskiego z nowymi gmachami Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Biologii, Wydziału Chemii, Instytutu Neofilologii, nowoczesnej Biblioteki Głównej UG, odpowiadającymi wymaganiom XXI wieku.

Atutem Uniwersytetu Gdańskiego jest zwrócenie się ku morzu. Morski autorytet uczelni budują znakomite stacje badawcze o międzynarodowej renomie, takie jak Stacja Morska Instytutu Oceanografii UG w Helu, a morski wizerunek uczelni to unikatowe kierunki studiów, specjalności i badania naukowe związane z morzem, zwłaszcza pobrzeżem Bałtyku.

Rozwijanie działalności badawczej, uruchamianie nowych, dających szansę wszechstronnego rozwoju kierunków studiów oraz rozbudowa bazy dydaktyczno-badawczej pozwala Uniwersytetowi Gdańskiemu ugruntowywać pozycję lidera wśród uczelni wyższych.

Czy wiesz, że:

Absolwenci UG zmieniają świat!

Są wśród nich znani naukowcy (m.in. Maciej Żylicz), ekonomiści (np. profesorowie Dariusz Filar, Leszek Pawłowicz, Anna Zielińska-Głębocka ), pisarze (np. Stefan Chwin, Paweł Huelle), sportowcy (m.in. Monika Pyrek), reżyserzy (Krzysztof Babicki, Maciej Dejczer), dziennikarze (Tomasz Wołek), a także politycy, ministrowie oraz premierzy - obecny Donald Tusk i były - Jan Krzysztof Bielecki. Absolwentka UG Aneta Kręglicka, zdobywając w 1989 roku tytuł Miss Świata, stała się najpiękniejszym ambasadorem uczelni.
Uniwersytet Gdański to także uczelnia prezydentów RP: Aleksander Kwaśniewski był studentem UG, świętej pamięci prezydent RP Lech Kaczyński przez wiele lat był pracownikiem naukowym UG, a prezydent Lech Wałęsa jest doktorem honoris causa UG i doradcą JM Rektora UG ds. globalizacji.

Kadra akademicka UG prowadzi badania naukowe na światowym poziomie i zdobywa prestiżowe nagrody.

Na przykład prof. Grzegorz Węgrzyn jest odkrywcą leku na rzadką chorobę genetyczną Sanfilippo, prof. Ryszard Horodecki - laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie informatyki kwantowej.

Uniwersytet Gdański znalazł się na trzecim miejscu wśród uczelni wyższych najlepiej przygotowujących Studentów do egzaminów na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną w latach 2008-2010 - według obiektywnego rankingu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Na Uniwersytecie Gdańskim propagowana jest idea przedsiębiorczości. Uniwersytecka drużyna SIFE (Students In Free Enterprise) przez dziesięć lat z rzędu zdobywa mistrzostwo Polski w międzynarodowym konkursie SIFE - Studenci dla Przedsiębiorczości, reprezentując Polskę w finałach światowych SIFE World Cup.

Studenci UG prowadzą uczelniane zespoły, gazety, teatry
(w tym jedyny w Trójmieście teatr Maybe Theatre Company, wystawiający na profesjonalnych scenach spektakle w języku angielskim) oraz internetowe Megaotwarte Radio Studenckie - MORS.

Akademickie drużyny sportowe AZS UG należą do najlepszych w Polsce. AZS UG jest na 4. miejscu w kategorii uniwersytetów w klasyfikacji Akademickich Mistrzostw Polski.

Uczelnia przystosowana jest do potrzeb studentów niepełnosprawnych. Wśród absolwentów UG jest Paweł Urbański, niewidomy student, który w specjalnej, zorganizowanej przez uczelnię wyprawie alpinistyczno-szkoleniowej, zdobył najwyższy szczyt na półkuli południowej i obu Ameryk - Aconcagua.

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności