Olsztyn, Polska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja i cyfryzacja
Analityka i zarządzanie publiczne
Analiza i kreowanie trendów
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Applied BiologyStudia w języku angielskim
Biologia stosowana
Chemia
Analityka i diagnostyka chemiczna
Chemia stosowana
Dietetyka
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dokumentalistyka medialna
Nowe media
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Ekonomia
Filologia angielska
Filologia angielska w zakresie nauczania języka
Filologia germańska
Filologia polska
Nauczanie języka polskiego
Wiedza o kulturze
Filologia rosyjska
Filozofia
Historia
Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie
Kryminologia
Lingwistyka w biznesie
Logopedia
Matematyka
Matematyka finansowo-ubezpieczeniowa
Nauczanie matematyki
Mikrobiologia
Nauki o rodzinie
Coaching i tutoring rodzinny
Mediacje rodzinne
Pedagogika
Doradztwo zawodowe i personalne
Pedagogika opiekuńcza
Pedagogika szkolna z animacją kulturalną
Pielęgniarstwo
Politologia
International Relations – World and Regional PerspectiveStudia w języku angielskim
Położnictwo
Praca socjalna
Ratownictwo medyczne
Socjologia
Socjologia nowych mediów
Socjologia rozwoju lokalnego i regionalnego
Turystyka i rekreacja
Wojskoznawstwo
Zarządzanie
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura krajobrazu
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
Bioinżynieria produkcji żywności
Gospodarka żywnościowa
Kształtowanie jakości i bezpieczeństwo w produkcji żywności
Biotechnologia
Budownictwo
Energetyka
Gastronomia – sztuka kulinarna
Geodezja i kartografia
Geodesy and GeoinformaticsStudia w języku angielskim
Geodezja i geoinformatyka
Geodezja i szacowanie nieruchomości
Geoinformatyka
Gospodarka przestrzenna
Doradztwo na rynku nieruchomości
Planowanie i inżynieria przestrzenna
Urbanistyka
Ichtiologia i akwakultura
Informatyka
Informatyka ogólna
Inżynieria systemów informatycznych
Inżynieria środowiska
Environmental EngineeringStudia w języku angielskim
Inżynieria komunalna
Leśnictwo
Gospodarka leśna
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Ochrona środowiska
Kształtowanie środowiska
Rolnictwo
Agrobiznes
Produkcja rolnicza
Technologia żywności i żywienie człowieka
Dairy TechnologyStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo żywności
Inżynieria przetwórstwa żywności
Technologia mięsa
Technologia mleczarska
Technologia produktów roślinnych
Żywienie człowieka
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie innowacjami
Zootechnika
Chów i hodowla zwierząt amatorskich
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Hodowla koni i jeździectwo
Profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koni

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
MedicineStudia w języku angielskim
Veterinary MedicineStudia w języku angielskim
Kierunek lekarski
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
Pedagogika resocjalizacyjna
Prawo
Psychologia
Psychologia kliniczna i zdrowia
Psychologia wychowawcza i szkolna
Teologia
Formacja kapłańska
Nauczanie religii
Weterynaria

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Food EngineeringStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja skarbowa
Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym
Analiza i kreowanie trendów
Architektura krajobrazu
Kształtowanie i ochrona krajobrazu
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo regionalne i lokalne
Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Biologia molekularna
Ekspertyzy przyrodnicze
Biotechnologia
Biotechnologia farmaceutyczna
Biotechnologia molekularna
Biotechnologia przemysłowa
Budownictwo
Budowle i konstrukcje inżynierskie
Budownictwo energooszczędne
Inżynieria drogowa
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo radiowo-telewizyjna
Komunikacja wizerunkowa
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Edukacja muzyczna szkolna
Muzyka estradowa
Ekonomia
E-handel i usługi
Ekonomia menedżerska i doradztwo biznesowe
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Filologia angielska
Filologia angielska w zakresie nauczania języka
Filologia germańska
Filologia polska
Edytorstwo tekstów
Nauczanie języka polskiego
Filologia rosyjska
Filozofia
Interakcje społeczne i kooperacja
Gastronomia – sztuka kulinarna
Geodezja i kartografia
Geodesy and GeoinformaticsStudia w języku angielskim
Geodezja i technologie informatyczne
Geodezja inżynieryjna
Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka przestrzenna
Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami
Zarządzanie przestrzenią
Historia
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną
Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie
Informatyka
Data Science in PracticeStudia w języku angielskim
Data Science w praktyce
Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych
Techniki multimedialne
Interdyscyplinarne studia strategiczne
Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
Inżynieria środowiska
BiotechnologyStudia w języku angielskim
Environmental BiotechnologyStudia w języku angielskim
Process Engineering and Environmental ProtectionStudia w języku angielskim
Inżynieria sanitarna i wodna
Lingwistyka w biznesie
Logopedia
Matematyka
Matematyka stosowana
Nauczanie matematyki
Mechanika i budowa maszyn
Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn
Inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszyn
Mechatronika
Mikrobiologia
Nauki o rodzinie
Diagnostyka konfliktów i reintegracja rodziny
Mediacje rodzinne
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Ochrona i użytkowanie ekosystemów leśnych
Odnawialne źródła energii
Pedagogika
Animacja społeczna z projektowaniem edukacyjnym
Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią
Terapia pedagogiczna w wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego
Pedagogika specjalna
Resocjalizacja z penitencjarystyką
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością
Pedagogika wczesnej edukacji
Pielęgniarstwo
Politologia
International Political and Economic RelationsStudia w języku angielskim
International Relations – World and Regional PerspectiveStudia w języku angielskim
Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
Praca socjalna
Rolnictwo
Production ManagementStudia w języku angielskim
Ochrona roślin
Zarządzanie produkcją
Technologia żywności i żywienie człowieka
Food EngineeringStudia w języku angielskim
Technologia żywności
Żywienie człowieka
Towaroznawstwo
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie
LogisticsStudia w języku angielskim
Logistyka
Marketing i zarządzanie produktem
Rachunkowość i zarządzanie finansami
Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
Zootechnika
Biotechnologia w hodowli zwierząt
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Kształtowanie jakości produktów zwierzęcych
Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Ekonomia i finanse
Górnictwo i energetyka
Historia
Inżynieria lądowa i transport
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska
Językoznawstwo
Nauki biologiczne
Nauki medyczne
Nauki prawne
Nauki teologiczne
Pedagogika
Rolnictwo i ogrodnictwo
Technologia żywności i żywienia
Weterynaria
Zootechnika i rybactwo

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Audyt i kontrola wewnętrzna
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Coaching menedżerski
Data science w praktyce
Data science w PythonStudia online
Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna
Doradztwo zawodowe i personalne
Doskonalenie specjalistyczne z teologii
Ekonomia – rachunkowość budżetowa
Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb
Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji
Gospodarowanie odpadami
Hortiterapia
Ichtiologia i akwakultura
Integrowana produkcja i ochrona roślin
Matematyka
Menedżer jakości
Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności
Meteorologia i hydrologia stosowana w gospodarce wodnej i ochronie środowiska
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w jednostkach sektora publicznego
Odnawialne źródła energii
Prawo pracy
Prawo ubezpieczeń społecznych
Prawo zamówień publicznych
Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe
Produkcja rolnicza i ogrodnicza
Rachunkowość
Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych - uwarunkowania i organizacja agrobiznesu
Rolnictwo ekologiczne
Rośliny i surowce zielarskie
Socjoterapia
Sztuka projektowania i konserwacji zieleni zabytkowej
Ubezpieczenia społeczne
Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni
Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska
Wycena nieruchomości
Zaawansowane metody analizy danych i data mining w biznesie
Zaawansowane metody analizy i eksploracji danychStudia online
Zaawansowane technologie informatyczne
Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego
Zarządzanie i marketing w oświacie
Zarządzanie logistyką
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Żywienie człowieka i dietetyka

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Biura Karierwięcej »
Akademicki Ośrodek Kariery

Organizacje studenckiewięcej »
Koła Naukowe Politologów
Koło Akwarystów "LABEO"
Koło Inicjatyw Filozoficznych
Koło Naukowe "Ochrony Przyrody"
Koło Naukowe Antropologii Kultury
Koło Naukowe Architektów Krajobrazu
Koło Naukowe Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej "DZIKS"
Koło Naukowe Ekonomia Międzynarodowa
Koło Naukowe Gospodarki Nieruchomościami
Koło Naukowe Inżynierii Ekologicznej
Koło Naukowe Mediów Edukacyjnych
Koło Naukowe Zarządzania Środowiskowego PROSPERO
Naukowe Koło Biotechnologów
Naukowe Koło Botaników
Naukowe Koło Ekologów
Naukowe Koło Hodowców Trzody Chlewnej
Naukowe Koło Hydrobiologów i Rybaków
Naukowe Koło Marketingu
Naukowe Koło Młodych Konstruktorów
Naukowe Koło Technologów Mleczarstwa
Penitencjarne Koło Naukowe Custodia
Samorząd Doktorantów
Samorząd Studencki
Studenckie Forum Administracyjne "Ad Vocem"
Studenckie Koło Chiropterologiczne
Studenckie Koło Naukowe "OIKOS"
Studenckie Koło Naukowe Historyków "Historikon"
Studenckie Koło Naukowe Inżynierów Środowiska "KIŚ"
Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów Molekularnych „COCCUS”
Studenckie Koło Naukowe Techników i Informatyków
Studenckie Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji "Voyager"
Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Creative
Studenckie Koło Pasjonatów Wędkarstwa i Aktywnej Ochrony Ryb "FARIO"
Studenckie Naukowe Koło Fotograficzne "Myszki"
Studenckie Naukowe Koło Językoznawców
Studenckie Naukowe Koło Zarządzania Jakością
Studencko-Doktorankcie Koło Naukowe Ekologów
Weterynaryjne Kolo Internetowe "WetKI"

Akademikiwięcej »
Dom Studenta nr 1
Dom Studenta nr 10
Dom Studenta nr 11
Dom Studenta nr 119
Dom Studenta nr 2
Dom Studenta nr 3
Dom Studenta nr 4
Dom Studenta nr 6
Dom Studenta nr 7
Dom Studenta nr 8
Dom Studenta nr 9

Wydziały, jednostkiwięcej »
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Geoinżynierii
Wydział Humanistyczny
Wydział Lekarski
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Technicznych
Wydział Nauki o Żywności
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Wydział Sztuki
Wydział Teologii

Inne ośrodki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Filia w EłkuEłk
O uczelni

Logo_pod__u__ene_z_napisem.jpg


Chcesz studiować i mieszkać w najpiękniejszym kampusie w Polsce? Jeśli tak - to zapraszamy Cię na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.


Jesteśmy największą uczelnią publiczną w regionie. Proponujemy kandydatom 74 kierunki kształcenia. Oferta ma charakter interdyscyplinarny i innowacyjny. Tworzą ją odpowiadające zapotrzebowaniu rynku pracy kierunki o profilu praktycznym, przygotowującym absolwentów - praktyków oraz kierunki o profilu ogólnoakademickim (badawczym), umożliwiającym rozwój naukowy.

Studia prowadzone są w języku polskim i angielskim. Oprócz studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich), Uniwersytet oferuje studia doktoranckie oraz szeroką tematykę studiów podyplomowych.

UWM otwarty jest także na inne grupy wiekowe. Uniwersytet Dzieci na UWM pomaga najmłodszym odkrywać własne pasje i zainteresowania, pokazując bogactwo świata nauki. Słuchaczy Uniwersytetu III Wieku wpieramy w zdobywaniu umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

Wyjątkowym atutem Uniwersytetu jest lokalizacja. Większość obiektów naukowo-dydaktycznych oraz domów studenckich mieści się malowniczej dzielnicy Olsztyna - Kortowie, stanowiącej uniwersytecki campus, uznawany za najpiękniejszy w Polsce.

Jesteśmy nowoczesną uczelnią, docenianą przez studentów i pracodawców. UWM to Uczelnia Przyjazna Studentom – taki prestiżowy tytuł przyznali nam już dwukrotnie sami studenci w plebiscycie organizowanym przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Studiuj z najlepszymi!

UWM w mediach społecznościowych:

Facebook - https://www.facebook.com/UWM.Olsztyn

YouTube - https://www.youtube.com/user/TVKORTOWO

Twitter - https://twitter.com/uwm_olsztyn 

Instagram - https://www.instagram.com/uwm_olsztyn/

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności