Wrocław, Polska

Uniwersytet Wrocławski

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne


I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BiotechnologyStudia w języku angielskim
Businness and AdministrationStudia w języku angielskim
BusinessStudia w języku angielskim
FinanceStudia w języku angielskim
GovernanceStudia w języku angielskim
Criminal JusticeStudia w języku angielskim
Culture, Thought and HumanityStudia w języku angielskim
English for Knowledge, Culture and InnovationStudia w języku angielskim
European CulturesStudia w języku angielskim
International and European Environmental LawStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja europejska
Administracja sektora publicznego
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Samorząd terytorialny
Analityka społeczna
Anglistyka
Globalne kultury i odmiany języka angielskiego
Język angielski w komunikacji profesjonalnej
Specjalność tłumaczeniowa
Tłumaczenia pisemne
Tłumaczenia ustne
Archeologia
Astronomia
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biologia człowieka
Biologia eksperymentalna
Biologia środowiskowa
Mikrobiologia
Specjalność nauczycielska
Biologia człowieka
Biotechnologia
Chemia
Chemia i toksykologia sądowa
Chemia medyczna
Dyplomacja europejska
Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie
Gospodarowanie dziedzictwem kultury materialnej
Turystyka historyczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo audiowizualne
Media content creation
Twórcze pisanie (creative writign): film – teatr – telewizja
Ekonomia
Ekonomia innowacji
Finanse i rachunkowość
Gospodarka światowa
Prawo podatkowe
Prawo w biznesie
Etnologia i antropologia kulturowa
Etyka
Europeistyka
Kadry w europejskiej przestrzeni publicznej
Przedsiębiorczość i europejski rynek pracy
Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
Filologia chorwacka z językiem serbskim
Filologia czeska
Filologia francuska
Filologia germańska
Komunikacja językowa i medialna w teorii i praktyce
Kultura krajów niemieckojęzycznych i Śląska
Literatura i media krajów niemieckojęzycznych
Filologia hiszpańska
Filologia indyjska
Hindi
Sanskryt
Filologia klasyczna
Filologia polska
Edytorstwo
Komunikologia
Retoryka stosowana
Specjalność nauczycielska (język polski i historia)
Specjalność nauczycielska (język polski)
Teatrologia
Filologia rosyjska
Filologia ukraińska
Filologia ukraińska z językiem angielskim
Ukrainistyka
Filozofia
Fizyka
Ekonofizyka
Fizyka doświadczalna
Fizyka komputerowa
Fizyka teoretyczna
Genetyka i biologia eksperymentalna
Geografia
Geologia
Gospodarka przestrzenna
Historia
Amerykanistyka
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Dokumentalistyka konserwatorska
Regionalistyka i kształtowanie społeczności lokalnej
Specjalność nauczycielska z historią
Specjalność nauczycielska z wos
Historia sztuki
Indywidualne studia informatyczno-matematyczne
Indywidualne studia międzydziedzinowe
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Specjalność nauczycielska
Italianistyka
Judaistyka
Komunikacja wizerunkowa
Branding
Communication Design (projektowanie komunikacji)
Koreanistyka
Kryminologia
Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo
Kulturoznawstwo
Ekologie kultury
Kultura filmowa
Studia miejskie i globalne
Matematyka
Analiza danych
Matematyka aktuarialno-finansowa
Matematyka nauczycielska
Matematyka stosowana
Matematyka teoretyczna
Matematyka w ekonomii
Mikrobiologia
Militarioznawstwo
Animacja odtwórstwa historycznego
Popularyzacja wiedzy o militariach
Muzykologia
Niderlandystyka
Język, kultura i literatura niderlandzka w kontekście środkowoeuropejskim (DCC)
Ochrona środowiska
Pedagogika
Edukacja dorosłych i marketing społeczny
Pedagogika opiekuńcza z terapią
Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
Resocjalizacja
Politologia
Comparative PoliticsStudia w języku angielskim
Europe in the WorldStudia w języku angielskim
Global SecurityStudia w języku angielskim
Media and PoliticsStudia w języku angielskim
Administracja publiczna
Marketing polityczny
Media i dziennikarstwo
Przywództwo polityczne
Służby zagraniczne
Praca socjalna
Prawo e-biznesu
Publikowanie cyfrowe i sieciowe
Sinologia
Socjologia
Socjologia ekonomiczna
Stosunki międzynarodowe
Global StudiesStudia w języku angielskim
Gospodarka i biznes międzynarodowy
Służby zagraniczne
Studia europejskie
Studia niemieckie
Studia wschodnie
Zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych
Studia śródziemnomorskie
Turystyka
Zarządzanie migracjami
Zarządzanie projektami społecznymi
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
Zielona chemia

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Informatyka stosowana i systemy pomiarowe
Inżynieria geologiczna

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Indywidualne studia międzydziedzinowe
Logopedia
Medyczna biotechnologia molekularna
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Prawo
Psychologia
Psychologia biznesu i organizacji
Psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży
Psychologia kliniczna i zdrowia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administration in International OrganizationsStudia w języku angielskim
AstrophysicsStudia w języku angielskim
Communication ManagementStudia w języku angielskim
Culture, Thought and HumanityStudia w języku angielskim
Data ScienceStudia w języku angielskim
Eastern European Jewish StudiesStudia w języku angielskim
Economics and FinanceStudia w języku angielskim
Global communicationStudia w języku angielskim
Media and/for developmentStudia w języku angielskim
Public DiplomacyStudia w języku angielskim
Public Relations and Corporate CommunicationStudia w języku angielskim
International and European LawStudia w języku angielskim
Madia Content CreationStudia w języku angielskim
Medical BiotechnologyStudia w języku angielskim
Public HistoryStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
Administracja penitencjarna i służba kuratorska
Administracja usług publicznych
Doradztwo podatkowe i podatki
Komunikacja elektroniczna
Anglistyka
Antropologia literatury, teatru i filmu
Archeologia
Archeologia powszechna
Archeologia w przestrzeni publicznej
Astronomia
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Biologia
Integrative BiodiversityStudia w języku angielskim
Biologia człowieka
Biologia eksperymentalna i mikrobiologia
Ekologia i różnorodność biologiczna
Chemia
Advanced Synthesis In ChemistryStudia w języku angielskim
Analityka instrumentalna
Chemia fizyczna
Chemia materiałów dla nowoczesnych technologii
Chemia nieorganiczna i kataliza
Chemia organiczna
Chemia i toksykologia sądowa
Chemia medyczna
Dyplomacja europejska
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Kultura polityczna i media
Polityka zagraniczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo audiowizualne
Dziennikarstwo specjalistyczne
Fotografia i film
Media relations
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Gospodarka światowa
Prawo podatkowe
Prawo w biznesie
Etnologia i antropologia kulturowa
Etyka
Europeistyka
EU PoliticsStudia w języku angielskim
Filologia germańska
Komunikacja językowa i medialna w teorii i praktyce
Literatura, kultura i media krajów niemieckojęzycznych i Śląska
Translatoryka
Filologia polska
Edytorstwo
Filmoznawstwo
Krytyka literacka i artystyczna
Lider i animator społeczny
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Specjalność nauczycielska (język polski i historia)
Specjalność nauczycielska (język polski)
Filozofia
Filozofia nauki
Studia nad religiami i dialogiem międzykulturowym
Fizyka
Fizyka doświadczalna
Fizyka komputerowa
Fizyka nauczycielska
Fizyka teoretyczna
Genetyka i biologia eksperymentalna
Geografia
Tourism and HospitalityStudia w języku angielskim
Analizy lokalne i regionalne
Geoekologia
Geoinformatyka i kartografia
Ochrona klimatu i zarządzanie jakością powietrza
Geologia
Applied GeoscienceStudia w języku angielskim
Geochemia środowiska i gospodarka odpadami
Geologia poszukiwawcza
Hydrogeologia
Petrologia i meneralogia stosowana
Gospodarka przestrzenna
Historia
Amerykanistyka
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Dokumentalistyka konserwatorska
Regionalistyka i kształtowanie społeczności lokalnej
Specjalność nauczycielska
Specjalność nauczycielska – historia
Historia sztuki
Historia w przestrzeni publicznej
Archiwistyka cyfrowa
Edytorstwo
Interpretacje historii
Materialne dziedzictwo cywilizacyjne w przestrzeni publicznej
Pamięć i polityka historyczna
Popularyzacja
Indywidualne studia międzydziedzinowe
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Cyfrowe dziedzictwo kultury
Infobrokering
Zarządzanie informacją
Informatyka
Inteligentne przetwarzanie danych
Interdyscyplinarne studia europejski
Judaistyka
Komunikacja wizerunkowa
Kryminologia prawnicza
Kulturoznawstwo
Kultura i media
Kulturowa krytyka sztuki
Matematyka
Analiza danych
Matematyka aktuarialno-finansowa
Matematyka nauczycielska
Matematyka stosowana
Matematyka teoretyczna
Matematyka w ekonomii
Mikrobiologia
Muzykologia
Niderlandystyka
Ochrona środowiska
Analityka środowiskowa
Ocena oddziaływania na środowisko
Organizacja i zarządzanie usługami społecznymi
Pedagogika
Animacja społeczno-kulturalna
Edukacja dorosłych i marketing społeczny
Pedagogika opiekuńcza z terapią
Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
Poradnictwo rodzinne
Poradnictwo zawodowe i coaching kariery
Resocjalizacja
Terapia pedagogiczna
Politologia
Central and East European StudiesStudia w języku angielskim
Democracy and Development in Europe and CaucasusStudia w języku angielskim
Political CommunicationStudia w języku angielskim
Public AdministrationStudia w języku angielskim
Public PolicyStudia w języku angielskim
Projektowanie mediów
Publikowanie cyfrowe i sieciowe
Digitaizacja i publikowanie zbiorów
Instruction designer – projektowanie materiałów dydaktycznych i szkoleniowych
SlawistykaStudia online
Filologia chorwacka z językiem serbskimStudia online
Filologia czeskaStudia online
Filologia rosyjskaStudia online
Filologia ukraińska z językiem angielskimStudia online
UkrainistykaStudia online
Socjologia
Intercultural MediationStudia w języku angielskim
Socjologia ekonomiczna
Stosunki międzynarodowe
Global StudiesStudia w języku angielskim
Dyplomacja publiczna i media
Gospodarka i biznes międzynarodowy
Studia niemieckie
Studia regionalne i rozwojowe
Studia wschodnie
Współczesne służby dyplomatyczne
Studia romanistyczne
Specjalność translatorska
Studia śródziemnomorskie i klasyczne
Filologia klasyczna
Specjalność włoska i arabska
Sztuka przekładu, twórcze pisanie i krytyka literacka
Turystyka
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
Zarządzanie informacją
Analityka danych
Cyfrowe dziedzictwo kultury
Zarządzanie projektami społecznymi
Analityk społeczny
Komunikator w projektach społecznych
Lider projektów społecznych
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Archeologia
Astronomia
Filozofia
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Historia
Informatyka
Inżynieria biomedyczna
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki medyczne
Nauki o bezpieczeństwie
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Nauki o kulturze i religii
Nauki o polityce i administracji
Nauki o sztuce
Nauki o Ziemi i środowisku
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Pedagogika
Psychologia

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Analityka i diagnostyka chemiczna
Angielski język specjalistyczny
Archeologia sądowa
Asysta międzykulturowa – dzieci ukraińskojęzyczne
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Coaching i life design nowość
Compliance w praktyce kadry zarządzającej
Dystrybucja ubezpieczeń w praktyce
Dziennikarstwo i Public Relations
Dźwięk i audiosfera
Egzekucja administracyjna
Geoturystyka
Handel międzynarodowy - aspekty celne i podatkowe
Informatyzacja administracji publicznej
Język czeski w administracji, turystyce i biznesie
Joga indyjska
Kryminalistyka
Kształcenie tłumaczy języka niemieckiego
Literatura dla dzieci i młodzieży: kultura – edukacja - nowe media
Logopedia ogólna i kliniczna,
Menadżer bezpieczeństwa chemicznego, ekologicznego i higieny pracy
Międzyuczelniana akademia klimatu
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Ochrona danych osobowych
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Podatki
Prawnik korporacyjny
Prawo
Prawo gospodarcze i handlowe
Prawo gospodarki nieruchomościami
Prawo gospodarki odpadami
Prawo karne wykonawcze
Prawo medyczne i bioetyki
Prawo ochrony środowiska
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo w działalności architekta
Prawo w gospodarce przestrzennej
Prawo w turystyce
Prawo zamówień publicznych
Przekład (filologia angielska)
Przygotowanie do zawodu nauczyciela
Psychodietetyka
Psychogerontologia
Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami
Rola i zadania inspektora danych osobowych w ujęciu praktycznym
Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją
Transformacja energetyczno-klimatyczna. Prawo odnawialnych źródeł energii
Współczesne trendy w dydaktyce języka obcego
Zarządzanie bezpieczeństwem chemicznym
Zarządzanie konfliktem wielokulturowym
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym "ekoznawca"
Zatrudnianie cudzoziemców
Zawód mediatora

Kursy, szkoleniawięcej »
Akademia Tutoringu
AML po nowemu – planowane zmiany
Edukacja obywatelska w szkołach – warsztaty dla nauczycieli
Gry dydaktyczne i wystawy w edukacji obywatelskiej, nauczaniu wiedzy o społeczeństwie oraz historii – szkolenie z warsztatowych metod pracy z uczniami szkolenie
Kurs języków południowosłowiańskich: język chorwacki i serbski (poziom początkujący A1.1)
Kurs praktycznej nauki języka romańskiego (francuskiego, hiszpańskiego, portugalskiego, włoskiego)
Mediator szkolny
Microsoft 365 w pracy administracyjnej
Obronność i odporność dla samorządów
Odpowiedzialny projekt – społeczna odpowiedzialność w zarządzaniu projektami
Organizacja procesów partycypacji społecznej przez administrację publiczną
Tworzenie i realizacja polityki senioralnej przez jednostki samorządu terytorialnego
Wolontariat w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
Współpraca jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Akademickie Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
„Pointer” Programistyczne Koło Studenckie
Akademickie KN Bezpieczeństwa
AKNS Pracy Socjalnej „PO MOC”
Chór Uniwersytetu Wrocławskiego Gaudium
Filmoznawcze Koło Naukowe
IKN VARIOGRAF
IKS Rozwoju Administracji (ISKRA)
Interdyscyplinarne Koło Orientalistyczne
ISKN Miłośników Historii Kultury
Językoznawcze KN Germanistów
KN „Kreatura”
KN „Uniwersytecka Poradnia Prawna”
KN Antropologów „Kostka”
KN Bibliotekoznawców
KN briefly.
KN Chemików „Jeż”
KN Debat Oksfordzkich
KN Doktryn Politycznych i Prawnych
KN Ekonomii Pozytywnej
KN Europejskich Samorządowców
KN Europejskiej Kultury Prawnej
KN Filologów Klasycznych „Nassiterna”
KN Filozofii Stosowanej
KN Fizyków „Migacz”
KN Gospodarki Przestrzennej
KN Historii Myśli Administracyjnej
KN Historyków Wojskowości
KN Interdyscyplinarnych Działań Europejskich
KN Klub Socjologii Ekonomicznej
KN Matematyków Teoretyków
KN Miłośników Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej „Aslan”
KN Młodej Krytyki
KN Muzykologów
KN Postępowania Karnego
KN Prawa Karnego i Kryminologii im. J.Makarewicza
KN Prawa Karnego IURISPRUDENTIA
KN Psychologii Klinicznej
KN Psychologii w Biznesie
KN Samorządu Terytorialnego im. Tadeusza Bigo
KN Seksuologii im. Michaliny Wisłockiej
KN Sznirele Perele
KN Teorii Literatury „Palimpsesty”
KN Współczesnego Prawa Państw Niemieckojęzycznych
KN Zarządzania Projektami Społecznymi
KN Zastosowań Matematyki
KNS Anglistyki „Chamelinguon Language and Culture Club”
KNS Astronomii
KNS Europeistyki „Projekt Europa”
KNS Filologii Hiszpańskiej „Hesperia”
KNS Geografii im. Juliana Czyżewskiego
KNS Historii Sztuki
KNS Niderlandystyki
KNS Ochrony Środowiska
KNS Pedagogiki przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Zielone Wzgórze
KNS Socjologii
KNS Turystyki
KNS Zarządzania Środowiskiem Przyrodniczym
Koło Badań Interdyscyplinarnych
Koło Inicjatyw Społecznych Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego
Koło Młodych Politologów
Koło Nauk Społecznych
Koło Naukowe Myśli Lewicowej im. Róży Luksemburg
Koło Pasjonatów Mechaniki i Informatyki „Continuum”
Koło Penitencjarne
Koło Wschodnie Stosunków Międzynarodowych
KS Informatyki
Kulturoznawcze KN Germanistów przy IFG UWr
MSKN Mikrobiologów
Niemcoznawcze Koło Naukowe „Partner”
NK Cywilistów
NK Ekonomistów
NK Opodatkowania Biznesu
NK Postępowania Administracyjnego
Samorząd Studentów
Sinologiczne Koło Naukowe
SKN „KinoKultura"
SKN Antropologii Kulturowej
SKN Arachnologów Araneum
SKN Archeologów
SKN Biologii Lasu
SKN Biotechnologów „Przybysz”
SKN Blok Prawa Komputerowego LegalNet
SKN Bohemistów
SKN Botaników „Gatun”
SKN Ekologów
SKN Entomologów
SKN Etologów TENEO
SKN Filozofii Prawa
SKN Genderówka
SKN Genetyków „Strażnicy Genomu”
SKN Genetyków i Biologów Eksperymentalnych „Cortex”
SKN Geologów
SKN Germanistów
SKN Glottodydaktyków Polonistów
SKN Herpetologów
SKN Historyków UWr im. Szymona Askenazego
SKN Językoznawców
SKN Kryminalistyki
SKN Kryminologii
SKN Lituanistów „Labas”
SKN Ljudi
SKN Mykologów „Mykobiota”
SKN Myśli Geopolitycznej
SKN Nauczycieli „Sowa”
SKN Ochrony Dziedzictwa Kultury
SKN Ornitologów
SKN Paleobiologów
SKN Parazytologów „Ascaris”
SKN Pedagogów „Do zadań SPEcjalnych”
SKN Pedagogów Life Designing
SKN Pisarskie „Słowotok”
SKN Praw Zwierząt
SKN Prawa Finansowego FISCUS
SKN Prawa Górniczego
SKN Prawa i Polityki Krajów Europy Środkowo-Wschodniej im. Jerzego Giedroycia
SKN Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
SKN Psychologiczna Grupa Badawcza
SKN Romanistów „A propos”
SKN Ruch na Rzecz Wspierania Edukacji Międzynarodowej – REM
SKN Rynku Finansowego „REK-FIN”
SKN Teatrologów „Dalej”
SKN Teriologów
SKN Ukrainistów
SKN WroSlawianie
SKNG Human Geography
Studenckie Bliskowschodnie KN
Studenckie KN Badaczy Popkultury „Trickster”
Studenckie Koło Naukowe „Common”
Translatoryczne KN Germanistów
Zespół Artystyczno-Teatralny NOMEN OMEN
Zespół Azdak's Garden
Zespół Tańca Dawnego UWr

Akademikiwięcej »
Dom Studencki „Dwudziestolatka”
Dom Studencki „Kredka”
Dom Studencki „Ołówek”
Dom Studencki „Parawanowiec”
Dom Studencki „Słowianka”

Wydziały, jednostkiwięcej »
Kolegium Międzydziedzinowych Studiów Indywidualnych
Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
Wydział Biotechnologii
Wydział Chemii
Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki i Astronomii
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Biologicznych
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
logo_UW.jpg

Uniwersytet Wrocławski jest jedną z najstarszych uczelni Europy Środkowej. W 2002 roku świętował 300-lecie.

Dziś to nowoczesna szkoła wyższa, która na dziesięciu wydziałach kształci blisko 36 tysięcy studentów i doktorantów oraz 3 tysiące słuchaczy studiów podyplomowych. Mury uczelni opuszcza co roku ok. 8 tysięcy absolwentów.

Nauczanie odbywa się w systemie bolońskim. Kształcenie realizowane jest w 3 trybach: stacjonarnym, zaocznym i wieczorowym.

Uniwersytet Wrocławski umożliwia realizowanie swoich własnych pomysłów - można podjąć studia interdyscyplinarne, stworzyć własną, unikalną ścieżkę rozwoju. Międzynarodowe, przyjazne i otwarte środowisko pozwala rozwijać różnorodne, nie tylko naukowe, pasje i zainteresowania.

Uniwersytet Wrocławski to ponad 50 budynków dydaktycznych skupionych w kilku campusach i ulokowanych w centrum miasta. Do uczelni należy także m.in. Ogród Botaniczny we Wrocławiu, Arboretum w Wojsławicach, Stacja Polarna na Spitsbergenie, Obserwatorium Astronomiczne w Białkowie, Karkonoska Stacja Meteorologiczna na Szrenicy, Stacja Ekologiczna "Storczyk" w Karpaczu, Stacja Ornitologiczna w Rudzie Milickiej, Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii we Wrocławiu.


LOSY ABSOLWENTÓW

Profil uczelni na podstawie liczby absolwentów w roku 2016 wg dziedziny nauk


Liczba absolwentów wg dziedziny nauk


absolwenci kierunków wg dziedziny nauk z lat:


2014

2015

2016

nauki humanistyczne

2084

2076

2064

nauki społeczne

1524

1425

1237

nauki ekonomiczne

337

282

287

nauki prawne

1328

1255

1214

nauki matematyczne

227

228

211

nauki fizyczne

37

34

33

nauki chemiczne

108

102

130

nauki biologiczne

497

448

419

nauki o Ziemi

208

187

176
Liczba absolwentów wg poziomu studiów

Uniwersytet Wrocławski


absolwenci
z roku 2014

absolwenci
z roku 2015

absolwenci
z roku 2016

studia I stopnia

2737

2918

2710

studia II stopnia

2799

2368

2450

studia jednolite magisterskie

815

756

714
Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności