Olsztyn, Polska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Analityka i zrządzanie publiczne
Analiza i kreowanie trendów
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Biologia stosowana
Nauczanie biologii
Chemia
Analityka i diagnostyka chemiczna
Dietetyka
Doradztwo podatkowe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dokumentalistyka medialna
Nowe media
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Ekonomia
Filologia angielska
Filologia angielska w zakresie nauczania języka
Filologia germańska
Filologia polska
Nauczanie języka polskiego
Wiedza o kulturze
Filologia rosyjska
Filozofia
Historia
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną
Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie
Kryminologia
Lingwistyka w biznesie
Logistyka
Logopedia
Matematyka
Matematyka stosowana i analiza danych
Nauczanie matematyki i informatyki
Mikrobiologia
Nauki o rodzinie
Coaching i tutoring rodzinny
Mediacja rodzinna
Pedagogika
Animacja kulturalna i coaching społeczny
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
Pielęgniarstwo
Politologia i stosunki międzynarodowe
Położnictwo
Praca socjalna
Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku
Ratownictwo medyczne
Socjologia
Sztuki wizualne
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Environmental EngineeringStudia w języku angielskim
Architektura krajobrazu
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
Biotechnologia
Budownictwo
Energetyka
Gastronomia – sztuka kulinarna
Geodezja i kartografia
Geodezja i geomatyka
Geodezja i szacowanie nieruchomości
Geoinformatyka
Zdalne systemy pomiarowe
Gospodarka przestrzenna
Doradztwo na rynku nieruchomości
Planowanie i inżynieria przestrzenna
Ichtiologia i akwakultura
Informatyka
Data science i artificial intelligence w praktyce
Informatyka ogólna
Inżynieria systemów informatycznych
Inżynieria środowiska
Inżynieria komunalna
Inżynieria w logistyce
Leśnictwo
Gospodarka leśna
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Ochrona środowiska
Kształtowanie środowiska
Rolnictwo
Agrobiznes
Produkcja rolnicza
Technologia żywności i żywienie człowieka
Technologia mięsa
Technologia mleczarska
Technologia produktów roślinnych
Żywienie człowieka
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie innowacjami
Zootechnika
Chów i hodowla zwierząt amatorskich
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Hodowla koni i jeździectwo
Profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koni

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
MedicineStudia w języku angielskim
Veterinary MedicineStudia w języku angielskim
Fizjoterapia
Kierunek lekarski
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
Pedagogika resocjalizacyjna
Prawo
Psychologia
Psychologia kliniczna i zdrowia
Psychologia wychowawcza i szkolna
Teologia
Formacja kapłańska
Muzyka sakralna
Nauczanie religii
Weterynaria

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja skarbowa
Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym
Analityka i zrządzanie publiczne
Analiza i kreowanie trendów
Architektura krajobrazu
Kształtowanie i ochrona krajobrazu
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo regionalne i lokalne
Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Biologia molekularna
Ekspertyzy przyrodnicze
Nauczanie biologii
Biotechnologia
Biotechnologia farmaceutyczna
Biotechnologia molekularna
Biotechnologia przemysłowa
Budownictwo
Budowle i konstrukcje inżynierskie
Budownictwo energooszczędne
Inżynieria drogowa
Chemia
Chemia stosowana - nowe materiały i procesy
Dietetyka
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne
Komunikacja wizerunkowa
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Edukacja muzyczna szkolna
Muzyka estradowa
Ekonomia
Ekonomia menedżerska i doradztwo biznesowe
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Filologia angielska
Filologia angielska w zakresie nauczania języka
Filologia germańska
Filologia polska
Edytorstwo tekstów
Nauczanie języka polskiego
Filologia rosyjska
Filozofia
Gastronomia – sztuka kulinarna
Geodezja i kartografia
Geodesy and GeoinformaticsStudia w języku angielskim
Geodezja i technologie informatyczne
Geodezja inżynieryjna
Technologie satelitarne w geomatyce
Gospodarka przestrzenna
Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami
Zarządzanie przestrzenią
Historia
Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie
Informatyka
Data Science w praktyce
Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych
Interdyscyplinarne studia strategiczne
Inżynieria środowiska
BiotechnologyStudia w języku angielskim
Environmental BiotechnologyStudia w języku angielskim
Process Engineering and Environmental ProtectionStudia w języku angielskim
Inżynieria sanitarna i wodna
Kryminologia
Leśnictwo
Nowe trendy w leśnictwie
Lingwistyka w biznesie
Logopedia
Matematyka
Modelowanie matematyczne i analiza danych
Nauczanie matematyki i informatyki
Mechanika i budowa maszyn
Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn
Inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszyn
Mechatronika
Mikrobiologia
Nauki o rodzinie
Diagnostyka konfliktów i reintegracja rodziny
Mediacja rodzinna
Ochrona środowiska
Ochrona i kształtowanie środowiska
Odnawialne źródła energii
Pedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
Pielęgniarstwo
Politologia i stosunki międzynarodowe
Resocjalizacja z penitencjarystyką
Rolnictwo
Ochrona roślin
Zarządzanie produkcją
Socjologia
Sztuki wizualne
Technologia żywności i żywienie człowieka
Inżynieria żywności
Menedżer produktów żywnościowych
Technologia żywności
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie
Business ManagementStudia w języku angielskim
LogisticStudia w języku angielskim
Logistyka
Marketing i zarządzanie produktem
Rachunkowość i zarządzanie finansami
Zarządzanie biznesem
Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Zootechnika
Biotechnologia w hodowli zwierząt
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Kształtowanie jakości produktów zwierzęcych
Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Ekonomia i finanse
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Historia
Inżynieria lądowa, geodezja i transport
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Językoznawstwo
Nauki biologiczne
Nauki medyczne
Nauki prawne
Nauki teologiczne
Pedagogika
Rolnictwo i ogrodnictwo
Technologia żywności i żywienia
Weterynaria
Zootechnika i rybactwo

Studia podyplomowewięcej »
Data Analysis and Engineering Studia w języku angielskimStudia online
Administracja publiczna
Audyt i kontrola wewnętrzna
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii
Coaching menedżerski
Doradztwo zawodowe i personalne
Doskonalenie specjalistyczne z teologii
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Edukacja informatyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Ekonomia - rachunkowość budżetowa
Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15kV
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb
Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezjiStudia online
Hagiologia kulturowa
Hortiterapia
Ichtiologia i akwakultura
Informatyka (studia doskonalące)
Informatyka dla nauczycieli
Integrowana produkcja i ochrona roślinStudia online
Integrowana produkcja roślinna
Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności
Metodyka i metodologia pracy socjalnejStudia online
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w jednostkach sektora publicznego
Odnawialne źródła energii
Pedagog specjalny w edukacji włączającej
Pedagogika szkolnaStudia online
Prawo pracy
Prawo ubezpieczeń społecznychStudia online
Prawo zamówień publicznych
Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe
Produkcja rolnicza i ogrodnicza
Przygotowanie do nauczania przedmiotu
Rachunkowość
Rolnictwo
Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych - uwarunkowania i organizacja agrobiznesuStudia online
Rolnictwo ekologiczne
Socjoterapia
Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni
Wycena nieruchomościStudia online
Zaawansowane metody analizy danych i data mining w biznesieStudia online
Zaawansowane metody analizy i eksploatacji danychStudia online
Zarządzanie i marketing w oświacie
Zarządzanie logistyką
Zarządzanie produkcją w przemyśle mleczarskim
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Żywienie człowieka i dietetyka

MBAwięcej »
Master of Business Administration

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Klub Łuczników
Akademicki Klub Miłośników Fantastyki „OLIFANT”
Akademicki Klub Płetwonurków SKORPENA
Akademicki Klub Turystyczny „AKT”
Akademicki Klub Żeglarski SZKWAŁ
Akademickie Koło Wyceny Nieruchomości
Artystyczne Koło Naukowe
Dyskusyjne Forum Pedagogów i Muzyków
Hipiatryczne Koło Naukowe
KloszART
Koło Aktywizacji i Wspierania Animatorów KAWA
Koło Artystyczno-Naukowe „MUSICA PRATTICA”
Koło Artystyczno-Naukowe Musica in via
Koło Biologii Komórki
Koło Inicjatyw Filozoficznych
Koło Młodych Inżynierów Budownictwa
Koło Nauk Cywilistycznych
Koło Nauk Penalnych "Nemezis"
Koło Naukowe „Alert"
Koło Naukowe „Ekonomia Międzynarodowa”
Koło Naukowe „Gospodarki Przestrzennej”
Koło Naukowe „Higiena zwierząt i pasz"
Koło Naukowe „Hodowców Koni i Jeździectwa”
Koło Naukowe „Laboratorium logopedyczne”
Koło Naukowe „Malarzy Nieoczywistych"
Koło Naukowe „Menedżerów Produkcji Roślinnej"
Koło Naukowe „Neuron”
Koło Naukowe „Ochrony Przyrody"
Koło Naukowe „Pomesania”
Koło Naukowe „Rozród koni"
Koło Naukowe „Studencka Poradnia Prawna”
Koło Naukowe „Studenckie Forum Administracyjne Ad Vocem”
Koło Naukowe „Technik Rzeźbiarskich”
Koło Naukowe „Żywienie Zwierząt”
Koło Naukowe Analiz Przestrzennych „GeoGis"
Koło Naukowe Architektów Krajobrazu „Horyzont”
Koło Naukowe Badań Podwodnych „Hydronautic”
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Koło Naukowe Biblistów
Koło Naukowe Bioinformatyków
Koło Naukowe Biologii Medycznej „Exon”
Koło Naukowe Biotechnologów
Koło Naukowe Biznesmenów Weterynaryjnych
Koło Naukowe Botaników
Koło Naukowe Coachingu
Koło Naukowe Diagnostyki chorób roślin „ZYMOKS”
Koło Naukowe Diagnostyki i Fitopatologii Molekularnej BIOHAZARD
Koło Naukowe EGEA Olsztyn
Koło Naukowe Endokrynologii, Diabetologii i Zaburzeń Metabolizmu
Koło Naukowe Entomologów „Kortoptera”
Koło Naukowe Entomologów „Pasikonik”
Koło Naukowe Fizjologów Doświadczalnych
Koło Naukowe Fizjologów Klinicznych
Koło Naukowe Gastrologii Dziecięcej
Koło Naukowe Gastronomia Sztuka Kulinarna
Koło Naukowe Geodetów „SCITUS”
Koło Naukowe Geragogów
Koło Naukowe Gleboznawczo-Geologiczne
Koło Naukowe Grafiki Komputerowej
Koło Naukowe Grafiki Warsztatowej
Koło Naukowe higienistów Żywności
Koło Naukowe Historii Sztuki „Art"
Koło Naukowe InnovAdmin
Koło Naukowe Inwestorów
Koło Naukowe Inżynierii Ekologicznej
Koło Naukowe Inżynierii Eksploatacji Pojazdów i Maszyn
Koło Naukowe Inżynierii Wytwarzania i Maszyn (IWiM)
Koło Naukowe Inżynierów Budownictwa i Środowiska „IBiS”
Koło Naukowe Katedry Ginekologii i Położnictwa
Koło Naukowe Kulturalna Organizacja Twórcza
Koło Naukowe Leśników
Koło Naukowe Liberalizmu Gospodarczego
Koło Naukowe Limnologów
Koło Naukowe Mechatroniki
Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej
Koło Naukowe Miłośników Sztuk Społecznie Zaangażowanych
Koło Naukowe Młodych Konstruktorów
Koło Naukowe Muzykologiczno-Liturgiczne „Psallite Sapienter”
Koło Naukowe Myśli Konserwatywnej i Wolnościowej
Koło Naukowe Neurochirurgii
Koło Naukowe Ochrony Praw Konsumenta
Koło Naukowe Ogrodników
Koło Naukowe Onkologii
Koło Naukowe Parazytologii „Vermis"
Koło Naukowe Pasjonatów BIM „KRESKA”
Koło Naukowe Pasjonatów Higieny i Dobrostanu Zwierząt
Koło Naukowe Patofizjologii
Koło Naukowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Reska”
Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych
Koło Naukowe Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
Koło Naukowe Politologów
Koło Naukowe Popkulturalni
Koło Naukowe Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego
Koło Naukowe Postępowania Cywilnego „Contra”
Koło Naukowe Postępowania Karnego „ACCUSATIO"
Koło Naukowe Prawa Finansów Publicznych
Koło Naukowe Prawa Handlowego
Koło Naukowe Prawa Inwestycyjnego
Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego "Themis"
Koło Naukowe Prawa Konkurencji i Własności Intelektualnej „IPR”
Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „VOTUM”
Koło Naukowe Prawa Medycznego „Salus aegroti suprema lex esto"
Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego
Koło Naukowe Prawa Pracy
Koło Naukowe Prawa Ubezpieczeń Społecznych
Koło Naukowe Prawa Wykroczeń
Koło Naukowe Prawników-Kanonistów
Koło naukowe projektowania gier HYPER
Koło Naukowe Psychiatrii Klinicznej „Psychotropiciele”
Koło Naukowe Psychiatrii Sądowej
Koło Naukowe Psychologii „Oblicza”
Koło Naukowe Pszczelarzy "Dzikie pszczoły"
Koło Naukowe Rachunkowości
Koło Naukowe Religioznawców
Koło Naukowe Robotyki
Koło naukowe rynku nieruchomości – Real Estate
Koło Naukowe Socjologów 40+
Koło Naukowe Studenckiej Współpracy Zagranicznej
Koło Naukowe Studentów Budownictwa EKSPERT
Koło Naukowe Suicydologii
Koło Naukowe Symulacji i Gier Strategicznych
Koło Naukowe Sztucznej Inteligencji „Czarna Magia”
Koło Naukowe Teologów - Ekumenistów
Koło Naukowe Toksykologów Środowiska
Koło Naukowe Wczesnej Edukacji
Koło Naukowe Wolontariatu
Koło Naukowe Zarządzania Środowiskowego „PROSPERO”
Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Creative
Koło Naukowe Zoologów
Koło Naukowe Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej
Koło Praktyki Prawniczej z Elementami Samorządu Terytorialnego „Meritum”
Koło Prawa i Ekonomii
Koło Prawa Nowych Technologii "Futurum"
Kooperatywa Filozoficzno-Artystyczna
Międzynarodowe Koło Naukowe Geomatyki i Nawigacji Satelitarnej (GeoSiN)
Międzynarodowe Koło Naukowo-Badawcze Giscode
Międzywydziałowe Koło Naukowe Biochemii Medycznej
Międzywydziałowe Koło Naukowe Pomocy Studentom Zagranicznym
NanoBot
Naukowe Koło „Cormorant Group"
Naukowe Koło „OIKOS”
Naukowe Koło Akwarystów „LABEO”
Naukowe Koło Anatomów
Naukowe Koło Biochemii i Biotechnologii Zwierząt
Naukowe Koło Chirurgiczne
Naukowe Koło Drobiarzy
Naukowe Koło Ekologów
Naukowe Koło Florystów
Naukowe Koło Fotograficzne „ISO"
Naukowe Koło Histologów
Naukowe Koło Historyków Wojskowości
Naukowe Koło Hodowców Bydła
Naukowe Koło Hodowców Trzody Chlewnej
Naukowe Koło Hodowców Zwierzyny Łownej „HUBERTUS”
Naukowe Koło Hydrobiologów i Rybaków
Naukowe Koło Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Naukowe Koło Międzynarodowej Polityki Penitencjarnej
Naukowe Koło Mikrobiologii Żywności „Kocuria”
Naukowe Koło Mikrobiologów
Naukowe Koło Miłośników Roślin Ozdobnych
Naukowe Koło Oceny Surowców i Produktów Zwierzęcych
Naukowe Koło Parazytologów
Naukowe Koło Pedeutologów
Naukowe Koło Położników
Naukowe Koło Socjologów QUAERO
Naukowe Koło Studentów Geodezji i Kartografii „NADIR”
Naukowe Koło Studentów Historii UWM
Naukowe Koło Teatralne „Salve verbum”
Naukowe Koło Technologów Mięsa
Naukowe Koło Technologów Mleczarstwa
Naukowe Studenckie Koło Filozoficzne
Orkiestra Akademicka UWM
Projektowe Koło Naukowe Chemików
Radiowe Koło Naukowe „Eter"
Samorząd studencki
Studencka Agencja Fotograficzna „Jamnik”
Studenckie Koło Afrykanistyczne
Studenckie Koło Anatomiczne
Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe „Ars Cantandi”
Studenckie Koło Chirurgii Onkologicznej „In situ"
Studenckie Koło Debat UWM
Studenckie Koło Ichtiopatologów
Studenckie Koło Inicjatyw Anglistycznych „Anglo Cooltura – Juniors”
Studenckie Koło Inicjatyw Prorodzinnych
Studenckie Koło Kardiologiczne i Kardiochirurgiczne
Studenckie Koło Kardiopulmonologiczne i Chorób Rzadkich Układu Oddechowego
Studenckie Koło Literaturoznawców
Studenckie Koło Medioznawcze #UWMedialni
Studenckie Koło Naukowe „Badania Epidemiologiczne"
Studenckie Koło Naukowe „Bioasekuracja"
Studenckie Koło Naukowe „Ekoenergia”
Studenckie Koło Naukowe „Hodowców zwierząt amatorskich”
Studenckie Koło Naukowe „Hoży Translatorzy"
Studenckie Koło Naukowe „Legal Inhaero
Studenckie Koło Naukowe „Mat-ołki"
Studenckie Koło Naukowe „Muzyka - Edukacja - Taniec"
Studenckie Koło Naukowe „Reguła 72"
Studenckie Koło Naukowe „Uniwersytet Gier”
Studenckie Koło Naukowe „Weterynaria Sądowa”
Studenckie Koło Naukowe „Zdrowe Życie”
Studenckie Koło Naukowe „Zebrafish"
Studenckie Koło Naukowe „Zwierzę a Środowisko"
Studenckie Koło Naukowe Analityki i Zarządzania Publicznego
Studenckie Koło Naukowe Analizy Sensorycznej Żywności
Studenckie Koło Naukowe Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Studenckie Koło Naukowe Badań w Zdrowiu Publicznym
Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów Żywności
Studenckie Koło Naukowe Business Club
Studenckie Koło Naukowe Chemii Środowiska
Studenckie Koło Naukowe Chemików
Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Dziecięcej
Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Endokrynologicznej i gastroeneterologicznej
Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego
Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Twarzy i Szyi „Kalos Kagathos”
Studenckie Koło Naukowe Chorób Drobnych Ssaków i Ptaków
Studenckie Koło Naukowe Chorób Wewnętrznych w Ujęciu holistycznym
Studenckie Koło Naukowe Dermatologiczno-Wenerologiczne
Studenckie Koło Naukowe Diagnostyki Obrazowej
Studenckie Koło Naukowe Elektroniki „Elektron”
Studenckie Koło Naukowe Epidemiologów Weterynaryjnych
Studenckie Koło Naukowe Farmakologii i Toksykologii
Studenckie Koło Naukowe Farmakologów Weterynaryjnych
Studenckie Koło Naukowe Gastroenterologii „SKN Gastroenterologii"
Studenckie Koło Naukowe Grafików „Vertex"
Studenckie Koło Naukowe Higieny Żywności i Toksykologii
Studenckie Koło Naukowe Historii Prawa "Cezura"
Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności
Studenckie Koło Naukowe Hodowców Owiec i Kóz „Chimera”
Studenckie Koło Naukowe Hyopatologów
Studenckie Koło Naukowe Immunoonkologii
Studenckie Koło Naukowe Internistów Weterynaryjnych
Studenckie Koło Naukowe Internistyczno-Kardiologiczne „Naikai-gakusei-kai"
Studenckie Koło Naukowe Kardiochirurgii
Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki
Studenckie Koło Naukowe Kryminologii „VESTIGIUM”
Studenckie Koło Naukowe Lingwistyki w biznesie
Studenckie Koło Naukowe Medycyny Interdyscyplinarnej
Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów
Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów Molekularnych „COCCUS”
Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów Weterynaryjnych
Studenckie Koło Naukowe Miłośników Genetyki „Helisa”
Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury Brytyjskiej i Amerykańskiej „Anglo Cooltura – Seniors”
Studenckie Koło Naukowe Miłośników Psów Użytkowych
Studenckie Koło Naukowe Miłośników Społeczeństw i Kultury Antyku „Romanitas"
Studenckie Koło Naukowe Młodych Germanistów
Studenckie Koło Naukowe Mykologów
Studenckie Koło Naukowe Neurologii
Studenckie Koło Naukowe Obróbki Ubytkowej i Maszyn CNC
Studenckie Koło Naukowe Okulistyki Klinicznej Ophthalmologica (SKN „OKO”)
Studenckie Koło Naukowe Patofizjologii Mikroperfuzji
Studenckie Koło Naukowe Patologii Klinicznej Organizmów Zmiennocieplnych
Studenckie Koło Naukowe Patologów Weterynaryjnych
Studenckie Koło Naukowe Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
Studenckie Koło Naukowe Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej „Minerva”
Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa w Stanach Zagrożenia Życia
Studenckie Koło Naukowe Podstawowych Problemów Bezpieczeństwa
Studenckie Koło Naukowe Pracy Socjalnej "Kreatywni"
Studenckie Koło Naukowe Praktyki Prawniczej
Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka „IUS HOMINI”
Studenckie Koło Naukowe Prawa Prywatnego „Bona fidei”
Studenckie Koło Naukowe Prawa Zamówień Publicznych
Studenckie Koło Naukowe Pro - Familia
Studenckie Koło Naukowe Python "PyHawks"
Studenckie Koło Naukowe Ratownictwa Medycznego
Studenckie Koło Naukowe Rehabilitacji
Studenckie Koło Naukowe Reumatologiczne
Studenckie Koło Naukowe Robotów Mobilnych
Studenckie Koło Naukowe Rozwoju Artystycznego Architektów Krajobrazu „Korozja”
Studenckie Koło Naukowe Technik Obrazowania w Diagnostyce Chorób Małych Zwierząt
Studenckie Koło Naukowe Technologów Przetwórstwa Surowców Roślinnych
Studenckie Koło Naukowe Towaroznawczej Oceny Sensorycznej
Studenckie Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji „Voyager"
Studenckie Koło Naukowe Ustrojów Politycznych „Casus”
Studenckie Koło Naukowe Wad Twarzoczaszki i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Dzieci
Studenckie Koło Naukowe z Dziedziny Geriatrii i Gerontologii
Studenckie Koło Naukowo-Dydaktyczne Inicjatyw Anglistycznych „My Grammar Craft”
Studenckie Koło Nefrologiczne
Studenckie Koło Pasjonatów Wędkarstwa i Aktywnej Ochrony Ryb „FARIO”
Studenckie Koło Patomorfologiczne
Studenckie Koło Pediatryczno-Hematologiczne
Studenckie Koło Programistyczne „Don't net"
Studenckie Koło Retoryczne LOGOS
Studenckie Koło Slawistyczne
Studenckie Koło Telewizyjne ZOOM
Studenckie Koło Translatorskie PL-DE
Studenckie Koło Urologiczne
Studenckie Naukowe Koło Immunologiczne "EPITOP"
Studenckie Naukowe Koło Internistyczne Bujatryków
Studenckie Naukowe Koło Językoznawców
Studenckie Naukowe Koło Okulistyki Weterynaryjnej
Studenckie Naukowe Koło Żywienia Zwierząt
Studio Wokalne
Teatr Studencki CEZAR
Uczelniane Koło Olsztyńskich Studentów Informatyki
Uniwersytecka Drużyna HONEYBADGERS
WEBLEADER Koło Naukowe Liderów Webowych
Yacht Klub UWM
Zespół Pieśni i Tańca KORTOWO
Zespół Sygnalistów Myśliwskich ARTEMIS

Akademikiwięcej »
Dom Studencki 1
Dom Studencki 119
Dom Studencki 2
Dom Studencki 3
Dom Studencki 4
Dom Studencki 6
Dom Studencki 7
Dom Studencki 8
Dom Studencki 9
Uniwersytecki Dom Rotacyjny

Wydziały, jednostkiwięcej »
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Geoinżynierii
Wydział Humanistyczny
Wydział Lekarski
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Technicznych
Wydział Nauki o Żywności
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Wydział Sztuki
Wydział Teologii

Inne ośrodki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Filia w EłkuEłk
O uczelni

Logo_pod__u__ene_z_napisem.jpg


Chcesz studiować i mieszkać w najpiękniejszym kampusie w Polsce? Jeśli tak - to zapraszamy Cię na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.


Jesteśmy największą uczelnią publiczną w regionie. Proponujemy kandydatom 74 kierunki kształcenia. Oferta ma charakter interdyscyplinarny i innowacyjny. Tworzą ją odpowiadające zapotrzebowaniu rynku pracy kierunki o profilu praktycznym, przygotowującym absolwentów - praktyków oraz kierunki o profilu ogólnoakademickim (badawczym), umożliwiającym rozwój naukowy.

Studia prowadzone są w języku polskim i angielskim. Oprócz studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich), Uniwersytet oferuje studia doktoranckie oraz szeroką tematykę studiów podyplomowych.

UWM otwarty jest także na inne grupy wiekowe. Uniwersytet Dzieci na UWM pomaga najmłodszym odkrywać własne pasje i zainteresowania, pokazując bogactwo świata nauki. Słuchaczy Uniwersytetu III Wieku wpieramy w zdobywaniu umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

Wyjątkowym atutem Uniwersytetu jest lokalizacja. Większość obiektów naukowo-dydaktycznych oraz domów studenckich mieści się malowniczej dzielnicy Olsztyna - Kortowie, stanowiącej uniwersytecki campus, uznawany za najpiękniejszy w Polsce.

Jesteśmy nowoczesną uczelnią, docenianą przez studentów i pracodawców. UWM to Uczelnia Przyjazna Studentom – taki prestiżowy tytuł przyznali nam już dwukrotnie sami studenci w plebiscycie organizowanym przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Studiuj z najlepszymi!

UWM w mediach społecznościowych:

Facebook - https://www.facebook.com/UWM.Olsztyn

YouTube - https://www.youtube.com/user/TVKORTOWO

Twitter - https://twitter.com/uwm_olsztyn 

Instagram - https://www.instagram.com/uwm_olsztyn/

Mapa

Informator oraz niezbędnik dla kandydatów na studia
 Informator_2024_UWM.jpg
« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności