Lublin, Polska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BiologyStudia w języku angielskim
Medical BiologyStudia w języku angielskim
Molecular BiologyStudia w języku angielskim
Business Analytics and Data ScienceStudia w języku angielskim
International RelationsStudia w języku angielskim
Global EconomyStudia w języku angielskim
Regional Studies – Asia and PacificStudia w języku angielskim
Regional Studies – Central-East EuropeStudia w języku angielskim
Sustainability ManagementStudia w języku angielskim
Tourism ManagementStudia w języku angielskim
Administracja i zarządzanie publiczne
Administracja lokalna i regionalna,
Administracja rządowa
Administracja publiczna
Analityka gospodarcza
Anglistyka
Specjalność nauczycielska
Specjalność translatorska (przekład tekstów kulturowych i użytkowych)
Animacja kultury
Multimedialna
Sceniczna
Archeologia
Archeologia historyczna
Archeologia konfliktu. Wojna i przemoc w pradziejach
Archeologia Polski i powszechna
Archeologia pradziejowa
Architektura informacji
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
Archiwistyka historyczna
Informatyka biurowa i archiwalna
Zarządzanie dokumentacją współczesną
Bezpieczeństwo narodowe
Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Bioanalityka
Biochemia
Biochemia z biologią molekularną
Bioinformatyka
Biologia eksperymentalna
Biologia medyczna
Biologia molekularna
Biologia środowiskowa
Mikrobiologia
Biotechnologia
Biotechnologia medyczna
Biotechnologia ogólna
Chemia
Analityka chemiczna
Analiza żywności
Chemia kryminalistyczna
Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Marketing medialny
Nowe media
Public relations
Specjalność medialna
Specjalność redaktorska
E-edytorstwo i techniki redakcyjne
E-edytorstwo w nowych mediach
Wydawnictwo
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Animacja kultury muzycznej
Muzyka rozrywkowa
Prowadzenie zespołów
Ekobiznes
Ekonomia
E-gospodarka
Ekonomia menadżerska
Gospodarka publiczna i rozwój regionalny
Europeistyka
Mobilność społeczna
Zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna
Zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna
Filologia polska
Media i copywriting
Redaktorsko-medialna
Specjalność nauczycielska
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Analityk finansowy
Finansowe wsparcie biznesu
Podatki i rachunkowość w małym i średnim przedsiębiorstwie
Rachunkowość i sprawozdawczość
Fizyka
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
Biofizyka molekularna i medyczna
Fizyka teoretyczna i astrofizyka
Nanotechnologia
Geoarcheologia
Geografia
Geografia granic
Geografia w administracji publicznej
Geografia zasobów
Geopomiary w teorii i praktyce
Geoturystyka
Globalne zmiany środowiska
Hydrometeorologia
Miasta przyszłości
Monitoring środowiska
Naturalne zdarzenia ekstremalne
Opracowanie cyfrowych map tematycznych
Systemy informacji przestrzennej
Geowizualizacja historyczna i archeologiczna
Germanistyka
Specjalistyczny język niemiecki
Specjalność nauczycielska
Hispanistyka
Język w przekładzie i komunikacji zawodowej
Specjalność nauczycielska
Specjalność tłumaczeniowa
Historia
Historia stosowana
Specjalność nauczycielska
Turystyka historyczna
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznej
Informatyka
Italianistyka
Jazz i muzyka estradowa
Produkcja muzyczna
Wykonawstwo instrumentalne
Wykonawstwo wokalne
Kognitywistyka
Kreatywność społeczna
Kryminologia
Kulturoznawstwo
Kultura i sztuki wizualne
Media i kultura popularna
Organizacja i zarządzanie wydarzeniami kulturalnymi
Zarządzanie w kulturze
Lingwistyka stosowana
Specjalność nauczycielska
Specjalność translatoryczna
Tłumaczenia audiowizualne i artystyczne
Tłumaczenia specjalistyczne pisemne i ustne
Logistyka
Logopedia z audiologią
Logopedia kliniczna
Surdologopedia
Marketing i lobbing polityczny
Matematyka
Matematyka w finansach
Matematyka ubezpieczeniowa
Metody statystyczne w finansach
Specjalność aktuarialna
Specjalność statystyczna
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Enterprises in the Global MarketStudia w języku angielskim
Finanse międzynarodowe
Gospodarka i rynki azjatyckie
Handel zagraniczny
Międzynarodowa ekonomia menedżerska
Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej
Nauczanie matematyki i informatyki
Pedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym (specjalność nauczycielska)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieży (specjalność nauczycielska)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (specjalność nauczycielska)
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (specjalność nauczycielska)
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią (specjalność nauczycielska)
Readaptacja społeczna z pomocą postpenitencjarną (specjalność nauczycielska)
Resocjalizacja penitencjarna z probacją (specjalność nauczycielska)
Politologia
Analityka i doradztwo polityczne
Marketing polityczny
Strategie i rywalizacja polityczna
Zarządzanie rozwojem
Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie
Portugalistyka studia portugalsko-brazylijskie
Praca socjalna
Koordynator usług społecznych
Wsparcie rodziny i seniora
Prawno-administracyjny
Prawno-biznesowy
Produkcja medialna
Multimedia
Organizacja produkcji medialnej
Produkcja dźwięku
Produkcja w branży gier
Produkcja wydarzenia multimedialnego
Realizacja filmowo-telewizyjna
Public Relations i zarządzanie informacją
Zarządzanie mediami społecznościowymi
Zarządzanie wizerunkiem
Romanistyka
Język francuski biznesu
Specjalność nauczycielska
Specjalność tłumaczeniowa
Rusycystyka
Język rosyjski w biznesie
Język rosyjski z językiem angielskim w logistyce
Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego
Specjalność tłumaczeniowa
Socjologia
Socjologia cyfrowa
Społeczeństwo informacyjne
E-przedsiębiorczość
Elektroniczna administracja
Stosunki międzynarodowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Dyplomacja ekonomiczna
Integracja europejska
Międzynarodowy marketing terytorialny
Pozaeuropejskie studia regionalne
Projekty międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej
Studia regionu Pacyfiku
Strategiczne studia wschodnioeuropejskie
Analityka strategii Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej
Analityka strategii Europy Wschodniej (państwa byłego ZSRR)
Europa Środkowa i Południowo-Wschodnia
Europa Wschodnia
Studia miejskie
Menedżer miasta lub miasta przyszłości
Partycypacja lokalna lub Fundusze UE i zarządzanie projektami
Technologie cyfrowe w animacji kultury
Gry wideo w przemysłach kreatywnych
Multimedia w promocji dziedzictwa kulturowego
Nowoczesne narzędzia w praktykach kulturowych
Projektowanie na potrzeby rynku gier wideo
Turystyka historyczna
Turystyka i rekreacja
E-marketing usług turystycznych
Hotelarstwo
Marketing i zarządzanie w turystyce
Obsługa ruchu turystycznego na Bałkanach
Planowanie i organizacja turystyki i rekreacji
Reakcja ruchowa i zdrowotna
Rekreacja i turystyka aktywna
Zarządzanie zasobami turystycznymi
Ukrainistyka
Język ukraiński w biznesie
Język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystyce
Specjalność tłumaczeniowa
Zarządzanie
E-biznes
Menedżer produktu
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie w politykach publicznych

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Technical PhysicsStudia w języku angielskim
Computational PhysicsStudia w języku angielskim
Medical PhysicsStudia w języku angielskim
Modern Materials and Measurement TechniquesStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo radiacyjne
Monitoring i ochrona radiologiczna
Zastosowanie promieniowania jonizującego
Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe
Geograficzne uwarunkowania obronności
Zarządzanie ryzykiem środowiskowym
Geoinformatyka
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka regionalna
Planowanie przestrzenne
Polityka przestrzenna i urbanistyka
Strategiczne zarządzanie przestrzenią
Inżynieria druku 3D
Inżynieria nowoczesnych materiałów
Inżynieria polimerów
Inżynieria światłowodowa
Materiałoznawstwo fotoniczne
Technologie światłowodowe

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Geoarcheologia
Grafika
Grafika projektowa
Grafika warsztatowa
Sztuka mediów cyfrowych
Malarstwo
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmu
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną i terapia pedagogiczna
Prawo
Psychologia
Psychologia kliniczna i neuropsychologia
Psychologia społeczna
Psychologia wspomagania rozwoju i edukacji

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BiologyStudia w języku angielskim
Medical BiologyStudia w języku angielskim
Molecular BiologyStudia w języku angielskim
Business Analytics and Data ScienceStudia w języku angielskim
ChemistryStudia w języku angielskim
Materials ChemistryStudia w języku angielskim
Graphic ArtsStudia w języku angielskim
Graphic DesignStudia w języku angielskim
Print MarketingStudia w języku angielskim
Intercultural Communication in Education and the WorkplaceStudia w języku angielskim
International Political CommunicationStudia w języku angielskim
AI and New Media International Political CommunicationStudia w języku angielskim
Strategic CommunicationStudia w języku angielskim
IT Cyber SecurityStudia w języku angielskim
Public History in International RelationsStudia w języku angielskim
Administracja publiczna
Analityka gospodarcza
Anglistyka
Specjalność nauczycielska
Specjalność translatorska (przekład tekstów kulturowych i użytkowych)
Animacja kultury
Multimedialna
Sceniczna
Archeologia
Archeologia historyczna
Archeologia konfliktu. Wojna i przemoc w pradziejach
Archeologia Polski i powszechna
Archeologia pradziejowa
Architektura informacji
Archiwistyka i elektroniczne zarządzanie dokumentacją
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej
Bezpieczeństwo wewnętrzne RP
Cyberbezpieczeństwo
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Administracja
Funkcjonowanie służb ochrony bezpieczeństwa państwa
Biologia
Bioanalityka
Biochemia
Biochemia z biologią molekularną
Bioinformatyka
Biologia eksperymentalna
Biologia medyczna
Biologia molekularna
Biologia środowiskowa
Mikrobiologia
Biotechnologia
Biotechnologia medyczna
Biotechnologia ogólna
Chemia
Analityka chemiczna
Analiza żywności
Chemia kryminalistyczna
Chemia materiałowa
Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Marketing medialny
Nowe media
Public relations
Specjalność medialna
Specjalność redaktorska
E-edytorstwo i techniki redakcyjne
E-edytorstwo w nowych mediach
Wydawnictwo
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Animacja kultury muzycznej
Muzyka rozrywkowa
Prowadzenie zespołów
Ekonomia
Business Sercices SectorStudia w języku angielskim
Ekonomia startupu
Ekonomia stosowana
Filologia polska
Media i copywriting
Redaktorsko-medialna
Specjalność nauczycielska
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Controlling i rewizja finansowa
Doradztwo podatkowe
Finanse zrównoważone
FinTech
Fizyka
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
Biofizyka molekularna i medyczna
Fizyka teoretyczna i astrofizyka
Nanotechnologia
Geografia
Klimatologia i gospodarka wodna
Wizualizacja kartograficzna i projektowanie map
Zarządzanie rozwojem gospodarczym
Zarządzanie środowiskiem
Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe
Geoinformatyka
Germanistyka
Specjalistyczny język niemiecki
Specjalność nauczycielska
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka regionalna
Planowanie przestrzenne
Polityka przestrzenna i urbanistyka
Strategiczne zarządzanie przestrzenią
Grafika
Grafika projektowa
Grafika warsztatowa
Hispanistyka
Język w przekładzie i komunikacji zawodowej
Specjalność nauczycielska
Specjalność tłumaczeniowa
Historia
Historia stosowana
Specjalność nauczycielska
Turystyka historyczna
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznej
Informatyka
Inżynieria nowoczesnych materiałów
Jazz i muzyka estradowa
Produkcja muzyczna
Wykonawstwo instrumentalne
Wykonawstwo wokalne
Kognitywistyka
Kreatywność i projektowanie społeczne
Kryminologia
Kadra kierownicza organów ochrony prawa
Kurator
Pracownik przygotowany do zapewnienia pomocy ofiarze przestępstwa
Kulturoznawstwo
Kultura i sztuki wizualne
Media i kultura popularna
Organizacja i zarządzanie wydarzeniami kulturalnymi
Zarządzanie w kulturze
Lingwistyka stosowana
Specjalność nauczycielska
Specjalność translatoryczna
Tłumaczenia audiowizualne i artystyczne
Tłumaczenia specjalistyczne pisemne i ustne
Logistyka
Logopedia z audiologią
Logopedia kliniczna
Surdologopedia
Matematyka
Matematyka w finansach
Matematyka ubezpieczeniowa
Metody statystyczne w finansach
Specjalność aktuarialna
Specjalność statystyczna
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Enterprises in the Global MarketStudia w języku angielskim
Finanse międzynarodowe
Gospodarka i rynki azjatyckie
Handel zagraniczny
Międzynarodowa ekonomia menedżerska
Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej
Migracje i mobilność
Nauczanie matematyki i informatyki
Nowe media
Komunikacja wizerunkowa
Social media
Pedagogika
Doradztwo zawodowe i edukacyjne (specjalność nauczycielska)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z mediacją szkolną i sądową (specjalność nauczycielska)
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (specjalność nauczycielska)
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią (specjalność nauczycielska)
Readaptacja społeczna z pomocą postpenitencjarną (specjalność nauczycielska)
Resocjalizacja penitencjarna z probacją (specjalność nauczycielska)
Politologia
Analityka i doradztwo polityczne
Marketing polityczny
Strategie i rywalizacja polityczna
Zarządzanie rozwojem
Portugalistyka
Specjalność tłumaczeniowaaa
Praca socjalna
Interwencja kryzysowa w pracy socjalnej
Zarządzanie usługami społecznymi
Prawno-administracyjny
Administracja skarbowa i gospodarcza
Administracja w procesach globalizacji
Służba cywilna
Prawno-menedżerski
Specjalność biznesowa
Specjalność menedżerska
Prawo międzynarodowe i prawo UE
Prawo międzynarodowe
Prawo Unii Europejskiej
Produkcja medialna
Multimedia
Organizacja produkcji medialnej
Produkcja dźwięku
Produkcja w branży gier
Produkcja wydarzenia multimedialnego
Realizacja filmowo-telewizyjna
Romanistyka
Język francuski biznesu
Specjalność nauczycielska
Specjalność tłumaczeniowa
Rozwój zasobów ludzkich
Coaching z elementami psychologii
Specjalista do spraw szkoleń i rozwoju
Rusycystyka
Język rosyjski w biznesie
Język rosyjski z językiem angielskim w logistyce
Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego
Specjalność tłumaczeniowa
Socjologia
Społeczeństwo informacyjne
E-przedsiębiorczość
Elektroniczna administracja
Stosunki międzynarodowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Dyplomacja ekonomiczna
Integracja europejska
Międzynarodowy marketing terytorialny
Pozaeuropejskie studia regionalne
Projekty międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej
Studia regionu Pacyfiku
Strategiczne studia wschodnioeuropejskie
Analityka strategii Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej
Analityka strategii Europy Wschodniej (państwa byłego ZSRR)
Europa Środkowa i Południowo-Wschodnia
Europa Wschodnia
Technologie cyfrowe w animacji kultury
Gry wideo w przemysłach kreatywnych
Multimedia w promocji dziedzictwa kulturowego
Nowoczesne narzędzia w praktykach kulturowych
Projektowanie na potrzeby rynku gier wideo
Turystyka i rekreacja
E-marketing usług turystycznych
Hotelarstwo
Marketing i zarządzanie w turystyce
Obsługa ruchu turystycznego na Bałkanach
Planowanie i organizacja turystyki i rekreacji
Reakcja ruchowa i zdrowotna
Rekreacja i turystyka aktywna
Zarządzanie zasobami turystycznymi
Ukrainistyka
Język ukraiński w biznesie
Język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystyce
Specjalność tłumaczeniowa
Wschodniosłowiańskie studia translatoryczne
Translatoryczna polsko-rosyjska
Translatoryczna polsko-ukraińska
Zarządzanie
Specjalność menedżerska
Systemy informacyjne w administracji i biznesie
Zarządzanie e-biznesem
Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy
Zarządzanie zasobami ludzkimi II

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Archeologia
Ekonomia i finanse
Filozofia
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Nauki o kulturze i religii
Nauki o polityce i administracji publicznej
Nauki o zarządzaniu i jakości
Nauki o Ziemi i środowisku
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Pedagogika
Psychologia
Rolnictwo i ogrodnictwo
Stosunki międzynarodowe
Sztuki muzyczne
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Studia podyplomowewięcej »
AdministracjaStudia online
Administracja publiczna
Analiza danych
Archiwistyka
Arteterapia z elementami psychologii twórczości
Coaching i mentoring
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej)
Edukacja włączająca z projektowaniem uniwersalnym w pracy nauczyciela
Grafika komputerowa i dtp
Grafika wydawnicza
Historia i wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli
Innowacyjne zarządzanie produkcją
Kompetencje wychowawcze
Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie informatyki
Lider zarządzania kryzysowego
Logopedia - studia czterosemestralne
Malarstwo
Mediacja szkolna i sądowa
Menedżer XXI wieku
Metodyka i metodologia pracy socjalnej
Muzealnictwo
Muzykoterapia
Nauczanie chemii
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Nauczanie matematyki
Neurologopedia
Ochrona danych osobowych
Ochrona i zarządzanie środowiskiem
Pedagogika Marii Montessori
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie
Podyplomowe studia doskonalące w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego
Podyplomowe Studium Legislacji
Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego
Praktyka edukacji medialnej dla nuczycieli i bibliotekarzy
Prawne instrumenty ochrony środowiska
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznychStudia online
Prawo pracy i ubezpieczeńs społecznych
Programowanie i bazy danych
Programowanie i informatyka w szkole
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym
Public relations i marketing medialnyStudia online
RachunkowośćStudia online
Radioekologia i monitoring radiacyjny
Social media marketing
Studia podyplomowe dla nauczycieli języka polskiego za granicąStudia online
Surdologopedia
Systemy informacji geograficznej w praktyce
Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne - język angielskiStudia online
Tłumaczenia ustne (język angielski)
Trener biznesu
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wsparcie rodziny
Zamówienia publiczneStudia online
Zarządzanie transportem-spedycją-logistyką
Zarządzanie w administracji publicznej
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Hrubieszowski Uniwersytet III Wieku
Lubelski Uniwersytet III Wieku

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Uniwersytet Dziecięcy UMCS

Biura Karierwięcej »
Biuro Rozwoju Kompetencji

Organizacje studenckiewięcej »
Aiesec Lublin
Akademickie Centrum Wsparcia
Animal - Plant Interaction Students Group
Animatorzy Muzyki Wydziału Artystycznego
Elsa Lublin
Erasmus Student Network
Figura i Forma
Italialità
Koło Dydaktyków MafiI
Koło Dyrygenckie Wydziału Artystycznego
Koło Kryminalistyki i Prawa Dowodowego UMCS
Koło Metodologiczne Historyków UMCS
Koło Młodych Dydaktyków
Koło Nauk Pomocniczych Historii
Koło Naukowe Amatorów Antyku UMCS
Koło Naukowe Analityków Danych UMCS
Koło Naukowe Anglistów UMCS
Koło Naukowe Architektów Informacji
Koło Naukowe Badaczy Społecznych
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Koło Naukowe Ceramika i Formy Przestrzenne
Koło Naukowe Debat Oksfordzkich UMCS
Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych
Koło Naukowe Ekonomistów UMCS
Koło Naukowe Estetyków UMCS
Koło Naukowe Geografii Wojskowej i Zarządzania Kryzysowego "Kryzysowcy"
Koło Naukowe Germanistów
Koło Naukowe Hispanistów
Koło Naukowe Historyków Oratorów
Koło Naukowe Historyków Studentów UMCS
Koło Naukowe Holon
Koło Naukowe Kognitywistyki UMCS
Koło Naukowe Kreatywności Społecznej KreaTyVni
Koło Naukowe Malarek i Malarzy
Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji UMCS
Koło naukowe medialno-popkulturowe "Produktywni"
Koło Naukowe Pedagogów i Animatorów Zabawy
Koło Naukowe Pedagogów Opiekuńczych UMCS
Koło Naukowe Portugalistów
Koło Naukowe Postępowania Cywilnego
Koło Naukowe Praw Człowieka i Filozofii Prawa
Koło Naukowe Prawa Europejskiego
Koło Naukowe Prawa Handlowego
Koło Naukowe Prawa Karnego Porównawczego
Koło Naukowe Prawa Mediów i Technologii Cyfrowych
Koło Naukowe Prawa Medycznego Lex Medica UMCS
Koło Naukowe Prawa Ochrony Zwierząt UMCS
Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS
Koło Naukowe Prawa Pracy UMCS
Koło Naukowe Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego
Koło Naukowe Prawa Rzymskiego UMCS
Koło Naukowe Prawa Sportowego
Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej
Koło Naukowe Psychologów UMCS
Koło Naukowe Public Relations
Koło Naukowe Romanistów "Romaniacy"
Koło Naukowe Socjologii Prawa UMCS
Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych
Koło Naukowe Studentów Archeologii UMCS w Lublinie
Koło Naukowe Studentów Fizyki
Koło Naukowe Studentów Krajoznawców UMCS w Lublinie
Koło Naukowe Studentów Lingwistyki Stosowanej
Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej
Koło Naukowe Teoria Uczenia się Muzyki E. E. Gordona
Koło Naukowe Twórczych Pedagogów Resocjalizujących
Koło Naukowe Ukrainistów UMCS im. Profesora Michała Łesiowa
Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu UMCS
Koło Naukowo-Artystyczne Printmaking
Koło Ruchów Politycznych i Badań Etnicznych
Lab119
Naukowe Koło Logopedów i Audiologów
Naukowe Koło Pedagogów Specjalnych im. Zofii Sękowskiej "Sięgam poMoc"
Naukowe Studenckie Koło Samorządowców
Niezależne Zrzeszenie Studentów
Politologiczne Koło Naukowe
Studencki Zespół Badawczy przy Centrum Europejskim
Studenckie Koło Dziennikarskie
Studenckie Koło Fotografii Przyrodniczej UMCS
Studenckie Koło Naukowe Archiwistów
Studenckie Koło Naukowe Biochemików
Studenckie Koło Naukowe Biologów UMCS
Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów "Mikron"
Studenckie Koło Naukowe Chemików "Bioaktywni"
Studenckie Koło Naukowe Chemików "Sherlock"
Studenckie Koło Naukowe Chemików Alkahest
Studenckie Koło Naukowe Edytorów UMCS
Studenckie Koło Naukowe Epigrafików UMCS "Exploratio"
Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów
Studenckie Koło Naukowe Finansistów UMCS
Studenckie Koło Naukowe Fitochemików
Studenckie Koło Naukowe Geografów UMCS im. Adama Malickiego w Lublinie
Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków "GeoIT"
Studenckie Koło Naukowe Historyków Prawa
Studenckie Koło Naukowe Informatyki
Studenckie Koło Naukowe Kryminologów
Studenckie Koło Naukowe Kultury i Sztuki
Studenckie Koło Naukowe Logistyk
Studenckie Koło Naukowe Matematyków "Akademia Platońska"
Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów Bakcyl
Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX
Studenckie Koło Naukowe Neurobiologów
Studenckie Koło Naukowe Planistów UMCS "SmartCity"
Studenckie Koło Naukowe Polonistów UMCS
Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego UMCS
Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS
Studenckie Koło Naukowe Profesji Prawniczych
Studenckie Koło Naukowe Psychologii "Adesse"
Studenckie Koło Naukowe Rozwoju Zasobów Ludzkich UMCS (SKN RZL UMCS)
Studenckie Koło Naukowe Rusycystów
Studenckie Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji „Globtroter”
Studenckie Koło Naukowo-Artystyczne Pedagogów
Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich UMCS
Studenckie Penalne Koło Naukowe
Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych "Alter Idem" UMCS

Akademikiwięcej »
Dom Studencki A "Amor"
Dom Studencki B "Babilon"
Dom Studencki F "Femina"
Dom Studencki G "Grześ"
Dom Studencki H "Helios"
Dom Studencki I "Ikar"
Dom Studencki J "Jowisz"
Dom Studencki K "KRONOS"
Dom Studencki Z "ZANA"

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Artystyczny
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filologiczny
Wydział Filozofii i Socjologii
Wydział Historii i Archeologii
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Wydział Prawa i Administracji

Inne ośrodki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Zamiejscowy w PuławachPuławy
O Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największa uczelnia we wschodniej Polsce, której mury opuściło już ponad 266 tysięcy absolwentów. Uczelnia kształci na 12 Wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach, na ponad 90 kierunkach studiów i około 300 specjalnościach. Oferuje także blisko 120 kierunków studiów podyplomowych i doktoranckich. Od wielu lat niesłabnącą popularnością cieszą się takie kierunki jak: prawo, finanse i rachunkowość, psychologia i anglistyka, lingwistyka stosowana, jazz i muzyka estradowa czy logistyka. Co roku do oferty studiów wprowadzane są również nowe kierunki, których programy są konsultowane z przedstawicielami pracodawców.

UMCS kształtuje nową ofertę edukacyjną, podejmując przy tym wszelkie starania, aby dostosować programy nauczania do aktualnych wymogów rynku pracy. Studenci UMCS mogą korzystać z nowoczesnych obiektów dydaktycznych i laboratoriów, m.in. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, w Instytucie Informatyki czy też w Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych na Wydziale Chemii oraz z Inkubatora Medialno-Artystycznego. Oprócz bardzo dobrych warunków do zdobywania wiedzy, studenci posiadają także szeroki wachlarz możliwości realizacji swoich pasji. Uniwersytet proponuje im atrakcyjne systemy stypendialne oraz możliwość rozwijania zainteresowań w licznych kołach naukowych, organizacjach studenckich, a także w 36 sekcjach oraz zespołach sportowych KU AZS UMCS Lublin. Pasjonaci kultury są zaś zapraszani do udziału w różnych grupach artystycznych i twórczych działających w słynnym Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.

Łącznie na wszystkich rodzajach studiów w UMCS kształci się blisko 16 tysięcy studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych. Od kilku lat Uniwersytet aktywnie i skutecznie prowadzi także promocję i rekrutację kandydatów na studia wśród cudzoziemców. Efektem jest fakt, że obecnie w murach Uczelni kształci się aż 1600 studentów zagranicznych! Nietuzinkową cechą wyróżniającą UMCS jest kampus studencki zlokalizowany w centrum miasta, na który składają się: budynki dydaktyczne, 9 domów studenckich o najwyższym standardzie, kluby, obiekty sportowe i kulturalne, biblioteka itp. Samo Miasteczko, oprócz swych walorów mieszkaniowych, jest także doskonale zaprojektowanym zespołem urbanistycznym, zasługującym na trwałe miejsce w historii architektury XX wieku.

Rok założenia: 23 października 1944

Studenci ogółem: prawie 16 tys.

Studenci cudzoziemcy: ok. 1600

Nauczyciele akademiccy: ok. 1700

Mapa

Wybrany film z YouTube« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności