Lublin, Polska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BiologyStudia w języku angielskim
Medical BiologyStudia w języku angielskim
International RelationsStudia w języku angielskim
Global Economy and BusinessStudia w języku angielskim
Regional Studies – Asia and PacificStudia w języku angielskim
Regional Studies – Central – East EuropeStudia w języku angielskim
Tourism ManagementStudia w języku angielskim
Administracja i zarządzanie publiczne
Administracja lokalna i regionalna
Administracja rządowa
Analityka gospodarcza
Anglistyka
Specjalność nauczycielska
Animacja kultury
Multimedialna
Sceniczna
Archeologia
Archeologia Polski
Archeologia powszechna
Architektura informacji
Architektura systemów informacyjnych
Publikowanie cyfrowe i sieciowe
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
Informatyka biurowa i archiwalna
Specjalność archiwistyczna
Zarządzanie dokumentacją współczesną
Bezpieczeństwo narodowe
Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Bioanalityka
Biochemia
Biologia eksperymentalna
Biologia medyczna
Mikrobiologia
Biotechnologia
Chemia
Analityka chemiczna
Chemia kryminalistyczna
Chemia podstawowa i stosowana
Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Marketing polityczny
Specjalność medialna
E-edytorstwo i techniki redakcyjne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Fotografia
Grafika
Malarstwo
Rzeźba i formy przestrzenne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Ekonomia
Biznes międzynarodowy
Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej
Europeistyka
Mobilność społeczna
Zarządzanie kulturą i komunikacją społeczną
Zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna
Filologia polska
Nauczycielska
Redaktorsko-medialna
Studium teatralne
Filozofia
Doradztwo i komunikacja w biznesie
Filozofia teoretyczna
Kultury azjatyckie
Finanse i rachunkowość
Bankowość i rynki finansowe
Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw
Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji
Fizyka
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
Biofizyka molekularna i medyczna
Fizyka doświadczalna
Fizyka teoretyczna i astrofizyka
Geografia
Geografia stosowana
Monitoring i gospodarowanie zasobami środowiska
Organizacja przestrzeni społeczno-gospodarczej
Germanistyka
Nauczycielska
Specjalistyczny język niemiecki
Hispanistyka
Język hiszpański w przekładzie i komunikacji zawodowej
Nauczycielska
Historia
Nauczycielska
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznej
Informatyka
Italianistyka
Jazz i muzyka estradowa
Wykonawstwo instrumentalne
Wykonawstwo wokalne
Kognitywistyka
Kreatywność społeczna
Kryminologia
Kulturoznawstwo
Antropologia i socjologia kultury
Judaistyka
Krytyka i animacja sztuki
Medialna
Teatrologia i filmoznawstwo
Lingwistyka stosowana
Nauczycielska
Translatoryczna
Logistyka
Logopedia z audiologią
Matematyka
Matematyka w finansach
Matematyka ubezpieczeniowa
Metody statystyczne w finansach
Nauczanie fizyki i informatyki
Nauczanie matematyki i informatyki
Pedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym (specjalność nauczycielska)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieży (specjalność nauczycielska)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (specjalność nauczycielska)
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (specjalność nauczycielska)
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią (specjalność nauczycielska)
Politologia
Analityka i doradztwo polityczne
Doradztwo polityczne i medialne
Polsko – niemieckie studia kulturowe i translatorskie
Portugalistyka
Portugalistyka – studia portugalsko-brazylijskie
Praca socjalna
Praca socjalna w środowisku wielokulturowym
Wsparcie rodziny i seniora
Prawno-administracyjny
Prawno-biznesowy
Produkcja medialna
Multimedia
Organizacja produkcji medialnej
Public Relations i zarządzanie informacją
Zarządzanie mediami społecznościowymi
Zarządzanie wizerunkiem
Romanistyka
Język francuski biznesu
Nauczycielska
Tłumaczeniowa
Rusycystyka
Język rosyjski w biznesie
Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego
Socjologia
Społeczeństwo informacyjne
E-przedsiębiorczość
Elektroniczna administracja
Stosunki międzynarodowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Integracja europejska
Stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej
Studia regionu Pacyfiku
Technologie cyfrowe w animacji kultury
Turystyka historyczna
Turystyka i rekreacja
Hotelarstwo
Obsługa ruchu turystycznego na Bałkanach
Organizacja i obsługa ruchu turystycznego
Rekreacja ruchowa i zdrowotna
Zarządzanie zasobami turystycznymi
Ukrainistyka
Język ukraiński w biznesie
Język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznej
Zarządzanie
E-przedsiębiorczość
Menedżer produktu
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie w politykach publicznych

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizyka techniczna
Fizyka komputerowa
Fizyka medyczna
Nowoczesne materiały i techniki pomiarowe
Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe
Geograficzne uwarunkowania obronności
Zarządzanie ryzykiem środowiskowym
Geoinformatyka
Gospodarka przestrzenna
Planowanie przestrzenne
Zarządzanie przestrzenią
Inżynieria nowoczesnych materiałów

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Grafika
Grafika projektowa
Grafika warsztatowa
Sztuka mediów cyfrowych
Malarstwo
Pedagogika przedszkolna w wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmu
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną i terapia pedagogiczna
Prawo
Psychologia
Psychologia kliniczna i neuropsychologia
Psychologia rodziny
Psychologia społeczna
Psychologia wspomagania rozwoju i edukacji

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ChemistryStudia w języku angielskim
Data ScienceStudia w języku angielskim
Graphic ArtsStudia w języku angielskim
Intercultural Communication in Education and the WorkplaceStudia w języku angielskim
International RelationsStudia w języku angielskim
Central and Eastern European SudiesStudia w języku angielskim
Economic DiplomacyStudia w języku angielskim
International InstitutionsStudia w języku angielskim
International Place BrandingStudia w języku angielskim
IT Cyber SecurityStudia w języku angielskim
Administracja publiczna
Analityka gospodarcza
Anglistyka
Animacja kultury
Archeologia
Archeologia historyczna
Archeologia pradziejowa
Architektura informacji
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
Archiwistyka historyczna
Informatyka biurowa
Zarządzanie dokumentacją współczesną
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej
Bezpieczeństwo wewnętrzne RP
Cyberbezpieczeństwo
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Administracyjna
Funkcjonowanie służb ochrony bezpieczeństwa państwa
Biologia
Bioanalityka
Biochemia
Biologia eksperymentalna
Mikrobiologia
Biotechnologia
Biotechnologia medyczna
Biotechnologia ogólna
Chemia
Analityka chemiczna
Chemia kryminalistyczna
Chemia materiałowa
Chemia podstawowa i stosowana
Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
Technologie fotoniczne i światłowodowe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Nowe media
Public relations
Redaktorska
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Ekonomia
Ekonomia międzynarodowa
Ekonomika i zarządzanie miastem
Polityka ekonomiczna a rozwój i zabezpieczenie ludności
Systemy ekonomiczne
Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
Europeistyka
Filologia polska
Medioznawcza
Nauczycielska
Teatrologiczno-filmoznawcza
Wydawnicza
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Audyt i rachunkowość zarządcza
Doradca finansowy
Inwestycje kapitałowe
Menedżer finansowy
Podatki i finanse publiczne
Fizyka techniczna
Geografia
Klimatologia i gospodarka wodna
Wizualizacja kartograficzna i projektowanie map
Zarządzanie rozwojem gospodarczym
Zarządzanie środowiskiem
Geoinformatyka
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka regionalna
Polityka przestrzenna i urbanistyka
Grafika
Grafika projektowa
Grafika warsztatowa
Hispanistyka
Nauczycielska
Tłumaczeniowa
Historia
Dziedzictwo historyczne regionu
Historia stosowana
Nauczycielska
Turystyka historyczna
Informatyka
Deweloper
Tester/analityka/wdrożeniowiec
Inżynieria nowoczesnych materiałów
Jazz i muzyka estradowa
Kognitywistyka
Kryminologia
Kadra kierownicza organów ochrony prawa
Kurator
Pracownik socjalny przygotowany do zapewnienia pomocy ofierze przestępstwa
Kulturoznawstwo
Antropologia i etnologia
Media i kultura popularna
Wielokulturowość w Polsce
Zarządzanie w kulturze
Lingwistyka stosowana
Nauczycielska
Translatoryczna
Logistyka
Logopedia z audiologią
Logopedia kliniczna
Surdologopedia
Matematyka
Finansowa i ubezpieczeniowa
Informatyczna
Ogólna
Statystyczna analiza danych
Matematyka w finansach
Aktuarialna
Statystyczna
Nauczanie fizyki i informatyki
Nauczanie matematyki i informatyki
Pedagogika
Doradztwo zawodowe i edukacyjne (specjalność nauczycielska)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z mediacją szkolną i sądową (specjalność nauczycielska)
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją dzieci o specjalnych potrzebach
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją w systemie Montessori
Pedagogika specjalna
Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się (specjalność nauczycielska)
Resocjalizacja z socjoterapią (specjalność nauczycielska)
Specjalna terapia pedagogiczna z terapią procesów integracji sensorycznej (specjalność nauczycielska)
Politologia
Analityka i doradztwo polityczne
Marketing polityczny
Portugalistyka
Praca socjalna
Prawno-administracyjny
Administracja skarbowa i gospodarcza
Administracja w procesach globalizacji
Służba cywilna
Prawno-menedżerski
Biznesowa
Menedżerska
Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej
Prawo międzynarodowe
Prawo Unii Europejskiej
Produkcja medialna
Produkcja w branży gier
Produkcja wydarzenia multimedialnego
Realizacja filmowo-telewizyjna
Romanistyka
Nauczycielska
Tłumaczeniowa
Rusycystyka
Tłumaczeniowa
Socjologia
Społeczeństwo informacyjne
Stosunki międzynarodowe
Dyplomacja ekonomiczna
Międzynarodowy marketing terytorialny
Pozaeuropejskie studia regionalne
Projekty międzynarodowe
Technologie cyfrowe w animacji kultury
Turystyka i rekreacja
Planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji
Turystyka dzieci i młodzieży
Turystyka zdrowotna
Zarządzanie w hotelarstwie
Ukrainistyka
Tłumaczeniowa
Zarządzanie
Menedżersko-prawna
Systemy informacyjne w administracji i biznesie
Zarządzanie kapitałem społecznym
Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Ekonomia i finanse
Filozofia
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Nauki o kulturze i religii
Nauki o polityce i administracji
Nauki o zarządzaniu i jakości
Nauki o Ziemi i środowisku
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Pedagogika
Psychologia
Rolnictwo i ogrodnictwo
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Studia podyplomowewięcej »
Public relations and media marketing Studia w języku angielskim
Administracja publiczna
Administracja samorządowa w państwach Unii Europejskiej
Administrowanie sieciami komputerowymi
Analiza danych
Architektura książki - projektowanie i edycja
Archiwistyka
Arteterapia z elementami psychologii twórczości
Coaching i mentoring
Compliance w zarządzaniu organizacją
Cyberbezpieczeństwo
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu (dla nauczycieli mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej)
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu (dla nauczycieli niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej)
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki
Edukacja dla bezpieczeństwa i zdrowia z metodyką pierwszej pomocy (studia kwalifikacyjne)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (dla osób mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (dla osób niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej)
Edukacja muzealna
Edukacja zdrowotna z elementami pierwszej pomocy
Filozofia i etyka
Fizyka
Grafika komputerowa i dtp
Grafika wydawnicza
Historia i wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - grupa C
Innowacyjne zarządzanie produkcją
Języki skandynawskie dla rynku pracy
Kompetencje wychowawcze
Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie informatyki
Logopedia - studia czterosemestralne
Malarstwo
Marketing internetowy i brokering informacji
Matematyka
Mediacja szkolna i sądowa
Menedżer XXI wieku
Monitoring i zarządzanie środowiskiem
Muzealnictwo
Muzykoterapia
Nauczanie biologii
Nauczanie chemii
Nauczanie geografii
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Neurologopedia
Nowe technologie dla kultury i administracji
Obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej
Ochrona danych osobowych
Ochrona własności intelektualnej w dziedzinie nauki i kultury
Pedagogika Marii Montessori
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie
Podyplomowe studia humanistyczne dla cudzoziemców
Podyplomowe Studium Legislacji
Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego
Praktyka edukacji medialnej dla nauczycieli i bibliotekarzy
Prawne instrumenty ochrony środowiska
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych (studia w formule kształcenia zdalnego)
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Programowanie i bazy danych
Programowanie i informatyka w szkole
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela psychologa
Psychologia sportu dla psychologów
Psychologia sportu dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego
Public relations i marketing medialny
Rachunkowość
Radioekologia
Surdologopedia
Systemy informacji geograficznej w praktyce
Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne (język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski)
Tłumaczenie ustne (język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, portugalski)
Tworzenie kolekcji cyfrowych
Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe
Zamówienia publiczne
Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Hrubieszowski Uniwersytet III Wieku
Lubelski Uniwersytet III Wieku

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Uniwersytet Dziecięcy UMCS

Biura Karierwięcej »
Biuro Rozwoju Kompetencji

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Klub Myśli Społeczno- Politycznej im. Zygmunta Balickiego
Akademickie Centrum Wsparcia
Centrum Ekonomii Behawioralnej
Doktoranckie Koło Naukowe Analiz Rynkowych "DataScience"
Duszpasterstwo Akademickie
Elsa Lublin (organizacja rejestrowa)
Enactus UMCS
Erasmus Student Network UMCS Lublin
Europejskie Koło Naukowe
Grupa Fotografów Lubelskich
Koło Artystyczno-Naukowe Animatorzy Muzyki Wydziału Artystycznego
Koło Dydaktyków MafiI
Koło Dyrygenckie Wydziału Artystycznego
Koło Dziennikarskie Studentów Wydziału Humanistycznego UMCS
Koło Kognitywistyki
Koło Medialno- Teatralne
Koło Metodologiczne Historyków UMCS
Koło Myśli Społecznej i Ruchów Politycznych
Koło Nauk Społecznych
Koło Naukowe Alkahest
Koło Naukowe Amatorów Antyku
Koło Naukowe Anglistów
Koło Naukowe Architektów Informacji
Koło Naukowe Austriackiej Szkoły Ekonomii
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Koło Naukowe Bioaktywni
Koło Naukowe Bliskiego Wschodu
Koło Naukowe Debat Oksfordzkich UMCS
Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS
Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych
Koło Naukowe Ekonomistów
Koło Naukowe Estetyków
Koło Naukowe Germanistów
Koło Naukowe Hispanistów
Koło Naukowe Historyków Studentów
Koło Naukowe Holon
Koło Naukowe Infobrokeringu i Nowych Technologii „InfoHunters”
Koło Naukowe Informatyki
Koło Naukowe Informatyki Kognitywnej
Koło Naukowe Inżynierii Oprogramowania
Koło Naukowe Kreatywności Społecznej KreaTyVni
Koło Naukowe Kryminalistyki i Prawa Dowodowego
Koło Naukowe Latynoamerykanistów
Koło Naukowe Logistyk
Koło Naukowe Logopedów i Audiologów UMCS
Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji
Koło naukowe medialno-popkulturowe "Produktywni"
Koło Naukowe Miłośników Języka i Kultury Rosyjskiej
Koło Naukowe Młodych Dydaktyków
Koło Naukowe Myśli Ekonomiczno-Prawnej im. Romana Rybarskiego
Koło Naukowe Ochrony Środowiska
Koło Naukowe Pedagogów Opiekuńczych
Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych im. Zofii Sękowskiej
Koło Naukowe Portugalistyki
Koło Naukowe Praw Człowieka i Filozofii Prawa
Koło Naukowe Prawa Europejskiego
Koło Naukowe Prawa Karnego Porównawczego
Koło Naukowe Prawa Medycznego Lex Medica
Koło Naukowe Prawa Ochrony Zwierząt
Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego
Koło Naukowe Prawa Pracy
Koło Naukowe Prawa Rzymskiego
Koło Naukowe Prawa Sportowego
Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej
Koło Naukowe Prawa Zamówień Publicznych
Koło Naukowe Procedur Administracyjnych
Koło Naukowe Psychologii "Adesse"
Koło Naukowe Psychologów UMCS
Koło Naukowe Romanistów RoManiacy
Koło Naukowe Socjologii Prawa
Koło Naukowe Studentów Archeologii
Koło Naukowe Studentów Fizyki
Koło Naukowe Studentów Informatyki .NET
Koło Naukowe Studentów Kierunku Lingwistyka Stosowana
Koło Naukowe Studentów Krajoznawców UMCS
Koło Naukowe Studentów Socjologii
Koło Naukowe Twórczych Pedagogów Resocjalizujących
Koło Naukowe Ukrainistów UMCS im. Profesora Michała Łesiowa
Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu UMCS
Koło Naukowo- Artystyczne "Folia"
Koło Naukowo-Artystyczne Frakcja Sucha
Koło Sympatyków Dalekiego Wschodu
Naukowe Studenckie Koło Samorządowców
Politologiczne Koło Naukowe
Socjologiczne Koło Naukowe Doktorantów
Studencki Zespół Badawczy przy Centrum Europejskim
Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Muzyki Jazzowej Take Swing
Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Teatrologów
Studenckie Koło Dziennikarskie
Studenckie Koło Fotografii Przyrodniczej UMCS
Studenckie Koło Kultury Audiowizualnej
Studenckie Koło Miłośników Kultury Staropolskiej UMCS
Studenckie Koło Naukowe Archiwistów
Studenckie Koło Naukowe Badaczy Literatury Dawnej "Tolle Lege"
Studenckie Koło Naukowe Biochemików UMCS
Studenckie Koło Naukowe Biologów UMCS
Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów Mikron
Studenckie Koło Naukowe Ceramika Unikatowa i Formy Przestrzenne
Studenckie Koło Naukowe Chemików "Sherlock"
Studenckie Koło Naukowe Cyberkultury
Studenckie Koło Naukowe Edytorów
Studenckie Koło Naukowe Epigrafików Exploratio
Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów
Studenckie Koło Naukowe Finansistów UMCS
Studenckie Koło Naukowe Fitochemików UMCS
Studenckie Koło Naukowe Forum Młodych Rzeźbiarzy
Studenckie Koło Naukowe Geografów UMCS im. Adama Malickiego w Lublinie
Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków GeoIT
Studenckie Koło Naukowe Gleboznawców
Studenckie Koło Naukowe Historyków Prawa
Studenckie Koło Naukowe Kulturoznawców
Studenckie Koło Naukowe Matematyków "Akademia Platońska"
Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów Bakcyl
Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX
Studenckie Koło Naukowe Neurobiologów
Studenckie Koło Naukowe Pedagogów i Animatorów Zabawy
Studenckie Koło Naukowe Planistów SmartCity
Studenckie Koło Naukowe Polonistów
Studenckie Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego
Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego
Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS
Studenckie Koło Naukowe Profesji Prawniczych
Studenckie Koło Naukowe Quaero
Studenckie Koło Naukowe Rusycystów
Studenckie Koło Naukowe Socjologów Gospodarki i Organizacji
Studenckie Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji „Globtroter”
Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością i Wiedzą
Studenckie Koło Naukowo-Artystyczne Pedagogów
Studenckie Koło Naukowo-Artystyczne Studencki Teatr Opętanych Pseudo-Artystów STOPA
Studenckie Koło Wokalno-Aktorskie
Studenckie Penalne Koło Naukowe
Synergia - Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacji
Towarzystwo Rozrywek i Animacji Dzieł Analogowych
Uczelniany Klub Turystyczny Studencki Klub Przewodników Beskidzkich w Lublinie
Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Alter Idem

Akademikiwięcej »
Dom Studencki A "Amor"
Dom Studencki B "Babilon"
Dom Studencki F "Femina"
Dom Studencki G "Grześ"
Dom Studencki H "Helios"
Dom Studencki I "Ikar"
Dom Studencki J "Jowisz"
Dom Studencki K "KRONOS"
Dom Studencki Z "ZANA"

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Artystyczny
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filologiczny
Wydział Filozofii i Socjologii
Wydział Historii i Archeologii
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Wydział Prawa i Administracji

Inne ośrodki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Zamiejscowy w PuławachPuławy

Mapa

Wybrany film z YouTube

Broszura informacyjna UMCS
« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności