Warszawa, Polska

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Informacja publiczna
Moduł filozoficzny
Moduł finansowo-gospodarczy
Moduł prawno-informatyczny
Moduł socjologiczno-ekonomiczny
Archeologia
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Chemia
Chrześcijańska turystyka religijna
Człowiek w cyberprzestrzeni
Bazy danych
Moduł informatyczny
Podstawy matematyki
Procesy biznesowe
Zarządzanie
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo ogólne
Komunikacja medialno-kulturowa
Ekonomia
Gospodarowanie zasobami organizacji
Rachunkowość i zarządzanie finansami
Europeistyka
Moduł administracyjny
Moduł kulturowo-społeczny
Filologia klasyczna
Filologia polska
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Nauczycielska
Filologia włoska
Artes
Moduł edytorski
Turystyka kulturowa Włoch
Filozofia
Fizyka
Historia
Dziedzictwo historyczne Polski i regionu
Moduł ogólnohistoryczny
Przygotowanie do zawodu nauczyciela historii i WOS-u
Historia sztuki
Dydaktyka historii sztuki
Historia sztuki świata
Opis i analiza dzieła sztuki
Informatyka
Grafika komputerowa
Inżynieria wiedzy
Kulturoznawstwo
Film i teatr
Kolekcjonerstwo – rzeczoznawstwo – rynek sztuki
Komunikacja w biznesie
Media w kulturze
Zarządzanie kulturą
Matematyka
Finansowa
Informatyczna
Muzeologia
Nauki o rodzinie
Asystent rodziny
Wsparcie i opieka nad osobą starszą i niesamodzielną
Ochrona dóbr kultury i środowiska
Ochrona środowiska
Monitoring środowiskowy i technologie środowiskowe
Zarządzanie środowiskiem i edukacja środowiskowa
Pedagogika
Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza
Pielęgniarstwo
Politologia
Polityka międzynarodowa i integracja europejska
Polityka społeczna i gospodarcza
Praca socjalna
Instytucjonalna pomoc rodzinie i społecznościom lokalnym
Praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
Socjologia
Stosunki i prawo międzynarodowe
Korporacje transnarodowe
Służba zagraniczna i organizacje międzynarodowe
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
Zarządzanie publiczne

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Inżynieria środowiska

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Kierunek lekarski
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Terapia pedagogiczna ze wsparciem uczniów uzdolnionych
Tyflopedagogika z edukacją włączającą
Prawo
Prawo kanoniczne
Administracyjno-sądowa (kanoniczna)
Kanoniczno-cywilna
Psychologia
Psychologia kliniczna i psychoterapia
Psychologia pracy i organizacji
Psychologia sądowa i penitencjarna
Psychologia wspomagania rozwoju
Teologia
Teologia ogólna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Specialized Theological Studies Studia w języku angielskim
Administracja
Informacja publiczna
Moduł filozoficzny
Moduł finansowo-gospodarczy
Moduł prawno-informatyczny
Moduł socjologiczno-ekonomiczny
Archeologia
Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej
E-administracja
E-badania naukowe
E-edukacja
E-finanse
E-usługi
E-zdrowie
Moduł informatyczny
Moduł językowy
Moduł społeczny
Zabezpieczenie danych
Zarządzanie bezpieczeństwem
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bibliotekoznawstwo
Big data w analityce społecznej
Biologia
Biologia człowieka
Biologia środowiskowa i molekularna
Chemia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia menedżerska
Filologia klasyczna
Filologia polska
Filologia włoska
Moduł metodyczny
Moduł translatorski
Filozofia
Fizyka
Moduł nauczycielski
Moduł projektowy
Historia
Historia XX wieku
Przygotowanie do zawodu nauczyciela historii i WOS-u
Historia sztuki
Dydaktyka plastyki
Muzealnictwo i animacja kultury
Rzeczoznawstwo i rynek dzieł sztuki
Informatyka
Cyberbezpieczeństwo
Systemy inteligentne
Inżynieria środowiska
Kulturoznawstwo
Design
Film i teatr
Komunikacja w biznesie
Media użytkowe w kulturze
Tożsamość i komunikacja międzykulturowa
Zarządzanie kulturą
Matematyka
Nauczycielska
Nauki o rodzinie
Coaching rodziny
Mediacje i negocjacje
Ochrona środowiska
Sustainability StudiesStudia w języku angielskim
Monitoring środowiskowy
Polityka zgodności w zarządzaniu środowiskiem
Pedagogika
Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka
Politologia
Dyplomacja publiczna i analiza polityczna
Europa Środkowo-Wschodnia
Socjologia
Badania opinii publicznej, polityki i rynku
Socjologia ekonomiczno-menedżerska
Socjologia zarządzania i relacji interpersonalnych
Specjalistyczne studia teologiczne
Homiletyka
Katechetyka
Liturgika
Misjologia
Patrologia
Teologia biblijna
Teologia dogmatywna
Teologia duchowości
Teologia fundamentalna
Teologia kultury
Teologia moralna
Teologia pastoralna
Teologia religii i ekumeniczna
Teologia środków społecznego przekazu
Stosunki i prawo międzynarodowe
Korporacje transnarodowe
Służba zagraniczna i organizacje międzynarodowe
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Archeologia
Filozofia
Historia
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki o polityce i administracji
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Nauki teologiczne
Pedagogika
Prawo Kanoniczne
Psychologia

Studia podyplomowewięcej »
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną
Edytorstwo
Etyka dla nauczycieli
Kreatywne pisanie
Nauczanie Społeczne Kościoła Katolickiego
Podyplomowe Studia Formacji Biblijnej
Podyplomowe Studia Kierownictwa Duchowego
Podyplomowe Studia Mariologii
Podyplomowe Studia Teologii Apostolstwa
Podyplomowe Studia Życia Konsekrowanego
Podyplomowe Studium Teologii
Podyplomowe Studium Teologii Praktycznej
Prowadzenie Terapii Środowiskowej Dzieci i Młodzieży
Sądownictwo i administracja w Kościele
Studia podyplomowe - Matematyka
Studia Podyplomowe "Logopedia ogólna i kliniczna"
Studia podyplomowe Edukacja Włączająca
Studia podyplomowe Genealogia. Teoria i praktyka
Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą
Tyflopedagogika z rehabilitacją wzroku, orientacją przestrzenną i wsparciem technologicznym
Zarządzanie jakością powietrza

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Biologii i Nauk o środowisku
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Wydział Nauk Historycznych
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Prawa Kanonicznego
Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Wydział Studiów nad Rodziną
Wydział Teologiczny
Strona www uczelni:
uksw.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności