Lublin, Polska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BiologyStudia w języku angielskim
Medical BiologyStudia w języku angielskim
Business AnalyticsStudia w języku angielskim
International RelationsStudia w języku angielskim
Global EconomyStudia w języku angielskim
Regional Studies – Asia and PacificStudia w języku angielskim
Regional Studies – Central East EuropeStudia w języku angielskim
Sustainability ManagementStudia w języku angielskim
Tourism ManagementStudia w języku angielskim
Administracja i zarządzanie publiczne
Administracja lokalna i regionalna
Administracja samorządowa
Analityka gospodarcza
Anglistyka
Specjalność nauczycielska
Animacja kultury
Multimedialna
Sceniczna
Archeologia
Archeologia konfliktu
Archeologia Polski i powszechna
Architektura informacji
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
Archiwistyka historyczna
Informatyka biurowa i archiwalna
Zarządzanie dokumentacją współczesną
Bezpieczeństwo narodowe
Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Biochemia z biologią molekularną
Bioinformatyka
Biologia medyczna
Biologia środowiska
Mikrobiologia
Biotechnologia
Chemia
Analityka chemiczna
Chemia kryminalistyczna
Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Marketing polityczny
Medialna
E-edytorstwo i techniki redakcyjne
E-edytorstwo w nowych mediach
Wydawnictwo
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Fotografia
Grafika
Malarstwo
Rzeźba i formy przestrzenne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Muzyka rozrywkowa
Prowadzenie zespołów
Ekobiznes
Ekonomia
Biznes międzynarodowy
Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej
Europeistyka
Mobilność społeczna
Zarządzanie kulturą i komunikacją społeczną
Zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna
Filologia polska
Nauczycielska
Redaktorsko-medialna
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Analityk finansowy
Finansowe wsparcie biznesu
Podatki i rachunkowość w małym i średnim przedsiębiorstwie
Rachunkowość i sprawozdawczość
Fizyka
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona środowiska
Biofizyka molekularna i medyczna
Fizyk teoretyczna i astrofizyka
Fizyka doświadczalna
Geografia
Geografia stosowana
Monitoring i gospodarowanie zasobami środowiska
Organizacja przestrzeni społeczno-gospodarczej
Geowizualizacja historyczna i archeologiczna
Germanistyka
Nauczycielska
Specjalistyczny język niemiecki
Hispanistyka
Język w przekładzie i komunikacji zawodowej
Historia
Nauczycielska
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznej
Informatyka
Italianistyka
Jazz i muzyka estradowa
Wykonawstwo instrumentalne
Wykonawstwo wokalne
Kognitywistyka
Kreatywność społeczna
Kryminologia
Kulturoznawstwo
Krytyka i animacja sztuki
Medialna
Teatrologia i filmoznawstwo
Lingwistyka stosowana, język angielski z francuskim
Pedagogicznaa
Translatoryczna
Lingwistyka stosowana, język angielski z hiszpańskim
Pedagogiczna
Translatoryczna
Lingwistyka stosowana, język angielski z niemieckim
Pedagogiczna
Translatoryczna
Lingwistyka stosowana, język angielski z portugalskim
Pedagogiczna
Translatoryczna
Lingwistyka stosowana, język angielski z rosyjskim
Pedagogiczna
Translatoryczna
Logistyka
Logopedia z audiologią
Matematyka
Matematyka w finansach
Matematyka ubezpieczeniowa
Metody statystyczne w finansach
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Gospodarka i rynki azjatyckie
Handel zagraniczny
Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej
Nauczanie matematyki i informatyki
Pedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym (specjalność nauczycielska)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieży (specjalność nauczycielska)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (specjalność nauczycielska)
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (specjalność nauczycielska)
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią (specjalność nauczycielska)
Politologia
Marketing polityczny
Zarządzanie rozwojem
Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie
Portugalistyka, studia portugalsko-brazylijskie
Praca socjalna
Koordynator usług społecznych
Wsparcie rodziny i seniora
Prawno-administracyjny
Prawno-biznesowy
Produkcja medialna
Multimedia
Organizacja produkcji medialnej
Public Relations i zarządzanie informacją
Zarządzanie mediami społecznościowymi
Zarządzanie wizerunkiem
Romanistyka
Język francuski biznesu
Tłumaczeniowa
Rusycystyka
Język rosyjski w biznesie
Język rosyjski z językiem angielskim w logistyce
Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego
Socjologia
Społeczeństwo informacyjne
E-przedsiębiorczość
Elektroniczna administracja
Stosunki międzynarodowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Integracja europejska
Stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej
Studia regionu Pacyfiku
Technologie cyfrowe w animacji kultury
Multimedia w promocji dziedzictwa kulturowego
Projektowanie na potrzeby runku gier wideo
Turystyka historyczna
Turystyka i rekreacja
E-marketing usług turystycznych
Planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji
Turystyka dzieci i młodzieży
Turystyka zdrowotna
Zarządzanie w hotelarstwie
Ukrainistyka
Język ukraiński w biznesie
Język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznej
Zarządzanie
E-biznes
Menedżer produktu
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie w politykach publicznych

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Technical PhysicsStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo radiacyjne
Monitoring i ochrona radiologiczna
Zastosowanie promieniowania jonizującego
Fizyka techniczna
Fizyka komputerowa
Fizyka medyczna
Nowoczesne materiały i techniki pomiarowe
Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe
Geograficzne uwarunkowania obronności
Zarządzanie ryzykiem środowiskowym
Geoinformatyka
Gospodarka przestrzenna
Planowanie przestrzenne
Strategiczne zarządzanie przestrzenią
Inżynieria nowoczesnych materiałów
Inżynieria światłowodowa
Materiałoznawstwo fotoniczne
Technologie światłowodowe

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Geoarcheologia
Grafika
Malarstwo
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmu
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną i terapia pedagogiczna
Prawo
Psychologia
Psychologia kliniczna i neuropsychologia
Psychologia społeczna
Psychologia wspomagania rozwoju i edukacji

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BiologyStudia w języku angielskim
Biologia molekularnaStudia w języku angielskim
ChemistryStudia w języku angielskim
Material ChemistryStudia w języku angielskim
Data ScienceStudia w języku angielskim
Graphic ArtsStudia w języku angielskim
Graphic DesignStudia w języku angielskim
PrintmakingStudia w języku angielskim
Intercultural Communication in Education and the WorkplaceStudia w języku angielskim
International RelationsStudia w języku angielskim
Economy DiplomacyStudia w języku angielskim
International InstitutionsStudia w języku angielskim
International Place BrandingStudia w języku angielskim
IT Cyber SecurityStudia w języku angielskim
Administracja publiczna
Analityka gospodarcza
Anglistyka
Specjalność nauczycielska
Animacja kultury
Archeologia
Archeologia historyczna
Archeologia pradziejowa
Architektura informacji
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
Archiwistyka historyczna
Informatyka biurowa
Zarządzanie dokumentacją współczesną
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej
Bezpieczeństwo wewnętrzne RP
Cyberbezpieczeństwo
Zarządzenie w sytuacjach kryzysowych
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Administracyjna
Funkcjonowanie służb ochrony bezpieczeństwa państwa
Biologia
Bioanalityka
Biochemia
Biologia eksperymentalna
Mikrobiologia
Miologia molekularna
Biotechnologia
Biotechnologia medyczna
Biotechnologia ogólna
Chemia
Analityka chemiczna
Chemia kryminalistyczna
Chemia materiałowa
Chemia podstawowa i stosowana
Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Nowe media
Public relations
Redaktorska
E-edytorstwo i techniki redakcyjne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Animacja kultury muzycznej
Prowadzenie zespołów
Ekonomia
Ekonomia międzynarodowa
Ekonomika i zarządzanie miastem
Polityka ekonomiczna a rozwój i zabezpieczenie ludności
Systemy ekonomiczne
Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
Filologia polska
Media i copywriting
Nauczycielska
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Controlling i rewizja finansowa
Doradztwo podatkowe
Finanse zrównoważone
FinTech
Fizyka techniczna
Geografia
Klimatologia i gospodarka wodna
Wizualizacja kartograficzna i projektowanie map
Zarządzanie rozwojem gospodarczym
Zarządzanie środowiskiem
Geoinformatyka
Germanistyka
Nauczycielska
Specjalistyczny język niemiecki
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka regionalna
Polityka przestrzenna i urbanistyka
Grafika
Grafika projektowa
Grafika warsztatowa
Sztuka mediów cyfrowych
Hispanistyka
Nauczycielska
Tłymaczeniowa
Historia
Dziedzictwo historyczne regionu
Historia stosowana
Nauczycielska
Turystyka historyczna
Informatyka
Jazz i muzyka estradowa
Produkcja muzyczna
Wykonawstwo instrumentalne
Wykonawstwo wokalne
Kognitywistyka
Kreatywność i projektowanie społeczne
Kryminologia
Kadra kierownicza organów ochrony prawa
Kurator
Pracownik socjalny przygotowany do zapewnienia pomocy ofierze przestępstwa
Kulturoznawstwo
Media i kultura popularna
Zarządzanie w kulturze
Lingwistyka stosowana, język angielski z francuskim
Nauczycielska (kontynuowana)
Tłumaczenia audiowizualne i artystyczne
Tłumaczenia specjalistyczne pisemne i ustne
Lingwistyka stosowana, język angielski z hiszpańskim
Nauczycielska (kontynuowana)
Tłumaczenia audiowizualne i artystyczne
Tłumaczenia specjalistyczne pisemne i ustne
Lingwistyka stosowana, język angielski z niemieckim
Tłumaczenia audiowizualne i artystyczne
Tłumaczenia specjalistyczne pisemne i ustne
Lingwistyka stosowana, język angielski z portugalskim
Nauczycielska (kontynuowana)
Tłumaczenia audiowizualne i artystyczne
Tłumaczenia specjalistyczne pisemne i ustne
Lingwistyka stosowana, język angielski z portugalskim
Lingwistyka stosowana, język angielski z rosyjskim
Nauczycielska (kontynuowana)
Tłumaczenia audiowizualne i artystyczne
Tłumaczenia specjalistyczne pisemne i ustne
Logistyka
Logopedia z audiologią
Logopedia kliniczna
Surdologopedia
Matematyka
Finansowo-ubezpieczeniowa
Statystyczna analiza danych
Matematyka w finansach
Aktuarialna
Statystyczna
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Migracje i mobilność
Nauczanie matematyki i informatyki
Nowe media
Komunikacja wizerunkowa
Social media
Pedagogika
Doradztwo zawodowe i edukacyjne (specjalność nauczycielska)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z mediacją szkolną i sądową (specjalność nauczycielska)
Pedagogika resocjalizacyjna
Readaptacja społeczna z pomocą postpenitencjarną (specjalność nienauczycielska)
Resocjalizacja penitencjarna z probacją (specjalność nauczycielska)
Politologia
Analityka i doradztwo polityczne
Strategie i rywalizacje polityczne
Praca socjalna
Interwencja kryzysowa w pracy socjalnej
Zarządzanie usługami społecznymi
Prawno-administracyjny
Administracja skarbowa i gospodarcza
Administracja w procesach globalizacji
Służba cywilna
Prawno-menedżerski
Biznesowa
Menedżerska
Prawo międzynarodowe i prawo UE
Prawo międzynarodowe
Produkcja medialna
Produkcja w branży gier
Produkcja wydarzenia multimedialnego
Realizacja filmowo-telewizyjna
Romanistyka
Nauczycielska
Tłumaczeniowa
Rozwój zasobów ludzkich
Coaching z elementami psychologii
Specjalista do spraw szkoleń i rozwoju
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Dyplomacja ekonomiczna
Międzynarodowy marketing terytorialny
Pozaeuropejskie studia regionalne
Projekty międzynarodowe
Turystyka i rekreacja
Marketing i zarządzanie w turystyce
Planowanie i organizacja turystyki i rekreacji
Rekreacja i turystyka aktywna
Zarządzanie
Menedżerska
Menedżersko-prawna
Systemy informacyjne w administracji i biznesie
Zarządzanie e-biznesem
Zarządzanie kapitałem społecznym
Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy
Zarządzanie zasobami ludzkimi II

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Archeologia
Ekonomia i finanse
Filozofia
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Nauki o kulturze i religii
Nauki o polityce i administracji publicznej
Nauki o zarządzaniu i jakości
Nauki o Ziemi i środowisku
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Pedagogika
Psychologia
Rolnictwo i ogrodnictwo
Sztuki muzyczne
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Studia podyplomowewięcej »
Administracja
Administracja publiczna
Analiza danych
Archiwistyka
Arteterapia z elementami psychologii twórczej
Coaching i mentoring
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób niemających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej)
Edukacja włączająca z projektowaniem uniwersalnym w pracy nauczyciela
Grafika komputerowa i dtp
Grafika wydawnicza
Historia i wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli
Innowacyjne zarządzanie produkcją
Kompetencje wychowawcze
Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie informatyki
Lider zarządzania kryzysowego
Logopedia - studia czterosemestralne
Malarstwo
Mediacja szkolna i sądowa
Menedżer XXI wieku
Metodyka i metodologia pracy socjalnej
Muzealnictwo
Muzykoterapia
Nauczanie chemii
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Nauczanie matematyki
Neurologopedia
Ochrona danych osobowych
Ochrona i zarządzanie środowiskiem
Pedagogika Marii Montessori
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie
Podyplomowe Studium Legislacji
Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego
Praktyka edukacji medialnej dla nauczycieli i bibliotekarzy
Prawne instrumenty ochrony środowiska
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Programowanie i bazy danych
Programowanie i informatyka w szkole
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym
Public relations i marketing medialny
Rachunkowość
Radioekologia i monitoring radiacyjny
Social media marketing
Studia podyplomowe dla nauczycieli języka polskiego za granicą
Surdologopedia
Systemy informacji geograficznej w praktyce
Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne (język angielski)
Tłumaczenia ustne (język angielski)
Trener biznesu
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny
Wychowanie fizyczne z elementami edukacji zdrowotnej
Zamówienia publiczne
Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką
Zarządzanie w administracji publicznej

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Hrubieszowski Uniwersytet III Wieku
Lubelski Uniwersytet III Wieku

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Uniwersytet Dziecięcy UMCS

Biura Karierwięcej »
Biuro Rozwoju Kompetencji

Organizacje studenckiewięcej »
Aiesec Lublin
Akademickie Centrum Wsparcia
Animal - Plant Interaction Students' group
Animatorzy Muzyki Wydziału Artystycznego
Duszpasterstwo Akademickie UMCS
Elsa Lublin
Erasmus Student Network
Europejskie Koło Naukowe
Koło Dydaktyków MafiI
Koło Dyrygenckie Wydziału Artystycznego
Koło Kryminalistyki i Prawa Dowodowego UMCS
Koło Metodologiczne Historyków UMCS
Koło Młodych Dydaktyków
Koło Nauk Pomocniczych Historii
Koło Nauk Społecznych
Koło Naukowe Amatorów Antyku UMCS
Koło Naukowe Anglistów UMCS
Koło Naukowe Architektów Informacji
Koło Naukowe Austriackiej Szkoły Ekonomii
Koło Naukowe Badaczy Społecznych
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Koło Naukowe Ceramika i Formy Przestrzenne
Koło Naukowe Debat Oksfordzkich UMCS
Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych
Koło Naukowe Ekonomistów UMCS
Koło Naukowe Estetyków UMCS
Koło Naukowe Geografii Wojskowej i Zarządzania Kryzysowego "Kryzysowcy"
Koło Naukowe Germanistów
Koło Naukowe Hispanistów
Koło Naukowe Historyków Studentów UMCS
Koło Naukowe Holon
Koło Naukowe Kognitywistyki UMCS
Koło Naukowe Kreatywności Społecznej KreaTyVni
Koło Naukowe Malarek i Malarzy
Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji UMCS
Koło naukowe medialno-popkulturowe "Produktywni"
Koło Naukowe Myśli Ekonomiczno-Prawnej im. Romana Rybarskiego
Koło Naukowe Pedagogów i Animatorów Zabawy
Koło Naukowe Pedagogów Opiekuńczych UMCS
Koło Naukowe Portugalistów
Koło Naukowe Praw Człowieka i Filozofii Prawa
Koło Naukowe Prawa Europejskiego
Koło Naukowe Prawa Handlowego
Koło Naukowe Prawa Karnego Porównawczego
Koło Naukowe Prawa Mediów i Technologii Cyfrowych
Koło Naukowe Prawa Medycznego Lex Medica UMCS
Koło Naukowe Prawa Ochrony Zwierząt UMCS
Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS
Koło Naukowe Prawa Pracy UMCS
Koło Naukowe Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego
Koło Naukowe Prawa Rzymskiego UMCS
Koło Naukowe Prawa Sportowego
Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej
Koło Naukowe Procedur Administracyjnych
Koło Naukowe Psychologów UMCS
Koło Naukowe Public Relations
Koło Naukowe Romanistów "Romaniacy"
Koło Naukowe Socjologii Prawa UMCS
Koło Naukowe Studentów Archeologii UMCS w Lublinie
Koło Naukowe Studentów Fizyki
Koło Naukowe Studentów Krajoznawców UMCS w Lublinie
Koło Naukowe Studentów Lingwistyki Stosowanej
Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej
Koło Naukowe Twórczych Pedagogów Resocjalizujących
Koło Naukowe Ukrainistów UMCS im. Profesora Michała Łesiowa
Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu UMCS
Koło Naukowo- Artystyczne "Folia"
Koło Naukowo-Artystyczne Frakcja Sucha
Koło Naukowo-Artystyczne Printmaking
Koło Ruchów Politycznych i Badań Etnicznych
Koło Sympatyków Dalekiego Wschodu
Lab119
Naukowe Koło Logopedów i Audiologów
Naukowe Koło Pedagogów Specjalnych im. Zofii Sękowskiej "Sięgam poMoc"
Naukowe Studenckie Koło Samorządowców
Niezależne Zrzeszenie Studentów
Politologiczne Koło Naukowe
Studencki Zespół Badawczy przy Centrum Europejskim
Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Muzyki Jazzowej - TAKE SWING
Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Teatrologów
Studenckie Koło Dziennikarskie
Studenckie Koło Fotografii Przyrodniczej UMCS
Studenckie Koło Naukowe Archiwistów
Studenckie Koło Naukowe Badaczy Literatury Dawnej "Tolle Lege"
Studenckie Koło Naukowe Biochemików
Studenckie Koło Naukowe Biologów UMCS
Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów "Mikron"
Studenckie Koło Naukowe Chemików "Bioaktywni"
Studenckie Koło Naukowe Chemików "Sherlock"
Studenckie Koło Naukowe Chemików Alkahest
Studenckie Koło Naukowe Cyberkultury
Studenckie Koło Naukowe Edytorów UMCS
Studenckie Koło Naukowe Epigrafików UMCS "Exploratio"
Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów
Studenckie Koło Naukowe Finansistów UMCS
Studenckie Koło Naukowe Fitochemików
Studenckie Koło Naukowe Geografów UMCS im. Adama Malickiego w Lublinie
Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków "GeoIT"
Studenckie Koło Naukowe Historyków Prawa
Studenckie Koło Naukowe Informatyki
Studenckie Koło Naukowe Kultury i Sztuki
Studenckie Koło Naukowe Logistyk
Studenckie Koło Naukowe Matematyków "Akademia Platońska"
Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów Bakcyl
Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX
Studenckie Koło Naukowe Neurobiologów
Studenckie Koło Naukowe Planistów UMCS "SmartCity"
Studenckie Koło Naukowe Polonistów UMCS
Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego UMCS
Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS
Studenckie Koło Naukowe Profesji Prawniczych
Studenckie Koło Naukowe Psychologii "Adesse"
Studenckie Koło Naukowe Rusycystów
Studenckie Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji „Globtroter”
Studenckie Koło Naukowo-Artystyczne Pedagogów
Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich UMCS
Studenckie Koło Wokalno-Aktorskie
Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą
Studenckie Penalne Koło Naukowe
Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych "Alter Idem" UMCS

Akademikiwięcej »
Dom Studencki A "Amor"
Dom Studencki B "Babilon"
Dom Studencki F "Femina"
Dom Studencki G "Grześ"
Dom Studencki H "Helios"
Dom Studencki I "Ikar"
Dom Studencki J "Jowisz"
Dom Studencki K "KRONOS"
Dom Studencki Z "ZANA"

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Artystyczny
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filologiczny
Wydział Filozofii i Socjologii
Wydział Historii i Archeologii
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Wydział Prawa i Administracji

Inne ośrodki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Zamiejscowy w PuławachPuławy
O Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największa uczelnia we wschodniej Polsce, której mury opuściło już ponad 266 tysięcy absolwentów. Uczelnia kształci na 12 Wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach, na ponad 90 kierunkach studiów i około 300 specjalnościach. Oferuje także blisko 120 kierunków studiów podyplomowych i doktoranckich. Od wielu lat niesłabnącą popularnością cieszą się takie kierunki jak: prawo, finanse i rachunkowość, psychologia i anglistyka, lingwistyka stosowana, jazz i muzyka estradowa czy logistyka. Co roku do oferty studiów wprowadzane są również nowe kierunki, których programy są konsultowane z przedstawicielami pracodawców.

UMCS kształtuje nową ofertę edukacyjną, podejmując przy tym wszelkie starania, aby dostosować programy nauczania do aktualnych wymogów rynku pracy. Studenci UMCS mogą korzystać z nowoczesnych obiektów dydaktycznych i laboratoriów, m.in. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, w Instytucie Informatyki czy też w Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych na Wydziale Chemii oraz z Inkubatora Medialno-Artystycznego. Oprócz bardzo dobrych warunków do zdobywania wiedzy, studenci posiadają także szeroki wachlarz możliwości realizacji swoich pasji. Uniwersytet proponuje im atrakcyjne systemy stypendialne oraz możliwość rozwijania zainteresowań w licznych kołach naukowych, organizacjach studenckich, a także w 36 sekcjach oraz zespołach sportowych KU AZS UMCS Lublin. Pasjonaci kultury są zaś zapraszani do udziału w różnych grupach artystycznych i twórczych działających w słynnym Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.

Łącznie na wszystkich rodzajach studiów w UMCS kształci się blisko 16 tysięcy studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych. Od kilku lat Uniwersytet aktywnie i skutecznie prowadzi także promocję i rekrutację kandydatów na studia wśród cudzoziemców. Efektem jest fakt, że obecnie w murach Uczelni kształci się aż 1600 studentów zagranicznych! Nietuzinkową cechą wyróżniającą UMCS jest kampus studencki zlokalizowany w centrum miasta, na który składają się: budynki dydaktyczne, 9 domów studenckich o najwyższym standardzie, kluby, obiekty sportowe i kulturalne, biblioteka itp. Samo Miasteczko, oprócz swych walorów mieszkaniowych, jest także doskonale zaprojektowanym zespołem urbanistycznym, zasługującym na trwałe miejsce w historii architektury XX wieku.

Rok założenia: 23 października 1944

Studenci ogółem: prawie 16 tys.

Studenci cudzoziemcy: ok. 1600

Nauczyciele akademiccy: ok. 1700

Mapa

Wybrany film z YouTube« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności